11975.htm

CÍMSZÓ: Hatvan

SZÓCIKK: Hatvan, nagyk. Heves vm., 14,045 lak. A zsidó hitközséget 1885. alapították, míg az 1885 előtt H.-ban lakó 35-40 főnyi zsidó közösség a gyöngyösi hitközséghez tartozott és csupán a temetkezés tekintetében volt önálló. A Chevra Kadisa még 1863. alakult. A hitközség alapítói a Bindfeld, Blumenthal, Ellenbogen, Heller, Jungreisz, Korn, Lippe, Löwy, Ösztreicher, Schlesinger, Spitzer, Steiner, Schwartz, Schweitzer, Weinberger és Witt családok voltak, akik elöljáróknak választották Lippe Mórt, Lippe Vilmost és Ösztreicher Károlyt. Az első rabbi Fürth Ferenc volt, aki kilenc évi eredményes működés után Nagykároly rabbija lett. Utána a rabbiszéket Adler Vilmos, a jelenlegi rabbi foglalta el, aki 32 évi lelkészkedése alatt sokat tett a hitközség vallási és kulturális fejlesztése érdekében. 1885 óta az első elnök után Lippe Vilmos, Gráf Fülöp, Lakner Aladár, Rottenstein Lajos, Sternberg Albert és a jelenlegi elnök Blumenthal Béla álltak a hitközség élén, akik mindnyájan a lokális és az egyetemes zsidóság érdekeit szolgálták. 1876-ban felépült a templom a Hatvány-Deutsch család támogatásával. 1890. megalakult a Nőegylet, amelynek vezetője Vajda Lipótné. A hitközség kongresszusi alapon működik. Lélekszáma 900 körül van, családszám 185, adófizető tag 225. Foglalkozásuk : 65 kereskedő, 44 magántisztviselő, 32 más szabadpályán, 22 iparos, 9 ügyvéd, 7 orvos, 6 köztisztviselő, 5 nagykereskedő, 4 gazdálkodó, 3 mérnök, 1 író, 1 tanító, 1 katona, 1 vállalkozó, 6 magánzó és 24 egyéb. 8 közadakozásból él. Évi költségvetése 21,260 P-t, amiből 16,000 P-t filantropikus és szociális célokra fordítanak. Anyakönyvi területéhez tartozik öt község. A hitközség a szolnoki XVI. községkerülethez tartozik. A következő alapítványokat kezeli a hitközség: Schweitzer Sándor (1908) jótékonysági alap, Blumenthal Dán. (1910): 1. rituális fürdő alap, 2. Nér-Tómid, 3. a Talmud Tóra támogatására és Goldstein Ernő (1917) jótékonysági alap. A Talmud Tóra iskolának 37 tanítványa van és Neumann Sándor hitoktató vezetése alatt áll. A világháborúban 95 en vettek részt, közülük 17 hősi halált halt. 1919-ben az akkori zavaros idők áldozatául esett Hajdú Aladár kereskedő. A gyáripar terén nagyjelentőségű üzem a báró Hatvány-család által 1889. létesített cukorgyár, amely 45 tisztviselőt és 6-700 munkást foglalkoztat. A hitközség mai vezetősége: Adler Vilmos főrabbi, Blumenthal Béla elnök. Vajda Lipót alelnök, Nemes Béla pénztárnok, Schlesinger Mór és Weil Gábor gondnokok, Groszmann Ignác jegyző.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1975. címszó a lexikon => 346. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11975.htm

