11930.htm

CÍMSZÓ: Halmi

SZEMÉLYNÉV: Halmi Gyula

SZÓCIKK: "H. Gyula*, vegyész, szül. Budapesten 1879. Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte. 1907-ig a székesfővárosi vegyészeti intézetben működött. 1907-ben a m. kir. halélettani és szennyvíztisztító állomás vegyésze lett. 1921-ben a M. Vegyészeti Gyárosok Orsz. Egyesülete igazgatójává választotta. A Vegyészeti Lapokat és a Magyar Chemiai Folyóiratot szerkesztette. Fontosabb önálló munkái: A német textilvegyészeti ipar technikai fejlődésének legújabb eredményei, A világháború gazdasági indító okai és várható következményei; A bradi aranyzúzómű vízbe rendezése; A mesterséges biológiai szennyvíz tisztítás fejlődése hazánkban; Vegyészeti iparunk fejlődésének újabb irányai és lehetőségei. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1930. címszó a lexikon => 341. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11930.htm

CÍMSZÓ: Halmi

SZEMÉLYNÉV: Halmi Gyula

SZÓCIKK: H. Gyula*, vegyész, szül. Budapesten 1879. Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte. 1907-ig a székesfővárosi vegyészeti intézetben működött. 1907-ben a m. kir. halélettani és szennyvíztisztító állomás vegyésze lett. 1921-ben a M. Vegyészeti Gyárosok Orsz. Egyesülete igazgatójává választotta. A Vegyészeti Lapokat és a Magyar Chemiai Folyóiratot szerkesztette. Fontosabb önálló munkái: A német textilvegyészeti ipar technikai fejlődésének legújabb eredményei, A világháború gazdasági indító okai és várható következményei; A bradi aranyzúzómű vízbe rendezése; A mesterséges biológiai szennyvíz tisztítás fejlődése hazánkban; Vegyészeti iparunk fejlődésének újabb irányai és lehetőségei.

11930.ht

CÍMSZÓ Halm

SZEMÉLYNÉV Halm Gyul

SZÓCIKK H Gyula* vegyész szül Budapeste 1879 Tanulmányai budapest műegyeteme végezte 1907-i székesfőváros vegyészet intézetbe működött 1907-be m kir halélettan é szennyvíztisztít állomá vegyész lett 1921-be M Vegyészet Gyároso Orsz Egyesület igazgatójáv választotta Vegyészet Lapoka é Magya Chemia Folyóirato szerkesztette Fontosab önáll munkái néme textilvegyészet ipa technika fejlődéséne legújab eredményei világhábor gazdaság indít oka é várhat következményei brad aranyzúzóm vízb rendezése mestersége biológia szennyví tisztítá fejlődés hazánkban Vegyészet iparun fejlődéséne újab iránya é lehetőségei

11930.h

CÍMSZ Hal

SZEMÉLYNÉ Hal Gyu

SZÓCIK Gyula vegyés szü Budapest 187 Tanulmánya budapes műegyetem végezt 1907- székesfőváro vegyésze intézetb működöt 1907-b ki haléletta szennyvíztisztí állom vegyés let 1921-b Vegyésze Gyáros Ors Egyesüle igazgatójá választott Vegyésze Lapok Magy Chemi Folyóirat szerkesztett Fontosa önál munká ném textilvegyésze ip technik fejlődésén legúja eredménye világhábo gazdasá indí ok várha következménye bra aranyzúzó víz rendezés mesterség biológi szennyv tisztít fejlődé hazánkba Vegyésze iparu fejlődésén úja irány lehetősége

11930.

CÍMS Ha

SZEMÉLYN Ha Gy

SZÓCI Gyul vegyé sz Budapes 18 Tanulmány budape műegyete végez 1907 székesfővár vegyész intézet működö 1907- k halélett szennyvíztiszt állo vegyé le 1921- Vegyész Gyáro Or Egyesül igazgatój választot Vegyész Lapo Mag Chem Folyóira szerkesztet Fontos öná munk né textilvegyész i techni fejlődésé legúj eredmény világháb gazdas ind o várh következmény br aranyzúz ví rendezé mestersé biológ szenny tisztí fejlőd hazánkb Vegyész ipar fejlődésé új irán lehetőség

11930

CÍM H

SZEMÉLY H G

SZÓC Gyu vegy s Budape 1 Tanulmán budap műegyet vége 190 székesfővá vegyés intéze működ 1907 halélet szennyvíztisz áll vegy l 1921 Vegyés Gyár O Egyesü igazgató választo Vegyés Lap Ma Che Folyóir szerkeszte Fonto ön mun n textilvegyés techn fejlődés legú eredmén világhá gazda in vár következmén b aranyzú v rendez mesters bioló szenn tiszt fejlő hazánk Vegyés ipa fejlődés ú irá lehetősé

1193SZEMÉL

SZÓ Gy veg Budap Tanulmá buda műegye vég 19 székesfőv vegyé intéz műkö 190 haléle szennyvíztis ál veg 192 Vegyé Gyá Egyes igazgat választ Vegyé La M Ch Folyói szerkeszt Font ö mu textilvegyé tech fejlődé leg eredmé világh gazd i vá következmé aranyz rende mester biol szen tisz fejl hazán Vegyé ip fejlődé ir lehetős