12007.htm

CÍMSZÓ: Héber nyelv Magyarországon

SZÓCIKK: "Héber nyelv Magyarországon. A H. oly régi, mint maga a zsidóság ebben az országban, mert a zsidó liturgia nyelve mindig a héber volt. A legrégibb ismert irodalmi termek Nagyszombati Izsák (l. o.) Minhagim c. kompilációja azonban csak a XIV. sz.-ból való. Viszont az ugyanezen időből származó legrégibb magyar nyelvű bibliafordítások töredékei kétségtelenül nem a héber eredetiből készültek. Ugyanez áll a Károli Gáspár teljes bibliafordításáról is (Vizsoly 1591), bár ő maga az ellenkezőjét állítja. Hébernyelvű irodalomról Magyarországon azonban még ez időtájt sem tudunk. Pedig bizonyosan kellett lennie, hisz a zsidók között mindenütt voltak tudósok, ha nem mások, a rabbik, akik hivatásukból folyólag művelték a zsidó vallástudományt, amelynek nyelve a keresztény Európában kizárólag a héber volt, Csakhogy ebből a korszakból alig egy pár rabbi nevét ismerjük, műveikről meg éppen nem tudunk. Tudjuk ellenben hogy a reformáció nyomán, mint Európa egyéb részeiben, úgy Magyarországon is elterjedt a héber nyelv ismerete, kivált a protestáns keresztény tudósok között. Magyar ifjak tekintélyes számban keresték fel e külföldi főiskolákat, onnan hozták magukkal a héber nyelv több-kevesebb ismeretét és irodalmi használatát. Ennek bizonysága azok az üdvözlő versek, melyekkel ez ifjak köszöntötték tanulótársaikat disszertációik alkalmából s amelyeket ezekkel együtt nyomtatásban is megjelentettek. Ezek a versezetek túlnyomóan hebegő kísérletek csupán, amelyek közt ritkán akad nagyobb gyakorlottságra valló néhány sor. A XVI. és XVII. sz.-ból. mintegy 50 szerzőtől ismerünk ilyen verseket. Egyesek az élő beszédben is tudták használni a hébert. Kelp Márton Apafi Mihály fejedelem ravatala felett héber gyászbeszédet mondott. Néha nők is héberül leveleztek. Dálnoky Lőrinc 1643. héberből latinra fordította Emmanuele Portó zsidó szerző egyik művét. Ugyanő lelkes buzdító beszédet mondott a héber nyelv megtanulása erdőkében. Apáczai Cseri János kolozsvári székfoglalójában rajongó szeretettel szól a héber nyelvről, mint a nyelvek ősanyjáról, mint Dávid és Ezsajás nyelvéről, annak szépségeiről és kifejező gazdagságáról. A kereszténység és zsidóság határvonalán áll a szombatos Péchi Simon (l. o.) a XVII. sz. első felében, akinek alapos héber nyelvismeretéről tanúskodnak nagyszámú fordításai (Mózes 5. könyve, a Zsoltárok, a Sziddur, egyéb liturgikus és rituális művek részei). Péchi ez ismereteit kétségkívül külföldi utazásai alatt szerezte, mert itthon nem igen lehetett rá alkalma az erdélyi zsidók csekély száma miatt. De lehetséges, hogy tanulhatott az ezidő tájban Gyulafehérvárott letelepedett szefárd zsidóktól, akik általában magasabb kultúrfokon állottak. Viszont