11989.htm

CÍMSZÓ: Havdóló

SZÓCIKK: Havdóló (havdala, h.). Elválasztás. A szombat vagy ünnepnap búcsúztatására tartott szertartás, amely elválasztja a szentséget a hétköznaptól. Azért hívják H.-nak (elválasztónak) ezt a szertartást, amelyhez legalább egy gyertyát gyújtanak, bort és fűszert használnak és úgy mondják el az előírt benedikciókat. A gyertyafény a teremtés első művére: a világosságra emlékeztet talán, de valószínűbb, hogy a szombat befejezését és a tűzrakás feloldott tilalmát fejezi ki. Csak ez a második értelmezés teszi érthetővé, hogy ünnep végeztével nem jár gyertyagyújtással ez a szertartás, ellenben a jomkippurt, amikor gyertyát gyújtani épp úgy nem szabad, mint szombaton, gyertyagyújtással is búcsúztatják. Gyertyául e célra készített fonott gyertyát (havdóló) használnak. A fűszer (beszómim) illata a lelket szimbolizálja (a héberben réach a. m. illat, ruach a. m. lélek). A kabbalisták ugyanis perszonifikálják a szombatot, külön léleknek (nesómó jeszéró) tekintik az ihletét, amely elszáll, mikor a szombat lealkonyodik. (Sulchan Áruch, Órach Chájim 29, 7. §.). A szombati H. után Elijáhu prófétáról szóló éneket dalolnak, a messiási remény kifejezésére abban az órában, mikor a szombati nyugalom és gondtalanság utána reménytelennek mutatkozó hétköznapi élet újból megkezdődik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1989. címszó a lexikon => 348. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11989.htm

CÍMSZÓ: Havdóló

SZÓCIKK: Havdóló havdala, h. . Elválasztás. A szombat vagy ünnepnap búcsúztatására tartott szertartás, amely elválasztja a szentséget a hétköznaptól. Azért hívják H.-nak elválasztónak ezt a szertartást, amelyhez legalább egy gyertyát gyújtanak, bort és fűszert használnak és úgy mondják el az előírt benedikciókat. A gyertyafény a teremtés első művére: a világosságra emlékeztet talán, de valószínűbb, hogy a szombat befejezését és a tűzrakás feloldott tilalmát fejezi ki. Csak ez a második értelmezés teszi érthetővé, hogy ünnep végeztével nem jár gyertyagyújtással ez a szertartás, ellenben a jomkippurt, amikor gyertyát gyújtani épp úgy nem szabad, mint szombaton, gyertyagyújtással is búcsúztatják. Gyertyául e célra készített fonott gyertyát havdóló használnak. A fűszer beszómim illata a lelket szimbolizálja a héberben réach a. m. illat, ruach a. m. lélek . A kabbalisták ugyanis perszonifikálják a szombatot, külön léleknek nesómó jeszéró tekintik az ihletét, amely elszáll, mikor a szombat lealkonyodik. Sulchan Áruch, Órach Chájim 29, 7. §. . A szombati H. után Elijáhu prófétáról szóló éneket dalolnak, a messiási remény kifejezésére abban az órában, mikor a szombati nyugalom és gondtalanság utána reménytelennek mutatkozó hétköznapi élet újból megkezdődik.

11989.ht

CÍMSZÓ Havdól

SZÓCIKK Havdól havdala h Elválasztás szomba vag ünnepna búcsúztatásár tartot szertartás amel elválasztj szentsége hétköznaptól Azér hívjá H.-na elválasztóna ez szertartást amelyhe legaláb eg gyertyá gyújtanak bor é fűszer használna é úg mondjá e a előír benedikciókat gyertyafén teremté els művére világosságr emlékezte talán d valószínűbb hog szomba befejezésé é tűzraká feloldot tilalmá fejez ki Csa e másodi értelmezé tesz érthetővé hog ünne végeztéve ne já gyertyagyújtássa e szertartás ellenbe jomkippurt amiko gyertyá gyújtan ép úg ne szabad min szombaton gyertyagyújtássa i búcsúztatják Gyertyáu célr készítet fonot gyertyá havdól használnak fűsze beszómi illat lelke szimbolizálj héberbe réac a m illat ruac a m léle kabbalistá ugyani perszonifikáljá szombatot külö lélekne nesóm jeszér tekinti a ihletét amel elszáll miko szomba lealkonyodik Sulcha Áruch Órac Cháji 29 7 § szombat H utá Elijáh prófétáró szól éneke dalolnak messiás remén kifejezésér abba a órában miko szombat nyugalo é gondtalansá után reménytelenne mutatkoz hétköznap éle újbó megkezdődik

