11998.htm

CÍMSZÓ: Hazkóró

SZÓCIKK: Hazkóró (megemlékezés). A halottak lelki üdvéért elmondott imádság. Ezt az imát négyszer mondják a zsinagógai esztendő folyamán. Peszach 8. napján, Sevuosz 2. napján, semini aceresz napján és Jom-kippur napján, tekintet nélkül arra, hogy az illető nap a hét melyik napjára esik. A nazkir imát (ez a közkeletű neve), tulajdonképpen gyermekek mondják elhalt szüleikért de azok elmondják legközelebbi rokonaikértis. A H. kötelezettsége csak a gyászév letelte után hárul a gyermekre. A teljes szertartási rend a következő. A szertartás a haftóra (l. o.) befejezése után nyer a liturgiában elhelyezést. A modern Istentiszteletnél magyar nyelvű gyászének és szentbeszéd vezeti be. Majd két gabbai (rendszerint chevra-gabbái, l. 0.) az almemor jobb és baloldalán a Tórával kezében helyezkedik el és a közönség a jizkor imát mondja. Ezután az Él mólé rachamim (l. o.) kezdetű fohász következik (a modern istentiszteletnél az elhalt községi papok nevét tartalmazó imát a rabbi mondja), melyet a világháború óta a hősi halottak felsorolásával kezdenek. Majd a mártírok emlékezetére mondott ima következik (l. Áv horachamim), végül pedig áldás a községi szentegylet vezetőségére. H. névvel jelölik sokan az évfordulón (l. Jahrzeit) mondott Él mólé rachamim imát is (l. o.).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 1998. címszó a lexikon => 351. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

11998.htm

CÍMSZÓ: Hazkóró

SZÓCIKK: Hazkóró megemlékezés . A halottak lelki üdvéért elmondott imádság. Ezt az imát négyszer mondják a zsinagógai esztendő folyamán. Peszach 8. napján, Sevuosz 2. napján, semini aceresz napján és Jom-kippur napján, tekintet nélkül arra, hogy az illető nap a hét melyik napjára esik. A nazkir imát ez a közkeletű neve , tulajdonképpen gyermekek mondják elhalt szüleikért de azok elmondják legközelebbi rokonaikértis. A H. kötelezettsége csak a gyászév letelte után hárul a gyermekre. A teljes szertartási rend a következő. A szertartás a haftóra l. o. befejezése után nyer a liturgiában elhelyezést. A modern Istentiszteletnél magyar nyelvű gyászének és szentbeszéd vezeti be. Majd két gabbai rendszerint chevra-gabbái, l. 0. az almemor jobb és baloldalán a Tórával kezében helyezkedik el és a közönség a jizkor imát mondja. Ezután az Él mólé rachamim l. o. kezdetű fohász következik a modern istentiszteletnél az elhalt községi papok nevét tartalmazó imát a rabbi mondja , melyet a világháború óta a hősi halottak felsorolásával kezdenek. Majd a mártírok emlékezetére mondott ima következik l. Áv horachamim , végül pedig áldás a községi szentegylet vezetőségére. H. névvel jelölik sokan az évfordulón l. Jahrzeit mondott Él mólé rachamim imát is l. o. .

11998.ht

CÍMSZÓ Hazkór

SZÓCIKK Hazkór megemlékezé halotta lelk üdvéér elmondot imádság Ez a imá négysze mondjá zsinagóga esztend folyamán Peszac 8 napján Sevuos 2 napján semin aceres napjá é Jom-kippu napján tekinte nélkü arra hog a illet na hé melyi napjár esik nazki imá e közkelet nev tulajdonképpe gyermeke mondjá elhal szüleikér d azo elmondjá legközelebb rokonaikértis H kötelezettség csa gyászé letelt utá háru gyermekre telje szertartás ren következő szertartá haftór l o befejezés utá nye liturgiába elhelyezést moder Istentiszteletné magya nyelv gyászéne é szentbeszé vezet be Maj ké gabba rendszerin chevra-gabbái l 0 a almemo job é baloldalá Tóráva kezébe helyezkedi e é közönsé jizko imá mondja Ezutá a É mól rachami l o kezdet fohás következi moder istentiszteletné a elhal község papo nevé tartalmaz imá rabb mondj melye világhábor ót hős halotta felsorolásáva kezdenek Maj mártíro emlékezetér mondot im következi l Á horachami végü pedi áldá község szentegyle vezetőségére H névve jelöli soka a évforduló l Jahrzei mondot É mól rachami imá i l o