Nagy-Magyarországon ettől a századtól kezdve mindsűrűbben sorakoznak a zsidó tudósok, főként rabbik, akiktől héber-nyelvű művek maradtak fenn. E művek kevés kivétellel mind a talmudi tanulmányok körébe tartoznak. Annál meglepőbb egy igazi héber költőnek, a móri származású Lewisohn Salamonnak váratlan feltűnése a XIX. sz. elején. Azontúl a H. mint a költészet kifejező eszköze nemigen jő számításba. Voltak ugyan koronként ügyes héber verselők, különösen fordítók, mint pl. Schönfeld Baruch (1778-1853) és Bacher Simon (1823-92) (l. o.) De költőnek a legújabb időkig alig válik be más, mint a később Palesztinába elszármazott Avigdor Hameiri (l. o.), aki egyes egyedül az Ember tragédiáját is lefordította héberre. A magyar költészet sok gyöngyét már korábban átültették héber nyelvre. Nagyobb jelentőségre jutott a H., mint a zsidó vallástudomány nyelve, miáltal megúvta összefüggését a többi országok enemű tudományával. Észrevételek és interpretációk a Talmud és a decisorok egyes részeihez és főként vallásügyi kérdésekben adott vélemények (responsumok, l. o.) teszik az irodalom javarészét. Több folyóirat is szolgálta az ú. n. rabbinikus irodalmat; a modem zsidó tudománynak van szentelve az 1921 óta megjelenő Hacófeh c. folyóirat (l. o.). Másnemű tudományos művek sokkal ritkábban keletkeztek héber nyelven : a zsidók gyors elmagyarosodása miatt itt nem volt sem mód, sem szükség a tudományok héber nyelven való művelésére és terjesztésére. Az utolsó évtizedben Erdélyben történt kísérlet a héber nyelv felélesztésére iskolai tannyelvül való bevezetése útján, a sikert ígérő kezdés azonban nyomasztó külső körülmények ellenhatása miatt egyelőre nem vezetett eredményre. A héber nyelvtudomány Magyarországon nem tudott gyökeret verni és nem hozott létre eredeti alkotásokat. Csak iskolai használatra készültek nyelvtani kézikönyvek, még pedig előbb keresztény, mint zsidó részen. A reformáció hatása alatt Európa szerte álmot szőttek a tudósok a héber nyelv közeli rokonságáról a modern nyelvekkel. Magyarországon is így jött létre a héber-magyar nyelvhasonlítás, amelynek irodalma a XIX. sz. elejéig nyúlik le. A XVII. és XVIII. sz.-ban magyar szerzőktől mintegy 10 latin nyelvű héber nyelvtan jelent meg külföldön, 4 pedig külföldi szerzőktől Magyarországon, ami a héber nyelvvel való beható foglalkozásra mutat. A XIX. sz. azonban visszaesést mutat e téren. A zsidó iskolákban csak a bibliatanítás alkalmi kiegészítője a héber nyelvtan, amelyet rendszeresen alig tanítanak. Száz év alatt ezért alig 2-3 héber grammatika jelent meg zsidó szerzőktől Magyarországon."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2007. címszó a lexikon => 352. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12007.htm

