11953.htm

CÍMSZÓ: Harag

SZÓCIKK: "Harag, heves szenvedély, amelyet valamely kellemetlenség, sérelem vagy rossz tapasztalat vált ki s amely a bosszú érzését és vágyát kelti fel az ellen, akit a harag okozójának tartanak. A H. a valláserkölcsi felfogásban fontos fogalom s így az arra vonatkozó nézetek a Bibliában és a vallásos irodalomban szintén fontosak. A Biblia Isten H.-járól is gyakran tesz említést, így a hálátlanság, a bálványimádás, a szegények elnyomása eseteiben. Isten H.-ja a bibliai ethika szerint nem szeszély, hanem egy magasabb erkölcsi rend szükséges eleme, akar egyéneket, akár Izraelt, akár más népeket sújt az; azon kívül a próféták felfogásában a H. nem bosszúálló, hanem korlátozott és isteni keggyel párosult (Jesája 27. 4 és 22. 1; főleg Hósea 11. 8, 9; Chabak. 3. 2). A H. Istenre vonatkozóan csupán az emberi elgondolás eredménye és azért szükséges fogalom, mert Istent mint igazságos bírót és a világ kormányzóját a törvények végső eredőjének tekintette a próféták felfogása ; aki tehát nem engedelmeskedik az ő törvényeinek, az Isten H.-ját provokálja. Tehát a H., mint isteni tulajdonság azért volt szükséges hogy az istenfélelmet és a vallás törvényeinek megtartását erősítse, mert Isten parancsainak való engedelmesség nélkül nincs bűnbánat, sem az élet ösvényére való visszatérés a bűnöző számára (Micha 7. 18; Jóna 3. 9; Ezékiel 18. 23). A Talmud ugyancsak allegorikus értelemben fogja fel Isten H.-ját: «Amíg gonosz emberek vannak a világon, addig harag is lesz» (Szanhedrin 11. 111 b, 113 b); «Minden képmutató bosszúságot hoz a világra» (Szóta 41 a). «A képmutatók szívükben halmozzák fel a H.-ot» (Jób 36. 13). A H. kitörését az emberben a Biblia és a rabbinikus iratok elítélik : «Ne légy heves a haragban, mert a harag az ostobák keblében lakik» (Eccles. 7. 9). Még sokkal nagyobb mértékben elítélik a H.-ot az emberben az apokryph és a rabbinikus iratok : «Ne légy hajlamos a H.-ra, mert a H. gyilkosságra vezet, sem túlbuzgó, sem veszekedő, sem gyors vérmérsékletű, mert mindezek eredménye gyilkosság». Hillel szerint « A H.-os (indulatos) ember nem taníthat» (Abót 2. 4). A H. megfékezéséről egyik legszebb tanítást a Talmud adja (Baraita di-R. Ismael: Berách 19 a): «Ha egy bölcs bűnt követ el éjjel, nyugodt lehetsz, hogy megbánta azt s reggelre nem fog magával hozni bosszúságot». (Innen Pál ephesusi lev.: «ne hagyd lepihenni a napot, amíg haragszol» «Isten szereti azt, aki sohasem haragszik» (Peszáchim 113 b); « Aki dühöngésében pusztít és ruháit elszakítja, az olyan, mint a bálványimádó, mert írva van : ,ne legyen bennetek idegen isten', a rossz szellem az, mely bosszú alakjában megszállja az embert» (Sabbat trakt. 105 b). A heves temperamentumú emberről a Talmud ezt mondja: «Élete nem élet» (Peszách-113 b); «bosszankodása az egyedüli haszna» (Kiddusin 41 a). Ezekkel szemben jogos H.-ról is tudnak az írások. Így a talmudi felfogás szerint, ha a tanítót elfogja a H., akkor ez az ügy iránti buzgalomból ered ; természetesen ezt nem erényként fogja fel, sőt hangoztatja, hogy a tudósnak mindig szelíd mérsékletűnek kell lennie (Taánit 4 a). L. Jew. Encycl."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1953. címszó a lexikon => 344. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11953.htm

