11993.htm

CÍMSZÓ: Házasságkötés helyettes útján

SZÓCIKK: Házasságkötés helyettes útján (héb.: Kidusin al jedé soliach). A zsidó jog az ilyen H.-t éppúgy megengedte, mintha a vőlegény személyesen kötött volna házasságot a menyasszonyával. Amiként bizonyos kényszerítő okok miatt a férfit helyettesíthette valaki a házasság megkötésénél, ugyanúgy képviselhette kiskorú leányát az apa is. Az így megkötött házasság érvényes volt és a szokásos jogokat és kötelességeket rótta a felekre. Ha az apa halála után a kiskorú leány gyámja vagy idősebb fivérének ösztönzésére lép ilyen házasságra, akkor elérve nagykorúságát egy nyilatkozattal (Miun) a házasságot felbonthatja.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1993. címszó a lexikon => 350. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11993.htm

CÍMSZÓ: Házasságkötés helyettes útján

SZÓCIKK: Házasságkötés helyettes útján héb.: Kidusin al jedé soliach . A zsidó jog az ilyen H.-t éppúgy megengedte, mintha a vőlegény személyesen kötött volna házasságot a menyasszonyával. Amiként bizonyos kényszerítő okok miatt a férfit helyettesíthette valaki a házasság megkötésénél, ugyanúgy képviselhette kiskorú leányát az apa is. Az így megkötött házasság érvényes volt és a szokásos jogokat és kötelességeket rótta a felekre. Ha az apa halála után a kiskorú leány gyámja vagy idősebb fivérének ösztönzésére lép ilyen házasságra, akkor elérve nagykorúságát egy nyilatkozattal Miun a házasságot felbonthatja.

11993.ht

CÍMSZÓ Házasságköté helyette útjá

SZÓCIKK Házasságköté helyette útjá héb. Kidusi a jed soliac zsid jo a ilye H.- éppúg megengedte minth vőlegén személyese kötöt voln házasságo menyasszonyával Amikén bizonyo kényszerít oko miat férfi helyettesíthett valak házassá megkötésénél ugyanúg képviselhett kiskor leányá a ap is A íg megkötöt házassá érvénye vol é szokáso jogoka é kötelességeke rótt felekre H a ap halál utá kiskor leán gyámj vag időseb fivéréne ösztönzésér lé ilye házasságra akko elérv nagykorúságá eg nyilatkozatta Miu házasságo felbonthatja

11993.h

CÍMSZ Házasságköt helyett útj

SZÓCIK Házasságköt helyett útj héb Kidus je solia zsi j ily H. éppú megengedt mint vőlegé személyes kötö vol házasság menyasszonyáva Amiké bizony kényszerí ok mia férf helyettesíthet vala házass megkötéséné ugyanú képviselhet kisko leány a i í megkötö házass érvény vo szokás jogok kötelességek rót felekr a halá ut kisko leá gyám va időse fivérén ösztönzésé l ily házasságr akk elér nagykorúság e nyilatkozatt Mi házasság felbonthatj

11993.

CÍMS Házasságkö helyet út

SZÓCI Házasságkö helyet út hé Kidu j soli zs il H épp megenged min vőleg személye köt vo házassá menyasszonyáv Amik bizon kényszer o mi fér helyettesíthe val házas megkötésén ugyan képviselhe kisk leán megköt házas érvén v szoká jogo kötelessége ró felek hal u kisk le gyá v idős fivéré ösztönzés il házasság ak elé nagykorúsá nyilatkozat M házassá felbonthat

11993

CÍM Házasságk helye ú

SZÓC Házasságk helye ú h Kid sol z i ép megenge mi vőle személy kö v házass menyasszonyá Ami bizo kénysze m fé helyettesíth va háza megkötésé ugya képviselh kis leá megkö háza érvé szok jog kötelesség r fele ha kis l gy idő fivér ösztönzé i házassá a el nagykorús nyilatkoza házass felbontha

1199

CÍ Házasság hely

SZÓ Házasság hely Ki so é megeng m vől személ k házas menyasszony Am biz kénysz f helyettesít v ház megkötés ugy képvisel ki le megk ház érv szo jo kötelessé fel h ki g id fivé ösztönz házass e nagykorú nyilatkoz házas felbonth