11929.htm

CÍMSZÓ: Halmi

SZEMÉLYNÉV: Halmi Bódog

SZÓCIKK: "H. Bódog*, táblabíró és író, szül. Pápán 1879 ápr. 6. A budapesti egyetemen tanult s miután ügyvédi oklevelet szerzett, bírói pályára lépett. Táblabírói rangban a budapesti járásbírósághoz osztották be. Számos tudományos és szépirodalmi cikke jelent meg napilapokban és folyóiratokban a jogtudomány, főleg a kriminológia köréből. Emellett szépirodalommal is foglalkozik, önállóan megjelent munkái: Marosházi történetek (1900); Ady költészete (1909); Örzse és egyéb novellák (1919); Zsidó gyerek (1920); Magyar hírességek (1923); Őszi hervadás: Novellák és tanulmányok (1928)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1929. címszó a lexikon => 341. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11929.htm

CÍMSZÓ: Halmi

SZEMÉLYNÉV: Halmi Bódog

SZÓCIKK: H. Bódog*, táblabíró és író, szül. Pápán 1879 ápr. 6. A budapesti egyetemen tanult s miután ügyvédi oklevelet szerzett, bírói pályára lépett. Táblabírói rangban a budapesti járásbírósághoz osztották be. Számos tudományos és szépirodalmi cikke jelent meg napilapokban és folyóiratokban a jogtudomány, főleg a kriminológia köréből. Emellett szépirodalommal is foglalkozik, önállóan megjelent munkái: Marosházi történetek 1900 ; Ady költészete 1909 ; Örzse és egyéb novellák 1919 ; Zsidó gyerek 1920 ; Magyar hírességek 1923 ; Őszi hervadás: Novellák és tanulmányok 1928 .

11929.ht

CÍMSZÓ Halm

SZEMÉLYNÉV Halm Bódo

SZÓCIKK H Bódog* táblabír é író szül Pápá 187 ápr 6 budapest egyeteme tanul miutá ügyvéd oklevele szerzett bíró pályár lépett Táblabíró rangba budapest járásbíróságho osztottá be Számo tudományo é szépirodalm cikk jelen me napilapokba é folyóiratokba jogtudomány főle kriminológi köréből Emellet szépirodalomma i foglalkozik önállóa megjelen munkái Marosház története 190 Ad költészet 190 Örzs é egyé novellá 191 Zsid gyere 192 Magya híressége 192 Ősz hervadás Novellá é tanulmányo 192

11929.h

CÍMSZ Hal

SZEMÉLYNÉ Hal Bód

SZÓCIK Bódog táblabí ír szü Páp 18 áp budapes egyetem tanu miut ügyvé oklevel szerzet bír pályá lépet Táblabír rangb budapes járásbíróságh osztott b Szám tudomány szépirodal cik jele m napilapokb folyóiratokb jogtudomán fől kriminológ körébő Emelle szépirodalomm foglalkozi önálló megjele munká Maroshá történet 19 A költésze 19 Örz egy novell 19 Zsi gyer 19 Magy híresség 19 Ős hervadá Novell tanulmány 19

11929.

CÍMS Ha

SZEMÉLYN Ha Bó

SZÓCI Bódo táblab í sz Pá 1 á budape egyete tan miu ügyv okleve szerze bí pály lépe Táblabí rang budape járásbíróság osztot Szá tudomán szépiroda ci jel napilapok folyóiratok jogtudomá fő kriminoló köréb Emell szépirodalom foglalkoz önáll megjel munk Marosh történe 1 költész 1 Ör eg novel 1 Zs gye 1 Mag híressé 1 Ő hervad Novel tanulmán 1

11929

CÍM H

SZEMÉLY H B

SZÓC Bód tábla s P budap egyet ta mi ügy oklev szerz b pál lép Táblab ran budap járásbírósá oszto Sz tudomá szépirod c je napilapo folyóirato jogtudom f kriminol köré Emel szépirodalo foglalko önál megje mun Maros történ költés Ö e nove Z gy Ma híress herva Nove tanulmá

1192SZEMÉL

SZÓ Bó tábl buda egye t m üg okle szer pá lé Tábla ra buda járásbírós oszt S tudom szépiro j napilap folyóirat jogtudo krimino kör Eme szépirodal foglalk öná megj mu Maro törté költé nov g M híres herv Nov tanulm