CÍMSZÓ: Harag

SZÓCIKK: Harag, heves szenvedély, amelyet valamely kellemetlenség, sérelem vagy rossz tapasztalat vált ki s amely a bosszú érzését és vágyát kelti fel az ellen, akit a harag okozójának tartanak. A H. a valláserkölcsi felfogásban fontos fogalom s így az arra vonatkozó nézetek a Bibliában és a vallásos irodalomban szintén fontosak. A Biblia Isten H.-járól is gyakran tesz említést, így a hálátlanság, a bálványimádás, a szegények elnyomása eseteiben. Isten H.-ja a bibliai ethika szerint nem szeszély, hanem egy magasabb erkölcsi rend szükséges eleme, akar egyéneket, akár Izraelt, akár más népeket sújt az; azon kívül a próféták felfogásában a H. nem bosszúálló, hanem korlátozott és isteni keggyel párosult Jesája 27. 4 és 22. 1; főleg Hósea 11. 8, 9; Chabak. 3. 2 . A H. Istenre vonatkozóan csupán az emberi elgondolás eredménye és azért szükséges fogalom, mert Istent mint igazságos bírót és a világ kormányzóját a törvények végső eredőjének tekintette a próféták felfogása ; aki tehát nem engedelmeskedik az ő törvényeinek, az Isten H.-ját provokálja. Tehát a H., mint isteni tulajdonság azért volt szükséges hogy az istenfélelmet és a vallás törvényeinek megtartását erősítse, mert Isten parancsainak való engedelmesség nélkül nincs bűnbánat, sem az élet ösvényére való visszatérés a bűnöző számára Micha 7. 18; Jóna 3. 9; Ezékiel 18. 23 . A Talmud ugyancsak allegorikus értelemben fogja fel Isten H.-ját: Amíg gonosz emberek vannak a világon, addig harag is lesz Szanhedrin 11. 111 b, 113 b ; Minden képmutató bosszúságot hoz a világra Szóta 41 a . A képmutatók szívükben halmozzák fel a H.-ot Jób 36. 13 . A H. kitörését az emberben a Biblia és a rabbinikus iratok elítélik : Ne légy heves a haragban, mert a harag az ostobák keblében lakik Eccles. 7. 9 . Még sokkal nagyobb mértékben elítélik a H.-ot az emberben az apokryph és a rabbinikus iratok : Ne légy hajlamos a H.-ra, mert a H. gyilkosságra vezet, sem túlbuzgó, sem veszekedő, sem gyors vérmérsékletű, mert mindezek eredménye gyilkosság . Hillel szerint A H.-os indulatos ember nem taníthat Abót 2. 4 . A H. megfékezéséről egyik legszebb tanítást a Talmud adja Baraita di-R. Ismael: Berách 19 a : Ha egy bölcs bűnt követ el éjjel, nyugodt lehetsz, hogy megbánta azt s reggelre nem fog magával hozni bosszúságot . Innen Pál ephesusi lev.: ne hagyd lepihenni a napot, amíg haragszol Isten szereti azt, aki sohasem haragszik Peszáchim 113 b ; Aki dühöngésében pusztít és ruháit elszakítja, az olyan, mint a bálványimádó, mert írva van : ,ne legyen bennetek idegen isten', a rossz szellem az, mely bosszú alakjában megszállja az embert Sabbat trakt. 105 b . A heves temperamentumú emberről a Talmud ezt mondja: Élete nem élet Peszách-113 b ; bosszankodása az egyedüli haszna Kiddusin 41 a . Ezekkel szemben jogos H.-ról is tudnak az írások. Így a talmudi felfogás szerint, ha a tanítót elfogja a H., akkor ez az ügy iránti buzgalomból ered ; természetesen ezt nem erényként fogja fel, sőt hangoztatja, hogy a tudósnak mindig szelíd mérsékletűnek kell lennie Taánit 4 a . L. Jew. Encycl.

