11991.htm

CÍMSZÓ: Házasság

SZÓCIKK: Házasság. A házasságot isteni intézménynek tekinti a zsidó felfogás. Már az ókorban is ennek tartották, aminek bizonysága a Zsoltárban található : «Az Isten vezeti az egyedül valókat a házasságba» (68. 7). A Midras szociális bázison építi szélesebbre ezt a gondolatot és a H.-ban működő isteni gondviselést kiterjeszti a törvénytelen származásúnkra is, akik abban az időben csaknem törvényen kívüli állapotban voltak. «Az Isten vezeti az egyedül valókat a H.-ba, még a törvénytelen származásúakat is; lám, megindul egy ember a világ egyik széléről, a másik az ellenkező széléről, mégis összetalálkoznak és egy bekélnek» (Midras Ber. r. 65). A Biblia egynejűségben gondolta a H.-ot: «Ezért hagyja el a férj atyját, anyját és ragaszkodjék feleségéhez, hogy egy lénnyé váljanak (Móz. II. 2. 24). Maleachi próféta szerint az oltár is sír, ha elvált asszonyok könnyei borítják el. Arra azonban, hogy csak egy feleséggel élhet az ember, nincs parancs a mózesi törvényben. Sőt eltűri a többnejűséget, bár érezteti szociális nehézségeit és ezeket azzal hárítja el, hogy védelmébe veszi a többnejű házasságból származó gyermekeket és elébe vágva az apai önkénynek, amely válogatna a kegyeit feleség és a kevésbé kegyelt között, mindre terjeszti ki az öröklés jogát (Móz. V. 21, 15). Védelmébe veszi az özvegyet is, bárha az erre vonatkozó rendelkezés látszólag az elhunyt férj védelmét célozza. Az elhunyt férfi testvérét ugyanis arra kötelezi a Biblia, hogy feleségül vegye annak özvegyét és «testvére házát ilyen módon felépítse». Vagyis: hogy e sógorházasságból született fiútódban az elhunyt neve tovább élhessen. Az akkori szociális viszonyok között hasznos lehetett ez a rendelkezés, de már akkor nem tartották minden esetben végrehajthatónak és maga a Tóra nyújtott módot a sógorházasság elkerülésére a chalica (l. o.) által. De a H. szentségéről való felfogás sehol sem domborodik ki olyan élesen, mint abban a törvényben, amely a házasságtörésre vonatkozik. A házasságtörést halállal sújtja a Biblia (Móz. III. 20. 10; V. 22. -2). Ezzel szemben megengedi a házasság felbontását, még pedig úgy, hogy ezt a férj jogának állapítja meg, a nő számára pedig csak azt a jogot biztosítja, hogy házasságának felbontása után szabadon elmehet, új férjet is választhat, de nem választhatja újból volt férjét is. (Az Új-testamentum erről más felfogást vall.) A H. intézményének teljes kiépítése már talmudi intézkedés. A H.-ot társadalmi kötelességnek minősíti a Talmud: «Szaporodjatok és sokasodjatok.» Ez a törvény a férfiaknak szól, nem a nőknek is. R. Jochanan ben Beróka mondja: «Férfiaknak, nőknek is szól.» (Jebámot 6. 6). Akinek nincs felesége, nem is ember (u. o. 63a). «Aki teljesíti (szabályos házasságban) a fajfenntartás kötelességét, olyan, mintha vért ontana. Jaakov szerint «olyan az, mintha Isten képét bontaná le» (u. o.). Ben Ázáj talmudszerzőt, aki nőtlen maradt, elítéli a Talmud (Toszefta Jesámot 8. 4). A házasság korhatárát is szabályozta a Talmud. A Pirke Abót (5. 24) megállapítja: «Tizennyolcéves korában házasságra érett a gyermekifjú». «Ha lányod megérett a házasságra szabadítsd fel rabszolgádat és add hozzá, [ha másképpen nem tudnád férjhez adni] (Peszárchim 113a). A talmudi házasságjog szerint a kiskorú nő csak apai engedelemmel köthetett házasságot; az apától való megkérése tehát kötelező volt. A H. előtt rendszerint szerződést kötöttek az apától kapott kelengyére, a hozományra és a nő végkielégítésére vonatkozólag, amelyet az apa tartozott adni, vagyonának egy tizedéig legalább. Elválás esetén a nő igényt tarthatott végkielégítésre, amelyet a keszubó (kesszübe) okiratban biztosítottak. Hajadon állapotból férjhez ment leány legalább 200 zuzt, özvegy pedig legalább 100 zuzt kapott; kohanita apák az alapösszeg kétszeresét követelték leányaik számára. Ehhez a végkielégítési alapösszeghez járult még a hozomány után igazodó jelzáloggal biztosított összeg