11996.htm

CÍMSZÓ: Hayek

SZEMÉLYNÉV: Hayek Márkus

SZÓCIKK: "Hayek Márkus, orvos, a bécsi egyetem tanára, szül. Versecen 1862. Mint egészen kisgyermek került Nagyszalontára; itt és Temesvárott végezte elemi és gimnáziumi tanulmányait, majd a bécsi egyetemre ment, ahol orvosdoktori, majd egyetemi magántanári képesítést szerzett. Később a bécsi egyetem orr- és gégegyógyászati első klinikájának igazgatója és nyilvános rendes egyetemi tanár lett s mint ilyen. Európa egyik legkeresettebb szakorvosa. Tudományos értekezései különböző német és külföldi szakfolyóiratokban jelennek meg."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1996. címszó a lexikon => 351. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11996.htm

CÍMSZÓ: Hayek

SZEMÉLYNÉV: Hayek Márkus

SZÓCIKK: Hayek Márkus, orvos, a bécsi egyetem tanára, szül. Versecen 1862. Mint egészen kisgyermek került Nagyszalontára; itt és Temesvárott végezte elemi és gimnáziumi tanulmányait, majd a bécsi egyetemre ment, ahol orvosdoktori, majd egyetemi magántanári képesítést szerzett. Később a bécsi egyetem orr- és gégegyógyászati első klinikájának igazgatója és nyilvános rendes egyetemi tanár lett s mint ilyen. Európa egyik legkeresettebb szakorvosa. Tudományos értekezései különböző német és külföldi szakfolyóiratokban jelennek meg.

11996.ht

CÍMSZÓ Haye

SZEMÉLYNÉV Haye Márku

SZÓCIKK Haye Márkus orvos bécs egyete tanára szül Versece 1862 Min egésze kisgyerme kerül Nagyszalontára it é Temesvárot végezt elem é gimnázium tanulmányait maj bécs egyetemr ment aho orvosdoktori maj egyetem magántanár képesítés szerzett Későb bécs egyete orr é gégegyógyászat els klinikájána igazgatój é nyilváno rende egyetem taná let min ilyen Európ egyi legkeresetteb szakorvosa Tudományo értekezése különböz néme é külföld szakfolyóiratokba jelenne meg

11996.h

CÍMSZ Hay

SZEMÉLYNÉ Hay Márk

SZÓCIK Hay Márku orvo béc egyet tanár szü Versec 186 Mi egész kisgyerm kerü Nagyszalontár i Temesváro végez ele gimnáziu tanulmányai ma béc egyetem men ah orvosdoktor ma egyete magántaná képesíté szerzet Késő béc egyet or gégegyógyásza el klinikáján igazgató nyilván rend egyete tan le mi ilye Euró egy legkeresette szakorvos Tudomány értekezés különbö ném külföl szakfolyóiratokb jelenn me

11996.

CÍMS Ha

SZEMÉLYN Ha Már

SZÓCI Ha Márk orv bé egye taná sz Verse 18 M egés kisgyer ker Nagyszalontá Temesvár vége el gimnázi tanulmánya m bé egyete me a orvosdokto m egyet magántan képesít szerze Kés bé egye o gégegyógyász e klinikájá igazgat nyilvá ren egyet ta l m ily Eur eg legkeresett szakorvo Tudomán értekezé különb né külfö szakfolyóiratok jelen m

11996

CÍM H

SZEMÉLY H Má

SZÓC H Már or b egy tan s Vers 1 egé kisgye ke Nagyszalont Temesvá vég e gimnáz tanulmány b egyet m orvosdokt egye magánta képesí szerz Ké b egy gégegyógyás klinikáj igazga nyilv re egye t il Eu e legkereset szakorv Tudomá értekez külön n külf szakfolyóirato jele

1199SZEMÉL M

SZÓ Má o eg ta Ver eg kisgy k Nagyszalon Temesv vé gimná tanulmán egye orvosdok egy magánt képes szer K eg gégegyógyá kliniká igazg nyil r egy i E legkerese szakor Tudom érteke külö kül szakfolyóirat jel