11979.htm

CÍMSZÓ: Hatvany-Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Hatvany Sándor

SZÓCIKK: Hatvany-Deutsch, 1. Sándor (hatvani) báró közgazdász, szül. Aradon 1852 nov. 17., megh. Budapesten 1913 febr. 18. Tanulmányai végeztével tagja lett a nagyatyja által alapított Deutsch I. és fia cégnek, melyet ő fejlesztett elsőrendű ipari és kereskedelmi vállalattá. Számos ipari és más gazdasági vállalatot hozott létre s ezek közt az ország közgazdaságában a legszámottevőbb a nagysurányi cukorgyár és finomító volt, mert ez csakhamar a világpiacon is számottevő tényező lett. Később beolvasztotta a Kohner Adolf fiai és a Brüll Henrik és fiai cégeket, melyeket, bár 1873 óta üzemen kívül állottak, újból felvirágoztatott, majd unokatestvérével, H. Józseffel (1. o.) megvetette alapját a hatalmas hatvani cukorgyárnak és unokatestvérével, H. Bélával együtt a sárvári megyei cukorgyárnak, az oroszkai és az alföldi cukorgyáraknak. Ily módon a hazai cukoripar kizárólag H.-nak és unokatestvéreinek köszönheti fellendülését és világpiaci tekintélyét. Az ő érdemük, hogy a pénzügyi kormányzat támogatásával az osztrák cukrot versenyképtelenné tették és kiszorították a hazai piacról. H. cukorgyára annyira serkentő hatású volt, hogy annak nyomán és az ő tanácsa folytán hajtotta végre a Magyar Ált. Hitelbank a többi, addig tespedő cukorgyárak szanálását. H. tevékenységének eredménye még a Fővárosi Sörgyár alapítása s a nasici tanningyár fejlesztése, úgyszintén a losonci, a debreceni István-gőzmalom, a borsod-miskolci gőzmalom megteremtése, mely utóbbiakban H. Károly segédkezett neki. A Magyar Gyáriparosok Orsz. Szövetségét szintén ő teremtette meg s ő volt annak elnöke is. A Vígszínház alapításában is nagy része volt. Számos jótékonysági akció is fűződik nevéhez, így a Zsidó-kórház női osztályának és a nagyatyja által alapított aradi árvaháznak kibővítése, gyermekazilum és sinylők-háza alapítása birtokán stb. Emellett a művészetnek ismert mecénása volt. Érdemeiért a király főrendiházi tagsággal, magyar nemességgel és bárói méltósággal tüntette ki. Irodalmilag is működött. Közgazdasági cikkein kívül, melyek főképp a Pester Lloydban jelentek meg, Cukoriparunk címmel nagyobb közgazdasági tanulmánya jelent meg a Budapesti Szemlében.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1979. címszó a lexikon => 347. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11979.htm

CÍMSZÓ: Hatvany-Deutsch

SZEMÉLYNÉV: Hatvany Sándor

SZÓCIKK: Hatvany-Deutsch, 1. Sándor hatvani báró közgazdász, szül. Aradon 1852 nov. 17., megh. Budapesten 1913 febr. 18. Tanulmányai végeztével tagja lett a nagyatyja által alapított Deutsch I. és fia cégnek, melyet ő fejlesztett elsőrendű ipari és kereskedelmi vállalattá. Számos ipari és más gazdasági vállalatot hozott létre s ezek közt az ország közgazdaságában a legszámottevőbb a nagysurányi cukorgyár és finomító volt, mert ez csakhamar a világpiacon is számottevő tényező lett. Később beolvasztotta a Kohner Adolf fiai és a Brüll Henrik és fiai cégeket, melyeket, bár 1873 óta üzemen kívül állottak, újból felvirágoztatott, majd unokatestvérével, H. Józseffel 1. o. megvetette alapját a hatalmas hatvani cukorgyárnak és unokatestvérével, H. Bélával együtt a sárvári megyei cukorgyárnak, az oroszkai és az alföldi cukorgyáraknak. Ily módon a hazai cukoripar kizárólag H.-nak és unokatestvéreinek köszönheti fellendülését és világpiaci tekintélyét. Az ő érdemük, hogy a pénzügyi kormányzat támogatásával az osztrák cukrot versenyképtelenné tették és kiszorították a hazai piacról. H. cukorgyára annyira serkentő hatású volt, hogy annak nyomán és az ő tanácsa folytán hajtotta végre a Magyar Ált. Hitelbank a többi, addig tespedő cukorgyárak szanálását. H. tevékenységének eredménye még a Fővárosi Sörgyár alapítása s a nasici tanningyár fejlesztése, úgyszintén a losonci, a debreceni István-gőzmalom, a borsod-miskolci gőzmalom megteremtése, mely utóbbiakban H. Károly segédkezett neki. A Magyar Gyáriparosok Orsz. Szövetségét szintén ő teremtette meg s ő volt annak elnöke is. A Vígszínház alapításában is nagy része volt. Számos jótékonysági akció is fűződik nevéhez, így a Zsidó-kórház női osztályának és a nagyatyja által alapított aradi árvaháznak kibővítése, gyermekazilum és sinylők-háza alapítása birtokán stb. Emellett a művészetnek ismert mecénása volt. Érdemeiért a király főrendiházi tagsággal, magyar nemességgel és bárói méltósággal tüntette ki. Irodalmilag is működött. Közgazdasági cikkein kívül, melyek főképp a Pester Lloydban jelentek meg, Cukoriparunk címmel nagyobb közgazdasági tanulmánya jelent meg a Budapesti Szemlében.

