11987.htm

CÍMSZÓ: Havas

SZEMÉLYNÉV: Havas Miksa

SZÓCIKK: "H. Miksa, közgazdász és matematikus, Szül. Székesfehérváron 1861. A budapesti műegyetemen tanult, azután Pozsonyban, majd Budapesten a Kereskedelmi Akadémia tanára, egyszersmind a Keleti Akadémia kereskedelmi szemináriumának vezetője lett. Miután nyugalomba vonult, a Hazai Általános Katonai Biztosító Rt-t. vezértitkárává nevezte ki. Több tankönyvet írt melyek nagyon elterjedtek. Főbb művei: A mezőgazdasági hitel és a zálogleveles kölcsönök (189l); A jelzálogos kölcsönök (1894); Pénz és valuta (1898); Politikai számtan (1907, Bein Károllyal és Bogyóval együtt, a M. Tud. Akadémia megbízásából); Az értéktőzsde (1922)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1987. címszó a lexikon => 348. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11987.htm

CÍMSZÓ: Havas

SZEMÉLYNÉV: Havas Miksa

SZÓCIKK: H. Miksa, közgazdász és matematikus, Szül. Székesfehérváron 1861. A budapesti műegyetemen tanult, azután Pozsonyban, majd Budapesten a Kereskedelmi Akadémia tanára, egyszersmind a Keleti Akadémia kereskedelmi szemináriumának vezetője lett. Miután nyugalomba vonult, a Hazai Általános Katonai Biztosító Rt-t. vezértitkárává nevezte ki. Több tankönyvet írt melyek nagyon elterjedtek. Főbb művei: A mezőgazdasági hitel és a zálogleveles kölcsönök 189l ; A jelzálogos kölcsönök 1894 ; Pénz és valuta 1898 ; Politikai számtan 1907, Bein Károllyal és Bogyóval együtt, a M. Tud. Akadémia megbízásából ; Az értéktőzsde 1922 .

11987.ht

CÍMSZÓ Hava

SZEMÉLYNÉV Hava Miks

SZÓCIKK H Miksa közgazdás é matematikus Szül Székesfehérváro 1861 budapest műegyeteme tanult azutá Pozsonyban maj Budapeste Kereskedelm Akadémi tanára egyszersmin Kelet Akadémi kereskedelm szemináriumána vezetőj lett Miutá nyugalomb vonult Haza Általáno Katona Biztosít Rt-t vezértitkáráv nevezt ki Töb tankönyve ír melye nagyo elterjedtek Főb művei mezőgazdaság hite é záloglevele kölcsönö 189 jelzálogo kölcsönö 189 Pén é valut 189 Politika számta 1907 Bei Károllya é Bogyóva együtt M Tud Akadémi megbízásábó A értéktőzsd 192

11987.h

CÍMSZ Hav

SZEMÉLYNÉ Hav Mik

SZÓCIK Miks közgazdá matematiku Szü Székesfehérvár 186 budapes műegyetem tanul azut Pozsonyba ma Budapest Kereskedel Akadém tanár egyszersmi Kele Akadém kereskedel szemináriumán vezető let Miut nyugalom vonul Haz Általán Katon Biztosí Rt- vezértitkárá nevez k Tö tankönyv í mely nagy elterjedte Fő műve mezőgazdasá hit záloglevel kölcsön 18 jelzálog kölcsön 18 Pé valu 18 Politik számt 190 Be Károlly Bogyóv együt Tu Akadém megbízásáb értéktőzs 19

11987.

CÍMS Ha

SZEMÉLYN Ha Mi

SZÓCI Mik közgazd matematik Sz Székesfehérvá 18 budape műegyete tanu azu Pozsonyb m Budapes Kereskede Akadé taná egyszersm Kel Akadé kereskede szemináriumá vezet le Miu nyugalo vonu Ha Általá Kato Biztos Rt vezértitkár neve T tanköny mel nag elterjedt F műv mezőgazdas hi zálogleve kölcsö 1 jelzálo kölcsö 1 P val 1 Politi szám 19 B Károll Bogyó együ T Akadé megbízásá értéktőz 1

11987

CÍM H

SZEMÉLY H M

SZÓC Mi közgaz matemati S Székesfehérv 1 budap műegyet tan az Pozsony Budape Keresked Akad tan egyszers Ke Akad keresked szeminárium veze l Mi nyugal von H Által Kat Bizto R vezértitká nev tankön me na elterjed mű mezőgazda h záloglev kölcs jelzál kölcs va Polit szá 1 Károl Bogy egy Akad megbízás értéktő

1198SZEMÉL

SZÓ M közga matemat Székesfehér buda műegye ta a Pozson Budap Kereske Aka ta egyszer K Aka kereske szemináriu vez M nyuga vo Álta Ka Bizt vezértitk ne tankö m n elterje m mezőgazd zálogle kölc jelzá kölc v Poli sz Káro Bog eg Aka megbízá értékt