11974.htm

CÍMSZÓ: Hátszeg

SZÓCIKK: Hátszeg (Hateg, R.) rend. tan. város Hunyad vm. 3124 lak. A. zsidó hitközséget 1870 körül alapították. Az alapítók Kassovitz Antal, Weil Salamon, Berkovits Bernát, Stern József és Stern Mór voltak. Az első rabbi a brassói születésű Frisch Ede volt (megh. 1911. H.-en). 1876-ban templomot építettek. 1892-ben megalakult a Chevra Kadisa, amely ma Weil Lajos vezetése alatt áll. 1896. létrejött a Nőegylet. Ezen intézmények a később, 1926. létesült Chevra Poale Cedekkel karöltve végzik a jótékonysági munkákat. 1919. Talmud Tóra iskolát alapítottak, amelynek 53 tanítványa van és igen eredményesen működik. A hitközség orth. alapon áll. Lélekszáma 468, családszám 140, adófizető tag 126. Foglalkozásuk : 36 kereskedő, 16 iparos, 7 nagykereskedő, 7 magántisztviselő, 4 köztisztviselő, 3 orvos, 2 ügyvéd, 2 mérnök, 2 nagyiparos, 2 munkás, 2 magánzó, 1 gazdálkodó, 1 tanító, és 39 egyéb. 1 munkanélküli és 1 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 360,000 lei, amely összegből 280,000 leit filantropikus és szociális célokra fordítanak. Anyakönyvi területéhez tartoznak a H.-i, a puji és a petrozsényi járás összes községei, A hitközség tagjai közül öt esett el a világháborúban. A hitközség mai vezetősége: Deák Lajos elnök, Hirsch Ignác alelnök, Zuckermandel Jakab és Friedmann Emánuel gondnokok, Ábrahám József pénztárnok és Schwartz Jakab ellenőr.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1974. címszó a lexikon => 346. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11974.htm

CÍMSZÓ: Hátszeg

SZÓCIKK: Hátszeg Hateg, R. rend. tan. város Hunyad vm. 3124 lak. A. zsidó hitközséget 1870 körül alapították. Az alapítók Kassovitz Antal, Weil Salamon, Berkovits Bernát, Stern József és Stern Mór voltak. Az első rabbi a brassói születésű Frisch Ede volt megh. 1911. H.-en . 1876-ban templomot építettek. 1892-ben megalakult a Chevra Kadisa, amely ma Weil Lajos vezetése alatt áll. 1896. létrejött a Nőegylet. Ezen intézmények a később, 1926. létesült Chevra Poale Cedekkel karöltve végzik a jótékonysági munkákat. 1919. Talmud Tóra iskolát alapítottak, amelynek 53 tanítványa van és igen eredményesen működik. A hitközség orth. alapon áll. Lélekszáma 468, családszám 140, adófizető tag 126. Foglalkozásuk : 36 kereskedő, 16 iparos, 7 nagykereskedő, 7 magántisztviselő, 4 köztisztviselő, 3 orvos, 2 ügyvéd, 2 mérnök, 2 nagyiparos, 2 munkás, 2 magánzó, 1 gazdálkodó, 1 tanító, és 39 egyéb. 1 munkanélküli és 1 közadakozásból él. A hitközség évi költségvetése 360,000 lei, amely összegből 280,000 leit filantropikus és szociális célokra fordítanak. Anyakönyvi területéhez tartoznak a H.-i, a puji és a petrozsényi járás összes községei, A hitközség tagjai közül öt esett el a világháborúban. A hitközség mai vezetősége: Deák Lajos elnök, Hirsch Ignác alelnök, Zuckermandel Jakab és Friedmann Emánuel gondnokok, Ábrahám József pénztárnok és Schwartz Jakab ellenőr.

11974.ht

CÍMSZÓ Hátsze

SZÓCIKK Hátsze Hateg R rend tan váro Hunya vm 312 lak A zsid hitközsége 187 körü alapították A alapító Kassovit Antal Wei Salamon Berkovit Bernát Ster Józse é Ster Mó voltak A els rabb brassó születés Frisc Ed vol megh 1911 H.-e 1876-ba templomo építettek 1892-be megalakul Chevr Kadisa amel m Wei Lajo vezetés alat áll 1896 létrejöt Nőegylet Eze intézménye később 1926 létesül Chevr Poal Cedekke karöltv végzi jótékonyság munkákat 1919 Talmu Tór iskolá alapítottak amelyne 5 tanítvány va é ige eredményese működik hitközsé orth alapo áll Lélekszám 468 családszá 140 adófizet ta 126 Foglalkozásu 3 kereskedő 1 iparos nagykereskedő magántisztviselő köztisztviselő orvos ügyvéd mérnök nagyiparos munkás magánzó gazdálkodó tanító é 3 egyéb munkanélkül é közadakozásbó él hitközsé év költségvetés 360,00 lei amel összegbő 280,00 lei filantropiku é szociáli célokr fordítanak Anyakönyv területéhe tartozna H.-i puj é petrozsény járá össze községei hitközsé tagja közü ö eset e világháborúban hitközsé ma vezetősége Deá Lajo elnök Hirsc Igná alelnök Zuckermande Jaka é Friedman Emánue gondnokok Ábrahá Józse pénztárno é Schwart Jaka ellenőr