11953.ht

CÍMSZÓ Hara

SZÓCIKK Harag heve szenvedély amelye valamel kellemetlenség sérele vag ross tapasztala vál k amel bossz érzésé é vágyá kelt fe a ellen aki hara okozójána tartanak H valláserkölcs felfogásba fonto fogalo íg a arr vonatkoz nézete Bibliába é valláso irodalomba szinté fontosak Bibli Iste H.-járó i gyakra tes említést íg hálátlanság bálványimádás szegénye elnyomás eseteiben Iste H.-j biblia ethik szerin ne szeszély hane eg magasab erkölcs ren szüksége eleme aka egyéneket aká Izraelt aká má népeke súj az azo kívü prófétá felfogásába H ne bosszúálló hane korlátozot é isten keggye párosul Jesáj 27 é 22 1 főle Hóse 11 8 9 Chabak 3 H Istenr vonatkozóa csupá a ember elgondolá eredmény é azér szüksége fogalom mer Isten min igazságo bíró é vilá kormányzójá törvénye végs eredőjéne tekintett prófétá felfogás ak tehá ne engedelmeskedi a törvényeinek a Iste H.-já provokálja Tehá H. min isten tulajdonsá azér vol szüksége hog a istenfélelme é vallá törvényeine megtartásá erősítse mer Iste parancsaina val engedelmessé nélkü ninc bűnbánat se a éle ösvényér val visszatéré bűnöz számár Mich 7 18 Jón 3 9 Ezékie 18 2 Talmu ugyancsa allegoriku értelembe fogj fe Iste H.-ját Amí gonos embere vanna világon addi hara i les Szanhedri 11 11 b 11 Minde képmutat bosszúságo ho világr Szót 4 képmutató szívükbe halmozzá fe H.-o Jó 36 1 H kitörésé a emberbe Bibli é rabbiniku irato elítéli N lég heve haragban mer hara a ostobá keblébe laki Eccles 7 Mé sokka nagyob mértékbe elítéli H.-o a emberbe a apokryp é rabbiniku irato N lég hajlamo H.-ra mer H gyilkosságr vezet se túlbuzgó se veszekedő se gyor vérmérsékletű mer mindeze eredmény gyilkossá Hille szerin H.-o indulato embe ne tanítha Abó 2 H megfékezésérő egyi legszeb tanítás Talmu adj Barait di-R Ismael Berác 1 H eg bölc bűn köve e éjjel nyugod lehetsz hog megbánt az reggelr ne fo magáva hozn bosszúságo Inne Pá ephesus lev. n hagy lepihenn napot amí haragszo Iste szeret azt ak sohase haragszi Peszáchi 11 Ak dühöngésébe pusztí é ruhái elszakítja a olyan min bálványimádó mer írv va ,n legye bennete idege isten' ross szelle az mel bossz alakjába megszállj a ember Sabba trakt 10 heve temperamentum emberrő Talmu ez mondja Élet ne éle Peszách-11 bosszankodás a egyedül haszn Kiddusi 4 Ezekke szembe jogo H.-ró i tudna a írások Íg talmud felfogá szerint h tanító elfogj H. akko e a üg iránt buzgalombó ere természetese ez ne erénykén fogj fel ső hangoztatja hog tudósna mindi szelí mérsékletűne kel lenni Taáni L Jew Encycl

11953.h

CÍMSZ Har

SZÓCIK Hara hev szenvedél amely valame kellemetlensé sérel va ros tapasztal vá ame boss érzés vágy kel f elle ak har okozóján tartana valláserkölc felfogásb font fogal í ar vonatko nézet Bibliáb vallás irodalomb szint fontosa Bibl Ist H.-jár gyakr te említés í hálátlansá bálványimádá szegény elnyomá eseteibe Ist H.- bibli ethi szeri n szeszél han e magasa erkölc re szükség elem ak egyéneke ak Izrael ak m népek sú a az kív prófét felfogásáb n bosszúáll han korlátozo iste keggy párosu Jesá 2 2 fől Hós 1 Chaba Isten vonatkozó csup embe elgondol eredmén azé szükség fogalo me Iste mi igazság bír vil kormányzój törvény vég eredőjén tekintet prófét felfogá a teh n engedelmesked törvényeine Ist H.-j provokálj Teh H mi iste tulajdons azé vo szükség ho istenfélelm vall törvényein megtartás erősíts me Ist parancsain va engedelmess nélk nin bűnbána s él ösvényé va visszatér bűnö számá Mic 1 Jó Ezéki 1 Talm ugyancs allegorik értelemb fog f Ist H.-já Am gono ember vann világo add har le Szanhedr 1 1 1 Mind képmuta bosszúság h világ Szó képmutat szívükb halmozz f H.- J 3 kitörés emberb Bibl rabbinik irat elítél lé hev haragba me har ostob kebléb lak Eccle M sokk nagyo mértékb elítél H.- emberb apokry rabbinik irat lé hajlam H.-r me gyilkosság veze s túlbuzg s veszeked s gyo vérmérséklet me mindez eredmén gyilkoss Hill szeri H.- indulat emb n taníth Ab megfékezésér egy legsze tanítá Talm ad Barai di- Ismae Berá e böl bű köv éjje nyugo lehets ho megbán a reggel n f magáv hoz bosszúság Inn P ephesu lev hag lepihen napo am haragsz Ist szere az a sohas haragsz Peszách 1 A dühöngéséb puszt ruhá elszakítj olya mi bálványimád me ír v , legy bennet ideg isten ros szell a me boss alakjáb megszáll embe Sabb trak 1 hev temperamentu emberr Talm e mondj Éle n él Peszách-1 bosszankodá egyedü hasz Kiddus Ezekk szemb jog H.-r tudn íráso Í talmu felfog szerin tanít elfog H akk ü irán buzgalomb er természetes e n erényké fog fe s hangoztatj ho tudósn mind szel mérsékletűn ke lenn Taán Je Encyc

11953.

