11951.htm

CÍMSZÓ: Hantos

SZEMÉLYNÉV: Hantos Elemér

SZÓCIKK: "Hantos Elemér*, v. államtitkár, közgazdasági író, szül. Budapesten 1881 nov. 12. Az egyetem jogi fakultását végezte és doktorátust tett, majd résztvett a Pénzintézetek Orsz. Egyesületének és Nyugdíjegyesületének alapításában s mindkettőnek alelnöke lett. 1910- 18-ig országgyűlési képviselő volt munkapárti programmal. 1916-ban kereskedelemügyi politikai államtitkár, majd egyetemi magántanár, 1918-tól kezdve a Postatakarékpénztár elnöke, 1924. egyszersmind a népszövetségnél közgazdasági szakértő lett. 1904 óta a Pénzügyi Szemlét szerkeszti. Főbb önállóan megjelent művei: The Magna Charta; English and Hungarian Constitution (1904); A konverziós törvény reformja (1904) ; Hitelszervezetünk fejlődésének újabb irányai (1906); A nemzetközi egységes váltójog (1909); A világháború gazdasági és pénzügyi hatásai (1916); A pénz jövője (1920); A pénz problémája (1925); Das Kulturproblem in Mitteleuropa (1926); La monnaie, ses systémes et ses phénoménes (1926)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1951. címszó a lexikon => 344. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11951.htm

CÍMSZÓ: Hantos

SZEMÉLYNÉV: Hantos Elemér

SZÓCIKK: Hantos Elemér*, v. államtitkár, közgazdasági író, szül. Budapesten 1881 nov. 12. Az egyetem jogi fakultását végezte és doktorátust tett, majd résztvett a Pénzintézetek Orsz. Egyesületének és Nyugdíjegyesületének alapításában s mindkettőnek alelnöke lett. 1910- 18-ig országgyűlési képviselő volt munkapárti programmal. 1916-ban kereskedelemügyi politikai államtitkár, majd egyetemi magántanár, 1918-tól kezdve a Postatakarékpénztár elnöke, 1924. egyszersmind a népszövetségnél közgazdasági szakértő lett. 1904 óta a Pénzügyi Szemlét szerkeszti. Főbb önállóan megjelent művei: The Magna Charta; English and Hungarian Constitution 1904 ; A konverziós törvény reformja 1904 ; Hitelszervezetünk fejlődésének újabb irányai 1906 ; A nemzetközi egységes váltójog 1909 ; A világháború gazdasági és pénzügyi hatásai 1916 ; A pénz jövője 1920 ; A pénz problémája 1925 ; Das Kulturproblem in Mitteleuropa 1926 ; La monnaie, ses systémes et ses phénoménes 1926 .

11951.ht

CÍMSZÓ Hanto

SZEMÉLYNÉV Hanto Elemé

SZÓCIKK Hanto Elemér* v államtitkár közgazdaság író szül Budapeste 188 nov 12 A egyete jog fakultásá végezt é doktorátus tett maj résztvet Pénzintézete Orsz Egyesületéne é Nyugdíjegyesületéne alapításába mindkettőne alelnök lett 1910 18-i országgyűlés képvisel vol munkapárt programmal 1916-ba kereskedelemügy politika államtitkár maj egyetem magántanár 1918-tó kezdv Postatakarékpénztá elnöke 1924 egyszersmin népszövetségné közgazdaság szakért lett 190 ót Pénzügy Szemlé szerkeszti Főb önállóa megjelen művei Th Magn Charta Englis an Hungaria Constitutio 190 konverzió törvén reformj 190 Hitelszervezetün fejlődéséne újab iránya 190 nemzetköz egysége váltójo 190 világhábor gazdaság é pénzügy hatása 191 pén jövőj 192 pén problémáj 192 Da Kulturproble i Mitteleurop 192 L monnaie se systéme e se phénoméne 192

11951.h

CÍMSZ Hant

SZEMÉLYNÉ Hant Elem

SZÓCIK Hant Elemér államtitká közgazdasá ír szü Budapest 18 no 1 egyet jo fakultás végez doktorátu tet ma résztve Pénzintézet Ors Egyesületén Nyugdíjegyesületén alapításáb mindkettőn alelnö let 191 18- országgyűlé képvise vo munkapár programma 1916-b kereskedelemüg politik államtitká ma egyete magántaná 1918-t kezd Postatakarékpénzt elnök 192 egyszersmi népszövetségn közgazdasá szakér let 19 ó Pénzüg Szeml szerkeszt Fő önálló megjele műve T Mag Chart Engli a Hungari Constituti 19 konverzi törvé reform 19 Hitelszervezetü fejlődésén úja irány 19 nemzetkö egység váltój 19 világhábo gazdasá pénzüg hatás 19 pé jövő 19 pé problémá 19 D Kulturprobl Mitteleuro 19 monnai s systém s phénomén 19

11951.

CÍMS Han

SZEMÉLYN Han Ele

SZÓCI Han Elemé államtitk közgazdas í sz Budapes 1 n egye j fakultá vége doktorát te m résztv Pénzintéze Or Egyesületé Nyugdíjegyesületé alapításá mindkettő aleln le 19 18 országgyűl képvis v munkapá programm 1916- kereskedelemü politi államtitk m egyet magántan 1918- kez Postatakarékpénz elnö 19 egyszersm népszövetség közgazdas szaké le 1 Pénzü Szem szerkesz F önáll megjel műv Ma Char Engl Hungar Constitut 1 konverz törv refor 1 Hitelszervezet fejlődésé új irán 1 nemzetk egysé váltó 1 világháb gazdas pénzü hatá 1 p jöv 1 p problém 1 Kulturprob Mitteleur 1 monna systé phénomé 1

11951

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha El

SZÓC Ha Elem államtit közgazda s Budape egy fakult vég doktorá t részt Pénzintéz O Egyesület Nyugdíjegyesület alapítás mindkett alel l 1 1 országgyű képvi munkap program 1916 kereskedelem polit államtit egye magánta 1918 ke Postatakarékpén eln 1 egyszers népszövetsé közgazda szak l Pénz Sze szerkes önál megje mű M Cha Eng Hunga Constitu konver tör refo Hitelszerveze fejlődés ú irá nemzet egys vált világhá gazda pénz hat jö problé Kulturpro Mitteleu monn syst phénom

1195

CÍ H

SZEMÉL H E

SZÓ H Ele államti közgazd Budap eg fakul vé doktor rész Pénzinté Egyesüle Nyugdíjegyesüle alapítá mindket ale országgy képv munka progra 191 kereskedele poli államti egy magánt 191 k Postatakarékpé el egyszer népszövets közgazd sza Pén Sz szerke öná megj m Ch En Hung Constit konve tö ref Hitelszervez fejlődé ir nemze egy vál világh gazd pén ha j probl Kulturpr Mittele mon sys phéno