11976.htm

CÍMSZÓ: Hatvany

SZEMÉLYNÉV: Hatvany Ferenc

SZÓCIKK: "Hatvany, 1. Ferenc báró*, festő, Budapesten 1881. H. Lajos testvéröccse. Művészetére főleg Cézanne hatott. Előbb leginkább figurális képeket: arcképeket, aktokat festett, melyeknél különösen a szobrászi formákra fektette a fősúlyt, később a lágy, festői megjelenés jutott rajtuk túlsúlyra, festett továbbá enteriöröket, csendéleteket, utóbb tájképeket. Pár évig Bihari Sándor, majd Fényes Adolf tanítványa volt. Egy ideig Nagybányán, azután Parisban dolgozott. Első gyűjteményes kiállítása az Ernst Múzeumban volt. A Műcsarnok 1915-iki tavaszi kiállításán egy női arcképével (ma a Szépművészeti Múzeumban) az állami kis aranyérmet nyerte. A Szinyei Merse Társaság tagja. A főváros tulajdonában: Ülő női akt; Vörös ruhás nő. Mint műgyűjtő is jelentékeny. Képgyűjteménye főleg XIX. sz.-beli franc a festők munkáiból áll, de gyűjtött magyar képeket is."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1976. címszó a lexikon => 346. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11976.htm

CÍMSZÓ: Hatvany

SZEMÉLYNÉV: Hatvany Ferenc

SZÓCIKK: Hatvany, 1. Ferenc báró*, festő, Budapesten 1881. H. Lajos testvéröccse. Művészetére főleg Cézanne hatott. Előbb leginkább figurális képeket: arcképeket, aktokat festett, melyeknél különösen a szobrászi formákra fektette a fősúlyt, később a lágy, festői megjelenés jutott rajtuk túlsúlyra, festett továbbá enteriöröket, csendéleteket, utóbb tájképeket. Pár évig Bihari Sándor, majd Fényes Adolf tanítványa volt. Egy ideig Nagybányán, azután Parisban dolgozott. Első gyűjteményes kiállítása az Ernst Múzeumban volt. A Műcsarnok 1915-iki tavaszi kiállításán egy női arcképével ma a Szépművészeti Múzeumban az állami kis aranyérmet nyerte. A Szinyei Merse Társaság tagja. A főváros tulajdonában: Ülő női akt; Vörös ruhás nő. Mint műgyűjtő is jelentékeny. Képgyűjteménye főleg XIX. sz.-beli franc a festők munkáiból áll, de gyűjtött magyar képeket is.

11976.ht

CÍMSZÓ Hatvan

SZEMÉLYNÉV Hatvan Feren

SZÓCIKK Hatvany 1 Feren báró* festő Budapeste 1881 H Lajo testvéröccse Művészetér főle Cézann hatott Előb leginkáb figuráli képeket arcképeket aktoka festett melyekné különöse szobrász formákr fektett fősúlyt későb lágy festő megjelené jutot rajtu túlsúlyra festet tovább enteriöröket csendéleteket utób tájképeket Pá évi Bihar Sándor maj Fénye Adol tanítvány volt Eg idei Nagybányán azutá Parisba dolgozott Els gyűjteménye kiállítás a Erns Múzeumba volt Műcsarno 1915-ik tavasz kiállításá eg nő arcképéve m Szépművészet Múzeumba a állam ki aranyérme nyerte Szinye Mers Társasá tagja főváro tulajdonában Ül nő akt Vörö ruhá nő Min műgyűjt i jelentékeny Képgyűjtemény főle XIX sz.-bel fran festő munkáibó áll d gyűjtöt magya képeke is

11976.h

CÍMSZ Hatva

SZEMÉLYNÉ Hatva Fere

SZÓCIK Hatvan Fere báró fest Budapest 188 Laj testvéröccs Művészeté fől Cézan hatot Elő leginká figurál képeke arcképeke aktok festet melyekn különös szobrás formák fektet fősúly késő lág fest megjelen juto rajt túlsúlyr feste továb enteriöröke csendéleteke utó tájképeke P év Biha Sándo ma Fény Ado tanítván vol E ide Nagybányá azut Parisb dolgozot El gyűjtemény kiállítá Ern Múzeumb vol Műcsarn 1915-i tavas kiállítás e n arcképév Szépművésze Múzeumb álla k aranyérm nyert Sziny Mer Társas tagj fővár tulajdonába Ü n ak Vör ruh n Mi műgyűj jelentéken Képgyűjtemén fől XI sz.-be fra fest munkáib ál gyűjtö magy képek i

11976.

CÍMS Hatv

SZEMÉLYN Hatv Fer

SZÓCI Hatva Fer bár fes Budapes 18 La testvéröcc Művészet fő Céza hato El legink figurá képek arcképek akto feste melyek különö szobrá formá fekte fősúl kés lá fes megjele jut raj túlsúly fest tová enteriörök csendéletek ut tájképek é Bih Sánd m Fén Ad tanítvá vo id Nagybány azu Paris dolgozo E gyűjtemén kiállít Er Múzeum vo Műcsar 1915- tava kiállítá arcképé Szépművész Múzeum áll aranyér nyer Szin Me Társa tag fővá tulajdonáb a Vö ru M műgyű jelentéke Képgyűjtemé fő X sz.-b fr fes munkái á gyűjt mag képe

11976

CÍM Hat

SZEMÉLY Hat Fe

SZÓC Hatv Fe bá fe Budape 1 L testvéröc Művésze f Céz hat E legin figur képe arcképe akt fest melye külön szobr form fekt fősú ké l fe megjel ju ra túlsúl fes tov enteriörö csendélete u tájképe Bi Sán Fé A tanítv v i Nagybán az Pari dolgoz gyűjtemé kiállí E Múzeu v Műcsa 1915 tav kiállít arckép Szépművés Múzeu ál aranyé nye Szi M Társ ta főv tulajdoná V r műgy jelenték Képgyűjtem f sz.- f fe munká gyűj ma kép

1197

CÍ Ha

SZEMÉL Ha F

SZÓ Hat F b f Budap testvérö Művész Cé ha legi figu kép arckép ak fes mely külö szob for fek fős k f megje j r túlsú fe to enteriör csendélet tájkép B Sá F tanít Nagybá a Par dolgo gyűjtem kiáll Múze Műcs 191 ta kiállí arcké Szépművé Múze á arany ny Sz Tár t fő tulajdon műg jelenté Képgyűjte sz. f munk gyű m ké