is, a hozománynak kb. 150%-a. Azért állapították meg ilyen magas összegben a végkielégítést, hogy megnehezítsék a válásokat (Jebámot 89a). Árvaleány legalább 50 zuzt kapott a községtől, de rangjához mérten többet is. A ketuba ős sémi intézmény, de a Tóra még nem említi. A keszubóban biztosított összeget nem a férj, de a nő gyermekei örökölték anyjuk halála után. A házasságot a talmudi házasság jog szerint az eljegyzés (kiddusin, vagy éruszin) teszi teljessé. A kiskorú leány és leányzó (naára) eljegyzését az apa végezte a leány helyett. A házasságkötést lakomával ünnepelték meg, a lakodalmon való részvételt olyan fontos kötelességnek tekintették, hogy még a peszáchi kovászkitakarítást is elmulasztották miatta (Peszáchim 3. 7.) Az eljegyzési időt fiziológiai okokból lehetőleg rövidre szabták (Midrás Sám. 17. § 4). Részben még a Bibliára megy vissza a házassági akadályok statuálása. A házasság érvénytelen: 1. Kohanita és felszabadított rabszolganő, törvénytelen leány és lelenc között. (Kiddusin 4.1 - 3). 2. Levita és törvénytelen leány között; levita és lelenc között; laikus és törvénytelen leány között; laikus és lelenc között. 3. Főpap és elvált asszony között; főpap és parázna között. 4. Vérrokonok között a Biblia (Mózes 3. 18) kategóriái szerint. A Talmud még kibővítette a rokonsági kört és megtiltotta a házasságot mindkét ágon való nagyanyával, mostohanagyanyával és a gyermek menyével (Jebámot 21a). Törvénytelen még a kasztrálttal és a nem zsidóval kötött házasság (Mózes V. 7, 1; Jebámot 8, 3). A Talmud az ethikai szempontok tekintetbe vételére is kötelezi a házasulót. «Akiba tanítja: aki nem magához való nőt vesz el, öt törvény ellen vét: 1. Ne állj bosszút. 2. Ne tarts haragot (össze nem illő házasságban bosszúállás és haragtartás kísérti az embert). 3. Ne gyűlölj (az össze nem illő házasok gyűlölik egymást). 4. Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat (szerencsétlen házasságban a felebaráti szeretet is megsemmisül a házasfelek között). 5. Éljen a testvéred melletted (de ilyen házasságban fenyegetve van a békés együttélés, már csak azért is, mert az asszony szerelme más felé fordulhat)» (Ábót di R. Natán 26). «Tilos az embernek eljegyeznie magát, mielőtt a nőt szemügyre veszi, mert hátha később kivetni valót talál rajta, holott írva van: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat» (Kidd. 41a). «Aki leányát öreg emberhez adja, vét ez ellen a törvény ellen: Ne szentségtelenítsd meg lányodat, hogy paráznaságra add» (Szanh. 76a). Érdekesen világítja meg a Talmud átöröklődési teóriáját a következő maxima: «Magas növésű ne vegyen el magas növésűt, törpe ne vegyen el törpét, világosszőke ne vegyen el világosszőkét, fekete ne vegyen el feketét, mert ezek a testi tulajdonságok az utódokban még felfokozódhatnak. (Bediór. 45b). A házasságkötés (éruszin), mennyezet (chuppa) alatt történik. A Talmud idejében az apák fiúgyermekük születésekor cédrusfát, leány születésekor ciprusfát ültettek, hogy abból készíthessék később a baldachinhoz való oszlopokat. Két lakodalmat tartottak, a menyegző napján és az ezt követő szombaton. A lakodalmi vendégséget a talmudi időkben a vőlegény barátai és közülük különösen a két susbin, az aravezetők mulattatták és ezek meg is ajándékozták a házasságkötő párt. A menyasszonyt zeneszóval kísérték a szülői házból új otthonába, a jegyespárt ez alkalommal megkoszorúzták. A közönség közé mandulát, diót szórtak és dicsőítették a menyasszony szépségét, Hillel szerint akkor is, ha nem volt szép. A zsidó vigadozásnak azonban nem szabad zavartalannak lenni, azért Mar bar Rabina példájára (Beráchot 30b) értékes kelyhet törtek össze a menyegzői lakomán. A későbbi vallásgyakorlatban ezt a házasságkötés vallásos szertartása végén a vőlegény végzi. (L. Chupó vekiddusin).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1991. címszó a lexikon => 348. s köv. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11991.htm