11979.ht

CÍMSZÓ Hatvany-Deutsc

SZEMÉLYNÉV Hatvan Sándo

SZÓCIKK Hatvany-Deutsch 1 Sándo hatvan bár közgazdász szül Arado 185 nov 17. megh Budapeste 191 febr 18 Tanulmánya végeztéve tagj let nagyatyj álta alapítot Deutsc I é fi cégnek melye fejlesztet elsőrend ipar é kereskedelm vállalattá Számo ipar é má gazdaság vállalato hozot létr eze köz a orszá közgazdaságába legszámottevőb nagysurány cukorgyá é finomít volt mer e csakhama világpiaco i számottev tényez lett Későb beolvasztott Kohne Adol fia é Brül Henri é fia cégeket melyeket bá 187 ót üzeme kívü állottak újbó felvirágoztatott maj unokatestvérével H Józseffe 1 o megvetett alapjá hatalma hatvan cukorgyárna é unokatestvérével H Béláva együt sárvár megye cukorgyárnak a oroszka é a alföld cukorgyáraknak Il módo haza cukoripa kizáróla H.-na é unokatestvéreine köszönhet fellendülésé é világpiac tekintélyét A érdemük hog pénzügy kormányza támogatásáva a osztrá cukro versenyképtelenn tetté é kiszorítottá haza piacról H cukorgyár annyir serkent hatás volt hog anna nyomá é a tanács folytá hajtott végr Magya Ált Hitelban többi addi tesped cukorgyára szanálását H tevékenységéne eredmény mé Főváros Sörgyá alapítás nasic tanningyá fejlesztése úgyszinté losonci debrecen István-gőzmalom borsod-miskolc gőzmalo megteremtése mel utóbbiakba H Károl segédkezet neki Magya Gyáriparoso Orsz Szövetségé szinté teremtett me vol anna elnök is Vígszínhá alapításába i nag rész volt Számo jótékonyság akci i fűződi nevéhez íg Zsidó-kórhá nő osztályána é nagyatyj álta alapítot arad árvaházna kibővítése gyermekazilu é sinylők-ház alapítás birtoká stb Emellet művészetne ismer mecénás volt Érdemeiér királ főrendiház tagsággal magya nemességge é báró méltóságga tüntett ki Irodalmila i működött Közgazdaság cikkei kívül melye főkép Peste Lloydba jelente meg Cukoriparun címme nagyob közgazdaság tanulmány jelen me Budapest Szemlében

11979.h

CÍMSZ Hatvany-Deuts

SZEMÉLYNÉ Hatva Sánd

SZÓCIK Hatvany-Deutsc Sánd hatva bá közgazdás szü Arad 18 no 17 meg Budapest 19 feb 1 Tanulmány végeztév tag le nagyaty ált alapíto Deuts f cégne mely fejleszte elsőren ipa kereskedel vállalatt Szám ipa m gazdasá vállalat hozo lét ez kö orsz közgazdaságáb legszámottevő nagysurán cukorgy finomí vol me csakham világpiac számotte ténye let Késő beolvasztot Kohn Ado fi Brü Henr fi cégeke melyeke b 18 ó üzem kív állotta újb felvirágoztatot ma unokatestvéréve Józseff megvetet alapj hatalm hatva cukorgyárn unokatestvéréve Béláv együ sárvá megy cukorgyárna oroszk alföl cukorgyárakna I mód haz cukorip kizáról H.-n unokatestvérein köszönhe fellendülés világpia tekintélyé érdemü ho pénzüg kormányz támogatásáv osztr cukr versenyképtelen tett kiszorított haz piacró cukorgyá annyi serken hatá vol ho ann nyom tanác folyt hajtot vég Magy Ál Hitelba több add tespe cukorgyár szanálásá tevékenységén eredmén m Főváro Sörgy alapítá nasi tanningy fejlesztés úgyszint losonc debrece István-gőzmalo borsod-miskol gőzmal megteremtés me utóbbiakb Káro segédkeze nek Magy Gyáriparos Ors Szövetség szint teremtet m vo ann elnö i Vígszính alapításáb na rés vol Szám jótékonysá akc fűződ nevéhe í Zsidó-kórh n osztályán nagyaty ált alapíto ara árvaházn kibővítés gyermekazil sinylők-há alapítá birtok st Emelle művészetn isme mecéná vol Érdemeié kirá főrendihá tagságga magy nemességg bár méltóságg tüntet k Irodalmil működöt Közgazdasá cikke kívü mely főké Pest Lloydb jelent me Cukoriparu címm nagyo közgazdasá tanulmán jele m Budapes Szemlébe

11979.

