11961.htm

CÍMSZÓ: Hartstein

SZEMÉLYNÉV: Hartstein Lajos

SZÓCIKK: Hartstein Lajos, az Orth. Országos Iroda alelnöke, szül. Szomotoron 1855 dec. 4. Több jesivában tanult, majd Munkácsra került, ahol a hitközség elnöke lett. Mint városi és megyei törvényhatósági bizottsági tag, a munkácsi és beregmegyei politikai életben vezetőszerepet játszott. Még mint munkácsi lakos tevékeny részt vett az országos felekezeti politika irányításában. Később az Orth. Iroda elnökének, Reich Ignácnak halála után alelnökké választották, de csak 1902. vállalta az alelnökséget és az iroda vezetését. Azóta állandóan az iroda élén áll s bár állása tiszteletbeli, minden idejét és energiáját az orthodoxia ügyeinek szenteli. A Magyar Zsidó c. orth. hetilapnak hosszú éveken át, egészen megszűnéséig, szerkesztője volt. Egyik legmarkánsabb egyénisége az orthodox politikának, aki a zsidóság érdekében kifejtett közhasznú működéséért kultuszminiszteri elismerésben részesült.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1961. címszó a lexikon => 345. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11961.htm

CÍMSZÓ: Hartstein

SZEMÉLYNÉV: Hartstein Lajos

SZÓCIKK: Hartstein Lajos, az Orth. Országos Iroda alelnöke, szül. Szomotoron 1855 dec. 4. Több jesivában tanult, majd Munkácsra került, ahol a hitközség elnöke lett. Mint városi és megyei törvényhatósági bizottsági tag, a munkácsi és beregmegyei politikai életben vezetőszerepet játszott. Még mint munkácsi lakos tevékeny részt vett az országos felekezeti politika irányításában. Később az Orth. Iroda elnökének, Reich Ignácnak halála után alelnökké választották, de csak 1902. vállalta az alelnökséget és az iroda vezetését. Azóta állandóan az iroda élén áll s bár állása tiszteletbeli, minden idejét és energiáját az orthodoxia ügyeinek szenteli. A Magyar Zsidó c. orth. hetilapnak hosszú éveken át, egészen megszűnéséig, szerkesztője volt. Egyik legmarkánsabb egyénisége az orthodox politikának, aki a zsidóság érdekében kifejtett közhasznú működéséért kultuszminiszteri elismerésben részesült.

11961.ht

CÍMSZÓ Hartstei

SZEMÉLYNÉV Hartstei Lajo

SZÓCIKK Hartstei Lajos a Orth Országo Irod alelnöke szül Szomotoro 185 dec 4 Töb jesivába tanult maj Munkácsr került aho hitközsé elnök lett Min város é megye törvényhatóság bizottság tag munkács é beregmegye politika életbe vezetőszerepe játszott Mé min munkács lako tevéken rész vet a országo felekezet politik irányításában Későb a Orth Irod elnökének Reic Ignácna halál utá alelnökk választották d csa 1902 vállalt a alelnöksége é a irod vezetését Azót állandóa a irod élé ál bá állás tiszteletbeli minde idejé é energiájá a orthodoxi ügyeine szenteli Magya Zsid c orth hetilapna hossz éveke át egésze megszűnéséig szerkesztőj volt Egyi legmarkánsab egyéniség a orthodo politikának ak zsidósá érdekébe kifejtet közhaszn működéséér kultuszminiszter elismerésbe részesült

11961.h

CÍMSZ Hartste

SZEMÉLYNÉ Hartste Laj

SZÓCIK Hartste Lajo Ort Ország Iro alelnök szü Szomotor 18 de Tö jesiváb tanul ma Munkács kerül ah hitközs elnö let Mi váro megy törvényhatósá bizottsá ta munkác beregmegy politik életb vezetőszerep játszot M mi munkác lak tevéke rés ve ország felekeze politi irányításába Késő Ort Iro elnökéne Rei Ignácn halá ut alelnök választottá cs 190 vállal alelnökség iro vezetésé Azó állandó iro él á b állá tiszteletbel mind idej energiáj orthodox ügyein szentel Magy Zsi ort hetilapn hoss évek á egész megszűnéséi szerkesztő vol Egy legmarkánsa egyénisé orthod politikána a zsidós érdekéb kifejte közhasz működéséé kultuszminiszte elismerésb részesül

11961.

CÍMS Hartst

SZEMÉLYN Hartst La

SZÓCI Hartst Laj Or Orszá Ir alelnö sz Szomoto 1 d T jesivá tanu m Munkác kerü a hitköz eln le M vár meg törvényhatós bizotts t munká beregmeg politi élet vezetőszere játszo m munká la tevék ré v orszá felekez polit irányításáb Kés Or Ir elnökén Re Ignác hal u alelnö választott c 19 válla alelnöksé ir vezetés Az álland ir é áll tiszteletbe min ide energiá orthodo ügyei szente Mag Zs or hetilap hos éve egés megszűnésé szerkeszt vo Eg legmarkáns egyénis ortho politikán zsidó érdeké kifejt közhas működésé kultuszminiszt elismerés részesü

11961

CÍM Harts

SZEMÉLY Harts L

SZÓC Harts La O Orsz I aleln s Szomot jesiv tan Munká ker hitkö el l vá me törvényható bizott munk beregme polit éle vezetőszer játsz munk l tevé r orsz feleke poli irányításá Ké O I elnöké R Igná ha aleln választot 1 váll alelnöks i vezeté A állan i ál tiszteletb mi id energi orthod ügye szent Ma Z o hetila ho év egé megszűnés szerkesz v E legmarkán egyéni orth politiká zsid érdek kifej közha működés kultuszminisz elismeré részes

1196

CÍ Hart

SZEMÉL Hart

SZÓ Hart L Ors alel Szomo jesi ta Munk ke hitk e v m törvényhat bizot mun beregm poli él vezetősze játs mun tev ors felek pol irányítás K elnök Ign h alel választo vál alelnök vezet álla á tisztelet m i energ ortho ügy szen M hetil h é eg megszűné szerkes legmarká egyén ort politik zsi érde kife közh működé kultuszminis elismer része