CÍMSZÓ: Héber nyelv Magyarországon

SZÓCIKK: Héber nyelv Magyarországon. A H. oly régi, mint maga a zsidóság ebben az országban, mert a zsidó liturgia nyelve mindig a héber volt. A legrégibb ismert irodalmi termek Nagyszombati Izsák l. o. Minhagim c. kompilációja azonban csak a XIV. sz.-ból való. Viszont az ugyanezen időből származó legrégibb magyar nyelvű bibliafordítások töredékei kétségtelenül nem a héber eredetiből készültek. Ugyanez áll a Károli Gáspár teljes bibliafordításáról is Vizsoly 1591 , bár ő maga az ellenkezőjét állítja. Hébernyelvű irodalomról Magyarországon azonban még ez időtájt sem tudunk. Pedig bizonyosan kellett lennie, hisz a zsidók között mindenütt voltak tudósok, ha nem mások, a rabbik, akik hivatásukból folyólag művelték a zsidó vallástudományt, amelynek nyelve a keresztény Európában kizárólag a héber volt, Csakhogy ebből a korszakból alig egy pár rabbi nevét ismerjük, műveikről meg éppen nem tudunk. Tudjuk ellenben hogy a reformáció nyomán, mint Európa egyéb részeiben, úgy Magyarországon is elterjedt a héber nyelv ismerete, kivált a protestáns keresztény tudósok között. Magyar ifjak tekintélyes számban keresték fel e külföldi főiskolákat, onnan hozták magukkal a héber nyelv több-kevesebb ismeretét és irodalmi használatát. Ennek bizonysága azok az üdvözlő versek, melyekkel ez ifjak köszöntötték tanulótársaikat disszertációik alkalmából s amelyeket ezekkel együtt nyomtatásban is megjelentettek. Ezek a versezetek túlnyomóan hebegő kísérletek csupán, amelyek közt ritkán akad nagyobb gyakorlottságra valló néhány sor. A XVI. és XVII. sz.-ból. mintegy 50 szerzőtől ismerünk ilyen verseket. Egyesek az élő beszédben is tudták használni a hébert. Kelp Márton Apafi Mihály fejedelem ravatala felett héber gyászbeszédet mondott. Néha nők is héberül leveleztek. Dálnoky Lőrinc 1643. héberből latinra fordította Emmanuele Portó zsidó szerző egyik művét. Ugyanő lelkes buzdító beszédet mondott a héber nyelv megtanulása erdőkében. Apáczai Cseri János kolozsvári székfoglalójában rajongó szeretettel szól a héber nyelvről, mint a nyelvek ősanyjáról, mint Dávid és Ezsajás nyelvéről, annak szépségeiről és kifejező gazdagságáról. A kereszténység és zsidóság határvonalán áll a szombatos Péchi Simon l. o. a XVII. sz. első felében, akinek alapos héber nyelvismeretéről tanúskodnak nagyszámú fordításai Mózes 5. könyve, a Zsoltárok, a Sziddur, egyéb liturgikus és rituális művek részei . Péchi ez ismereteit kétségkívül külföldi utazásai alatt szerezte, mert itthon nem igen lehetett rá alkalma az erdélyi zsidók csekély száma miatt. De lehetséges, hogy tanulhatott az ezidő tájban Gyulafehérvárott letelepedett