CÍMSZÓ: Hatvan

SZÓCIKK: Hatvan, nagyk. Heves vm., 14,045 lak. A zsidó hitközséget 1885. alapították, míg az 1885 előtt H.-ban lakó 35-40 főnyi zsidó közösség a gyöngyösi hitközséghez tartozott és csupán a temetkezés tekintetében volt önálló. A Chevra Kadisa még 1863. alakult. A hitközség alapítói a Bindfeld, Blumenthal, Ellenbogen, Heller, Jungreisz, Korn, Lippe, Löwy, Ösztreicher, Schlesinger, Spitzer, Steiner, Schwartz, Schweitzer, Weinberger és Witt családok voltak, akik elöljáróknak választották Lippe Mórt, Lippe Vilmost és Ösztreicher Károlyt. Az első rabbi Fürth Ferenc volt, aki kilenc évi eredményes működés után Nagykároly rabbija lett. Utána a rabbiszéket Adler Vilmos, a jelenlegi rabbi foglalta el, aki 32 évi lelkészkedése alatt sokat tett a hitközség vallási és kulturális fejlesztése érdekében. 1885 óta az első elnök után Lippe Vilmos, Gráf Fülöp, Lakner Aladár, Rottenstein Lajos, Sternberg Albert és a jelenlegi elnök Blumenthal Béla álltak a hitközség élén, akik mindnyájan a lokális és az egyetemes zsidóság érdekeit szolgálták. 1876-ban felépült a templom a Hatvány-Deutsch család támogatásával. 1890. megalakult a Nőegylet, amelynek vezetője Vajda Lipótné. A hitközség kongresszusi alapon működik. Lélekszáma 900 körül van, családszám 185, adófizető tag 225. Foglalkozásuk : 65 kereskedő, 44 magántisztviselő, 32 más szabadpályán, 22 iparos, 9 ügyvéd, 7 orvos, 6 köztisztviselő, 5 nagykereskedő, 4 gazdálkodó, 3 mérnök, 1 író, 1 tanító, 1 katona, 1 vállalkozó, 6 magánzó és 24 egyéb. 8 közadakozásból él. Évi költségvetése 21,260 P-t, amiből 16,000 P-t filantropikus és szociális célokra fordítanak. Anyakönyvi területéhez tartozik öt község. A hitközség a szolnoki XVI. községkerülethez tartozik. A következő alapítványokat kezeli a hitközség: Schweitzer Sándor 1908 jótékonysági alap, Blumenthal Dán. 1910 : 1. rituális fürdő alap, 2. Nér-Tómid, 3. a Talmud Tóra támogatására és Goldstein Ernő 1917 jótékonysági alap. A Talmud Tóra iskolának 37 tanítványa van és Neumann Sándor hitoktató vezetése alatt áll. A világháborúban 95 en vettek részt, közülük 17 hősi halált halt. 1919-ben az akkori zavaros idők áldozatául esett Hajdú Aladár kereskedő. A gyáripar terén nagyjelentőségű üzem a báró Hatvány-család által 1889. létesített cukorgyár, amely 45 tisztviselőt és 6-700 munkást foglalkoztat. A hitközség mai vezetősége: Adler Vilmos főrabbi, Blumenthal Béla elnök. Vajda Lipót alelnök, Nemes Béla pénztárnok, Schlesinger Mór és Weil Gábor gondnokok, Groszmann Ignác jegyző.

11975.ht

CÍMSZÓ Hatva

SZÓCIKK Hatvan nagyk Heve vm. 14,04 lak zsid hitközsége 1885 alapították mí a 188 előt H.-ba lak 35-4 főny zsid közössé gyöngyös hitközséghe tartozot é csupá temetkezé tekintetébe vol önálló Chevr Kadis mé 1863 alakult hitközsé alapító Bindfeld Blumenthal Ellenbogen Heller Jungreisz Korn Lippe Löwy Ösztreicher Schlesinger Spitzer Steiner Schwartz Schweitzer Weinberge é Wit családo voltak aki elöljárókna választottá Lipp Mórt Lipp Vilmos é Ösztreiche Károlyt A els rabb Fürt Feren volt ak kilen év eredménye működé utá Nagykárol rabbij lett Után rabbiszéke Adle Vilmos jelenleg rabb foglalt el ak 3 év lelkészkedés alat soka tet hitközsé vallás é kulturáli fejlesztés érdekében 188 ót a els elnö utá Lipp Vilmos Grá Fülöp Lakne Aladár Rottenstei Lajos Sternber Alber é jelenleg elnö Blumentha Bél állta hitközsé élén aki mindnyája lokáli é a egyeteme zsidósá érdekei szolgálták 1876-ba felépül templo Hatvány-Deutsc csalá támogatásával 1890 megalakul Nőegylet amelyne vezetőj Vajd Lipótné hitközsé kongresszus alapo működik Lélekszám 90 körü van családszá 185 adófizet ta 225 Foglalkozásu 6 kereskedő 4 magántisztviselő 3 má szabadpályán 2 iparos ügyvéd orvos köztisztviselő nagykereskedő gazdálkodó mérnök író tanító katona vállalkozó magánz é 2 egyéb közadakozásbó él Év költségvetés 21,26 P-t amibő 16,00 P- filantropiku é szociáli célokr fordítanak Anyakönyv területéhe tartozi ö község hitközsé szolnok XVI községkerülethe tartozik következ alapítványoka kezel hitközség Schweitze Sándo 190 jótékonyság alap Blumentha Dán 191 1 rituáli fürd alap 2 Nér-Tómid 3 Talmu Tór támogatásár é Goldstei Ern 191 jótékonyság alap Talmu Tór iskolána 3 tanítvány va é Neuman Sándo hitoktat vezetés alat áll világháborúba 9 e vette részt közülü 1 hős halál halt 1919-be a akkor zavaro idő áldozatáu eset Hajd Aladá kereskedő gyáripa teré nagyjelentőség üze bár Hatvány-csalá álta 1889 létesítet cukorgyár amel 4 tisztviselő é 6-70 munkás foglalkoztat hitközsé ma vezetősége Adle Vilmo főrabbi Blumentha Bél elnök Vajd Lipó alelnök Neme Bél pénztárnok Schlesinge Mó é Wei Gábo gondnokok Groszman Igná jegyző

