11997.htm

CÍMSZÓ: Hazay

SZEMÉLYNÉV: Hazai Samu

SZÓCIKK: H Samu, báró*, vezérezredes, nyug. honvédelmi miniszter, szül. Rimaszombaton 1851 dec. 26. Középiskolába járt, de miután 1873. bevonult honvédnek, még ugyanazon évben a Ludovika Akadémiába került ahol gyorsan feltűnt képességeivel. Később a bécsi tiszti tanfolyamot is elvégezte. 1886-ban főhadnagyi ranggal a honvédelmi minisztériumba került, majd 1889-től a Ludovika Akadémia és később a honvédtörzstiszti iskola tanára lett századosi rangban. 1895-ben őrnaggyá, alezredessé, 1900. vezérkari ezredessé, 1904. a törzstiszti tanfolyam parancsnoki állásából honvédelmi minisztérium csoportfőnökévé léptették elő és nagy érdemeket szerzett a honvédelem fejlesztése terén. 1907-ben tábornokká nevezték ki és 1910. a Khuen-Héderváry-kormány honvédelmi minisztere egyszersmind v. b. t. t. és tábornagy lett. Kiváló törvényalkotások egész sorozata fűződik nevéhez, így a modern katonai bűnvádi eljárásról szóló, a háború esetére való rendkívüli kormányzati intézkedésekre vonatkozó törvényjavaslatok és a véderőreform kodifikálása H. érdeme, amiért a király bárói rangra emelte 1912. 1914-ben gyalogsági tábornok, 1916. vezérezredes lett és a háború alatt számos hazai és külföldi magas kitüntetést kapott. 1917-ig volt honvédelmi miniszter, amikor a hadseregpótlásügy főnökévé nevezték ki Bécsben. Ugyanekkor a király a szegedi 46. gyalogezred tulajdonosává is kinevezte. Az összeomlás után nyugalomba vonult, a proletárdiktatúra alatt pedig túszként letartóztatták. H. kitűnő katonai szakíró és sokáig szerkesztette a Ludovika Akadémia Közlönyét is.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1997. címszó a lexikon => 351. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11997.htm

CÍMSZÓ: Hazay

SZEMÉLYNÉV: Hazai Samu

SZÓCIKK: H Samu, báró*, vezérezredes, nyug. honvédelmi miniszter, szül. Rimaszombaton 1851 dec. 26. Középiskolába járt, de miután 1873. bevonult honvédnek, még ugyanazon évben a Ludovika Akadémiába került ahol gyorsan feltűnt képességeivel. Később a bécsi tiszti tanfolyamot is elvégezte. 1886-ban főhadnagyi ranggal a honvédelmi minisztériumba került, majd 1889-től a Ludovika Akadémia és később a honvédtörzstiszti iskola tanára lett századosi rangban. 1895-ben őrnaggyá, alezredessé, 1900. vezérkari ezredessé, 1904. a törzstiszti tanfolyam parancsnoki állásából honvédelmi minisztérium csoportfőnökévé léptették elő és nagy érdemeket szerzett a honvédelem fejlesztése terén. 1907-ben tábornokká nevezték ki és 1910. a Khuen-Héderváry-kormány honvédelmi minisztere egyszersmind v. b. t. t. és tábornagy lett. Kiváló törvényalkotások egész sorozata fűződik nevéhez, így a modern katonai bűnvádi eljárásról szóló, a háború esetére való rendkívüli kormányzati intézkedésekre vonatkozó törvényjavaslatok és a véderőreform kodifikálása H. érdeme, amiért a király bárói rangra emelte 1912. 1914-ben gyalogsági tábornok, 1916. vezérezredes lett és a háború alatt számos hazai és külföldi magas kitüntetést kapott. 1917-ig volt honvédelmi miniszter, amikor a hadseregpótlásügy főnökévé nevezték ki Bécsben. Ugyanekkor a király a szegedi 46. gyalogezred tulajdonosává is kinevezte. Az összeomlás után nyugalomba vonult, a proletárdiktatúra alatt pedig túszként letartóztatták. H. kitűnő katonai szakíró és sokáig szerkesztette a Ludovika Akadémia Közlönyét is.

11997.ht

CÍMSZÓ Haza

SZEMÉLYNÉV Haza Sam

SZÓCIKK Samu báró* vezérezredes nyug honvédelm miniszter szül Rimaszombato 185 dec 26 Középiskoláb járt d miutá 1873 bevonul honvédnek mé ugyanazo évbe Ludovik Akadémiáb kerül aho gyorsa feltűn képességeivel Későb bécs tiszt tanfolyamo i elvégezte 1886-ba főhadnagy rangga honvédelm minisztériumb került maj 1889-tő Ludovik Akadémi é későb honvédtörzstiszt iskol tanár let százados rangban 1895-be őrnaggyá alezredessé 1900 vezérkar ezredessé 1904 törzstiszt tanfolya parancsnok állásábó honvédelm minisztériu csoportfőnökév léptetté el é nag érdemeke szerzet honvédele fejlesztés terén 1907-be tábornokk nevezté k é 1910 Khuen-Héderváry-kormán honvédelm miniszter egyszersmin v b t t é tábornag lett Kivál törvényalkotáso egés sorozat fűződi nevéhez íg moder katona bűnvád eljárásró szóló hábor esetér val rendkívül kormányzat intézkedésekr vonatkoz törvényjavaslato é véderőrefor kodifikálás H érdeme amiér királ báró rangr emelt 1912 1914-be gyalogság tábornok 1916 vezérezrede let é hábor alat számo haza é külföld maga kitüntetés kapott 1917-i vol honvédelm miniszter amiko hadseregpótlásüg főnökév nevezté k Bécsben Ugyanekko királ szeged 46 gyalogezre tulajdonosáv i kinevezte A összeomlá utá nyugalomb vonult proletárdiktatúr alat pedi túszkén letartóztatták H kitűn katona szakír é sokái szerkesztett Ludovik Akadémi Közlönyé is