11989.h

CÍMSZ Havdó

SZÓCIK Havdó havdal Elválasztá szomb va ünnepn búcsúztatásá tarto szertartá ame elválaszt szentség hétköznaptó Azé hívj H.-n elválasztón e szertartás amelyh legalá e gyerty gyújtana bo fűsze használn ú mondj előí benedikcióka gyertyafé teremt el művér világosság emlékezt talá valószínűb ho szomb befejezés tűzrak feloldo tilalm feje k Cs másod értelmez tes érthetőv ho ünn végeztév n j gyertyagyújtáss szertartá ellenb jomkippur amik gyerty gyújta é ú n szaba mi szombato gyertyagyújtáss búcsúztatjá Gyertyá cél készíte fono gyerty havdó használna fűsz beszóm illa lelk szimbolizál héberb réa illa rua lél kabbalist ugyan perszonifikálj szombato kül lélekn nesó jeszé tekint ihleté ame elszál mik szomb lealkonyodi Sulch Áruc Óra Cháj 2 szomba ut Elijá prófétár szó ének dalolna messiá remé kifejezésé abb órába mik szomba nyugal gondtalans utá reménytelenn mutatko hétközna él újb megkezdődi

11989.

CÍMS Havd

SZÓCI Havd havda Elválaszt szom v ünnep búcsúztatás tart szertart am elválasz szentsé hétköznapt Az hív H.- elválasztó szertartá amely legal gyert gyújtan b fűsz használ mond elő benedikciók gyertyaf terem e művé világossá emlékez tal valószínű h szom befejezé tűzra felold tilal fej C máso értelme te érthető h ün végezté gyertyagyújtás szertart ellen jomkippu ami gyert gyújt szab m szombat gyertyagyújtás búcsúztatj Gyerty cé készít fon gyert havd használn fűs beszó ill lel szimbolizá héber ré ill ru lé kabbalis ugya perszonifikál szombat kü lélek nes jesz tekin ihlet am elszá mi szom lealkonyod Sulc Áru Ór Chá szomb u Elij prófétá sz éne daloln messi rem kifejezés ab óráb mi szomb nyuga gondtalan ut reménytelen mutatk hétközn é új megkezdőd

11989

CÍM Hav

SZÓC Hav havd Elválasz szo ünne búcsúztatá tar szertar a elválas szents hétköznap A hí H. elválaszt szertart amel lega gyer gyújta fűs haszná mon el benedikció gyertya tere műv világoss emléke ta valószín szo befejez tűzr felol tila fe más értelm t érthet ü végezt gyertyagyújtá szertar elle jomkipp am gyer gyúj sza szomba gyertyagyújtá búcsúztat Gyert c készí fo gyer hav használ fű besz il le szimboliz hébe r il r l kabbali ugy perszonifiká szomba k léle ne jes teki ihle a elsz m szo lealkonyo Sul Ár Ó Ch szom Eli prófét s én dalol mess re kifejezé a órá m szom nyug gondtala u reménytele mutat hétköz ú megkezdő

1198

CÍ Ha

SZÓ Ha hav Elválas sz ünn búcsúztat ta szerta elvála szent hétközna h H elválasz szertar ame leg gye gyújt fű haszn mo e benedikci gyerty ter mű világos emlék t valószí sz befeje tűz felo til f má értel érthe végez gyertyagyújt szerta ell jomkip a gye gyú sz szomb gyertyagyújt búcsúzta Gyer kész f gye ha haszná f bes i l szimboli héb i kabbal ug perszonifik szomb lél n je tek ihl els sz lealkony Su Á C szo El prófé é dalo mes r kifejez ór szo nyu gondtal reménytel muta hétkö megkezd