11950.htm

CÍMSZÓ: Handler

SZEMÉLYNÉV: Handler Márk

SZÓCIKK: "Handler Márk, tatai rabbi, szül. Nemes-Bükkön (Borsod vm.) 1837-ben, megh. Tatatóvároson 1911. Mezőcsáton, majd Pozsonyban tanult a hírneves Keszav Szófernél, akinek kedvenc tanítványa volt. Rabbidiplomáját is tőle kapta, de Unger Joal paksi és Hirsch szabadkai rabbik is kitüntették hattóra adásával. Egyideig a pozsonyi hitközség magyarnyelvű levelezéseit intézte, majd rabbi lett Siófokon s már mint neves magyar hitszónokot hívták meg Aszódra 1866., ahonnan előbb Heves község, majd később Tatatóváros hívta meg rabbinak. Utóbbi helyen működött országos tiszteletnek örvendve haláláig. Nagy tudása, a zsidó tudományokban való járatossága s ékes magyarsága, kiváló jelleme és szívjósága miatt zsidó és keresztény körökben egyaránt a legnagyobb szeretet övezte. Fiai Hevesi Simon budapesti vezető főrabbi, H. Illés jogtudós és H. Rudolf lugosi ügyvédek, veje dr. Tánzer tiroli orsz. főrabbi. H. az elsők egyike volt, aki magyarnyelvű héber nyelvtant írt. Több magyarnyelvű hitszónoklata jelent meg s a Ben Chananja, Löw L. teológiai folyóirata is több essayt közölt tőle.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1950. címszó a lexikon => 343. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11950.htm

CÍMSZÓ: Handler

SZEMÉLYNÉV: Handler Márk

SZÓCIKK: Handler Márk, tatai rabbi, szül. Nemes-Bükkön Borsod vm. 1837-ben, megh. Tatatóvároson 1911. Mezőcsáton, majd Pozsonyban tanult a hírneves Keszav Szófernél, akinek kedvenc tanítványa volt. Rabbidiplomáját is tőle kapta, de Unger Joal paksi és Hirsch szabadkai rabbik is kitüntették hattóra adásával. Egyideig a pozsonyi hitközség magyarnyelvű levelezéseit intézte, majd rabbi lett Siófokon s már mint neves magyar hitszónokot hívták meg Aszódra 1866., ahonnan előbb Heves község, majd később Tatatóváros hívta meg rabbinak. Utóbbi helyen működött országos tiszteletnek örvendve haláláig. Nagy tudása, a zsidó tudományokban való járatossága s ékes magyarsága, kiváló jelleme és szívjósága miatt zsidó és keresztény körökben egyaránt a legnagyobb szeretet övezte. Fiai Hevesi Simon budapesti vezető főrabbi, H. Illés jogtudós és H. Rudolf lugosi ügyvédek, veje dr. Tánzer tiroli orsz. főrabbi. H. az elsők egyike volt, aki magyarnyelvű héber nyelvtant írt. Több magyarnyelvű hitszónoklata jelent meg s a Ben Chananja, Löw L. teológiai folyóirata is több essayt közölt tőle.

11950.ht

CÍMSZÓ Handle

SZEMÉLYNÉV Handle Már

SZÓCIKK Handle Márk tata rabbi szül Nemes-Bükkö Borso vm 1837-ben megh Tatatóvároso 1911 Mezőcsáton maj Pozsonyba tanul hírneve Kesza Szófernél akine kedven tanítvány volt Rabbidiplomájá i től kapta d Unge Joa paks é Hirsc szabadka rabbi i kitüntetté hattór adásával Egyidei pozsony hitközsé magyarnyelv levelezései intézte maj rabb let Siófoko má min neve magya hitszónoko hívtá me Aszódr 1866. ahonna előb Heve község maj későb Tatatóváro hívt me rabbinak Utóbb helye működöt országo tiszteletne örvendv haláláig Nag tudása zsid tudományokba val járatosság éke magyarsága kivál jellem é szívjóság miat zsid é keresztén körökbe egyarán legnagyob szerete övezte Fia Heves Simo budapest vezet főrabbi H Illé jogtudó é H Rudol lugos ügyvédek vej dr Tánze tirol orsz főrabbi H a első egyik volt ak magyarnyelv hébe nyelvtan írt Töb magyarnyelv hitszónoklat jelen me Be Chananja Lö L teológia folyóirat i töb essay közöl tőle

