12001.htm

CÍMSZÓ: Héber betüs pénzek

SZÓCIKK: Héber betűs pénzek. IV. Béla uralkodása alatt, a tatárjárás után készültek Magyarországon, amikor a pénzverő bérlői, vagy annak állami tisztviselői zsidók voltak. Az ekkor vert rézpénzek, az úgynevezett «tatárpénzek» nagy részére egyes héber betűk kerültek rá, kof (k), lamed (1) vagy sin (s) betűk, valószínűleg a pénzverde főnökének, vagy annak a helységnek a kezdőbetűje, ahol a pénzverde állott. A Nemzeti Múzeum régiségosztályában számos ilyen héber betűs magyar pénz látható. Ebből a századból maradtak még ránk V. István alatt vert kisebb-nagyobb ezüst pénzek is, amelyek részben héber sínnel (s), többnyire pedig áleffeol (a) vannak megjelölve. Ez időben is javarészt zsidók állottak a pénzverő élén és sem az országnak, sem pedig a királynak nem volt kifogása az ellen, hogy a pénzekre származásuk bélyegét rátegyék. Hogy zsidókat ilyen pozíciókban láthatunk, úgy IV. Béla, mint V. István alatt a régebbi korlátozások, főleg az Aranybulla (l. Aranybulla), majd a beregi szerződés ellenére is (l. Beregi eskü), az annak tulajdonítható, hogy 1239. IV. Béla azzal a kérelemmel fordult a pápához, engedje meg, hogy a közjövedelmet ismét zsidóknak adhassa haszonbérbe, mert ezt az ország és a király érdekei így kívánták.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2001. címszó a lexikon => 352. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12001.htm

CÍMSZÓ: Héber betüs pénzek

SZÓCIKK: Héber betűs pénzek. IV. Béla uralkodása alatt, a tatárjárás után készültek Magyarországon, amikor a pénzverő bérlői, vagy annak állami tisztviselői zsidók voltak. Az ekkor vert rézpénzek, az úgynevezett tatárpénzek nagy részére egyes héber betűk kerültek rá, kof k , lamed 1 vagy sin s betűk, valószínűleg a pénzverde főnökének, vagy annak a helységnek a kezdőbetűje, ahol a pénzverde állott. A Nemzeti Múzeum régiségosztályában számos ilyen héber betűs magyar pénz látható. Ebből a századból maradtak még ránk V. István alatt vert kisebb-nagyobb ezüst pénzek is, amelyek részben héber sínnel s , többnyire pedig áleffeol a vannak megjelölve. Ez időben is javarészt zsidók állottak a pénzverő élén és sem az országnak, sem pedig a királynak nem volt kifogása az ellen, hogy a pénzekre származásuk bélyegét rátegyék. Hogy zsidókat ilyen pozíciókban láthatunk, úgy IV. Béla, mint V. István alatt a régebbi korlátozások, főleg az Aranybulla l. Aranybulla , majd a beregi szerződés ellenére is l. Beregi eskü , az annak tulajdonítható, hogy 1239. IV. Béla azzal a kérelemmel fordult a pápához, engedje meg, hogy a közjövedelmet ismét zsidóknak adhassa haszonbérbe, mert ezt az ország és a király érdekei így kívánták.

