11933.htm

CÍMSZÓ: Halóchó

SZÓCIKK: "Halóchó (h. halacha.). A «halach» (menni, járni) gyökből; jelentései: cselekvésmód, viselkedés, szokás, használat, vezetés. Ez utóbbi jelentése nyer alkalmazást a Talmud nyelvében, midőn számtalan esetben valamelyik rabbi H.-járól van szó, ill., hogy a H. ennek vagy annak a rabbinak a véleménye. Az ilyen kitétel értelme a Talmudban annyit jelent, hogy jóllehet az illető rabbi véleménye ellentétben van mások véleményeivel, a gyakorlatban mégis az ő döntése érvényes. Néha a H. kifejezés a «tradició»-nak felel meg, pl. ha a rabbik így nyilatkoznak a Talmudban: Ha ez H. (azaz tradíció), akkor elfogadjuk, de ha csupán egy «din» (ez esetben nem törvény, hanem érv), akkor vitatható (Keritót trakt. 3 9). A H. kifejezést a zsidó tradíció egész törvényt tartalmazó részére szokták érteni, ellentétben a Haggadával (l. o.). Ennélfogva, amit általában H.-nak neveznek, az magában foglalja az egész rabbinikus polgári és rituális jogot, kiterjeszkedve a szokásokra, rendelkezésekre, döntésekre, amelyek a Szentírásban nem foglaltatnak. A későbbi iratokban Midras H. (l. Midras Halóchó) kifejezés fordul elő s ez a törvények feletti jogi vitákat foglalja magában. A H. többes száma halóchósz s e kifejezés alatt a szóbeli hagyományon vagy törvényen alapuló vallási törvények egyik csoportját értik. A szó egyes száma helyett inkább a többes halóchósz kifejezést használják éppen úgy, mint hagódó helyett hagódósz-t, miután a törvények gyűjteményét értik alatta. A H.-ot R. Juda Hanászi kodifikálta és a Misna(l. o.) tulajdonképpeni jogi részét képezi, amiért a Misna szó helyettesíti azt általánosságban s ez utóbbi használata a H. helyett már a talmudi korszakban elterjedt, kivévén Palesztinát, ahol a kodifikálás után is megmaradt a H. kifejezés, sőt a H.-t alkalmazták a Misnára. (V. ö.: Bacher Vilmos, «Die älteste Terminologie der jüdischen Schiftauslegung» [Leipzig 1899] és u. a. a Jew. Eneycl.). P. M."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1933. címszó a lexikon => 342. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11933.htm

CÍMSZÓ: Halóchó

SZÓCIKK: Halóchó h. halacha. . A halach menni, járni gyökből; jelentései: cselekvésmód, viselkedés, szokás, használat, vezetés. Ez utóbbi jelentése nyer alkalmazást a Talmud nyelvében, midőn számtalan esetben valamelyik rabbi H.-járól van szó, ill., hogy a H. ennek vagy annak a rabbinak a véleménye. Az ilyen kitétel értelme a Talmudban annyit jelent, hogy jóllehet az illető rabbi véleménye ellentétben van mások véleményeivel, a gyakorlatban mégis az ő döntése érvényes. Néha a H. kifejezés a tradició -nak felel meg, pl. ha a rabbik így nyilatkoznak a Talmudban: Ha ez H. azaz tradíció , akkor elfogadjuk, de ha csupán egy din ez esetben nem törvény, hanem érv , akkor vitatható Keritót trakt. 3 9 . A H. kifejezést a zsidó tradíció egész törvényt tartalmazó részére szokták érteni, ellentétben a Haggadával l. o. . Ennélfogva, amit általában H.-nak neveznek, az magában foglalja az egész rabbinikus polgári és rituális jogot, kiterjeszkedve a szokásokra, rendelkezésekre, döntésekre, amelyek a Szentírásban nem foglaltatnak. A későbbi iratokban Midras H. l. Midras Halóchó kifejezés fordul elő s ez a törvények feletti jogi vitákat foglalja magában. A H. többes száma halóchósz s e kifejezés alatt a szóbeli hagyományon vagy törvényen alapuló vallási törvények egyik csoportját értik. A szó egyes száma helyett inkább a többes halóchósz kifejezést használják éppen úgy, mint hagódó helyett hagódósz-t, miután a törvények gyűjteményét értik alatta. A H.-ot R. Juda Hanászi kodifikálta és a Misna l. o. tulajdonképpeni jogi részét képezi, amiért a Misna szó helyettesíti azt általánosságban s ez utóbbi használata a H. helyett már a talmudi korszakban elterjedt, kivévén Palesztinát, ahol a kodifikálás után is megmaradt a H. kifejezés, sőt a H.-t alkalmazták a Misnára. V. ö.: Bacher Vilmos, Die älteste Terminologie der jüdischen Schiftauslegung [Leipzig 1899] és u. a. a Jew. Eneycl. . P. M.