11950.h

CÍMSZ Handl

SZEMÉLYNÉ Handl Má

SZÓCIK Handl Már tat rabb szü Nemes-Bükk Bors v 1837-be meg Tatatóváros 191 Mezőcsáto ma Pozsonyb tanu hírnev Kesz Szóferné akin kedve tanítván vol Rabbidiplomáj tő kapt Ung Jo pak Hirs szabadk rabb kitüntett hattó adásáva Egyide pozson hitközs magyarnyel levelezése intézt ma rab le Siófok m mi nev magy hitszónok hívt m Aszód 1866 ahonn elő Hev közsé ma késő Tatatóvár hív m rabbina Utób hely működö ország tiszteletn örvend halálái Na tudás zsi tudományokb va járatossá ék magyarság kivá jelle szívjósá mia zsi kereszté körökb egyará legnagyo szeret övezt Fi Heve Sim budapes veze főrabb Ill jogtud Rudo lugo ügyvéde ve d Tánz tiro ors főrabb els egyi vol a magyarnyel héb nyelvta ír Tö magyarnyel hitszónokla jele m B Chananj L teológi folyóira tö essa közö től

11950.

CÍMS Hand

SZEMÉLYN Hand M

SZÓCI Hand Má ta rab sz Nemes-Bük Bor 1837-b me Tatatóváro 19 Mezőcsát m Pozsony tan hírne Kes Szófern aki kedv tanítvá vo Rabbidiplomá t kap Un J pa Hir szabad rab kitüntet hatt adásáv Egyid pozso hitköz magyarnye levelezés intéz m ra l Siófo m ne mag hitszóno hív Aszó 186 ahon el He közs m kés Tatatóvá hí rabbin Utó hel működ orszá tisztelet örven halálá N tudá zs tudományok v járatoss é magyarsá kiv jell szívjós mi zs kereszt körök egyar legnagy szere övez F Hev Si budape vez főrab Il jogtu Rud lug ügyvéd v Tán tir or főrab el egy vo magyarnye hé nyelvt í T magyarnye hitszónokl jel Chanan teológ folyóir t ess köz tő

11950

CÍM Han

SZEMÉLY Han

SZÓC Han M t ra s Nemes-Bü Bo 1837- m Tatatóvár 1 Mezőcsá Pozson ta hírn Ke Szófer ak ked tanítv v Rabbidiplom ka U p Hi szaba ra kitünte hat adásá Egyi pozs hitkö magyarny levelezé inté r Sióf n ma hitszón hí Asz 18 aho e H köz ké Tatatóv h rabbi Ut he műkö orsz tisztele örve halál tud z tudományo járatos magyars ki jel szívjó m z keresz körö egya legnag szer öve He S budap ve főra I jogt Ru lu ügyvé Tá ti o főra e eg v magyarny h nyelv magyarny hitszónok je Chana teoló folyói es kö t

1195

CÍ Ha

SZEMÉL Ha

SZÓ Ha r Nemes-B B 1837 Tatatóvá Mezőcs Pozso t hír K Szófe a ke tanít Rabbidiplo k H szab r kitünt ha adás Egy poz hitk magyarn levelez int Sió m hitszó h As 1 ah kö k Tatató rabb U h műk ors tisztel örv halá tu tudomány járato magyar k je szívj keres kör egy legna sze öv H buda v főr jog R l ügyv T t főr e magyarn nyel magyarn hitszóno j Chan teol folyó e k