11985.htm

CÍMSZÓ: Havas

SZEMÉLYNÉV: Havas Adolf

SZÓCIKK: Havas, 1. Adolf, orvostanár, szül. Szentgálon 1854 febr. 14., megh. Budapesten 1917 dec. 5. A budapesti és bécsi egyetemeken végezte tanulmányait, majd Parisban folytatta. Hazatérve hosszabb külföldi tanulmányútjáról, a Poliklinikán dermatológiai osztályt létesített és annak főorvosa, 1898. a Rókus-kórház, 1910. pedig a Szent István-kórház sziflidológiai osztály-főorvosa lett. H. 1884. egyetemi magántanár, 1902. rk. egyet, tanár lett. Rendkívül nagyszámú szaktanulmányt irt a hazai és külföldi orvosi folyóiratokba. Egyik szerkesztője volt a Drasche-féle Bibliothek der gesammten medizinischen Wissenschaft és a Lesser-féle Encyclopaedie der Haut und Geschiechtskrankheiten vállalatoknak. Elnöke volt a Magyar Dermatológiai és Urológiai társaságnak. H. tevékenyen résztvett a zsidó közéletben is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1985. címszó a lexikon => 348. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11985.htm

CÍMSZÓ: Havas

SZEMÉLYNÉV: Havas Adolf

SZÓCIKK: Havas, 1. Adolf, orvostanár, szül. Szentgálon 1854 febr. 14., megh. Budapesten 1917 dec. 5. A budapesti és bécsi egyetemeken végezte tanulmányait, majd Parisban folytatta. Hazatérve hosszabb külföldi tanulmányútjáról, a Poliklinikán dermatológiai osztályt létesített és annak főorvosa, 1898. a Rókus-kórház, 1910. pedig a Szent István-kórház sziflidológiai osztály-főorvosa lett. H. 1884. egyetemi magántanár, 1902. rk. egyet, tanár lett. Rendkívül nagyszámú szaktanulmányt irt a hazai és külföldi orvosi folyóiratokba. Egyik szerkesztője volt a Drasche-féle Bibliothek der gesammten medizinischen Wissenschaft és a Lesser-féle Encyclopaedie der Haut und Geschiechtskrankheiten vállalatoknak. Elnöke volt a Magyar Dermatológiai és Urológiai társaságnak. H. tevékenyen résztvett a zsidó közéletben is.

11985.ht

CÍMSZÓ Hava

SZEMÉLYNÉV Hava Adol

SZÓCIKK Havas 1 Adolf orvostanár szül Szentgálo 185 febr 14. megh Budapeste 191 dec 5 budapest é bécs egyetemeke végezt tanulmányait maj Parisba folytatta Hazatérv hosszab külföld tanulmányútjáról Polikliniká dermatológia osztály létesítet é anna főorvosa 1898 Rókus-kórház 1910 pedi Szen István-kórhá sziflidológia osztály-főorvos lett H 1884 egyetem magántanár 1902 rk egyet taná lett Rendkívü nagyszám szaktanulmány ir haza é külföld orvos folyóiratokba Egyi szerkesztőj vol Drasche-fél Bibliothe de gesammte medizinische Wissenschaf é Lesser-fél Encyclopaedi de Hau un Geschiechtskrankheite vállalatoknak Elnök vol Magya Dermatológia é Urológia társaságnak H tevékenye résztvet zsid közéletbe is

11985.h

CÍMSZ Hav

SZEMÉLYNÉ Hav Ado

SZÓCIK Hava Adol orvostaná szü Szentgál 18 feb 14 meg Budapest 19 de budapes béc egyetemek végez tanulmányai ma Parisb folytatt Hazatér hossza külföl tanulmányútjáró Poliklinik dermatológi osztál létesíte ann főorvos 189 Rókus-kórhá 191 ped Sze István-kórh sziflidológi osztály-főorvo let 188 egyete magántaná 190 r egye tan let Rendkív nagyszá szaktanulmán i haz külföl orvo folyóiratokb Egy szerkesztő vo Drasche-fé Biblioth d gesammt medizinisch Wissenscha Lesser-fé Encyclopaed d Ha u Geschiechtskrankheit vállalatokna Elnö vo Magy Dermatológi Urológi társaságna tevékeny résztve zsi közéletb i

11985.

CÍMS Ha

SZEMÉLYN Ha Ad

SZÓCI Hav Ado orvostan sz Szentgá 1 fe 1 me Budapes 1 d budape bé egyeteme vége tanulmánya m Paris folytat Hazaté hossz külfö tanulmányútjár Poliklini dermatológ osztá létesít an főorvo 18 Rókus-kórh 19 pe Sz István-kór sziflidológ osztály-főorv le 18 egyet magántan 19 egy ta le Rendkí nagysz szaktanulmá ha külfö orv folyóiratok Eg szerkeszt v Drasche-f Bibliot gesamm medizinisc Wissensch Lesser-f Encyclopae H Geschiechtskrankhei vállalatokn Eln v Mag Dermatológ Urológ társaságn tevéken résztv zs közélet

11985

CÍM H

SZEMÉLY H A

SZÓC Ha Ad orvosta s Szentg f m Budape budap b egyetem vég tanulmány Pari folyta Hazat hoss külf tanulmányútjá Poliklin dermatoló oszt létesí a főorv 1 Rókus-kór 1 p S István-kó sziflidoló osztály-főor l 1 egye magánta 1 eg t l Rendk nagys szaktanulm h külf or folyóirato E szerkesz Drasche- Biblio gesam medizinis Wissensc Lesser- Encyclopa Geschiechtskrankhe vállalatok El Ma Dermatoló Uroló társaság tevéke részt z közéle

1198SZEMÉL

SZÓ H A orvost Szent Budap buda egyete vé tanulmán Par folyt Haza hos kül tanulmányútj Polikli dermatol osz létes főor Rókus-kó István-k sziflidol osztály-főo egy magánt e Rend nagy szaktanul kül o folyóirat szerkes Drasche Bibli gesa medizini Wissens Lesser Encyclop Geschiechtskrankh vállalato E M Dermatol Urol társasá tevék rész közél