12002.htm

CÍMSZÓ: Héber Corvinák

SZÓCIKK: Héber Corvinák. Mátyás király nagyhírű budai könyvtárában számos héber könyv is volt. Az értékes héber kódexeket, éppúgy az arab és szíriai kéziratokat Konstantinápolyban és Ázsia egyéb városaiban vásároltatta össze a király, valószínűleg Ragusai Félix szorgalmazására, aki a királyi könyvtár élén állott és a többi keleti nyelv mellett a hébert is értette. A héber Corvinák közül néhány Németország könyvtáraiba került Buda 1686-iki visszafoglalása után.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2002. címszó a lexikon => 352. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12002.htm

CÍMSZÓ: Héber Corvinák

SZÓCIKK: Héber Corvinák. Mátyás király nagyhírű budai könyvtárában számos héber könyv is volt. Az értékes héber kódexeket, éppúgy az arab és szíriai kéziratokat Konstantinápolyban és Ázsia egyéb városaiban vásároltatta össze a király, valószínűleg Ragusai Félix szorgalmazására, aki a királyi könyvtár élén állott és a többi keleti nyelv mellett a hébert is értette. A héber Corvinák közül néhány Németország könyvtáraiba került Buda 1686-iki visszafoglalása után.

12002.ht

CÍMSZÓ Hébe Corviná

SZÓCIKK Hébe Corvinák Mátyá királ nagyhír buda könyvtárába számo hébe köny i volt A értéke hébe kódexeket éppúg a ara é szíria kéziratoka Konstantinápolyba é Ázsi egyé városaiba vásároltatt össz király valószínűle Ragusa Féli szorgalmazására ak király könyvtá élé állot é több kelet nyel mellet héber i értette hébe Corviná közü néhán Németorszá könyvtáraib kerül Bud 1686-ik visszafoglalás után

12002.h

CÍMSZ Héb Corvin

SZÓCIK Héb Corviná Máty kirá nagyhí bud könyvtáráb szám héb kön vol érték héb kódexeke éppú ar szíri kéziratok Konstantinápolyb Ázs egy városaib vásároltat öss királ valószínűl Ragus Fél szorgalmazásár a királ könyvt él állo töb kele nye melle hébe értett héb Corvin köz néhá Németorsz könyvtárai kerü Bu 1686-i visszafoglalá utá

12002.

CÍMS Hé Corvi

SZÓCI Hé Corvin Mát kir nagyh bu könyvtárá szá hé kö vo érté hé kódexek épp a szír kézirato Konstantinápoly Áz eg városai vásárolta ös kirá valószínű Ragu Fé szorgalmazásá kirá könyv é áll tö kel ny mell héb értet hé Corvi kö néh Németors könyvtára ker B 1686- visszafoglal ut

12002

CÍM H Corv

SZÓC H Corvi Má ki nagy b könyvtár sz h k v ért h kódexe ép szí kézirat Konstantinápol Á e városa vásárolt ö kir valószín Rag F szorgalmazás kir köny ál t ke n mel hé érte h Corv k né Németor könyvtár ke 1686 visszafogla u

1200

CÍ Cor

SZÓ Corv M k nag könyvtá s ér kódex é sz kézira Konstantinápo város vásárol ki valószí Ra szorgalmazá ki kön á k me h ért Cor n Németo könyvtá k 168 visszafogl