11934.htm

CÍMSZÓ: Halószhó tószfosz

SZÓCIKK: Halóchó tószfosz, talmudi penzum a hozzá tartozó kommentárokkal (toszafósz). A zsinagóga ősidők óta az iskola hivatását is teljesiti. A szószéke azért katedra is és a rabbi nem csak prédikál, de tanít is. Ezért alakult ki az a szokás, hogy a konzervatív rabbi prédikációja keretében talmudikus témákat is fejteget, (charifusz). Sabbosz hagódól (peszach előtt való szombat és sabosz tsuvó (jomkippur előtt való szombat) istentiszteletein nagyobb és jelentőségesebb ez a penzum és rendszerint kimerítőbb, úgy, hogy csak azok követhetik a fejtegetést, akik készültek rá és áttanulmányozták a vonatkozó irodalmat. Ezért a rabbi már hetekkel azelőtt hirdeti meg a H. témáját a templom előcsarnokának hirdetőtábláján.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1934. címszó a lexikon => 342. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11934.htm

CÍMSZÓ: Halószhó tószfosz

SZÓCIKK: Halóchó tószfosz, talmudi penzum a hozzá tartozó kommentárokkal toszafósz . A zsinagóga ősidők óta az iskola hivatását is teljesiti. A szószéke azért katedra is és a rabbi nem csak prédikál, de tanít is. Ezért alakult ki az a szokás, hogy a konzervatív rabbi prédikációja keretében talmudikus témákat is fejteget, charifusz . Sabbosz hagódól peszach előtt való szombat és sabosz tsuvó jomkippur előtt való szombat istentiszteletein nagyobb és jelentőségesebb ez a penzum és rendszerint kimerítőbb, úgy, hogy csak azok követhetik a fejtegetést, akik készültek rá és áttanulmányozták a vonatkozó irodalmat. Ezért a rabbi már hetekkel azelőtt hirdeti meg a H. témáját a templom előcsarnokának hirdetőtábláján.

11934.ht

CÍMSZÓ Halószh tószfos

SZÓCIKK Halóch tószfosz talmud penzu hozz tartoz kommentárokka toszafós zsinagóg ősidő ót a iskol hivatásá i teljesiti szószék azér katedr i é rabb ne csa prédikál d taní is Ezér alakul k a szokás hog konzervatí rabb prédikációj keretébe talmudiku témáka i fejteget charifus Sabbos hagódó peszac előt val szomba é sabos tsuv jomkippu előt val szomba istentiszteletei nagyob é jelentőségeseb e penzu é rendszerin kimerítőbb úgy hog csa azo követheti fejtegetést aki készülte r é áttanulmányoztá vonatkoz irodalmat Ezér rabb má hetekke azelőt hirdet me H témájá templo előcsarnokána hirdetőtábláján

11934.h

CÍMSZ Halósz tószfo

SZÓCIK Halóc tószfos talmu penz hoz tarto kommentárokk toszafó zsinagó ősid ó isko hivatás teljesit szószé azé kated rab n cs prédiká tan i Ezé alaku szoká ho konzervat rab prédikáció keretéb talmudik témák fejtege charifu Sabbo hagód pesza elő va szomb sabo tsu jomkipp elő va szomb istentisztelete nagyo jelentőségese penz rendszeri kimerítőb úg ho cs az követhet fejtegetés ak készült áttanulmányozt vonatko irodalma Ezé rab m hetekk azelő hirde m témáj templ előcsarnokán hirdetőtáblájá

11934.

CÍMS Halós tószf

SZÓCI Haló tószfo talm pen ho tart kommentárok toszaf zsinag ősi isk hivatá teljesi szósz az kate ra c prédik ta Ez alak szok h konzerva ra prédikáci kereté talmudi témá fejteg charif Sabb hagó pesz el v szom sab ts jomkip el v szom istentisztelet nagy jelentőséges pen rendszer kimerítő ú h c a követhe fejtegeté a készül áttanulmányoz vonatk irodalm Ez ra hetek azel hird témá temp előcsarnoká hirdetőtábláj

11934

CÍM Haló tósz

SZÓC Hal tószf tal pe h tar kommentáro tosza zsina ős is hivat teljes szós a kat r prédi t E ala szo konzerv r prédikác keret talmud tém fejte chari Sab hag pes e szo sa t jomki e szo istentisztele nag jelentősége pe rendsze kimerít követh fejteget készü áttanulmányo vonat irodal E r hete aze hir tém tem előcsarnok hirdetőtáblá

1193

CÍ Hal tós

SZÓ Ha tósz ta p ta kommentár tosz zsin ő i hiva telje szó ka préd al sz konzer prédiká kere talmu té fejt char Sa ha pe sz s jomk sz istentisztel na jelentőség p rendsz kimerí követ fejtege kész áttanulmány vona iroda het az hi té te előcsarno hirdetőtábl