szefárd zsidóktól, akik általában magasabb kultúrfokon állottak. Viszont Nagy-Magyarországon ettől a századtól kezdve mindsűrűbben sorakoznak a zsidó tudósok, főként rabbik, akiktől héber-nyelvű művek maradtak fenn. E művek kevés kivétellel mind a talmudi tanulmányok körébe tartoznak. Annál meglepőbb egy igazi héber költőnek, a móri származású Lewisohn Salamonnak váratlan feltűnése a XIX. sz. elején. Azontúl a H. mint a költészet kifejező eszköze nemigen jő számításba. Voltak ugyan koronként ügyes héber verselők, különösen fordítók, mint pl. Schönfeld Baruch 1778-1853 és Bacher Simon 1823-92 l. o. De költőnek a legújabb időkig alig válik be más, mint a később Palesztinába elszármazott Avigdor Hameiri l. o. , aki egyes egyedül az Ember tragédiáját is lefordította héberre. A magyar költészet sok gyöngyét már korábban átültették héber nyelvre. Nagyobb jelentőségre jutott a H., mint a zsidó vallástudomány nyelve, miáltal megúvta összefüggését a többi országok enemű tudományával. Észrevételek és interpretációk a Talmud és a decisorok egyes részeihez és főként vallásügyi kérdésekben adott vélemények responsumok, l. o. teszik az irodalom javarészét. Több folyóirat is szolgálta az ú. n. rabbinikus irodalmat; a modem zsidó tudománynak van szentelve az 1921 óta megjelenő Hacófeh c. folyóirat l. o. . Másnemű tudományos művek sokkal ritkábban keletkeztek héber nyelven : a zsidók gyors elmagyarosodása miatt itt nem volt sem mód, sem szükség a tudományok héber nyelven való művelésére és terjesztésére. Az utolsó évtizedben Erdélyben történt kísérlet a héber nyelv felélesztésére iskolai tannyelvül való bevezetése útján, a sikert ígérő kezdés azonban nyomasztó külső körülmények ellenhatása miatt egyelőre nem vezetett eredményre. A héber nyelvtudomány Magyarországon nem tudott gyökeret verni és nem hozott létre eredeti alkotásokat. Csak iskolai használatra készültek nyelvtani kézikönyvek, még pedig előbb keresztény, mint zsidó részen. A reformáció hatása alatt Európa szerte álmot szőttek a tudósok a héber nyelv közeli rokonságáról a modern nyelvekkel. Magyarországon is így jött létre a héber-magyar nyelvhasonlítás, amelynek irodalma a XIX. sz. elejéig nyúlik le. A XVII. és XVIII. sz.-ban magyar szerzőktől mintegy 10 latin nyelvű héber nyelvtan jelent meg külföldön, 4 pedig külföldi szerzőktől Magyarországon, ami a héber nyelvvel való beható foglalkozásra mutat. A XIX. sz. azonban visszaesést mutat e téren. A zsidó iskolákban csak a bibliatanítás alkalmi kiegészítője a héber nyelvtan, amelyet rendszeresen alig tanítanak. Száz év alatt ezért alig 2-3 héber grammatika jelent meg zsidó szerzőktől Magyarországon.

