11938.htm

CÍMSZÓ: Hámánverés

SZÓCIKK: Hámánverés (kerepelés). Purim napján, mikor az előimádkozó a zsidóüldöző Hámán nevét olvassa a Megillából, a közönség lábával dobbant, a gyermekek kerepelnek, talán azért, hogy zajba fullasszák a zsidóüldözó nevét, amely csak keserűséget idézhet fel és megzavarhatja a purim ünnepi hangulatát. A nem épületes szokás, amely zavarja az istentisztelet ünnepélyességét, ma már elvesztette régi jellegét és lassan-lassan ki is szorul a zsinagógából.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1938. címszó a lexikon => 343. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11938.htm

CÍMSZÓ: Hámánverés

SZÓCIKK: Hámánverés kerepelés . Purim napján, mikor az előimádkozó a zsidóüldöző Hámán nevét olvassa a Megillából, a közönség lábával dobbant, a gyermekek kerepelnek, talán azért, hogy zajba fullasszák a zsidóüldözó nevét, amely csak keserűséget idézhet fel és megzavarhatja a purim ünnepi hangulatát. A nem épületes szokás, amely zavarja az istentisztelet ünnepélyességét, ma már elvesztette régi jellegét és lassan-lassan ki is szorul a zsinagógából.

11938.ht

CÍMSZÓ Hámánveré

SZÓCIKK Hámánveré kerepelé Puri napján miko a előimádkoz zsidóüldöz Hámá nevé olvass Megillából közönsé lábáva dobbant gyermeke kerepelnek talá azért hog zajb fullasszá zsidóüldöz nevét amel csa keserűsége idézhe fe é megzavarhatj puri ünnep hangulatát ne épülete szokás amel zavarj a istentisztele ünnepélyességét m má elvesztett rég jellegé é lassan-lassa k i szoru zsinagógából

11938.h

CÍMSZ Hámánver

SZÓCIK Hámánver kerepel Pur napjá mik előimádko zsidóüldö Hám nev olvas Megillábó közöns lábáv dobban gyermek kerepelne tal azér ho zaj fullassz zsidóüldö nevé ame cs keserűség idézh f megzavarhat pur ünne hangulatá n épület szoká ame zavar istentisztel ünnepélyességé m elvesztet ré jelleg lassan-lass szor zsinagógábó

11938.

CÍMS Hámánve

SZÓCI Hámánve kerepe Pu napj mi előimádk zsidóüld Há ne olva Megilláb közön lábá dobba gyerme kerepeln ta azé h za fullass zsidóüld nev am c keserűsé idéz megzavarha pu ünn hangulat épüle szok am zava istentiszte ünnepélyesség elveszte r jelle lassan-las szo zsinagógáb

11938

CÍM Hámánv

SZÓC Hámánv kerep P nap m előimád zsidóül H n olv Megillá közö láb dobb gyerm kerepel t az z fullas zsidóül ne a keserűs idé megzavarh p ün hangula épül szo a zav istentiszt ünnepélyessé elveszt jell lassan-la sz zsinagógá

1193

CÍ Hámán

SZÓ Hámán kere na előimá zsidóü ol Megill köz lá dob gyer kerepe a fulla zsidóü n keserű id megzavar ü hangul épü sz za istentisz ünnepélyess elvesz jel lassan-l s zsinagóg