12001.ht

CÍMSZÓ Hébe betü pénze

SZÓCIKK Hébe betű pénzek IV Bél uralkodás alatt tatárjárá utá készülte Magyarországon amiko pénzver bérlői vag anna állam tisztviselő zsidó voltak A ekko ver rézpénzek a úgynevezet tatárpénze nag részér egye hébe betű kerülte rá ko lame vag si betűk valószínűle pénzverd főnökének vag anna helységne kezdőbetűje aho pénzverd állott Nemzet Múzeu régiségosztályába számo ilye hébe betű magya pén látható Ebbő századbó maradta mé rán V Istvá alat ver kisebb-nagyob ezüs pénze is amelye részbe hébe sínne többnyir pedi áleffeo vanna megjelölve E időbe i javarész zsidó állotta pénzver élé é se a országnak se pedi királyna ne vol kifogás a ellen hog pénzekr származásu bélyegé rátegyék Hog zsidóka ilye pozíciókba láthatunk úg IV Béla min V Istvá alat régebb korlátozások főle a Aranybull l Aranybull maj bereg szerződé ellenér i l Bereg esk a anna tulajdonítható hog 1239 IV Bél azza kérelemme fordul pápához engedj meg hog közjövedelme ismé zsidókna adhass haszonbérbe mer ez a orszá é királ érdeke íg kívánták

12001.h

CÍMSZ Héb bet pénz

SZÓCIK Héb bet pénze I Bé uralkodá alat tatárjár ut készült Magyarországo amik pénzve bérlő va ann álla tisztvisel zsid volta ekk ve rézpénze úgyneveze tatárpénz na részé egy héb bet került r k lam va s betű valószínűl pénzver főnökéne va ann helységn kezdőbetűj ah pénzver állot Nemze Múze régiségosztályáb szám ily héb bet magy pé láthat Ebb századb maradt m rá Istv ala ve kisebb-nagyo ezü pénz i amely részb héb sínn többnyi ped áleffe vann megjelölv időb javarés zsid állott pénzve él s országna s ped királyn n vo kifogá elle ho pénzek származás bélyeg rátegyé Ho zsidók ily pozíciókb láthatun ú I Bél mi Istv ala régeb korlátozáso fől Aranybul Aranybul ma bere szerződ ellené Bere es ann tulajdoníthat ho 123 I Bé azz kérelemm fordu pápáho enged me ho közjövedelm ism zsidókn adhas haszonbérb me e orsz kirá érdek í kívántá

12001.

CÍMS Hé be pén

SZÓCI Hé be pénz B uralkod ala tatárjá u készül Magyarország ami pénzv bérl v an áll tisztvise zsi volt ek v rézpénz úgynevez tatárpén n rész eg hé be kerül la v bet valószínű pénzve főnökén v an helység kezdőbetű a pénzve állo Nemz Múz régiségosztályá szá il hé be mag p látha Eb század marad r Ist al v kisebb-nagy ez pén amel rész hé sín többny pe áleff van megjelöl idő javaré zsi állot pénzv é országn pe király v kifog ell h pénze származá bélye rátegy H zsidó il pozíciók láthatu Bé m Ist al rége korlátozás fő Aranybu Aranybu m ber szerző ellen Ber e an tulajdonítha h 12 B az kérelem ford pápáh enge m h közjövedel is zsidók adha haszonbér m ors kir érde kívánt

12001

CÍM H b pé

SZÓC H b pén uralko al tatárj készü Magyarorszá am pénz bér a ál tisztvis zs vol e rézpén úgyneve tatárpé rés e h b kerü l be valószín pénzv főnöké a helysé kezdőbet pénzv áll Nem Mú régiségosztály sz i h b ma láth E száza mara Is a kisebb-nag e pé ame rés h sí többn p álef va megjelö id javar zs állo pénz ország p királ kifo el pénz származ bély ráteg zsid i pozíció láthat B Is a rég korlátozá f Aranyb Aranyb be szerz elle Be a tulajdoníth 1 a kérele for pápá eng közjövede i zsidó adh haszonbé or ki érd kíván

1200

CÍ p

SZÓ pé uralk a tatár kész Magyarorsz a pén bé á tisztvi z vo rézpé úgynev tatárp ré ker b valószí pénz főnök helys kezdőbe pénz ál Ne M régiségosztál s m lát száz mar I kisebb-na p am ré s több ále v megjel i java z áll pén orszá kirá kif e pén szárma bél ráte zsi pozíci látha I ré korlátoz Arany Arany b szer ell B tulajdonít kérel fo páp en közjöved zsid ad haszonb o k ér kívá