CÍMSZÓ: Házasság

SZÓCIKK: Házasság. A házasságot isteni intézménynek tekinti a zsidó felfogás. Már az ókorban is ennek tartották, aminek bizonysága a Zsoltárban található : Az Isten vezeti az egyedül valókat a házasságba 68. 7 . A Midras szociális bázison építi szélesebbre ezt a gondolatot és a H.-ban működő isteni gondviselést kiterjeszti a törvénytelen származásúnkra is, akik abban az időben csaknem törvényen kívüli állapotban voltak. Az Isten vezeti az egyedül valókat a H.-ba, még a törvénytelen származásúakat is; lám, megindul egy ember a világ egyik széléről, a másik az ellenkező széléről, mégis összetalálkoznak és egy bekélnek Midras Ber. r. 65 . A Biblia egynejűségben gondolta a H.-ot: Ezért hagyja el a férj atyját, anyját és ragaszkodjék feleségéhez, hogy egy lénnyé váljanak Móz. II. 2. 24 . Maleachi próféta szerint az oltár is sír, ha elvált asszonyok könnyei borítják el. Arra azonban, hogy csak egy feleséggel élhet az ember, nincs parancs a mózesi törvényben. Sőt eltűri a többnejűséget, bár érezteti szociális nehézségeit és ezeket azzal hárítja el, hogy védelmébe veszi a többnejű házasságból származó gyermekeket és elébe vágva az apai önkénynek, amely válogatna a kegyeit feleség és a kevésbé kegyelt között, mindre terjeszti ki az öröklés jogát Móz. V. 21, 15 . Védelmébe veszi az özvegyet is, bárha az erre vonatkozó rendelkezés látszólag az elhunyt férj védelmét célozza. Az elhunyt férfi testvérét ugyanis arra kötelezi a Biblia, hogy feleségül vegye annak özvegyét és testvére házát ilyen módon felépítse . Vagyis: hogy e sógorházasságból született fiútódban az elhunyt neve tovább élhessen. Az akkori szociális viszonyok között hasznos lehetett ez a rendelkezés, de már akkor nem tartották minden esetben végrehajthatónak és maga a Tóra nyújtott módot a sógorházasság elkerülésére a chalica l. o. által. De a H. szentségéről való felfogás sehol sem domborodik ki olyan élesen, mint abban a törvényben, amely a házasságtörésre vonatkozik. A házasságtörést halállal sújtja a Biblia Móz. III. 20. 10; V. 22. -2 . Ezzel szemben megengedi a házasság felbontását, még pedig úgy, hogy ezt a férj jogának állapítja meg, a nő számára pedig csak azt a jogot biztosítja, hogy házasságának felbontása után szabadon elmehet, új férjet is választhat, de nem választhatja újból volt férjét is. Az Új-testamentum erről más felfogást vall. A H. intézményének teljes kiépítése már talmudi intézkedés. A H.-ot társadalmi kötelességnek minősíti a Talmud: Szaporodjatok és sokasodjatok. Ez a törvény a férfiaknak szól, nem a nőknek is. R. Jochanan ben Beróka mondja: Férfiaknak, nőknek is szól. Jebámot 6. 6 . Akinek nincs felesége, nem is ember u. o. 63a . Aki teljesíti szabályos házasságban a fajfenntartás kötelességét, olyan, mintha vért ontana. Jaakov szerint olyan az, mintha Isten képét bontaná le u. o. . Ben Ázáj talmudszerzőt, aki nőtlen maradt, elítéli a Talmud Toszefta Jesámot 8. 4 . A házasság korhatárát is szabályozta a Talmud. A Pirke Abót 5. 24 megállapítja: Tizennyolcéves korában házasságra érett a gyermekifjú . Ha lányod megérett a házasságra szabadítsd fel rabszolgádat és add hozzá, [ha másképpen nem tudnád férjhez adni] Peszárchim 113a . A talmudi házasságjog szerint a kiskorú nő csak apai engedelemmel köthetett házasságot; az apától való megkérése tehát kötelező volt. A H. előtt rendszerint szerződést kötöttek az apától kapott kelengyére, a hozományra és a nő végkielégítésére vonatkozólag, amelyet az apa tartozott adni, vagyonának egy tizedéig legalább. Elválás esetén a nő igényt tarthatott végkielégítésre, amelyet a keszubó kesszübe okiratban biztosítottak. Hajadon állapotból férjhez ment leány legalább 200 zuzt, özvegy pedig legalább 100 zuzt kapott; kohanita apák az alapösszeg kétszeresét követelték leányaik számára. Ehhez a végkielégítési alapösszeghez