CÍMS Hatvany-Deut

SZEMÉLYN Hatv Sán

SZÓCI Hatvany-Deuts Sán hatv b közgazdá sz Ara 1 n 1 me Budapes 1 fe Tanulmán végezté ta l nagyat ál alapít Deut cégn mel fejleszt elsőre ip kereskede vállalat Szá ip gazdas vállala hoz lé e k ors közgazdaságá legszámottev nagysurá cukorg finom vo m csakha világpia számott tény le Kés beolvaszto Koh Ad f Br Hen f cégek melyek 1 üze kí állott új felvirágoztato m unokatestvérév József megvete alap hatal hatv cukorgyár unokatestvérév Bélá egy sárv meg cukorgyárn orosz alfö cukorgyárakn mó ha cukori kizáró H.- unokatestvérei köszönh fellendülé világpi tekintély érdem h pénzü kormány támogatásá oszt cuk versenyképtele tet kiszorítot ha piacr cukorgy anny serke hat vo h an nyo taná foly hajto vé Mag Á Hitelb töb ad tesp cukorgyá szanálás tevékenységé eredmé Fővár Sörg alapít nas tanning fejleszté úgyszin loson debrec István-gőzmal borsod-misko gőzma megteremté m utóbbiak Kár segédkez ne Mag Gyáriparo Or Szövetsé szin teremte v an eln Vígszín alapításá n ré vo Szá jótékonys ak fűző nevéh Zsidó-kór osztályá nagyat ál alapít ar árvaház kibővíté gyermekazi sinylők-h alapít birto s Emell művészet ism mecén vo Érdemei kir főrendih tagságg mag nemesség bá méltóság tünte Irodalmi működö Közgazdas cikk kív mel fők Pes Lloyd jelen m Cukoripar cím nagy közgazdas tanulmá jel Budape Szemléb

11979

CÍM Hatvany-Deu

SZEMÉLY Hat Sá

SZÓC Hatvany-Deut Sá hat közgazd s Ar m Budape f Tanulmá végezt t nagya á alapí Deu cég me fejlesz elsőr i keresked vállala Sz i gazda vállal ho l or közgazdaság legszámotte nagysur cukor fino v csakh világpi számot tén l Ké beolvaszt Ko A B He cége melye üz k állot ú felvirágoztat unokatestvéré Józse megvet ala hata hat cukorgyá unokatestvéré Bél eg sár me cukorgyár oros alf cukorgyárak m h cukor kizár H. unokatestvére köszön fellendül világp tekintél érde pénz kormán támogatás osz cu versenyképtel te kiszoríto h piac cukorg ann serk ha v a ny tan fol hajt v Ma Hitel tö a tes cukorgy szanálá tevékenység eredm Fővá Sör alapí na tannin fejleszt úgyszi loso debre István-gőzma borsod-misk gőzm megteremt utóbbia Ká segédke n Ma Gyáripar O Szövets szi teremt a el Vígszí alapítás r v Sz jótékony a fűz nevé Zsidó-kó osztály nagya á alapí a árvahá kibővít gyermekaz sinylők- alapí birt Emel művésze is mecé v Érdeme ki főrendi tagság ma nemessé b méltósá tünt Irodalm működ Közgazda cik kí me fő Pe Lloy jele Cukoripa cí nag közgazda tanulm je Budap Szemlé

1197

CÍ Hatvany-De

SZEMÉL Ha S

SZÓ Hatvany-Deu S ha közgaz A Budap Tanulm végez nagy alap De cé m fejles első kereske vállal S gazd válla h o közgazdasá legszámott nagysu cuko fin csak világp számo té K beolvasz K H cég mely ü állo felvirágozta unokatestvér Józs megve al hat ha cukorgy unokatestvér Bé e sá m cukorgyá oro al cukorgyára cuko kizá H unokatestvér köszö fellendü világ tekinté érd pén kormá támogatá os c versenyképte t kiszorít pia cukor an ser h n ta fo haj M Hite t te cukorg szanál tevékenysé ered Főv Sö alap n tanni fejlesz úgysz los debr István-gőzm borsod-mis gőz megterem utóbbi K segédk M Gyáripa Szövet sz terem e Vígsz alapítá S jótékon fű nev Zsidó-k osztál nagy alap árvah kibőví gyermeka sinylők alap bir Eme művész i mec Érdem k főrend tagsá m nemess méltós tün Irodal műkö Közgazd ci k m f P Llo jel Cukorip c na közgazd tanul j Buda Szeml