12007.ht

CÍMSZÓ Hébe nyel Magyarországo

SZÓCIKK Hébe nyel Magyarországon H ol régi min mag zsidósá ebbe a országban mer zsid liturgi nyelv mindi hébe volt legrégib ismer irodalm terme Nagyszombat Izsá l o Minhagi c kompilációj azonba csa XIV sz.-bó való Viszon a ugyaneze időbő származ legrégib magya nyelv bibliafordításo töredéke kétségtelenü ne hébe eredetibő készültek Ugyane ál Károl Gáspá telje bibliafordításáró i Vizsol 159 bá mag a ellenkezőjé állítja Hébernyelv irodalomró Magyarországo azonba mé e időtáj se tudunk Pedi bizonyosa kellet lennie his zsidó közöt mindenüt volta tudósok h ne mások rabbik aki hivatásukbó folyóla művelté zsid vallástudományt amelyne nyelv keresztén Európába kizáróla hébe volt Csakhog ebbő korszakbó ali eg pá rabb nevé ismerjük műveikrő me éppe ne tudunk Tudju ellenbe hog reformáci nyomán min Európ egyé részeiben úg Magyarországo i elterjed hébe nyel ismerete kivál protestán keresztén tudóso között Magya ifja tekintélye számba keresté fe külföld főiskolákat onna hoztá magukka hébe nyel több-keveseb ismereté é irodalm használatát Enne bizonyság azo a üdvözl versek melyekke e ifja köszöntötté tanulótársaika disszertációi alkalmábó amelyeke ezekke együt nyomtatásba i megjelentettek Eze versezete túlnyomóa hebeg kísérlete csupán amelye köz ritká aka nagyob gyakorlottságr vall néhán sor XVI é XVII sz.-ból minteg 5 szerzőtő ismerün ilye verseket Egyese a él beszédbe i tudtá használn hébert Kel Márto Apaf Mihál fejedele ravatal felet hébe gyászbeszéde mondott Néh nő i héberü leveleztek Dálnok Lőrin 1643 héberbő latinr fordított Emmanuel Port zsid szerz egyi művét Ugyan lelke buzdít beszéde mondot hébe nyel megtanulás erdőkében Apácza Cser Jáno kolozsvár székfoglalójába rajong szeretette szó hébe nyelvről min nyelve ősanyjáról min Dávi é Ezsajá nyelvéről anna szépségeirő é kifejez gazdagságáról kereszténysé é zsidósá határvonalá ál szombato Péch Simo l o XVII sz els felében akine alapo hébe nyelvismeretérő tanúskodna nagyszám fordítása Móze 5 könyve Zsoltárok Sziddur egyé liturgiku é rituáli műve része Péch e ismeretei kétségkívü külföld utazása alat szerezte mer ittho ne ige lehetet r alkalm a erdély zsidó csekél szám miatt D lehetséges hog tanulhatot a ezid tájba Gyulafehérvárot letelepedet szefár zsidóktól aki általába magasab kultúrfoko állottak Viszon Nagy-Magyarországo ettő századtó kezdv mindsűrűbbe sorakozna zsid tudósok főkén rabbik akiktő héber-nyelv műve maradta fenn műve kevé kivételle min talmud tanulmányo köréb tartoznak Anná meglepőb eg igaz hébe költőnek mór származás Lewisoh Salamonna váratla feltűnés XIX sz elején Azontú H min költésze kifejez eszköz nemige j számításba Volta ugya koronkén ügye hébe verselők különöse fordítók min pl Schönfel Baruc 1778-185 é Bache Simo 1823-9 l o D költőne legújab időki ali váli b más min későb Palesztináb elszármazot Avigdo Hameir l o ak egye egyedü a Embe tragédiájá i lefordított héberre magya költésze so gyöngyé má korábba átültetté hébe nyelvre Nagyob jelentőségr jutot H. min zsid vallástudomán nyelve miálta megúvt összefüggésé több országo enem tudományával Észrevétele é interpretáció Talmu é decisoro egye részeihe é főkén vallásügy kérdésekbe adot véleménye responsumok l o teszi a irodalo javarészét Töb folyóira i szolgált a ú n rabbiniku irodalmat mode zsid tudományna va szentelv a 192 ót megjelen Hacófe c folyóira l o Másnem tudományo műve sokka ritkábba keletkezte hébe nyelve zsidó gyor elmagyarosodás miat it ne vol se mód se szüksé tudományo hébe nyelve val művelésér é terjesztésére A utols évtizedbe Erdélybe történ kísérle hébe nyel felélesztésér iskola tannyelvü val bevezetés útján siker ígér kezdé azonba nyomaszt küls körülménye ellenhatás miat egyelőr ne vezetet eredményre hébe nyelvtudomán Magyarországo ne tudot gyökere vern é ne hozot létr eredet alkotásokat Csa iskola használatr készülte nyelvtan kézikönyvek mé pedi előb keresztény min zsid részen reformáci hatás alat Európ szert álmo szőtte tudóso hébe nyel közel rokonságáró moder nyelvekkel Magyarországo i íg jöt létr héber-magya nyelvhasonlítás amelyne irodalm XIX sz elejéi nyúli le XVII é XVIII sz.-ba magya szerzőktő minteg 1 lati nyelv hébe nyelvta jelen me külföldön pedi külföld szerzőktő Magyarországon am hébe nyelvve val behat foglalkozásr mutat XIX sz azonba visszaesés muta téren zsid iskolákba csa bibliatanítá alkalm kiegészítőj hébe nyelvtan amelye rendszerese ali tanítanak Szá é alat ezér ali 2- hébe grammatik jelen me zsid szerzőktő Magyarországon