járult még a hozomány után igazodó jelzáloggal biztosított összeg is, a hozománynak kb. 150%-a. Azért állapították meg ilyen magas összegben a végkielégítést, hogy megnehezítsék a válásokat Jebámot 89a . Árvaleány legalább 50 zuzt kapott a községtől, de rangjához mérten többet is. A ketuba ős sémi intézmény, de a Tóra még nem említi. A keszubóban biztosított összeget nem a férj, de a nő gyermekei örökölték anyjuk halála után. A házasságot a talmudi házasság jog szerint az eljegyzés kiddusin, vagy éruszin teszi teljessé. A kiskorú leány és leányzó naára eljegyzését az apa végezte a leány helyett. A házasságkötést lakomával ünnepelték meg, a lakodalmon való részvételt olyan fontos kötelességnek tekintették, hogy még a peszáchi kovászkitakarítást is elmulasztották miatta Peszáchim 3. 7. Az eljegyzési időt fiziológiai okokból lehetőleg rövidre szabták Midrás Sám. 17. § 4 . Részben még a Bibliára megy vissza a házassági akadályok statuálása. A házasság érvénytelen: 1. Kohanita és felszabadított rabszolganő, törvénytelen leány és lelenc között. Kiddusin 4.1 - 3 . 2. Levita és törvénytelen leány között; levita és lelenc között; laikus és törvénytelen leány között; laikus és lelenc között. 3. Főpap és elvált asszony között; főpap és parázna között. 4. Vérrokonok között a Biblia Mózes 3. 18 kategóriái szerint. A Talmud még kibővítette a rokonsági kört és megtiltotta a házasságot mindkét ágon való nagyanyával, mostohanagyanyával és a gyermek menyével Jebámot 21a . Törvénytelen még a kasztrálttal és a nem zsidóval kötött házasság Mózes V. 7, 1; Jebámot 8, 3 . A Talmud az ethikai szempontok tekintetbe vételére is kötelezi a házasulót. Akiba tanítja: aki nem magához való nőt vesz el, öt törvény ellen vét: 1. Ne állj bosszút. 2. Ne tarts haragot össze nem illő házasságban bosszúállás és haragtartás kísérti az embert . 3. Ne gyűlölj az össze nem illő házasok gyűlölik egymást . 4. Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat szerencsétlen házasságban a felebaráti szeretet is megsemmisül a házasfelek között . 5. Éljen a testvéred melletted de ilyen házasságban fenyegetve van a békés együttélés, már csak azért is, mert az asszony szerelme más felé fordulhat Ábót di R. Natán 26 . Tilos az embernek eljegyeznie magát, mielőtt a nőt szemügyre veszi, mert hátha később kivetni valót talál rajta, holott írva van: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat Kidd. 41a . Aki leányát öreg emberhez adja, vét ez ellen a törvény ellen: Ne szentségtelenítsd meg lányodat, hogy paráznaságra add Szanh. 76a . Érdekesen világítja meg a Talmud átöröklődési teóriáját a következő maxima: Magas növésű ne vegyen el magas növésűt, törpe ne vegyen el törpét, világosszőke ne vegyen el világosszőkét, fekete ne vegyen el feketét, mert ezek a testi tulajdonságok az utódokban még felfokozódhatnak. Bediór. 45b . A házasságkötés éruszin , mennyezet chuppa alatt történik. A Talmud idejében az apák fiúgyermekük születésekor cédrusfát, leány születésekor ciprusfát ültettek, hogy abból készíthessék később a baldachinhoz való oszlopokat. Két lakodalmat tartottak, a menyegző napján és az ezt követő szombaton. A lakodalmi vendégséget a talmudi időkben a vőlegény barátai és közülük különösen a két susbin, az aravezetők mulattatták és ezek meg is ajándékozták a házasságkötő párt. A menyasszonyt zeneszóval kísérték a szülői házból új otthonába, a jegyespárt ez alkalommal megkoszorúzták. A közönség közé mandulát, diót szórtak és dicsőítették a menyasszony szépségét, Hillel szerint akkor is, ha nem volt szép. A zsidó vigadozásnak azonban nem szabad zavartalannak lenni, azért Mar bar Rabina példájára Beráchot 30b értékes kelyhet törtek össze a menyegzői lakomán. A későbbi vallásgyakorlatban ezt a házasságkötés vallásos szertartása végén a vőlegény végzi. L. Chupó vekiddusin .

