11943.htm

CÍMSZÓ: Haméiri

SZEMÉLYNÉV: Haméiri Avigdor

SZÓCIKK: "Haméiri Avigdor, költő és újságíró, szül. Ódávidházán, (Bereg vm.) 1886. Jesivában és az Orsz. Rabbiképző Intézetben végezte tanulmányait, 1910-ben Hajehudi címen Budapesten héber folyóiratot indított, amely azonban rövid idő multán megszűnt. Tevékeny irodalmi munkásságot fejtett ki a magyar fővárosban és eredeti héber írásai, főleg költemények, különböző héber folyó-iratokban jelentek meg. Szorgalmas fordítója lett a magyar irodalomnak és Ady verseit is ő ismertette a héber olvasóközönséggel. Magyar nyelven is írt tárcákat és tanulmányokat és ugyancsak tanulmányt írt a Múlt és Jövőbe - amelynek dolgozótársa volt - a Biblia hatásáról a magyar irodalomban A biblia élete címen. Ezidőben Kova-Feuerstein Albert név alatt tette munkáit általánosan ismertté. A világháború alatt az osztrák-magyar hadseregben teljesített katonai szolgálatot, majd orosz fogságba került. A forradalmak után kivándorolt Palesztinába, ahol az egyik héber napilap irodalmi szerkesztője és igen rövid idő alatt az új héber irodalom egyik legismertebb munkása lett. Verseinek modern és egyéni lírája új hangot vitt a héber költészetbe. Sokan az új héber irodalom vezéregyéniségét látják benne és ez ösztönözte arra, hogy maga is harcos hangú lapot adjon ki. A lapot azonban az akkori rossz gazdasági viszonyok következtében be kellett szüntetnie. Palesztinái szereplése alatt vette fel a H. írói nevet és ugyancsak Jeruzsálemben fordította héberre Madách Ember tragédiáját, amelyért Fischer Gyula pesti főrabbi véleményezése alapján a Magyar Tudományos Akadémia elismerését kapta meg. Megalapítója az első héber kabarénak, a Kumkumnak. Összegyűjtött műveinek kiadására mostanában készül az egyik héber kiadóvállalat.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1943. címszó a lexikon => 343. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11943.htm

CÍMSZÓ: Haméiri

SZEMÉLYNÉV: Haméiri Avigdor

SZÓCIKK: Haméiri Avigdor, költő és újságíró, szül. Ódávidházán, Bereg vm. 1886. Jesivában és az Orsz. Rabbiképző Intézetben végezte tanulmányait, 1910-ben Hajehudi címen Budapesten héber folyóiratot indított, amely azonban rövid idő multán megszűnt. Tevékeny irodalmi munkásságot fejtett ki a magyar fővárosban és eredeti héber írásai, főleg költemények, különböző héber folyó-iratokban jelentek meg. Szorgalmas fordítója lett a magyar irodalomnak és Ady verseit is ő ismertette a héber olvasóközönséggel. Magyar nyelven is írt tárcákat és tanulmányokat és ugyancsak tanulmányt írt a Múlt és Jövőbe - amelynek dolgozótársa volt - a Biblia hatásáról a magyar irodalomban A biblia élete címen. Ezidőben Kova-Feuerstein Albert név alatt tette munkáit általánosan ismertté. A világháború alatt az osztrák-magyar hadseregben teljesített katonai szolgálatot, majd orosz fogságba került. A forradalmak után kivándorolt Palesztinába, ahol az egyik héber napilap irodalmi szerkesztője és igen rövid idő alatt az új héber irodalom egyik legismertebb munkása lett. Verseinek modern és egyéni lírája új hangot vitt a héber költészetbe. Sokan az új héber irodalom vezéregyéniségét látják benne és ez ösztönözte arra, hogy maga is harcos hangú lapot adjon ki. A lapot azonban az akkori rossz gazdasági viszonyok következtében be kellett szüntetnie. Palesztinái szereplése alatt vette fel a H. írói nevet és ugyancsak Jeruzsálemben fordította héberre Madách Ember tragédiáját, amelyért Fischer Gyula pesti főrabbi véleményezése alapján a Magyar Tudományos Akadémia elismerését kapta meg. Megalapítója az első héber kabarénak, a Kumkumnak. Összegyűjtött műveinek kiadására mostanában készül az egyik héber kiadóvállalat.

11943.ht

CÍMSZÓ Haméir

SZEMÉLYNÉV Haméir Avigdo

SZÓCIKK Haméir Avigdor költ é újságíró szül Ódávidházán Bere vm 1886 Jesivába é a Orsz Rabbiképz Intézetbe végezt tanulmányait 1910-be Hajehud címe Budapeste hébe folyóirato indított amel azonba rövi id multá megszűnt Tevéken irodalm munkásságo fejtet k magya fővárosba é eredet hébe írásai főle költemények különböz hébe folyó-iratokba jelente meg Szorgalma fordítój let magya irodalomna é Ad versei i ismertett hébe olvasóközönséggel Magya nyelve i ír tárcáka é tanulmányoka é ugyancsa tanulmány ír Múl é Jövőb amelyne dolgozótárs vol Bibli hatásáró magya irodalomba bibli élet címen Ezidőbe Kova-Feuerstei Alber né alat tett munkái általánosa ismertté világhábor alat a osztrák-magya hadseregbe teljesítet katona szolgálatot maj oros fogságb került forradalma utá kivándorol Palesztinába aho a egyi hébe napila irodalm szerkesztőj é ige rövi id alat a ú hébe irodalo egyi legismerteb munkás lett Verseine moder é egyén líráj ú hango vit hébe költészetbe Soka a ú hébe irodalo vezéregyéniségé látjá benn é e ösztönözt arra hog mag i harco hang lapo adjo ki lapo azonba a akkor ross gazdaság viszonyo következtébe b kellet szüntetnie Palesztiná szereplés alat vett fe H író neve é ugyancsa Jeruzsálembe fordított héberr Madác Embe tragédiáját amelyér Fische Gyul pest főrabb véleményezés alapjá Magya Tudományo Akadémi elismerésé kapt meg Megalapítój a els hébe kabarénak Kumkumnak Összegyűjtöt műveine kiadásár mostanába készü a egyi hébe kiadóvállalat