12007.h

CÍMSZ Héb nye Magyarország

SZÓCIK Héb nye Magyarországo o rég mi ma zsidós ebb országba me zsi liturg nyel mind héb vol legrégi isme irodal term Nagyszomba Izs Minhag kompiláció azonb cs XI sz.-b val Viszo ugyanez időb szárma legrégi magy nyel bibliafordítás töredék kétségtelen n héb eredetib készülte Ugyan á Káro Gásp telj bibliafordításár Vizso 15 b ma ellenkezőj állítj Hébernyel irodalomr Magyarország azonb m időtá s tudun Ped bizonyos kelle lenni hi zsid közö mindenü volt tudóso n máso rabbi ak hivatásukb folyól művelt zsi vallástudomány amelyn nyel kereszté Európáb kizáról héb vol Csakho ebb korszakb al e p rab nev ismerjü műveikr m épp n tudun Tudj ellenb ho reformác nyomá mi Euró egy részeibe ú Magyarország elterje héb nye ismeret kivá protestá kereszté tudós közöt Magy ifj tekintély számb kerest f külföl főiskoláka onn hozt magukk héb nye több-kevese ismeret irodal használatá Enn bizonysá az üdvöz verse melyekk ifj köszöntött tanulótársaik disszertáció alkalmáb amelyek ezekk együ nyomtatásb megjelentette Ez versezet túlnyomó hebe kísérlet csupá amely kö ritk ak nagyo gyakorlottság val néhá so XV XVI sz.-bó minte szerzőt ismerü ily verseke Egyes é beszédb tudt használ héber Ke Márt Apa Mihá fejedel ravata fele héb gyászbeszéd mondot Né n héber levelezte Dálno Lőri 164 héberb latin fordítot Emmanue Por zsi szer egy művé Ugya lelk buzdí beszéd mondo héb nye megtanulá erdőkébe Apácz Cse Ján kolozsvá székfoglalójáb rajon szeretett sz héb nyelvrő mi nyelv ősanyjáró mi Dáv Ezsaj nyelvérő ann szépségeir kifeje gazdagságáró kereszténys zsidós határvonal á szombat Péc Sim XVI s el felébe akin alap héb nyelvismeretér tanúskodn nagyszá fordítás Móz könyv Zsoltáro Sziddu egy liturgik rituál műv rész Péc ismerete kétségkív külföl utazás ala szerezt me itth n ig lehete alkal erdél zsid cseké szá miat lehetsége ho tanulhato ezi tájb Gyulafehérváro letelepede szefá zsidóktó ak általáb magasa kultúrfok állotta Viszo Nagy-Magyarország ett századt kezd mindsűrűbb sorakozn zsi tudóso főké rabbi akikt héber-nyel műv maradt fen műv kev kivétell mi talmu tanulmány köré tartozna Ann meglepő e iga héb költőne mó származá Lewiso Salamonn váratl feltűné XI s elejé Azont mi költész kifeje eszkö nemig számításb Volt ugy koronké ügy héb verselő különös fordító mi p Schönfe Baru 1778-18 Bach Sim 1823- költőn legúja idők al vál má mi késő Palesztiná elszármazo Avigd Hamei a egy egyed Emb tragédiáj lefordítot héberr magy költész s gyöngy m korább átültett héb nyelvr Nagyo jelentőség juto H mi zsi vallástudomá nyelv miált megúv összefüggés töb ország ene tudományáva Észrevétel interpretáci Talm decisor egy részeih főké vallásüg kérdésekb ado vélemény responsumo tesz irodal javarészé Tö folyóir szolgál rabbinik irodalma mod zsi tudományn v szentel 19 ó megjele Hacóf folyóir Másne tudomány műv sokk ritkább keletkezt héb nyelv zsid gyo elmagyarosodá mia i n vo s mó s szüks tudomány héb nyelv va művelésé terjesztésér utol évtizedb Erdélyb törté kísérl héb nye felélesztésé iskol tannyelv va bevezeté útjá sike ígé kezd azonb nyomasz kül körülmény ellenhatá mia egyelő n vezete eredményr héb nyelvtudomá Magyarország n tudo gyöker ver n hozo lét erede alkotásoka Cs iskol használat készült nyelvta kézikönyve m ped elő keresztén mi zsi része reformác hatá ala Euró szer álm szőtt tudós héb nye köze rokonságár mode nyelvekke Magyarország í jö lét héber-magy nyelvhasonlítá amelyn irodal XI s elejé nyúl l XVI XVII sz.-b magy szerzőkt minte lat nyel héb nyelvt jele m külföldö ped külföl szerzőkt Magyarországo a héb nyelvv va beha foglalkozás muta XI s azonb visszaesé mut tére zsi iskolákb cs bibliatanít alkal kiegészítő héb nyelvta amely rendszeres al tanítana Sz ala ezé al 2 héb grammati jele m zsi szerzőkt Magyarországo

12007.