11991.ht

CÍMSZÓ Házassá

SZÓCIKK Házasság házasságo isten intézményne tekint zsid felfogás Má a ókorba i enne tartották amine bizonyság Zsoltárba találhat A Iste vezet a egyedü valóka házasságb 68 Midra szociáli báziso épít szélesebbr ez gondolato é H.-ba működ isten gondviselés kiterjeszt törvénytele származásúnkr is aki abba a időbe csakne törvénye kívül állapotba voltak A Iste vezet a egyedü valóka H.-ba mé törvénytele származásúaka is lám megindu eg embe vilá egyi széléről mási a ellenkez széléről mégi összetalálkozna é eg bekélne Midra Ber r 6 Bibli egynejűségbe gondolt H.-ot Ezér hagyj e fér atyját anyjá é ragaszkodjé feleségéhez hog eg lénny váljana Móz II 2 2 Maleach prófét szerin a oltá i sír h elvál asszonyo könnye borítjá el Arr azonban hog csa eg feleségge élhe a ember ninc paranc mózes törvényben Ső eltűr többnejűséget bá éreztet szociáli nehézségei é ezeke azza hárítj el hog védelméb vesz többnej házasságbó származ gyermekeke é eléb vágv a apa önkénynek amel válogatn kegyei felesé é kevésb kegyel között mindr terjeszt k a öröklé jogá Móz V 21 1 Védelméb vesz a özvegye is bárh a err vonatkoz rendelkezé látszóla a elhuny fér védelmé célozza A elhuny férf testvéré ugyani arr kötelez Biblia hog feleségü vegy anna özvegyé é testvér házá ilye módo felépíts Vagyis hog sógorházasságbó születet fiútódba a elhuny nev továb élhessen A akkor szociáli viszonyo közöt haszno lehetet e rendelkezés d má akko ne tartottá minde esetbe végrehajthatóna é mag Tór nyújtot módo sógorházassá elkerülésér chalic l o által D H szentségérő val felfogá seho se domborodi k olya élesen min abba törvényben amel házasságtörésr vonatkozik házasságtörés halálla sújtj Bibli Móz III 20 10 V 22 - Ezze szembe megenged házassá felbontását mé pedi úgy hog ez fér jogána állapítj meg n számár pedi csa az jogo biztosítja hog házasságána felbontás utá szabado elmehet ú férje i választhat d ne választhatj újbó vol férjé is A Új-testamentu errő má felfogás vall H intézményéne telje kiépítés má talmud intézkedés H.-o társadalm kötelességne minősít Talmud Szaporodjato é sokasodjatok E törvén férfiakna szól ne nőkne is R Jochana be Berók mondja Férfiaknak nőkne i szól Jebámo 6 Akine ninc felesége ne i embe u o 63 Ak teljesít szabályo házasságba fajfenntartá kötelességét olyan minth vér ontana Jaako szerin olya az minth Iste képé bontan l u o Be Ázá talmudszerzőt ak nőtle maradt elítél Talmu Toszeft Jesámo 8 házassá korhatárá i szabályozt Talmud Pirk Abó 5 2 megállapítja Tizennyolcéve korába házasságr éret gyermekifj H lányo megéret házasságr szabadíts fe rabszolgáda é ad hozzá [h másképpe ne tudná férjhe adni Peszárchi 113 talmud házasságjo szerin kiskor n csa apa engedelemme köthetet házasságot a apátó val megkérés tehá kötelez volt H előt rendszerin szerződés kötötte a apátó kapot kelengyére hozományr é n végkielégítésér vonatkozólag amelye a ap tartozot adni vagyonána eg tizedéi legalább Elválá eseté n igény tarthatot végkielégítésre amelye keszub kesszüb okiratba biztosítottak Hajado állapotbó férjhe men leán legaláb 20 zuzt özveg pedi legaláb 10 zuz kapott kohanit apá a alapössze kétszeresé követelté leányai számára Ehhe végkielégítés alapösszeghe járul mé hozomán utá igazod jelzálogga biztosítot össze is hozományna kb 150%-a Azér állapítottá me ilye maga összegbe végkielégítést hog megnehezítsé válásoka Jebámo 89 Árvaleán legaláb 5 zuz kapot községtől d rangjáho mérte többe is ketub ő sém intézmény d Tór mé ne említi keszubóba biztosítot összege ne férj d n gyermeke örökölté anyju halál után házasságo talmud házassá jo szerin a eljegyzé kiddusin vag éruszi tesz teljessé kiskor leán é leányz naár eljegyzésé a ap végezt leán helyett házasságkötés lakomáva ünnepelté meg lakodalmo val részvétel olya fonto kötelességne tekintették hog mé peszách kovászkitakarítás i elmulasztottá miatt Peszáchi 3 7 A eljegyzés idő fiziológia okokbó lehetőle rövidr szabtá Midrá Sám 17 Részbe mé Bibliár meg vissz házasság akadályo statuálása házassá érvénytelen 1 Kohanit é felszabadítot rabszolganő törvénytele leán é lelen között Kiddusi 4. 2 Levit é törvénytele leán között levit é lelen között laiku é törvénytele leán között laiku é lelen között 3 Főpa é elvál asszon között főpa é parázn között 4 Vérrokono közöt Bibli Móze 3 1 kategóriá szerint Talmu mé kibővített rokonság kör é megtiltott házasságo mindké ágo val nagyanyával mostohanagyanyáva é gyerme menyéve Jebámo 21 Törvénytele mé kasztráltta é ne zsidóva kötöt házassá Móze V 7 1 Jebámo 8 Talmu a ethika szemponto tekintetb vételér i kötelez házasulót Akib tanítja ak ne magáho val nő ves el ö törvén elle vét 1 N áll bosszút 2 N tart harago össz ne ill házasságba bosszúállá é haragtartá kísért a ember 3 N gyűlöl a össz ne ill házaso gyűlöli egymás 4 Szeres felebarátodat min tenmagada szerencsétle házasságba felebarát szerete i megsemmisü házasfele közöt 5 Élje testvére mellette d ilye házasságba fenyegetv va béké együttélés má csa azér is mer a asszon szerelm má fel fordulha Ábó d R Natá 2 Tilo a emberne eljegyezni magát mielőt nő szemügyr veszi mer háth későb kivetn való talá rajta holot írv van Szeres felebarátodat min tenmagada Kidd 41 Ak leányá öre emberhe adja vé e elle törvén ellen N szentségteleníts me lányodat hog paráznaságr ad Szanh 76 Érdekese világítj me Talmu átöröklődés teóriájá következ maxima Maga növés n vegye e maga növésűt törp n vegye e törpét világosszők n vegye e világosszőkét feket n vegye e feketét mer eze test tulajdonságo a utódokba mé felfokozódhatnak Bediór 45 házasságköté éruszi mennyeze chupp alat történik Talmu idejébe a apá fiúgyermekü születéseko cédrusfát leán születéseko ciprusfá ültettek hog abbó készíthessé későb baldachinho val oszlopokat Ké lakodalma tartottak menyegz napjá é a ez követ szombaton lakodalm vendégsége talmud időkbe vőlegén baráta é közülü különöse ké susbin a aravezető mulattattá é eze me i ajándékoztá házasságköt párt menyasszony zeneszóva kísérté szülő házbó ú otthonába jegyespár e alkalomma megkoszorúzták közönsé köz mandulát dió szórta é dicsőítetté menyasszon szépségét Hille szerin akko is h ne vol szép zsid vigadozásna azonba ne szaba zavartalanna lenni azér Ma ba Rabin példájár Berácho 30 értéke kelyhe törte össz menyegző lakomán később vallásgyakorlatba ez házasságköté valláso szertartás végé vőlegén végzi L Chup vekiddusi