11975.h

CÍMSZ Hatv

SZÓCIK Hatva nagy Hev vm 14,0 la zsi hitközség 188 alapítottá m 18 elő H.-b la 35- főn zsi közöss gyöngyö hitközségh tartozo csup temetkez tekintetéb vo önáll Chev Kadi m 186 alakul hitközs alapít Bindfel Blumentha Ellenboge Helle Jungreis Kor Lipp Löw Ösztreiche Schlesinge Spitze Steine Schwart Schweitze Weinberg Wi család volta ak elöljárókn választott Lip Mór Lip Vilmo Ösztreich Károly el rab Für Fere vol a kile é eredmény működ ut Nagykáro rabbi let Utá rabbiszék Adl Vilmo jelenle rab foglal e a é lelkészkedé ala sok te hitközs vallá kulturál fejleszté érdekébe 18 ó el eln ut Lip Vilmo Gr Fülö Lakn Aladá Rottenste Lajo Sternbe Albe jelenle eln Blumenth Bé állt hitközs élé ak mindnyáj lokál egyetem zsidós érdeke szolgáltá 1876-b felépü templ Hatvány-Deuts csal támogatásáva 189 megalaku Nőegyle amelyn vezető Vaj Lipótn hitközs kongresszu alap működi Lélekszá 9 kör va családsz 18 adófize t 22 Foglalkozás keresked magántisztvisel m szabadpályá iparo ügyvé orvo köztisztvisel nagykeresked gazdálkod mérnö ír tanít katon vállalkoz magán egyé közadakozásb é É költségveté 21,2 P- amib 16,0 P filantropik szociál célok fordítana Anyaköny területéh tartoz közsé hitközs szolno XV községkerületh tartozi követke alapítványok keze hitközsé Schweitz Sánd 19 jótékonysá ala Blumenth Dá 19 rituál für ala Nér-Tómi Talm Tó támogatásá Goldste Er 19 jótékonysá ala Talm Tó iskolán tanítván v Neuma Sánd hitokta vezeté ala ál világháborúb vett rész közül hő halá hal 1919-b akko zavar id áldozatá ese Haj Alad keresked gyárip ter nagyjelentősé üz bá Hatvány-csal ált 188 létesíte cukorgyá ame tisztvisel 6-7 munká foglalkozta hitközs m vezetőség Adl Vilm főrabb Blumenth Bé elnö Vaj Lip alelnö Nem Bé pénztárno Schlesing M We Gáb gondnoko Groszma Ign jegyz

11975.

