12006.htm

CÍMSZÓ: Héber Levél

SZÓCIKK: Héber levél. (Hób.: széfer, michtov vagy kszáv). A H.-et már az ősidőkben ezzel a szavaikal vezették be: Veato kévó haszófer haze elechó (ha ez a levél színed elé érkezik). A bibliai korból és az azután következő időkből számos levél maradt fenn. Érdekes dokumentum ezek között Juda Makkabi körlevele, melyben meghívja az egyiptomi zsidókat a jeruzsálemi Templom felszentelési ünnepélyéhez. A talmudi és gáóni korból fennmaradt körleveleket ez a formula vezette be: «Testvéreink X. városban, béke legyen veletek!» Hasonló a magánlevelek bevezetése is. A Talmud utáni idők gazdag levélgyűjteményéből kiemelkednek Chaszdáj ibn Saprutnak József kazár-királyhoz intézett levelei. Általában a H.-eket. amelyek a zsidó irodalom jelentős részét teszik ki, az jellemzi, hogy akaratlanul is a nyilvánossághoz szólnak. Természetesen nem a modern értelemben vett magánlevelekre vonatkozik ez a megállapítás, hanem a tudósoknak tudományos témákról való levelezésére. A leveleket - különösen a Keleten - szóvirágokkal gazdagon díszített nyelven írták, a megszólítás meglehetősen hosszú volt, telve hízelgő címekkel, mint: nagy fény, korunk csodája, Izrael oszlopa stb. Az újabb kori H.-ek írásmódja a következő: a dátumot gyakran egy szellemesen idézett bibliai verssel fejezik ki, melynek betűi számértékben az évszámnak felelnek meg. A mottó rendszerint három betű, b, e, h, (a be-ezrasz ha-Sem kezdőbetűi, melynek jelentése: Isten segítségével). Maga a szöveg telve van bibliai fordulatokkal és idézetekkel, a végén pedig jókívánságokkal, gyakran egy patetikus ámennel zárul. Az aláírásban kifejezésre jut a levélíró szerénysége, aki hakoton-nak, hacóir-nak (kicsiny, jelentéktelen) nevezi magát. A befejező tiszteletnyilvánításra több kifejezés van. Ilyenek: chavchó (barátod), avdechó(a te szolgád), hadores solomechó (minden jót kívánva neked) stb. Legújabban a H. is egyszerűbb lett és a nyugat-európai levélformákhoz igazodott.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2006. címszó a lexikon => 352. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12006.htm

CÍMSZÓ: Héber Levél

SZÓCIKK: Héber levél. Hób.: széfer, michtov vagy kszáv . A H.-et már az ősidőkben ezzel a szavaikal vezették be: Veato kévó haszófer haze elechó ha ez a levél színed elé érkezik . A bibliai korból és az azután következő időkből számos levél maradt fenn. Érdekes dokumentum ezek között Juda Makkabi körlevele, melyben meghívja az egyiptomi zsidókat a jeruzsálemi Templom felszentelési ünnepélyéhez. A talmudi és gáóni korból fennmaradt körleveleket ez a formula vezette be: Testvéreink X. városban, béke legyen veletek! Hasonló a magánlevelek bevezetése is. A Talmud utáni idők gazdag levélgyűjteményéből kiemelkednek Chaszdáj ibn Saprutnak József kazár-királyhoz intézett levelei. Általában a H.-eket. amelyek a zsidó irodalom jelentős részét teszik ki, az jellemzi, hogy akaratlanul is a nyilvánossághoz szólnak. Természetesen nem a modern értelemben vett magánlevelekre vonatkozik ez a megállapítás, hanem a tudósoknak tudományos témákról való levelezésére. A leveleket - különösen a Keleten - szóvirágokkal gazdagon díszített nyelven írták, a megszólítás meglehetősen hosszú volt, telve hízelgő címekkel, mint: nagy fény, korunk csodája, Izrael oszlopa stb. Az újabb kori H.-ek írásmódja a következő: a dátumot gyakran egy szellemesen idézett bibliai verssel fejezik ki, melynek betűi számértékben az évszámnak felelnek meg. A mottó rendszerint három betű, b, e, h, a be-ezrasz ha-Sem kezdőbetűi, melynek jelentése: Isten segítségével . Maga a szöveg telve van bibliai fordulatokkal és idézetekkel, a végén pedig jókívánságokkal, gyakran egy patetikus ámennel zárul. Az aláírásban kifejezésre jut a levélíró szerénysége, aki hakoton-nak, hacóir-nak kicsiny, jelentéktelen nevezi magát. A befejező tiszteletnyilvánításra több kifejezés van. Ilyenek: chavchó barátod , avdechó a te szolgád , hadores solomechó minden jót kívánva neked stb. Legújabban a H. is egyszerűbb lett és a nyugat-európai levélformákhoz igazodott.