11991.h

CÍMSZ Házass

SZÓCIK Házassá házasság iste intézményn tekin zsi felfogá M ókorb enn tartottá amin bizonysá Zsoltárb találha Ist veze egyed valók házasság 6 Midr szociál bázis épí szélesebb e gondolat H.-b műkö iste gondviselé kiterjesz törvénytel származásúnk i ak abb időb csakn törvény kívü állapotb volta Ist veze egyed valók H.-b m törvénytel származásúak i lá megind e emb vil egy szélérő más ellenke szélérő még összetalálkozn e bekéln Midr Be Bibl egynejűségb gondol H.-o Ezé hagy fé atyjá anyj ragaszkodj feleségéhe ho e lénn váljan Mó I Maleac prófé szeri olt sí elvá asszony könny borítj e Ar azonba ho cs e feleségg élh embe nin paran móze törvénybe S eltű többnejűsége b érezte szociál nehézsége ezek azz hárít e ho védelmé ves többne házasságb szárma gyermekek elé vág ap önkényne ame válogat kegye feles kevés kegye közöt mind terjesz örökl jog Mó 2 Védelmé ves özvegy i bár er vonatko rendelkez látszól elhun fé védelm célozz elhun fér testvér ugyan ar kötele Bibli ho feleség veg ann özvegy testvé ház ily mód felépít Vagyi ho sógorházasságb születe fiútódb elhun ne tová élhesse akko szociál viszony közö haszn lehete rendelkezé m akk n tartott mind esetb végrehajthatón ma Tó nyújto mód sógorházass elkerülésé chali álta szentségér va felfog seh s domborod oly élese mi abb törvénybe ame házasságtörés vonatkozi házasságtöré haláll sújt Bibl Mó II 2 1 2 Ezz szemb megenge házass felbontásá m ped úg ho e fé jogán állapít me számá ped cs a jog biztosítj ho házasságán felbontá ut szabad elmehe férj választha n választhat újb vo férj i Új-testament err m felfogá val intézményén telj kiépíté m talmu intézkedé H.- társadal kötelességn minősí Talmu Szaporodjat sokasodjato törvé férfiakn szó n nőkn i Jochan b Beró mondj Férfiakna nőkn szó Jebám Akin nin feleség n emb 6 A teljesí szabály házasságb fajfenntart kötelességé olya mint vé ontan Jaak szeri oly a mint Ist kép bonta B Áz talmudszerző a nőtl marad elíté Talm Toszef Jesám házass korhatár szabályoz Talmu Pir Ab megállapítj Tizennyolcév koráb házasság ére gyermekif lány megére házasság szabadít f rabszolgád a hozz [ másképp n tudn férjh adn Peszárch 11 talmu házasságj szeri kisko cs ap engedelemm köthete házasságo apát va megkéré teh kötele vol elő rendszeri szerződé kötött apát kapo kelengyér hozomány végkielégítésé vonatkozóla amely a tartozo adn vagyonán e tizedé legaláb Elvál eset igén tarthato végkielégítésr amely keszu kesszü okiratb biztosította Hajad állapotb férjh me leá legalá 2 zuz özve ped legalá 1 zu kapot kohani ap alapössz kétszeres követelt leánya számár Ehh végkielégíté alapösszegh járu m hozomá ut igazo jelzálogg biztosíto össz i hozományn k 150%- Azé állapított m ily mag összegb végkielégítés ho megnehezíts válások Jebám 8 Árvaleá legalá zu kapo községtő rangjáh mért több i ketu sé intézmén Tó m n említ keszubób biztosíto összeg n fér gyermek örökölt anyj halá utá házasság talmu házass j szeri eljegyz kiddusi va érusz tes teljess kisko leá leány naá eljegyzés a végez leá helyet házasságköté lakomáv ünnepelt me lakodalm va részvéte oly font kötelességn tekintetté ho m peszác kovászkitakarítá elmulasztott miat Peszách eljegyzé id fiziológi okokb lehetől rövid szabt Midr Sá 1 Részb m Bibliá me viss házassá akadály statuálás házass érvénytele Kohani felszabadíto rabszolgan törvénytel leá lele közöt Kiddus 4 Levi törvénytel leá közöt levi lele közöt laik törvénytel leá közöt laik lele közöt Főp elvá asszo közöt főp paráz közöt Vérrokon közö Bibl Móz kategóri szerin Talm m kibővítet rokonsá kö megtiltot házasság mindk ág va nagyanyáva mostohanagyanyáv gyerm menyév Jebám 2 Törvénytel m kasztráltt n zsidóv kötö házass Móz Jebám Talm ethik szempont tekintet vételé kötele házasuló Aki tanítj a n magáh va n ve e törvé ell vé ál bosszú tar harag öss n il házasságb bosszúáll haragtart kísér embe gyűlö öss n il házas gyűlöl egymá Szere felebarátoda mi tenmagad szerencsétl házasságb felebará szeret megsemmis házasfel közö Élj testvér mellett ily házasságb fenyeget v bék együttélé m cs azé i me asszo szerel m fe fordulh Áb Nat Til embern eljegyezn magá mielő n szemügy vesz me hát késő kivet val tal rajt holo ír va Szere felebarátoda mi tenmagad Kid 4 A leány ör emberh adj v ell törvé elle szentségtelenít m lányoda ho paráznaság a Szan 7 Érdekes világít m Talm átöröklődé teóriáj követke maxim Mag növé vegy mag növésű tör vegy törpé világossző vegy világosszőké feke vegy feketé me ez tes tulajdonság utódokb m felfokozódhatna Bedió 4 házasságköt érusz mennyez chup ala történi Talm idejéb ap fiúgyermek születések cédrusfá leá születések ciprusf ültette ho abb készíthess késő baldachinh va oszlopoka K lakodalm tartotta menyeg napj e köve szombato lakodal vendégség talmu időkb vőlegé barát közül különös k susbi aravezet mulattatt ez m ajándékozt házasságkö pár menyasszon zeneszóv kísért szül házb otthonáb jegyespá alkalomm megkoszorúztá közöns kö mandulá di szórt dicsőített menyasszo szépségé Hill szeri akk i n vo szé zsi vigadozásn azonb n szab zavartalann lenn azé M b Rabi példájá Berách 3 érték kelyh tört öss menyegz lakomá későb vallásgyakorlatb e házasságköt vallás szertartá vég vőlegé végz Chu vekiddus

11991.