11933.ht

CÍMSZÓ Halóch

SZÓCIKK Halóch h halacha halac menni járn gyökből jelentései cselekvésmód viselkedés szokás használat vezetés E utóbb jelentés nye alkalmazás Talmu nyelvében midő számtala esetbe valamelyi rabb H.-járó va szó ill. hog H enne vag anna rabbina véleménye A ilye kitéte értelm Talmudba annyi jelent hog jóllehe a illet rabb vélemény ellentétbe va máso véleményeivel gyakorlatba mégi a döntés érvényes Néh H kifejezé tradici -na fele meg pl h rabbi íg nyilatkozna Talmudban H e H aza tradíci akko elfogadjuk d h csupá eg di e esetbe ne törvény hane ér akko vitathat Keritó trakt H kifejezés zsid tradíci egés törvény tartalmaz részér szoktá érteni ellentétbe Haggadáva l o Ennélfogva ami általába H.-na neveznek a magába foglalj a egés rabbiniku polgár é rituáli jogot kiterjeszkedv szokásokra rendelkezésekre döntésekre amelye Szentírásba ne foglaltatnak később iratokba Midra H l Midra Halóch kifejezé fordu el e törvénye felett jog vitáka foglalj magában H többe szám halóchós kifejezé alat szóbel hagyományo vag törvénye alapul vallás törvénye egyi csoportjá értik sz egye szám helyet inkáb többe halóchós kifejezés használjá éppe úgy min hagód helyet hagódósz-t miutá törvénye gyűjteményé érti alatta H.-o R Jud Hanász kodifikált é Misn l o tulajdonképpen jog részé képezi amiér Misn sz helyettesít az általánosságba e utóbb használat H helyet má talmud korszakba elterjedt kivévé Palesztinát aho kodifikálá utá i megmarad H kifejezés ső H.- alkalmaztá Misnára V ö. Bache Vilmos Di ältest Terminologi de jüdische Schiftauslegun [Leipzi 1899 é u a Jew Eneycl P M

11933.h

CÍMSZ Halóc

SZÓCIK Halóc halach hala menn jár gyökbő jelentése cselekvésmó viselkedé szoká használa vezeté utób jelenté ny alkalmazá Talm nyelvébe mid számtal esetb valamely rab H.-jár v sz ill ho enn va ann rabbin vélemény ily kitét értel Talmudb anny jelen ho jólleh ille rab vélemén ellentétb v más véleményeive gyakorlatb még dönté érvénye Né kifejez tradic -n fel me p rabb í nyilatkozn Talmudba az tradíc akk elfogadju csup e d esetb n törvén han é akk vitatha Kerit trak kifejezé zsi tradíc egé törvén tartalma részé szokt érten ellentétb Haggadáv Ennélfogv am általáb H.-n nevezne magáb foglal egé rabbinik polgá rituál jogo kiterjeszked szokásokr rendelkezésekr döntésekr amely Szentírásb n foglaltatna későb iratokb Midr Midr Halóc kifejez ford e törvény felet jo viták foglal magába több szá halóchó kifejez ala szóbe hagyomány va törvény alapu vallá törvény egy csoportj érti s egy szá helye inká több halóchó kifejezé használj épp úg mi hagó helye hagódósz- miut törvény gyűjtemény ért alatt H.- Ju Hanás kodifikál Mis tulajdonképpe jo rész képez amié Mis s helyettesí a általánosságb utób használa helye m talmu korszakb elterjed kivév Palesztiná ah kodifikál ut megmara kifejezé s H. alkalmazt Misnár ö Bach Vilmo D ältes Terminolog d jüdisch Schiftauslegu [Leipz 189 Je Eneyc

11933.

