11956.htm

CÍMSZÓ: Harkányi

SZEMÉLYNÉV: Harkányi Frigyes

SZÓCIKK: H. Frigyes báró* (taktaharkányi), gazdaságpolitikus, szül. Szegeden 1826 ápr. 6., megh. Budapesten 1919 szept. 30. Jogot tanult a pesti egyetemen s mint nemzetőr vett részt a szabadságharcban, majd külföldi tanulmányútra ment, ahol főképp mezőgazdasági ismereteit bővítette. Hazajövet részt vett számos pénzügyi és gazdasági vállalat alapításában és igazgatásában, így a Budai Takarékpénztár, a Magyar Ált. Biztosító Társaság és a Földhitelintézet létrehozásában. 1867-ben miniszteri tanácsos lett Gorove kereskedelmi minisztériumában, 1877. a párisi világkiállításra a kormány őt küldte ki. Tagja volt a közmunkaügyi tanácsnak, elnöke a pécs-barcsi vasútnak, a képviselőháznak pedig 1870. kezdve tagja volt évtizedeken át és főképpen a delegációkban szerepelt. Fiai, H. Béla báró, csillagász, egyetemi tanár és H. János báró volt kereskedelmi miniszter.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1956. címszó a lexikon => 345. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11956.htm

CÍMSZÓ: Harkányi

SZEMÉLYNÉV: Harkányi Frigyes

SZÓCIKK: H. Frigyes báró* taktaharkányi , gazdaságpolitikus, szül. Szegeden 1826 ápr. 6., megh. Budapesten 1919 szept. 30. Jogot tanult a pesti egyetemen s mint nemzetőr vett részt a szabadságharcban, majd külföldi tanulmányútra ment, ahol főképp mezőgazdasági ismereteit bővítette. Hazajövet részt vett számos pénzügyi és gazdasági vállalat alapításában és igazgatásában, így a Budai Takarékpénztár, a Magyar Ált. Biztosító Társaság és a Földhitelintézet létrehozásában. 1867-ben miniszteri tanácsos lett Gorove kereskedelmi minisztériumában, 1877. a párisi világkiállításra a kormány őt küldte ki. Tagja volt a közmunkaügyi tanácsnak, elnöke a pécs-barcsi vasútnak, a képviselőháznak pedig 1870. kezdve tagja volt évtizedeken át és főképpen a delegációkban szerepelt. Fiai, H. Béla báró, csillagász, egyetemi tanár és H. János báró volt kereskedelmi miniszter.

11956.ht

CÍMSZÓ Harkány

SZEMÉLYNÉV Harkány Frigye

SZÓCIKK H Frigye báró taktaharkány gazdaságpolitikus szül Szegede 182 ápr 6. megh Budapeste 191 szept 30 Jogo tanul pest egyeteme min nemzető vet rész szabadságharcban maj külföld tanulmányútr ment aho főkép mezőgazdaság ismeretei bővítette Hazajöve rész vet számo pénzügy é gazdaság vállala alapításába é igazgatásában íg Buda Takarékpénztár Magya Ált Biztosít Társasá é Földhitelintéze létrehozásában 1867-be miniszter tanácso let Gorov kereskedelm minisztériumában 1877 páris világkiállításr kormán ő küldt ki Tagj vol közmunkaügy tanácsnak elnök pécs-barcs vasútnak képviselőházna pedi 1870 kezdv tagj vol évtizedeke á é főképpe delegációkba szerepelt Fiai H Bél báró csillagász egyetem taná é H Jáno bár vol kereskedelm miniszter

11956.h

CÍMSZ Harkán

SZEMÉLYNÉ Harkán Frigy

SZÓCIK Frigy bár taktaharkán gazdaságpolitiku szü Szeged 18 áp 6 meg Budapest 19 szep 3 Jog tanu pes egyetem mi nemzet ve rés szabadságharcba ma külföl tanulmányút men ah főké mezőgazdasá ismerete bővített Hazajöv rés ve szám pénzüg gazdasá vállal alapításáb igazgatásába í Bud Takarékpénztá Magy Ál Biztosí Társas Földhitelintéz létrehozásába 1867-b miniszte tanács le Goro kereskedel minisztériumába 187 pári világkiállítás kormá küld k Tag vo közmunkaüg tanácsna elnö pécs-barc vasútna képviselőházn ped 187 kezd tag vo évtizedek főképp delegációkb szerepel Fia Bé bár csillagás egyete tan Ján bá vo kereskedel miniszte

11956.

CÍMS Harká

SZEMÉLYN Harká Frig

SZÓCI Frig bá taktaharká gazdaságpolitik sz Szege 1 á me Budapes 1 sze Jo tan pe egyete m nemze v ré szabadságharcb m külfö tanulmányú me a fők mezőgazdas ismeret bővítet Hazajö ré v szá pénzü gazdas válla alapításá igazgatásáb Bu Takarékpénzt Mag Á Biztos Társa Földhitelinté létrehozásáb 1867- miniszt tanác l Gor kereskede minisztériumáb 18 pár világkiállítá korm kül Ta v közmunkaü tanácsn eln pécs-bar vasútn képviselőház pe 18 kez ta v évtizede főkép delegációk szerepe Fi B bá csillagá egyet ta Já b v kereskede miniszt

11956

CÍM Hark

SZEMÉLY Hark Fri

SZÓC Fri b taktahark gazdaságpoliti s Szeg m Budape sz J ta p egyet nemz r szabadságharc külf tanulmány m fő mezőgazda ismere bővíte Hazaj r sz pénz gazda váll alapítás igazgatásá B Takarékpénz Ma Bizto Társ Földhitelint létrehozásá 1867 minisz taná Go keresked minisztériumá 1 pá világkiállít kor kü T közmunka tanács el pécs-ba vasút képviselőhá p 1 ke t évtized főké delegáció szerep F b csillag egye t J keresked minisz

1195

CÍ Har

SZEMÉL Har Fr

SZÓ Fr taktahar gazdaságpolit Sze Budap s t egye nem szabadsághar kül tanulmán f mezőgazd ismer bővít Haza s pén gazd vál alapítá igazgatás Takarékpén M Bizt Tár Földhitelin létrehozás 186 minis tan G kereske minisztérium p világkiállí ko k közmunk tanác e pécs-b vasú képviselőh k évtize fők delegáci szere csilla egy kereske minis