CÍMS Házas

SZÓCI Házass házassá ist intézmény teki zs felfog ókor en tartott ami bizonys Zsoltár találh Is vez egye való házassá Mid szociá bázi ép széleseb gondola H.- műk ist gondvisel kiterjes törvényte származásún a ab idő csak törvén kív állapot volt Is vez egye való H.- törvényte származásúa l megin em vi eg szélér má ellenk szélér mé összetalálkoz bekél Mid B Bib egynejűség gondo H.- Ez hag f atyj any ragaszkod feleségéh h lén válja M Malea próf szer ol s elv asszon könn borít A azonb h c feleség él emb ni para móz törvényb elt többnejűség érezt szociá nehézség eze az hárí h védelm ve többn házasság szárm gyermeke el vá a önkényn am váloga kegy fele kevé kegy közö min terjes örök jo M Védelm ve özveg bá e vonatk rendelke látszó elhu f védel céloz elhu fé testvé ugya a kötel Bibl h felesé ve an özveg testv há il mó felépí Vagy h sógorházasság szület fiútód elhu n tov élhess akk szociá viszon köz hasz lehet rendelkez ak tartot min eset végrehajtható m T nyújt mó sógorházas elkerülés chal ált szentségé v felfo se domboro ol éles m ab törvényb am házasságtöré vonatkoz házasságtör halál súj Bib M I Ez szem megeng házas felbontás pe ú h f jogá állapí m szám pe c jo biztosít h házasságá felbont u szaba elmeh fér választh választha új v fér Új-testamen er felfog va intézményé tel kiépít talm intézked H. társada kötelesség minős Talm Szaporodja sokasodjat törv férfiak sz nők Jocha Ber mond Férfiakn nők sz Jebá Aki ni felesé em teljes szabál házasság fajfenntar kötelesség oly min v onta Jaa szer ol min Is ké bont Á talmudszerz nőt mara elít Tal Tosze Jesá házas korhatá szabályo Talm Pi A megállapít Tizennyolcé korá házassá ér gyermeki lán megér házassá szabadí rabszolgá hoz máskép tud férj ad Peszárc 1 talm házasság szer kisk c a engedelem köthet házasság apá v megkér te kötel vo el rendszer szerződ kötöt apá kap kelengyé hozomán végkielégítés vonatkozól amel tartoz ad vagyoná tized legalá Elvá ese igé tarthat végkielégítés amel kesz kessz okirat biztosított Haja állapot férj m le legal zu özv pe legal z kapo kohan a alapöss kétszere követel leány számá Eh végkielégít alapösszeg jár hozom u igaz jelzálog biztosít öss hozomány 150% Az állapítot il ma összeg végkielégíté h megnehezít váláso Jebá Árvale legal z kap községt rangjá mér töb ket s intézmé T emlí keszubó biztosít össze fé gyerme örököl any hal ut házassá talm házas szer eljegy kiddus v érus te teljes kisk le leán na eljegyzé vége le helye házasságköt lakomá ünnepel m lakodal v részvét ol fon kötelesség tekintett h peszá kovászkitakarít elmulasztot mia Peszác eljegyz i fiziológ okok lehető rövi szab Mid S Rész Bibli m vis házass akadál statuálá házas érvénytel Kohan felszabadít rabszolga törvényte le lel közö Kiddu Lev törvényte le közö lev lel közö lai törvényte le közö lai lel közö Fő elv assz közö fő pará közö Vérroko köz Bib Mó kategór szeri Tal kibővíte rokons k megtilto házassá mind á v nagyanyáv mostohanagyanyá gyer menyé Jebá Törvényte kasztrált zsidó köt házas Mó Jebá Tal ethi szempon tekinte vétel kötel házasul Ak tanít magá v v törv el v á bossz ta hara ös i házasság bosszúál haragtar kísé emb gyűl ös i háza gyűlö egym Szer felebarátod m tenmaga szerencsét házasság felebar szere megsemmi házasfe köz Él testvé mellet il házasság fenyege bé együttél c az m assz szere f fordul Á Na Ti ember eljegyez mag miel szemüg ves m há kés kive va ta raj hol í v Szer felebarátod m tenmaga Ki leán ö ember ad el törv ell szentségtelení lányod h paráznasá Sza Érdeke világí Tal átöröklőd teóriá követk maxi Ma növ veg ma növés tö veg törp világossz veg világosszők fek veg feket m e te tulajdonsá utódok felfokozódhatn Bedi házasságkö érus mennye chu al történ Tal idejé a fiúgyerme születése cédrusf le születése ciprus ültett h ab készíthes kés baldachin v oszlopok lakodal tartott menye nap köv szombat lakoda vendégsé talm idők vőleg bará közü különö susb araveze mulattat e ajándékoz házasságk pá menyasszo zeneszó kísér szü ház otthoná jegyesp alkalom megkoszorúzt közön k mandul d szór dicsőítet menyassz szépség Hil szer ak v sz zs vigadozás azon sza zavartalan len az Rab példáj Berác érté kely tör ös menyeg lakom késő vallásgyakorlat házasságkö vallá szertart vé vőleg vég Ch vekiddu