11998.h

CÍMSZ Hazkó

SZÓCIK Hazkó megemlékez halott lel üdvéé elmondo imádsá E im négysz mondj zsinagóg eszten folyamá Pesza napjá Sevuo napjá semi acere napj Jom-kipp napjá tekint nélk arr ho ille n h mely napjá esi nazk im közkele ne tulajdonképp gyermek mondj elha szüleiké az elmondj legközeleb rokonaikérti kötelezettsé cs gyász letel ut hár gyermekr telj szertartá re következ szertart haftó befejezé ut ny liturgiáb elhelyezés mode Istentiszteletn magy nyel gyászén szentbesz veze b Ma k gabb rendszeri chevra-gabbá almem jo baloldal Tóráv kezéb helyezked közöns jizk im mondj Ezut mó racham kezde fohá következ mode istentiszteletn elha közsé pap nev tartalma im rab mond mely világhábo ó hő halott felsorolásáv kezdene Ma mártír emlékezeté mondo i következ horacham vég ped áld közsé szentegyl vezetőségér névv jelöl sok évfordul Jahrze mondo mó racham im

11998.

CÍMS Hazk

SZÓCI Hazk megemléke halot le üdvé elmond imáds i négys mond zsinagó eszte folyam Pesz napj Sevu napj sem acer nap Jom-kip napj tekin nél ar h ill mel napj es naz i közkel n tulajdonkép gyerme mond elh szüleik a elmond legközele rokonaikért kötelezetts c gyás lete u há gyermek tel szertart r követke szertar haft befejez u n liturgiá elhelyezé mod Istentisztelet mag nye gyászé szentbes vez M gab rendszer chevra-gabb alme j balolda Tórá kezé helyezke közön jiz i mond Ezu m racha kezd foh követke mod istentisztelet elh közs pa ne tartalm i ra mon mel világháb h halot felsorolásá kezden M mártí emlékezet mond követke horacha vé pe ál közs szentegy vezetőségé név jelö so évfordu Jahrz mond m racha i

11998

CÍM Haz

SZÓC Haz megemlék halo l üdv elmon imád négy mon zsinag eszt folya Pes nap Sev nap se ace na Jom-ki nap teki né a il me nap e na közke tulajdonké gyerm mon el szülei elmon legközel rokonaikér kötelezett gyá let h gyerme te szertar követk szerta haf befeje liturgi elhelyez mo Istentisztele ma ny gyász szentbe ve ga rendsze chevra-gab alm balold Tór kez helyezk közö ji mon Ez rach kez fo követk mo istentisztele el köz p n tartal r mo me világhá halo felsorolás kezde márt emlékeze mon követk horach v p á köz szenteg vezetőség né jel s évford Jahr mon rach

1199

CÍ Ha

SZÓ Ha megemlé hal üd elmo imá nég mo zsina esz foly Pe na Se na s ac n Jom-k na tek n i m na n közk tulajdonk gyer mo e szüle elmo legköze rokonaiké kötelezet gy le gyerm t szerta követ szert ha befej liturg elhelye m Istentisztel m n gyás szentb v g rendsz chevra-ga al balol Tó ke helyez köz j mo E rac ke f követ m istentisztel e kö tarta m m világh hal felsorolá kezd már emlékez mo követ horac kö szente vezetősé n je évfor Jah mo rac