CÍMS Hé ny Magyarorszá

SZÓCI Hé ny Magyarország ré m m zsidó eb országb m zs litur nye min hé vo legrég ism iroda ter Nagyszomb Iz Minha kompiláci azon c X sz.- va Visz ugyane idő szárm legrég mag nye bibliafordítá töredé kétségtele hé eredeti készült Ugya Kár Gás tel bibliafordításá Vizs 1 m ellenkező állít Hébernye irodalom Magyarorszá azon időt tudu Pe bizonyo kell lenn h zsi köz minden vol tudós más rabb a hivatásuk folyó művel zs vallástudomán amely nye kereszt Európá kizáró hé vo Csakh eb korszak a ra ne ismerj műveik ép tudu Tud ellen h reformá nyom m Eur eg részeib Magyarorszá elterj hé ny ismere kiv protest kereszt tudó közö Mag if tekintél szám keres külfö főiskolák on hoz maguk hé ny több-keves ismere iroda használat En bizonys a üdvö vers melyek if köszöntöt tanulótársai disszertáci alkalmá amelye ezek egy nyomtatás megjelentett E verseze túlnyom heb kísérle csup amel k rit a nagy gyakorlottsá va néh s X XV sz.-b mint szerző ismer il versek Egye beszéd tud haszná hébe K Már Ap Mih fejede ravat fel hé gyászbeszé mondo N hébe levelezt Dáln Lőr 16 héber lati fordíto Emmanu Po zs sze eg műv Ugy lel buzd beszé mond hé ny megtanul erdőkéb Apác Cs Já kolozsv székfoglalójá rajo szeretet s hé nyelvr m nyel ősanyjár m Dá Ezsa nyelvér an szépségei kifej gazdagságár keresztény zsidó határvona szomba Pé Si XV e feléb aki ala hé nyelvismereté tanúskod nagysz fordítá Mó köny Zsoltár Szidd eg liturgi rituá mű rés Pé ismeret kétségkí külfö utazá al szerez m itt i lehet alka erdé zsi csek sz mia lehetség h tanulhat ez táj Gyulafehérvár leteleped szef zsidókt a általá magas kultúrfo állott Visz Nagy-Magyarorszá et század kez mindsűrűb sorakoz zs tudós fők rabb akik héber-nye mű marad fe mű ke kivétel m talm tanulmán kör tartozn An meglep ig hé költőn m származ Lewis Salamon várat feltűn X elej Azon m költés kifej eszk nemi számítás Vol ug koronk üg hé versel különö fordít m Schönf Bar 1778-1 Bac Si 1823 költő legúj idő a vá m m kés Palesztin elszármaz Avig Hame eg egye Em tragédiá lefordíto héber mag költés gyöng koráb átültet hé nyelv Nagy jelentősé jut m zs vallástudom nyel miál megú összefüggé tö orszá en tudományáv Észrevéte interpretác Tal deciso eg részei fők vallásü kérdések ad vélemén responsum tes iroda javarész T folyói szolgá rabbini irodalm mo zs tudomány szente 1 megjel Hacó folyói Másn tudomán mű sok ritkáb keletkez hé nyel zsi gy elmagyarosod mi v m szük tudomán hé nyel v művelés terjesztésé uto évtized Erdély tört kísér hé ny felélesztés isko tannyel v bevezet útj sik íg kez azon nyomas kü körülmén ellenhat mi egyel vezet eredmény hé nyelvtudom Magyarorszá tud gyöke ve hoz lé ered alkotások C isko használa készül nyelvt kézikönyv pe el kereszté m zs rész reformá hat al Eur sze ál szőt tudó hé ny köz rokonságá mod nyelvekk Magyarorszá j lé héber-mag nyelvhasonlít amely iroda X elej nyú XV XVI sz.- mag szerzők mint la nye hé nyelv jel külföld pe külfö szerzők Magyarország hé nyelv v beh foglalkozá mut X azon visszaes mu tér zs iskolák c bibliataní alka kiegészít hé nyelvt amel rendszere a tanítan S al ez a hé grammat jel zs szerzők Magyarország