11991

CÍM Háza

SZÓC Házas házass is intézmén tek z felfo óko e tartot am bizony Zsoltá talál I ve egy val házass Mi szoci báz é szélese gondol H. mű is gondvise kiterje törvényt származású a id csa törvé kí állapo vol I ve egy val H. törvényt származású megi e v e szélé m ellen szélé m összetalálko beké Mi Bi egynejűsé gond H. E ha aty an ragaszko feleségé lé válj Male pró sze o el asszo kön borí azon felesé é em n par mó törvény el többnejűsé érez szoci nehézsé ez a hár védel v több házassá szár gyermek e v önkény a válog keg fel kev keg köz mi terje örö j Védel v özve b vonat rendelk látsz elh véde célo elh f testv ugy köte Bib feles v a özve test h i m felép Vag sógorházassá szüle fiútó elh to élhes ak szoci viszo kö has lehe rendelke a tarto mi ese végrehajthat nyúj m sógorháza elkerülé cha ál szentség felf s dombor o éle a törvény a házasságtör vonatko házasságtö halá sú Bi E sze megen háza felbontá p jog állap szá p j biztosí házasság felbon szab elme fé választ választh ú fé Új-testame e felfo v intézmény te kiépí tal intézke H társad kötelessé minő Tal Szaporodj sokasodja tör férfia s nő Joch Be mon Férfiak nő s Jeb Ak n feles e telje szabá házassá fajfennta kötelessé ol mi ont Ja sze o mi I k bon talmudszer nő mar elí Ta Tosz Jes háza korhat szabály Tal P megállapí Tizennyolc kor házass é gyermek lá megé házass szabad rabszolg ho máské tu fér a Peszár tal házassá sze kis engedele köthe házassá ap megké t köte v e rendsze szerző kötö ap ka kelengy hozomá végkielégíté vonatkozó ame tarto a vagyon tize legal Elv es ig tartha végkielégíté ame kes kess okira biztosítot Haj állapo fér l lega z öz p lega kap koha alapös kétszer követe leán szám E végkielégí alapössze já hozo iga jelzálo biztosí ös hozomán 150 A állapíto i m össze végkielégít megnehezí válás Jeb Árval lega ka község rangj mé tö ke intézm eml keszub biztosí össz f gyerm örökö an ha u házass tal háza sze eljeg kiddu éru t telje kis l leá n eljegyz vég l hely házasságkö lakom ünnepe lakoda részvé o fo kötelessé tekintet pesz kovászkitakarí elmulaszto mi Peszá eljegy fizioló oko lehet röv sza Mi Rés Bibl vi házas akadá statuál háza érvényte Koha felszabadí rabszolg törvényt l le köz Kidd Le törvényt l köz le le köz la törvényt l köz la le köz F el ass köz f par köz Vérrok kö Bi M kategó szer Ta kibővít rokon megtilt házass min nagyanyá mostohanagyany gye meny Jeb Törvényt kasztrál zsid kö háza M Jeb Ta eth szempo tekint véte köte házasu A taní mag tör e boss t har ö házassá bosszúá haragta kís em gyű ö ház gyűl egy Sze felebaráto tenmag szerencsé házassá feleba szer megsemm házasf kö É testv melle i házassá fenyeg b együtté a ass szer fordu N T embe eljegye ma mie szemü ve h ké kiv v t ra ho Sze felebaráto tenmag K leá embe a e tör el szentségtelen lányo paráznas Sz Érdek világ Ta átöröklő teóri követ max M nö ve m növé t ve tör világoss ve világossző fe ve feke t tulajdons utódo felfokozódhat Bed házasságk éru menny ch a törté Ta idej fiúgyerm születés cédrus l születés cipru ültet a készíthe ké baldachi oszlopo lakoda tartot meny na kö szomba lakod vendégs tal idő vőle bar köz külön sus aravez mulatta ajándéko házasság p menyassz zenesz kísé sz há otthon jegyes alkalo megkoszorúz közö mandu szó dicsőíte menyass szépsé Hi sze a s z vigadozá azo sz zavartala le a Ra példá Berá ért kel tö ö menye lako kés vallásgyakorla házasságk vall szertar v vőle vé C vekidd

1199

CÍ Ház

SZÓ Háza házas i intézmé te felf ók tarto a bizon Zsolt talá v eg va házas M szoc bá széles gondo H m i gondvis kiterj törvény származás i cs törv k állap vo v eg va H törvény származás meg szél elle szél összetalálk bek M B egynejűs gon H h at a ragaszk feleség l vál Mal pr sz e assz kö bor azo feles e pa m törvén e többnejűs ére szoc nehézs e há véde töb házass szá gyerme önkén válo ke fe ke ke kö m terj ör Véde özv vona rendel láts el véd cél el test ug köt Bi fele özv tes felé Va sógorházass szül fiút el t élhe a szoc visz k ha leh rendelk tart m es végrehajtha nyú sógorház elkerül ch á szentsé fel dombo él törvén házasságtö vonatk házasságt hal s B sz mege ház felbont jo álla sz biztos házassá felbo sza elm f válasz választ f Új-testam felf intézmén t kiép ta intézk társa köteless min Ta Szaporod sokasodj tö férfi n Joc B mo Férfia n Je A fele telj szab házass fajfennt köteless o m on J sz m bo talmudsze n ma el T Tos Je ház korha szabál Ta megállap Tizennyol ko házas gyerme l meg házas szaba rabszol h másk t fé Peszá ta házass sz ki engedel köth házass a megk köt rendsz szerz köt a k keleng hozom végkielégít vonatkoz am tart vagyo tiz lega El e i tarth végkielégít am ke kes okir biztosíto Ha állap fé leg ö leg ka koh alapö kétsze követ leá szá végkielég alapössz j hoz ig jelzál biztos ö hozomá 15 állapít össz végkielégí megnehez válá Je Árva leg k közsé rang m t k intéz em keszu biztos öss gyer örök a h házas ta ház sz elje kidd ér telj ki le eljegy vé hel házasságk lako ünnep lakod részv f köteless tekinte pes kovászkitakar elmulaszt m Pesz eljeg fiziol ok lehe rö sz M Ré Bib v háza akad statuá ház érvényt Koh felszabad rabszol törvény l kö Kid L törvény kö l l kö l törvény kö l l kö e as kö pa kö Vérro k B kateg sze T kibőví roko megtil házas mi nagyany mostohanagyan gy men Je Törvény kasztrá zsi k ház Je T et szemp tekin vét köt házas tan ma tö bos ha házass bosszú haragt kí e gy há gyű eg Sz felebarát tenma szerencs házass feleb sze megsem házas k test mell házass fenye együtt as sze ford emb eljegy m mi szem v k ki r h Sz felebarát tenma le emb tö e szentségtele lány parázna S Érde vilá T átörökl teór köve ma n v növ v tö világos v világossz f v fek tulajdon utód felfokozódha Be házasság ér menn c tört T ide fiúgyer születé cédru születé cipr ülte készíth k baldach oszlop lakod tarto men n k szomb lako vendég ta id vől ba kö külö su arave mulatt ajándék házassá menyass zenes kís s h ottho jegye alkal megkoszorú köz mand sz dicsőít menyas széps H sz vigadoz az s zavartal l R péld Ber ér ke t meny lak ké vallásgyakorl házasság val szerta vől v vekid