11984.htm

CÍMSZÓ: Hauser

SZEMÉLYNÉV: Hauser Philippe

SZÓCIKK: H. Philippe, hírneves spanyol orvos, szül. Nádason 1832 ápr. 2., megh. Madridban 1926. Fiatal korában a pozsonyi és a nikolsburgi jesivákon tanult Talmudot. Gimnáziumi érettségit tett és 1852. kezdte orvosi tanulmányait Bécs, Paris és Bern egyetemein, ahol 1858. diplomát szerzett. Azután Tangerbe ment, ahol több mint 4000 arab zsidó élt. Amikor kitört a spanyol marokkói háború, H. a szomszédos Gibraltárban rendezett be kórházat hitsorsosai részére. A spanyol csapatokkal H. is Tetuánba ment és a dühöngő kolerajárvány idején rengeteg beteget gyógykezelt. Később Gibraltárban, majd 1872. Sevillában telepedett le. A város egészségügyét újjászervezte és olyan tekintélyre tett szert, hogy Sevillában egy utca máig is az ő nevét viseli (Calle de Dr. H.). 1883-ban Madridba költözött s ott élt haláláig nagy tisztelettől körülvéve. Spanyol és francia nyelven rengeteg orvostudományi könyvet írt. La Choléra en Europe depuis son origine jusqu'a nos jours (1897) c. munkáját a Francia Akadémia is megjutalmazta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1984. címszó a lexikon => 348. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11984.htm

CÍMSZÓ: Hauser

SZEMÉLYNÉV: Hauser Philippe

SZÓCIKK: H. Philippe, hírneves spanyol orvos, szül. Nádason 1832 ápr. 2., megh. Madridban 1926. Fiatal korában a pozsonyi és a nikolsburgi jesivákon tanult Talmudot. Gimnáziumi érettségit tett és 1852. kezdte orvosi tanulmányait Bécs, Paris és Bern egyetemein, ahol 1858. diplomát szerzett. Azután Tangerbe ment, ahol több mint 4000 arab zsidó élt. Amikor kitört a spanyol marokkói háború, H. a szomszédos Gibraltárban rendezett be kórházat hitsorsosai részére. A spanyol csapatokkal H. is Tetuánba ment és a dühöngő kolerajárvány idején rengeteg beteget gyógykezelt. Később Gibraltárban, majd 1872. Sevillában telepedett le. A város egészségügyét újjászervezte és olyan tekintélyre tett szert, hogy Sevillában egy utca máig is az ő nevét viseli Calle de Dr. H. . 1883-ban Madridba költözött s ott élt haláláig nagy tisztelettől körülvéve. Spanyol és francia nyelven rengeteg orvostudományi könyvet írt. La Choléra en Europe depuis son origine jusqu'a nos jours 1897 c. munkáját a Francia Akadémia is megjutalmazta.

11984.ht

CÍMSZÓ Hause

SZEMÉLYNÉV Hause Philipp

SZÓCIKK H Philippe hírneve spanyo orvos szül Nádaso 183 ápr 2. megh Madridba 1926 Fiata korába pozsony é nikolsburg jesiváko tanul Talmudot Gimnázium érettségi tet é 1852 kezdt orvos tanulmányai Bécs Pari é Ber egyetemein aho 1858 diplomá szerzett Azutá Tangerb ment aho töb min 400 ara zsid élt Amiko kitör spanyo marokkó háború H szomszédo Gibraltárba rendezet b kórháza hitsorsosa részére spanyo csapatokka H i Tetuánb men é dühöng kolerajárván idejé rengete betege gyógykezelt Későb Gibraltárban maj 1872 Sevillába telepedet le váro egészségügyé újjászervezt é olya tekintélyr tet szert hog Sevillába eg utc mái i a nevé visel Call d Dr H 1883-ba Madridb költözöt ot él halálái nag tisztelettő körülvéve Spanyo é franci nyelve rengete orvostudomány könyve írt L Cholér e Europ depui so origin jusqu' no jour 189 c munkájá Franci Akadémi i megjutalmazta

11984.h

CÍMSZ Haus

SZEMÉLYNÉ Haus Philip

SZÓCIK Philipp hírnev spany orvo szü Nádas 18 áp 2 meg Madridb 192 Fiat koráb pozson nikolsbur jesivák tanu Talmudo Gimnáziu érettség te 185 kezd orvo tanulmánya Béc Par Be egyetemei ah 185 diplom szerzet Azut Tanger men ah tö mi 40 ar zsi él Amik kitö spany marokk hábor szomszéd Gibraltárb rendeze kórház hitsorsos részér spany csapatokk Tetuán me dühön kolerajárvá idej renget beteg gyógykezel Késő Gibraltárba ma 187 Sevilláb telepede l vár egészségügy újjászervez oly tekintély te szer ho Sevilláb e ut má nev vise Cal D 1883-b Madrid költözö o é halálá na tisztelett körülvév Spany franc nyelv renget orvostudomán könyv ír Cholé Euro depu s origi jusqu n jou 18 munkáj Franc Akadém megjutalmazt

11984.

CÍMS Hau

SZEMÉLYN Hau Phili

SZÓCI Philip hírne span orv sz Náda 1 á me Madrid 19 Fia korá pozso nikolsbu jesivá tan Talmud Gimnázi érettsé t 18 kez orv tanulmány Bé Pa B egyeteme a 18 diplo szerze Azu Tange me a t m 4 a zs é Ami kit span marok hábo szomszé Gibraltár rendez kórhá hitsorso részé span csapatok Tetuá m dühö kolerajárv ide renge bete gyógykeze Kés Gibraltárb m 18 Sevillá teleped vá egészségüg újjászerve ol tekintél t sze h Sevillá u m ne vis Ca 1883- Madri költöz halál n tisztelet körülvé Span fran nyel renge orvostudomá köny í Chol Eur dep orig jusq jo 1 munká Fran Akadé megjutalmaz

11984

CÍM Ha

SZEMÉLY Ha Phil

SZÓC Phili hírn spa or s Nád m Madri 1 Fi kor pozs nikolsb jesiv ta Talmu Gimnáz éretts 1 ke or tanulmán B P egyetem 1 dipl szerz Az Tang m z Am ki spa maro háb szomsz Gibraltá rende kórh hitsors rész spa csapato Tetu düh kolerajár id reng bet gyógykez Ké Gibraltár 1 Sevill telepe v egészségü újjászerv o tekinté sz Sevill n vi C 1883 Madr költö halá tisztele körülv Spa fra nye reng orvostudom kön Cho Eu de ori jus j munk Fra Akad megjutalma

1198

CÍ H

SZEMÉL H Phi

SZÓ Phil hír sp o Ná Madr F ko poz nikols jesi t Talm Gimná érett k o tanulmá egyete dip szer A Tan A k sp mar há szoms Gibralt rend kór hitsor rés sp csapat Tet dü kolerajá i ren be gyógyke K Gibraltá Sevil telep egészség újjászer tekint s Sevil v 188 Mad költ hal tisztel körül Sp fr ny ren orvostudo kö Ch E d or ju mun Fr Aka megjutalm