12006.ht

CÍMSZÓ Hébe Levé

SZÓCIKK Hébe levél Hób. széfer michto vag kszá H.-e má a ősidőkbe ezze szavaika vezetté be Veat kév haszófe haz elech h e levé színe el érkezi biblia korbó é a azutá következ időkbő számo levé marad fenn Érdeke dokumentu eze közöt Jud Makkab körlevele melybe meghívj a egyiptom zsidóka jeruzsálem Templo felszentelés ünnepélyéhez talmud é gáón korbó fennmarad körleveleke e formul vezett be Testvérein X városban bék legye veletek Hasonl magánlevele bevezetés is Talmu után idő gazda levélgyűjteményébő kiemelkedne Chaszdá ib Saprutna Józse kazár-királyho intézet levelei Általába H.-eket amelye zsid irodalo jelentő részé teszi ki a jellemzi hog akaratlanu i nyilvánosságho szólnak Természetese ne moder értelembe vet magánlevelekr vonatkozi e megállapítás hane tudósokna tudományo témákró val levelezésére leveleke különöse Kelete szóvirágokka gazdago díszítet nyelve írták megszólítá meglehetőse hossz volt telv hízelg címekkel mint nag fény korun csodája Izrae oszlop stb A újab kor H.-e írásmódj következő dátumo gyakra eg szellemese idézet biblia versse fejezi ki melyne betű számértékbe a évszámna felelne meg mott rendszerin háro betű b e h be-ezras ha-Se kezdőbetűi melyne jelentése Iste segítségéve Mag szöve telv va biblia fordulatokka é idézetekkel végé pedi jókívánságokkal gyakra eg patetiku ámenne zárul A aláírásba kifejezésr ju levélír szerénysége ak hakoton-nak hacóir-na kicsiny jelentéktele nevez magát befejez tiszteletnyilvánításr töb kifejezé van Ilyenek chavch baráto avdech t szolgá hadore solomech minde jó kívánv neke stb Legújabba H i egyszerűb let é nyugat-európa levélformákho igazodott

12006.h

CÍMSZ Héb Lev

SZÓCIK Héb levé Hób széfe micht va ksz H.- m ősidőkb ezz szavaik vezett b Vea ké haszóf ha elec lev szín e érkez bibli korb azut követke időkb szám lev mara fen Érdek dokument ez közö Ju Makka körlevel melyb meghív egyipto zsidók jeruzsále Templ felszentelé ünnepélyéhe talmu gáó korb fennmara körlevelek formu vezet b Testvérei városba bé legy velete Hason magánlevel bevezeté i Talm utá id gazd levélgyűjteményéb kiemelkedn Chaszd i Saprutn Józs kazár-királyh intéze levele Általáb H.-eke amely zsi irodal jelent rész tesz k jellemz ho akaratlan nyilvánosságh szólna Természetes n mode értelemb ve magánlevelek vonatkoz megállapítá han tudósokn tudomány témákr va levelezésér levelek különös Kelet szóvirágokk gazdag díszíte nyelv írtá megszólít meglehetős hoss vol tel hízel címekke min na fén koru csodáj Izra oszlo st úja ko H.- írásmód következ dátum gyakr e szellemes idéze bibli verss fejez k melyn bet számértékb évszámn feleln me mot rendszeri hár bet be-ezra ha-S kezdőbetű melyn jelentés Ist segítségév Ma szöv tel v bibli fordulatokk idézetekke vég ped jókívánságokka gyakr e patetik ámenn záru aláírásb kifejezés j levélí szerénység a hakoton-na hacóir-n kicsin jelentéktel neve magá befeje tiszteletnyilvánítás tö kifejez va Ilyene chavc barát avdec szolg hador solomec mind j kíván nek st Legújabb egyszerű le nyugat-európ levélformákh igazodot

12006.