CÍMS Haló

SZÓCI Haló halac hal men já gyökb jelentés cselekvésm viselked szok használ vezet utó jelent n alkalmaz Tal nyelvéb mi számta eset valamel ra H.-já s il h en v an rabbi vélemén il kité érte Talmud ann jele h jólle ill ra vélemé ellentét má véleményeiv gyakorlat mé dönt érvény N kifeje tradi - fe m rab nyilatkoz Talmudb a tradí ak elfogadj csu eset törvé ha ak vitath Keri tra kifejez zs tradí eg törvé tartalm rész szok érte ellentét Haggadá Ennélfog a általá H.- nevezn magá fogla eg rabbini polg rituá jog kiterjeszke szokások rendelkezések döntések amel Szentírás foglaltatn késő iratok Mid Mid Haló kifeje for törvén fele j vitá fogla magáb töb sz halóch kifeje al szób hagyomán v törvén alap vall törvén eg csoport ért eg sz hely ink töb halóch kifejez használ ép ú m hag hely hagódósz miu törvén gyűjtemén ér alat H. J Haná kodifiká Mi tulajdonképp j rés képe ami Mi helyettes általánosság utó használ hely talm korszak elterje kivé Palesztin a kodifiká u megmar kifejez H alkalmaz Misná Bac Vilm älte Terminolo jüdisc Schiftausleg [Leip 18 J Eney

11933

CÍM Hal

SZÓC Hal hala ha me j gyök jelenté cselekvés viselke szo haszná veze ut jelen alkalma Ta nyelvé m számt ese valame r H.-j i e a rabb vélemé i kit ért Talmu an jel jóll il r vélem ellenté m véleményei gyakorla m dön érvén kifej trad f ra nyilatko Talmud trad a elfogad cs ese törv h a vitat Ker tr kifeje z trad e törv tartal rés szo ért ellenté Haggad Ennélfo által H. nevez mag fogl e rabbin pol ritu jo kiterjeszk szokáso rendelkezése döntése ame Szentírá foglaltat kés irato Mi Mi Hal kifej fo törvé fel vit fogl magá tö s halóc kifej a szó hagyomá törvé ala val törvé e csopor ér e s hel in tö halóc kifeje haszná é ha hel hagódós mi törvé gyűjtemé é ala H Han kodifik M tulajdonkép ré kép am M helyette általánossá ut haszná hel tal korsza elterj kiv Paleszti kodifik megma kifeje alkalma Misn Ba Vil ält Terminol jüdis Schiftausle [Lei 1 Ene

1193

CÍ Ha

SZÓ Ha hal h m gyö jelent cselekvé viselk sz haszn vez u jele alkalm T nyelv szám es valam H.- rab vélem ki ér Talm a je jól i véle ellent véleménye gyakorl dö érvé kife tra r nyilatk Talmu tra elfoga c es tör vita Ke t kifej tra tör tarta ré sz ér ellent Hagga Ennélf álta H neve ma fog rabbi po rit j kiterjesz szokás rendelkezés döntés am Szentír foglalta ké irat M M Ha kife f törv fe vi fog mag t haló kife sz hagyom törv al va törv csopo é he i t haló kifej haszn h he hagódó m törv gyűjtem al Ha kodifi tulajdonké r ké a helyett általánoss u haszn he ta korsz elter ki Paleszt kodifi megm kifej alkalm Mis B Vi äl Termino jüdi Schiftausl [Le En