11943.h

CÍMSZ Haméi

SZEMÉLYNÉ Haméi Avigd

SZÓCIK Haméi Avigdo köl újságír szü Ódávidházá Ber v 188 Jesiváb Ors Rabbikép Intézetb végez tanulmányai 1910-b Hajehu cím Budapest héb folyóirat indítot ame azonb röv i mult megszűn Tevéke irodal munkásság fejte magy fővárosb erede héb írása fől költeménye különbö héb folyó-iratokb jelent me Szorgalm fordító le magy irodalomn A verse ismertet héb olvasóközönségge Magy nyelv í tárcák tanulmányok ugyancs tanulmán í Mú Jövő amelyn dolgozótár vo Bibl hatásár magy irodalomb bibl éle címe Ezidőb Kova-Feuerste Albe n ala tet munká általános ismertt világhábo ala osztrák-magy hadseregb teljesíte katon szolgálato ma oro fogság kerül forradalm ut kivándoro Palesztináb ah egy héb napil irodal szerkesztő ig röv i ala héb irodal egy legismerte munká let Versein mode egyé lírá hang vi héb költészetb Sok héb irodal vezéregyéniség látj ben ösztönöz arr ho ma harc han lap adj k lap azonb akko ros gazdasá viszony következtéb kelle szüntetni Palesztin szereplé ala vet f ír nev ugyancs Jeruzsálemb fordítot héber Madá Emb tragédiájá amelyé Fisch Gyu pes főrab véleményezé alapj Magy Tudomány Akadém elismerés kap me Megalapító el héb kabaréna Kumkumna Összegyűjtö művein kiadásá mostanáb kész egy héb kiadóvállala

11943.

CÍMS Hamé

SZEMÉLYN Hamé Avig

SZÓCI Hamé Avigd kö újságí sz Ódávidház Be 18 Jesivá Or Rabbiké Intézet vége tanulmánya 1910- Hajeh cí Budapes hé folyóira indíto am azon rö mul megszű Tevék iroda munkássá fejt mag főváros ered hé írás fő költemény különb hé folyó-iratok jelen m Szorgal fordít l mag irodalom vers ismerte hé olvasóközönségg Mag nyel tárcá tanulmányo ugyanc tanulmá M Jöv amely dolgozótá v Bib hatásá mag irodalom bib él cím Ezidő Kova-Feuerst Alb al te munk általáno ismert világháb al osztrák-mag hadsereg teljesít kato szolgálat m or fogsá kerü forradal u kivándor Palesztiná a eg hé napi iroda szerkeszt i rö al hé iroda eg legismert munk le Versei mod egy lír han v hé költészet So hé iroda vezéregyénisé lát be ösztönö ar h m har ha la ad la azon akk ro gazdas viszon következté kell szüntetn Paleszti szerepl al ve í ne ugyanc Jeruzsálem fordíto hébe Mad Em tragédiáj amely Fisc Gy pe főra véleményez alap Mag Tudomán Akadé elismeré ka m Megalapít e hé kabarén Kumkumn Összegyűjt művei kiadás mostaná kés eg hé kiadóvállal

11943

CÍM Ham

SZEMÉLY Ham Avi

SZÓC Ham Avig k újság s Ódávidhá B 1 Jesiv O Rabbik Intéze vég tanulmány 1910 Haje c Budape h folyóir indít a azo r mu megsz Tevé irod munkáss fej ma főváro ere h írá f költemén külön h folyó-irato jele Szorga fordí ma irodalo ver ismert h olvasóközönség Ma nye tárc tanulmány ugyan tanulm Jö amel dolgozót Bi hatás ma irodalo bi é cí Ezid Kova-Feuers Al a t mun általán ismer világhá a osztrák-ma hadsere teljesí kat szolgála o fogs ker forrada kivándo Palesztin e h nap irod szerkesz r a h irod e legismer mun l Verse mo eg lí ha h költésze S h irod vezéregyénis lá b ösztön a ha h l a l azo ak r gazda viszo következt kel szüntet Paleszt szerep a v n ugyan Jeruzsále fordít héb Ma E tragédiá amel Fis G p főr véleménye ala Ma Tudomá Akad elismer k Megalapí h kabaré Kumkum Összegyűj műve kiadá mostan ké e h kiadóválla

1194

CÍ Ha

SZEMÉL Ha Av

SZÓ Ha Avi újsá Ódávidh Jesi Rabbi Intéz vé tanulmán 191 Haj Budap folyói indí az m megs Tev iro munkás fe m fővár er ír költemé külö folyó-irat jel Szorg ford m irodal ve ismer olvasóközönsé M ny tár tanulmán ugya tanul J ame dolgozó B hatá m irodal b c Ezi Kova-Feuer A mu általá isme világh osztrák-m hadser teljes ka szolgál fog ke forrad kivánd Paleszti na iro szerkes iro legisme mu Vers m e l h költész iro vezéregyéni l ösztö h az a gazd visz következ ke szünte Palesz szere ugya Jeruzsál fordí hé M tragédi ame Fi fő vélemény al M Tudom Aka elisme Megalap kabar Kumku Összegyű műv kiad mosta k kiadóváll