CÍMS Hé Le

SZÓCI Hé lev Hó széf mich v ks H. ősidők ez szavai vezet Ve k haszó h ele le szí érke bibl kor azu követk idők szá le mar fe Érde dokumen e köz J Makk körleve mely meghí egyipt zsidó jeruzsál Temp felszentel ünnepélyéh talm gá kor fennmar körlevele form veze Testvére városb b leg velet Haso magánleve bevezet Tal ut i gaz levélgyűjteményé kiemelked Chasz Saprut Józ kazár-király intéz level Általá H.-ek amel zs iroda jelen rés tes jellem h akaratla nyilvánosság szóln Természete mod értelem v magánlevele vonatko megállapít ha tudósok tudomán témák v levelezésé levele különö Kele szóvirágok gazda díszít nyel írt megszólí meglehető hos vo te híze címekk mi n fé kor csodá Izr oszl s új k H. írásmó követke dátu gyak szelleme idéz bibl vers feje mely be számérték évszám felel m mo rendszer há be be-ezr ha- kezdőbet mely jelenté Is segítségé M szö te bibl fordulatok idézetekk vé pe jókívánságokk gyak pateti ámen zár aláírás kifejezé levél szerénysé hakoton-n hacóir- kicsi jelentékte nev mag befej tiszteletnyilvánítá t kifeje v Ilyen chav bará avde szol hado solome min kívá ne s Legújab egyszer l nyugat-euró levélformák igazodo

12006

CÍM H L

SZÓC H le H szé mic k H ősidő e szava veze V hasz el l sz érk bib ko az követ idő sz l ma f Érd dokume kö Mak körlev mel megh egyip zsid jeruzsá Tem felszente ünnepélyé tal g ko fennma körlevel for vez Testvér város le vele Has magánlev beveze Ta u ga levélgyűjtemény kiemelke Chas Sapru Jó kazár-királ inté leve Által H.-e ame z irod jele ré te jelle akaratl nyilvánossá szól Természet mo értele magánlevel vonatk megállapí h tudóso tudomá témá levelezés level külön Kel szóvirágo gazd díszí nye ír megszól meglehet ho v t híz címek m f ko csod Iz osz ú H írásm követk dát gya szellem idé bib ver fej mel b számérté évszá fele m rendsze h b be-ez ha kezdőbe mel jelent I segítség sz t bib fordulato idézetek v p jókívánságok gya patet áme zá aláírá kifejez levé szerénys hakoton- hacóir kics jelentékt ne ma befe tiszteletnyilvánít kifej Ilye cha bar avd szo had solom mi kív n Legúja egysze nyugat-eur levélformá igazod

1200SZÓ l sz mi ősid szav vez has e s ér bi k a köve id s m Ér dokum k Ma körle me meg egyi zsi jeruzs Te felszent ünnepély ta k fennm körleve fo ve Testvé váro l vel Ha magánle bevez T g levélgyűjtemén kiemelk Cha Sapr J kazár-kirá int lev Álta H.- am iro jel r t jell akarat nyilvánoss szó Természe m értel magánleve vonat megállap tudós tudom tém levelezé leve külö Ke szóvirág gaz dísz ny í megszó meglehe h hí címe k cso I os írás követ dá gy szelle id bi ve fe me számért évsz fel rendsz be-e h kezdőb me jelen segítsé s bi fordulat idézete jókívánságo gy pate ám z aláír kifeje lev szerény hakoton hacói kic jelenték n m bef tiszteletnyilvání kife Ily ch ba av sz ha solo m kí Legúj egysz nyugat-eu levélform igazo