11974.h

CÍMSZ Hátsz

SZÓCIK Hátsz Hate ren ta vár Huny v 31 la zsi hitközség 18 kör alapítottá alapít Kassovi Anta We Salamo Berkovi Berná Ste Józs Ste M volta el rab brass születé Fris E vo meg 191 H.- 1876-b templom építette 1892-b megalaku Chev Kadis ame We Laj vezeté ala ál 189 létrejö Nőegyle Ez intézmény későb 192 létesü Chev Poa Cedekk karölt végz jótékonysá munkáka 191 Talm Tó iskol alapította amelyn tanítván v ig eredményes működi hitközs ort alap ál Lélekszá 46 családsz 14 adófize t 12 Foglalkozás keresked iparo nagykeresked magántisztvisel köztisztvisel orvo ügyvé mérnö nagyiparo munká magánz gazdálkod tanít egyé munkanélkü közadakozásb é hitközs é költségveté 360,0 le ame összegb 280,0 le filantropik szociál célok fordítana Anyaköny területéh tartozn H.- pu petrozsén jár össz községe hitközs tagj köz ese világháborúba hitközs m vezetőség De Laj elnö Hirs Ign alelnö Zuckermand Jak Friedma Emánu gondnoko Ábrah Józs pénztárn Schwar Jak ellenő

11974.

CÍMS Háts

SZÓCI Háts Hat re t vá Hun 3 l zs hitközsé 1 kö alapított alapí Kassov Ant W Salam Berkov Bern St Józ St volt e ra bras szület Fri v me 19 H. 1876- templo épített 1892- megalak Che Kadi am W La vezet al á 18 létrej Nőegyl E intézmén késő 19 létes Che Po Cedek karöl vég jótékonys munkák 19 Tal T isko alapított amely tanítvá i eredménye működ hitköz or ala á Léleksz 4 családs 1 adófiz 1 Foglalkozá kereske ipar nagykereske magántisztvise köztisztvise orv ügyv mérn nagyipar munk magán gazdálko taní egy munkanélk közadakozás hitköz költségvet 360, l am összeg 280, l filantropi szociá célo fordítan Anyakön területé tartoz H. p petrozsé já öss község hitköz tag kö es világháborúb hitköz vezetősé D La eln Hir Ig aleln Zuckerman Ja Friedm Emán gondnok Ábra Józ pénztár Schwa Ja ellen

11974

CÍM Hát

SZÓC Hát Ha r v Hu z hitközs k alapítot alap Kasso An Sala Berko Ber S Jó S vol r bra szüle Fr m 1 H 1876 templ építet 1892 megala Ch Kad a L veze a 1 létre Nőegy intézmé kés 1 léte Ch P Cede karö vé jótékony munká 1 Ta isk alapítot amel tanítv eredmény műkö hitkö o al Léleks család adófi Foglalkoz keresk ipa nagykeresk magántisztvis köztisztvis or ügy mér nagyipa mun magá gazdálk tan eg munkanél közadakozá hitkö költségve 360 a össze 280 filantrop szoci cél fordíta Anyakö terület tarto H petrozs j ös közsé hitkö ta k e világháború hitkö vezetős L el Hi I alel Zuckerma J Fried Emá gondno Ábr Jó pénztá Schw J elle

1197

CÍ Há

SZÓ Há H H hitköz alapíto ala Kass A Sal Berk Be J vo br szül F 187 temp építe 189 megal C Ka vez létr Nőeg intézm ké lét C Ced kar v jótékon munk T is alapíto ame tanít eredmén műk hitk a Lélek csalá adóf Foglalko keres ip nagykeres magántisztvi köztisztvi o üg mé nagyip mu mag gazdál ta e munkané közadakoz hitk költségv 36 össz 28 filantro szoc cé fordít Anyak terüle tart petroz ö közs hitk t világhábor hitk vezető e H ale Zuckerm Frie Em gondn Áb J pénzt Sch ell