CÍMS Ha

SZÓCI Har he szenvedé amel valam kellemetlens sére v ro tapaszta v am bos érzé vág ke ell a ha okozójá tartan valláserköl felfogás fon foga a vonatk néze Bibliá vallá irodalom szin fontos Bib Is H.-já gyak t említé hálátlans bálványimád szegén elnyom eseteib Is H. bibl eth szer szeszé ha magas erköl r szüksé ele a egyének a Izrae a népe s a kí prófé felfogásá bosszúál ha korlátoz ist kegg páros Jes fő Hó Chab Iste vonatkoz csu emb elgondo eredmé az szüksé fogal m Ist m igazsá bí vi kormányzó törvén vé eredőjé tekinte prófé felfog te engedelmeske törvényein Is H.- provokál Te m ist tulajdon az v szüksé h istenfélel val törvényei megtartá erősít m Is parancsai v engedelmes nél ni bűnbán é ösvény v visszaté bűn szám Mi J Ezék Tal ugyanc allegori értelem fo Is H.-j A gon embe van világ ad ha l Szanhed Min képmut bosszúsá vilá Sz képmuta szívük halmoz H. kitöré ember Bib rabbini ira elíté l he haragb m ha osto keblé la Eccl sok nagy mérték elíté H. ember apokr rabbini ira l hajla H.- m gyilkossá vez túlbuz veszeke gy vérmérsékle m minde eredmé gyilkos Hil szer H. indula em tanít A megfékezésé eg legsz tanít Tal a Bara di Isma Ber bö b kö éjj nyug lehet h megbá regge magá ho bosszúsá In ephes le ha lepihe nap a harags Is szer a soha harags Peszác dühöngésé pusz ruh elszakít oly m bálványimá m í leg benne ide iste ro szel m bos alakjá megszál emb Sab tra he temperament ember Tal mond Él é Peszách- bosszankod egyed has Kiddu Ezek szem jo H.- tud írás talm felfo szeri taní elfo ak irá buzgalom e természete erényk fo f hangoztat h tudós min sze mérsékletű k len Taá J Ency

11953

CÍM H

SZÓC Ha h szenved ame vala kellemetlen sér r tapaszt a bo érz vá k el h okozój tarta valláserkö felfogá fo fog vonat néz Bibli vall irodalo szi fonto Bi I H.-j gya említ hálátlan bálványimá szegé elnyo esetei I H bib et sze szesz h maga erkö szüks el egyéne Izra nép k próf felfogás bosszúá h korláto is keg páro Je f H Cha Ist vonatko cs em elgond eredm a szüks foga Is igazs b v kormányz törvé v eredőj tekint próf felfo t engedelmesk törvényei I H. provoká T is tulajdo a szüks istenféle va törvénye megtart erősí I parancsa engedelme né n bűnbá ösvén visszat bű szá M Ezé Ta ugyan allegor értele f I H.- go emb va vilá a h Szanhe Mi képmu bosszús vil S képmut szívü halmo H kitör embe Bi rabbin ir elít h harag h ost kebl l Ecc so nag mérté elít H embe apok rabbin ir hajl H. gyilkoss ve túlbu veszek g vérmérsékl mind eredm gyilko Hi sze H indul e taní megfékezés e legs taní Ta Bar d Ism Be b k éj nyu lehe megb regg mag h bosszús I ephe l h lepih na harag I sze soh harag Peszá dühöngés pus ru elszakí ol bálványim le benn id ist r sze bo alakj megszá em Sa tr h temperamen embe Ta mon É Peszách bosszanko egye ha Kidd Eze sze j H. tu írá tal felf szer tan elf a ir buzgalo természet erény f hangozta tudó mi sz mérséklet le Ta Enc

1195SZÓ H szenve am val kellemetle sé tapasz b ér v e okozó tart valláserk felfog f fo vona né Bibl val irodal sz font B H.- gy emlí hálátla bálványim szeg elny esete bi e sz szes mag erk szük e egyén Izr né pró felfogá bosszú korlát i ke pár J Ch Is vonatk c e elgon ered szük fog I igaz kormány törv eredő tekin pró felf engedelmes törvénye H provok i tulajd szük istenfél v törvény megtar erős parancs engedelm n bűnb ösvé vissza b sz Ez T ugya allego értel H. g em v vil Szanh M képm bosszú vi képmu szív halm kitö emb B rabbi i elí hara os keb Ec s na mért elí emb apo rabbi i haj H gyilkos v túlb vesze vérmérsék min ered gyilk H sz indu tan megfékezé leg tan T Ba Is B é ny leh meg reg ma bosszú eph lepi n hara sz so hara Pesz dühöngé pu r elszak o bálványi l ben i is sz b alak megsz e S t temperame emb T mo Peszác bosszank egy h Kid Ez sz H t ír ta fel sze ta el i buzgal természe erén hangozt tud m s mérsékle l T En