12007

CÍM H n Magyarorsz

SZÓC H n Magyarorszá r zsid e ország z litu ny mi h v legré is irod te Nagyszom I Minh kompilác azo sz. v Vis ugyan id szár legré ma ny bibliafordít töred kétségtel h eredet készül Ugy Ká Gá te bibliafordítás Viz ellenkez állí Héberny irodalo Magyarorsz azo idő tud P bizony kel len zs kö minde vo tudó má rab hivatásu foly műve z vallástudomá amel ny keresz Európ kizár h v Csak e korsza r n ismer művei é tud Tu elle reform nyo Eu e részei Magyarorsz elter h n ismer ki protes keresz tud köz Ma i tekinté szá kere külf főiskolá o ho magu h n több-keve ismer irod használa E bizony üdv ver melye i köszöntö tanulótársa disszertác alkalm amely eze eg nyomtatá megjelentet versez túlnyo he kísérl csu ame ri nag gyakorlotts v né X sz.- min szerz isme i verse Egy beszé tu haszn héb Má A Mi fejed rava fe h gyászbesz mond héb levelez Dál Lő 1 hébe lat fordít Emman P z sz e mű Ug le buz besz mon h n megtanu erdőké Apá C J kolozs székfoglalój raj szerete h nyelv nye ősanyjá D Ezs nyelvé a szépsége kife gazdagságá keresztén zsid határvon szomb P S X felé ak al h nyelvismeret tanúsko nagys fordít M kön Zsoltá Szid e liturg ritu m ré P ismere kétségk külf utaz a szere it lehe alk erd zs cse s mi lehetsé tanulha e tá Gyulafehérvá letelepe sze zsidók által maga kultúrf állot Vis Nagy-Magyarorsz e száza ke mindsűrű sorako z tudó fő rab aki héber-ny m mara f m k kivéte tal tanulmá kö tartoz A megle i h költő szárma Lewi Salamo vára feltű ele Azo költé kife esz nem számítá Vo u koron ü h verse külön fordí Schön Ba 1778- Ba S 182 költ legú id v ké Paleszti elszárma Avi Ham e egy E tragédi lefordít hébe ma költé gyön korá átülte h nyel Nag jelentős ju z vallástudo nye miá meg összefügg t orsz e tudományá Észrevét interpretá Ta decis e része fő vallás kérdése a vélemé responsu te irod javarés folyó szolg rabbin irodal m z tudomán szent megje Hac folyó Más tudomá m so ritká keletke h nye zs g elmagyaroso m szü tudomá h nye művelé terjesztés ut évtize Erdél tör kísé h n feléleszté isk tannye beveze út si í ke azo nyoma k körülmé ellenha m egye veze eredmén h nyelvtudo Magyarorsz tu gyök v ho l ere alkotáso isk használ készü nyelv kéziköny p e kereszt z rés reform ha a Eu sz á sző tud h n kö rokonság mo nyelvek Magyarorsz l héber-ma nyelvhasonlí amel irod ele ny X XV sz. ma szerző min l ny h nyel je külföl p külf szerző Magyarorszá h nyel be foglalkoz mu azo visszae m té z iskolá bibliatan alk kiegészí h nyelv ame rendszer taníta a e h gramma je z szerző Magyarorszá

1200

CÍ Magyarors

SZÓ Magyarorsz zsi orszá lit n m legr i iro t Nagyszo Min kompilá az sz Vi ugya i szá legr m n bibliafordí töre kétségte erede készü Ug K G t bibliafordítá Vi ellenke áll Hébern irodal Magyarors az id tu bizon ke le z k mind v tud m ra hivatás fol műv vallástudom ame n keres Euró kizá Csa korsz isme műve tu T ell refor ny E része Magyarors elte isme k prote keres tu kö M tekint sz ker kül főiskol h mag több-kev isme iro használ bizon üd ve mely köszönt tanulótárs disszertá alkal amel ez e nyomtat megjelente verse túlny h kísér cs am r na gyakorlott n sz. mi szer ism vers Eg besz t hasz hé M M feje rav f gyászbes mon hé levele Dá L héb la fordí Emma s m U l bu bes mo megtan erdők Ap koloz székfoglaló ra szeret nyel ny ősanyj Ez nyelv szépség kif gazdagság kereszté zsi határvo szom fel a a nyelvismere tanúsk nagy fordí kö Zsolt Szi litur rit r ismer kétség kül uta szer i leh al er z cs m lehets tanulh t Gyulafehérv letelep sz zsidó álta mag kultúr állo Vi Nagy-Magyarors száz k mindsűr sorak tud f ra ak héber-n mar kivét ta tanulm k tarto megl költ szárm Lew Salam vár felt el Az költ kif es ne számít V koro vers külö ford Schö B 1778 B 18 köl leg i k Paleszt elszárm Av Ha eg tragéd lefordí héb m költ gyö kor átült nye Na jelentő j vallástud ny mi me összefüg ors tudomány Észrevé interpret T deci rész f vallá kérdés vélem respons t iro javaré foly szol rabbi iroda tudomá szen megj Ha foly Má tudom s ritk keletk ny z elmagyaros sz tudom ny művel terjeszté u évtiz Erdé tö kís feléleszt is tanny bevez ú s k az nyom körülm ellenh egy vez eredmé nyelvtud Magyarors t gyö h er alkotás is haszná kész nyel kézikön keresz ré refor h E s sz tu k rokonsá m nyelve Magyarors héber-m nyelvhasonl ame iro el n X sz m szerz mi n nye j külfö kül szerz Magyarorsz nye b foglalko m az vissza t iskol bibliata al kiegész nyel am rendsze tanít gramm j szerz Magyarorsz