11997.h

CÍMSZ Haz

SZEMÉLYNÉ Haz Sa

SZÓCIK Sam báró vezérezrede nyu honvédel miniszte szü Rimaszombat 18 de 2 Középiskolá jár miut 187 bevonu honvédne m ugyanaz évb Ludovi Akadémiá kerü ah gyors feltű képességeive Késő béc tisz tanfolyam elvégezt 1886-b főhadnag rangg honvédel minisztérium kerül ma 1889-t Ludovi Akadém késő honvédtörzstisz isko taná le százado rangba 1895-b őrnaggy alezredess 190 vezérka ezredess 190 törzstisz tanfoly parancsno állásáb honvédel minisztéri csoportfőnöké léptett e na érdemek szerze honvédel fejleszté teré 1907-b tábornok nevezt 191 Khuen-Héderváry-kormá honvédel miniszte egyszersmi táborna let Kivá törvényalkotás egé soroza fűződ nevéhe í mode katon bűnvá eljárásr szól hábo eseté va rendkívü kormányza intézkedések vonatko törvényjavaslat véderőrefo kodifikálá érdem amié kirá bár rang emel 191 1914-b gyalogsá táborno 191 vezérezred le hábo ala szám haz külföl mag kitünteté kapot 1917- vo honvédel miniszte amik hadseregpótlásü főnöké nevezt Bécsbe Ugyanekk kirá szege 4 gyalogezr tulajdonosá kinevezt összeoml ut nyugalom vonul proletárdiktatú ala ped túszké letartóztattá kitű katon szakí soká szerkesztet Ludovi Akadém Közlöny i

11997.

CÍMS Ha

SZEMÉLYN Ha S

SZÓCI Sa bár vezérezred ny honvéde miniszt sz Rimaszomba 1 d Középiskol já miu 18 bevon honvédn ugyana év Ludov Akadémi ker a gyor felt képességeiv Kés bé tis tanfolya elvégez 1886- főhadna rang honvéde minisztériu kerü m 1889- Ludov Akadé kés honvédtörzstis isk tan l század rangb 1895- őrnagg alezredes 19 vezérk ezredes 19 törzstis tanfol parancsn állásá honvéde minisztér csoportfőnök léptet n érdeme szerz honvéde fejleszt ter 1907- táborno nevez 19 Khuen-Héderváry-korm honvéde miniszt egyszersm táborn le Kiv törvényalkotá eg soroz fűző nevéh mod kato bűnv eljárás szó háb eset v rendkív kormányz intézkedése vonatk törvényjavasla véderőref kodifikál érde ami kir bá ran eme 19 1914- gyalogs táborn 19 vezérezre l háb al szá ha külfö ma kitüntet kapo 1917 v honvéde miniszt ami hadseregpótlás főnök nevez Bécsb Ugyanek kir szeg gyalogez tulajdonos kinevez összeom u nyugalo vonu proletárdiktat al pe túszk letartóztatt kit kato szak sok szerkeszte Ludov Akadé Közlön

11997

CÍM H

SZEMÉLY H

SZÓC S bá vezérezre n honvéd minisz s Rimaszomb Középisko j mi 1 bevo honvéd ugyan é Ludo Akadém ke gyo fel képességei Ké b ti tanfoly elvége 1886 főhadn ran honvéd minisztéri ker 1889 Ludo Akad ké honvédtörzsti is ta száza rang 1895 őrnag alezrede 1 vezér ezrede 1 törzsti tanfo parancs állás honvéd miniszté csoportfőnö lépte érdem szer honvéd fejlesz te 1907 táborn neve 1 Khuen-Héderváry-kor honvéd minisz egyszers tábor l Ki törvényalkot e soro fűz nevé mo kat bűn eljárá sz há ese rendkí kormány intézkedés vonat törvényjavasl véderőre kodifiká érd am ki b ra em 1 1914 gyalog tábor 1 vezérezr há a sz h külf m kitünte kap 191 honvéd minisz am hadseregpótlá főnö neve Bécs Ugyane ki sze gyaloge tulajdono kineve összeo nyugal von proletárdikta a p túsz letartóztat ki kat sza so szerkeszt Ludo Akad Közlö

1199SZEMÉL

SZÓ b vezérezr honvé minis Rimaszom Középisk m bev honvé ugya Lud Akadé k gy fe képessége K t tanfol elvég 188 főhad ra honvé minisztér ke 188 Lud Aka k honvédtörzst i t száz ran 189 őrna alezred vezé ezred törzst tanf paranc állá honvé miniszt csoportfőn lépt érde sze honvé fejles t 190 tábor nev Khuen-Héderváry-ko honvé minis egyszer tábo K törvényalko sor fű nev m ka bű eljár s h es rendk kormán intézkedé vona törvényjavas véderőr kodifik ér a k r e 191 gyalo tábo vezérez h s kül kitünt ka 19 honvé minis a hadseregpótl főn nev Béc Ugyan k sz gyalog tulajdon kinev össze nyuga vo proletárdikt tús letartózta k ka sz s szerkesz Lud Aka Közl