CÍMS Hat

SZÓCI Hatv nag He v 14, l zs hitközsé 18 alapított 1 el H.- l 35 fő zs közös gyöngy hitközség tartoz csu temetke tekinteté v önál Che Kad 18 alaku hitköz alapí Bindfe Blumenth Ellenbog Hell Jungrei Ko Lip Lö Ösztreich Schlesing Spitz Stein Schwar Schweitz Weinber W csalá volt a elöljárók választot Li Mó Li Vilm Ösztreic Károl e ra Fü Fer vo kil eredmén műkö u Nagykár rabb le Ut rabbiszé Ad Vilm jelenl ra fogla lelkészked al so t hitköz vall kulturá fejleszt érdekéb 1 e el u Li Vilm G Fül Lak Alad Rottenst Laj Sternb Alb jelenl el Blument B áll hitköz él a mindnyá loká egyete zsidó érdek szolgált 1876- felép temp Hatvány-Deut csa támogatásáv 18 megalak Nőegyl amely vezet Va Lipót hitköz kongressz ala működ Léleksz kö v családs 1 adófiz 2 Foglalkozá kereske magántisztvise szabadpály ipar ügyv orv köztisztvise nagykereske gazdálko mérn í taní kato vállalko magá egy közadakozás költségvet 21, P ami 16, filantropi szociá célo fordítan Anyakön területé tarto közs hitköz szoln X községkerület tartoz követk alapítványo kez hitközs Schweit Sán 1 jótékonys al Blument D 1 rituá fü al Nér-Tóm Tal T támogatás Goldst E 1 jótékonys al Tal T iskolá tanítvá Neum Sán hitokt vezet al á világháború vet rés közü h hal ha 1919- akk zava i áldozat es Ha Ala kereske gyári te nagyjelentős ü b Hatvány-csa ál 18 létesít cukorgy am tisztvise 6- munk foglalkozt hitköz vezetősé Ad Vil főrab Blument B eln Va Li aleln Ne B pénztárn Schlesin W Gá gondnok Groszm Ig jegy

11975

CÍM Ha

SZÓC Hat na H 14 z hitközs 1 alapítot e H. 3 f z közö gyöng hitközsé tarto cs temetk tekintet öná Ch Ka 1 alak hitkö alap Bindf Blument Ellenbo Hel Jungre K Li L Ösztreic Schlesin Spit Stei Schwa Schweit Weinbe csal vol elöljáró választo L M L Vil Ösztrei Káro r F Fe v ki eredmé műk Nagyká rab l U rabbisz A Vil jelen r fogl lelkészke a s hitkö val kultur fejlesz érdeké e L Vil Fü La Ala Rottens La Stern Al jelen e Blumen ál hitkö é mindny lok egyet zsid érde szolgál 1876 felé tem Hatvány-Deu cs támogatásá 1 megala Nőegy amel veze V Lipó hitkö kongress al műkö Léleks k család adófi Foglalkoz keresk magántisztvis szabadpál ipa ügy or köztisztvis nagykeresk gazdálk mér tan kat vállalk mag eg közadakozá költségve 21 am 16 filantrop szoci cél fordíta Anyakö terület tart köz hitkö szol községkerüle tarto követ alapítvány ke hitköz Schwei Sá jótékony a Blumen ritu f a Nér-Tó Ta támogatá Golds jótékony a Ta iskol tanítv Neu Sá hitok veze a világhábor ve ré köz ha h 1919 ak zav áldoza e H Al keresk gyár t nagyjelentő Hatvány-cs á 1 létesí cukorg a tisztvis 6 mun foglalkoz hitkö vezetős A Vi főra Blumen el V L alel N pénztár Schlesi G gondno Grosz I jeg

1197

CÍ H

SZÓ Ha n 1 hitköz alapíto H köz gyön hitközs tart c temet tekinte ön C K ala hitk ala Bind Blumen Ellenb He Jungr L Ösztrei Schlesi Spi Ste Schw Schwei Weinb csa vo elöljár választ Vi Ösztre Kár F k eredm mű Nagyk ra rabbis Vi jele fog lelkészk hitk va kultu fejles érdek Vi F L Al Rotten L Ster A jele Blume á hitk mindn lo egye zsi érd szolgá 187 fel te Hatvány-De c támogatás megal Nőeg ame vez Lip hitk kongres a műk Lélek csalá adóf Foglalko keres magántisztvi szabadpá ip üg o köztisztvi nagykeres gazdál mé ta ka vállal ma e közadakoz költségv 2 a 1 filantro szoc cé fordít Anyak terüle tar kö hitk szo községkerül tart köve alapítván k hitkö Schwe S jótékon Blume rit Nér-T T támogat Gold jótékon T isko tanít Ne S hito vez világhábo v r kö h 191 a za áldoz A keres gyá nagyjelent Hatvány-c létes cukor tisztvi mu foglalko hitk vezető V főr Blume e ale pénztá Schles gondn Gros je