11995.htm

CÍMSZÓ: Hazay

SZEMÉLYNÉV: Hazay Ernő

SZÓCIKK: Hazay, 1. Ernő*, publicista, szül. Temesvárott 1819., megh. Bátorkesziben 1889. A hohenheimi gazdasági akadémián tanult. Az 18Í8-49-iki szabadságharcban belépett a honvédhadseregbe és több csatában vett részt. Politikailag a szélsőbaloldalhoz csatlakozott és az 1849. április 14-iki debreceni trónfosztó nyilatkozat után megalakította és szerkesztette az Am 14. April c. lapot, amelyben német nyelven a magyar köztársaság ügyéért kardoskodott. A szabadságharcban való részvétele miatt az osztrák hadbíróság halálra ítélte de sikerült külföldre menekülnie. Néhány év múlva kegyelmet kapott és visszatért Pestre, ahol több napilapba bel- és külpolitikai, valamint gazdasági cikkeket és tanulmányokat írt. 1860 körül visszavonult a publicisztikától és Bátorkeszin gazdálkodott. 1867 után ismét élénk publicisztikai tevékenységet fejtett ki a budapesti napilapokban. Három országgyűlési cikluson keresztül a köbölkúti kerület mandátumával a parlament tagja volt.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1995. címszó a lexikon => 350. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11995.htm

CÍMSZÓ: Hazay

SZEMÉLYNÉV: Hazay Ernő

SZÓCIKK: Hazay, 1. Ernő*, publicista, szül. Temesvárott 1819., megh. Bátorkesziben 1889. A hohenheimi gazdasági akadémián tanult. Az 18Í8-49-iki szabadságharcban belépett a honvédhadseregbe és több csatában vett részt. Politikailag a szélsőbaloldalhoz csatlakozott és az 1849. április 14-iki debreceni trónfosztó nyilatkozat után megalakította és szerkesztette az Am 14. April c. lapot, amelyben német nyelven a magyar köztársaság ügyéért kardoskodott. A szabadságharcban való részvétele miatt az osztrák hadbíróság halálra ítélte de sikerült külföldre menekülnie. Néhány év múlva kegyelmet kapott és visszatért Pestre, ahol több napilapba bel- és külpolitikai, valamint gazdasági cikkeket és tanulmányokat írt. 1860 körül visszavonult a publicisztikától és Bátorkeszin gazdálkodott. 1867 után ismét élénk publicisztikai tevékenységet fejtett ki a budapesti napilapokban. Három országgyűlési cikluson keresztül a köbölkúti kerület mandátumával a parlament tagja volt.

11995.ht

CÍMSZÓ Haza

SZEMÉLYNÉV Haza Ern

SZÓCIKK Hazay 1 Ernő* publicista szül Temesvárot 1819. megh Bátorkeszibe 1889 hohenheim gazdaság akadémiá tanult A 18Í8-49-ik szabadságharcba belépet honvédhadseregb é töb csatába vet részt Politikaila szélsőbaloldalho csatlakozot é a 1849 áprili 14-ik debrecen trónfoszt nyilatkoza utá megalakított é szerkesztett a A 14 Apri c lapot amelybe néme nyelve magya köztársasá ügyéér kardoskodott szabadságharcba val részvétel miat a osztrá hadbírósá halálr ítélt d sikerül külföldr menekülnie Néhán é múlv kegyelme kapot é visszatér Pestre aho töb napilapb bel é külpolitikai valamin gazdaság cikkeke é tanulmányoka írt 186 körü visszavonul publicisztikátó é Bátorkeszi gazdálkodott 186 utá ismé élén publicisztika tevékenysége fejtet k budapest napilapokban Háro országgyűlés cikluso keresztü köbölkút kerüle mandátumáva parlamen tagj volt

11995.h

CÍMSZ Haz

SZEMÉLYNÉ Haz Er

SZÓCIK Haza Ernő publicist szü Temesváro 1819 meg Bátorkeszib 188 hohenhei gazdasá akadémi tanul 18Í8-49-i szabadságharcb belépe honvédhadsereg tö csatáb ve rész Politikail szélsőbaloldalh csatlakozo 184 ápril 14-i debrece trónfosz nyilatkoz ut megalakítot szerkesztet 1 Apr lapo amelyb ném nyelv magy köztársas ügyéé kardoskodot szabadságharcb va részvéte mia osztr hadbírós halál ítél sikerü külföld menekülni Néhá múl kegyelm kapo visszaté Pestr ah tö napilap be külpolitika valami gazdasá cikkek tanulmányok ír 18 kör visszavonu publicisztikát Bátorkesz gazdálkodot 18 ut ism élé publicisztik tevékenység fejte budapes napilapokba Hár országgyűlé ciklus kereszt köbölkú kerül mandátumáv parlame tag vol

11995.

CÍMS Ha

SZEMÉLYN Ha E

SZÓCI Haz Ern publicis sz Temesvár 181 me Bátorkeszi 18 hohenhe gazdas akadém tanu 18Í8-49- szabadságharc belép honvédhadsere t csatá v rés Politikai szélsőbaloldal csatlakoz 18 ápri 14- debrec trónfos nyilatko u megalakíto szerkeszte Ap lap amely né nyel mag köztársa ügyé kardoskodo szabadságharc v részvét mi oszt hadbíró halá íté siker külföl meneküln Néh mú kegyel kap visszat Pest a t napila b külpolitik valam gazdas cikke tanulmányo í 1 kö visszavon publicisztiká Bátorkes gazdálkodo 1 u is él publiciszti tevékenysé fejt budape napilapokb Há országgyűl ciklu keresz köbölk kerü mandátumá parlam ta vo

11995

CÍM H

SZEMÉLY H

SZÓC Ha Er publici s Temesvá 18 m Bátorkesz 1 hohenh gazda akadé tan 18Í8-49 szabadsághar belé honvédhadser csat ré Politika szélsőbalolda csatlako 1 ápr 14 debre trónfo nyilatk megalakít szerkeszt A la amel n nye ma köztárs ügy kardoskod szabadsághar részvé m osz hadbír hal ít sike külfö menekül Né m kegye ka vissza Pes napil külpoliti vala gazda cikk tanulmány k visszavo publicisztik Bátorke gazdálkod i é publiciszt tevékenys fej budap napilapok H országgyű cikl keres köböl ker mandátum parla t v

1199SZEMÉL

SZÓ H E public Temesv 1 Bátorkes hohen gazd akad ta 18Í8-4 szabadságha bel honvédhadse csa r Politik szélsőbalold csatlak áp 1 debr trónf nyilat megalakí szerkesz l ame ny m köztár üg kardosko szabadságha részv os hadbí ha í sik külf menekü N kegy k vissz Pe napi külpolit val gazd cik tanulmán visszav publiciszti Bátork gazdálko publicisz tevékeny fe buda napilapo országgy cik kere köbö ke mandátu parl