11973.htm

CÍMSZÓ: Hatsek

SZEMÉLYNÉV: Hatsek Ignác

SZÓCIKK: Hatsek Ignác, kartográfus, szül. Vágújhelyen 1828., mgh. Budapesten 1902. Olmützben, majd Budán végezte el a műegyetemet, a szabadságharcban pedig, mint honvédfőhadnagy harcolt és fogságba esett. Kiszabadulása után a bécsi geográffai intézetben dolgozott. 1867-től kezdve Budapesten működött, előbb a kereskedelmi minisztérium, majd a statisztikai hivatal szolgálatában. H.-et úgy tekintik, mint a magyar kartográfia egyik megalapozóját. Sok száz térképet tervezett, melyek közül igen sok külföldi földrajzi szakmunkákban jelent meg. Számos hazai és külföldi kitüntetést kapott. Műveit rendkívüli pontosság és szaktudás jellemezte s ezért azok még máig is forgalomban vannak nemcsak Magyarországon, hanem a híres gothai Justus Perthes-cég kiadványai között is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1973. címszó a lexikon => 346. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11973.htm

CÍMSZÓ: Hatsek

SZEMÉLYNÉV: Hatsek Ignác

SZÓCIKK: Hatsek Ignác, kartográfus, szül. Vágújhelyen 1828., mgh. Budapesten 1902. Olmützben, majd Budán végezte el a műegyetemet, a szabadságharcban pedig, mint honvédfőhadnagy harcolt és fogságba esett. Kiszabadulása után a bécsi geográffai intézetben dolgozott. 1867-től kezdve Budapesten működött, előbb a kereskedelmi minisztérium, majd a statisztikai hivatal szolgálatában. H.-et úgy tekintik, mint a magyar kartográfia egyik megalapozóját. Sok száz térképet tervezett, melyek közül igen sok külföldi földrajzi szakmunkákban jelent meg. Számos hazai és külföldi kitüntetést kapott. Műveit rendkívüli pontosság és szaktudás jellemezte s ezért azok még máig is forgalomban vannak nemcsak Magyarországon, hanem a híres gothai Justus Perthes-cég kiadványai között is.

11973.ht

CÍMSZÓ Hatse

SZEMÉLYNÉV Hatse Igná

SZÓCIKK Hatse Ignác kartográfus szül Vágújhelye 1828. mgh Budapeste 1902 Olmützben maj Budá végezt e műegyetemet szabadságharcba pedig min honvédfőhadnag harcol é fogságb esett Kiszabadulás utá bécs geográffa intézetbe dolgozott 1867-tő kezdv Budapeste működött előb kereskedelm minisztérium maj statisztika hivata szolgálatában H.-e úg tekintik min magya kartográfi egyi megalapozóját So szá térképe tervezett melye közü ige so külföld földrajz szakmunkákba jelen meg Számo haza é külföld kitüntetés kapott Művei rendkívül pontossá é szaktudá jellemezt ezér azo mé mái i forgalomba vanna nemcsa Magyarországon hane híre gotha Justu Perthes-cé kiadványa közöt is

11973.h

CÍMSZ Hats

SZEMÉLYNÉ Hats Ign

SZÓCIK Hats Igná kartográfu szü Vágújhely 1828 mg Budapest 190 Olmützbe ma Bud végez műegyeteme szabadságharcb pedi mi honvédfőhadna harco fogság eset Kiszabadulá ut béc geográff intézetb dolgozot 1867-t kezd Budapest működöt elő kereskedel minisztériu ma statisztik hivat szolgálatába H.- ú tekinti mi magy kartográf egy megalapozójá S sz térkép tervezet mely köz ig s külföl földraj szakmunkákb jele me Szám haz külföl kitünteté kapot Műve rendkívü pontoss szaktud jellemez ezé az m má forgalomb vann nemcs Magyarországo han hír goth Just Perthes-c kiadvány közö i

11973.

CÍMS Hat

SZEMÉLYN Hat Ig

SZÓCI Hat Ign kartográf sz Vágújhel 182 m Budapes 19 Olmützb m Bu vége műegyetem szabadságharc ped m honvédfőhadn harc fogsá ese Kiszabadul u bé geográf intézet dolgozo 1867- kez Budapes működö el kereskede minisztéri m statiszti hiva szolgálatáb H. tekint m mag kartográ eg megalapozój s térké terveze mel kö i külfö földra szakmunkák jel m Szá ha külfö kitüntet kapo Műv rendkív pontos szaktu jelleme ez a m forgalom van nemc Magyarország ha hí got Jus Perthes- kiadván köz

11973

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha I

SZÓC Ha Ig kartográ s Vágújhe 18 Budape 1 Olmütz B vég műegyete szabadsághar pe honvédfőhad har fogs es Kiszabadu b geográ intéze dolgoz 1867 ke Budape működ e keresked minisztér statiszt hiv szolgálatá H tekin ma kartogr e megalapozó térk tervez me k külf földr szakmunká je Sz h külf kitünte kap Mű rendkí ponto szakt jellem e forgalo va nem Magyarorszá h h go Ju Perthes kiadvá kö

1197

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ H I kartogr Vágújh 1 Budap Olmüt vé műegyet szabadságha p honvédfőha ha fog e Kiszabad geogr intéz dolgo 186 k Budap műkö kereske miniszté statisz hi szolgálat teki m kartog megalapoz tér terve m kül föld szakmunk j S kül kitünt ka M rendk pont szak jelle forgal v ne Magyarorsz g J Perthe kiadv k