12008.htm

CÍMSZÓ: Héber pecsétek

SZÓCIKK: Héber pecsétek. Kálmán királynak 1100 körül kiadott zsidótörvénye (l. Kálmán zsidó-törvénye) a felek aláírásának pótlására elrendelte a pecsétek használatát. A zsidók pecsétjének felirata valószínűleg héber volt. Úgy Kálmán, mint IV. Béla ilyen nemű rendelkezései abból a feltevésből indultak ki, hogy a zsidó és keresztény felek egyaránt írástudatlanok. Holott a zsidók legalább egy nyelven, héberül tudtak olvasni és valószínűleg írni is. Következtetni lehet ezt vallási életükből, mert annak egyik legfontosabb eleme a könyvből való imádkozás, de még abból is, hogy a legkisebb magyar zsidó község is tartott tanítót a gyermekek mellett. Jóval később Verbőczi Hármas könyvének zsidó esküje mellett még a pecsétekre nézve is külön intézkedéseket kényszerítettek a zsidókra. Némely városban teljesen megtagadták tőlük a pecsét-használat jogát. Sopron városában törvényes kötelezettséget jelentett számukra, hogy az általuk kiállított okmányt csak egyszerű aláírásukkal erősítsék meg, míg keresztény szerződő feleknél csak a pecséttel ellátott iratoknak volt törvényes erejük. Pozsonyban ezzel szemben súlyt helyeztek a zsidók pecsétjére, ahogy azt a régibb törvények megkövetelték. Némely helyen, ahol használhattak pecsétet, ott a szokásos vörös pecsétviasz használatát tiltották meg nekik, mert az bizonyos kiváltság jelképe volt. Arra kényszerítették hát őket, hogy zöld pecsétviaszt használjanak.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2008. címszó a lexikon => 353. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12008.htm

CÍMSZÓ: Héber pecsétek

SZÓCIKK: Héber pecsétek. Kálmán királynak 1100 körül kiadott zsidótörvénye l. Kálmán zsidó-törvénye a felek aláírásának pótlására elrendelte a pecsétek használatát. A zsidók pecsétjének felirata valószínűleg héber volt. Úgy Kálmán, mint IV. Béla ilyen nemű rendelkezései abból a feltevésből indultak ki, hogy a zsidó és keresztény felek egyaránt írástudatlanok. Holott a zsidók legalább egy nyelven, héberül tudtak olvasni és valószínűleg írni is. Következtetni lehet ezt vallási életükből, mert annak egyik legfontosabb eleme a könyvből való imádkozás, de még abból is, hogy a legkisebb magyar zsidó község is tartott tanítót a gyermekek mellett. Jóval később Verbőczi Hármas könyvének zsidó esküje mellett még a pecsétekre nézve is külön intézkedéseket kényszerítettek a zsidókra. Némely városban teljesen megtagadták tőlük a pecsét-használat jogát. Sopron városában törvényes kötelezettséget jelentett számukra, hogy az általuk kiállított okmányt csak egyszerű aláírásukkal erősítsék meg, míg keresztény szerződő feleknél csak a pecséttel ellátott iratoknak volt törvényes erejük. Pozsonyban ezzel szemben súlyt helyeztek a zsidók pecsétjére, ahogy azt a régibb törvények megkövetelték. Némely helyen, ahol használhattak pecsétet, ott a szokásos vörös pecsétviasz használatát tiltották meg nekik, mert az bizonyos kiváltság jelképe volt. Arra kényszerítették hát őket, hogy zöld pecsétviaszt használjanak.

12008.ht

CÍMSZÓ Hébe pecséte

SZÓCIKK Hébe pecsétek Kálmá királyna 110 körü kiadot zsidótörvény l Kálmá zsidó-törvény fele aláírásána pótlásár elrendelt pecséte használatát zsidó pecsétjéne felirat valószínűle hébe volt Úg Kálmán min IV Bél ilye nem rendelkezése abbó feltevésbő indulta ki hog zsid é keresztén fele egyarán írástudatlanok Holot zsidó legaláb eg nyelven héberü tudta olvasn é valószínűle írn is Következtetn lehe ez vallás életükből mer anna egyi legfontosab elem könyvbő val imádkozás d mé abbó is hog legkiseb magya zsid közsé i tartot tanító gyermeke mellett Jóva későb Verbőcz Hárma könyvéne zsid esküj mellet mé pecsétekr nézv i külö intézkedéseke kényszerítette zsidókra Némel városba teljese megtagadtá tőlü pecsét-használa jogát Sopro városába törvénye kötelezettsége jelentet számukra hog a általu kiállítot okmány csa egyszer aláírásukka erősítsé meg mí keresztén szerződ felekné csa pecsétte ellátot iratokna vol törvénye erejük Pozsonyba ezze szembe súly helyezte zsidó pecsétjére ahog az régib törvénye megkövetelték Némel helyen aho használhatta pecsétet ot szokáso vörö pecsétvias használatá tiltottá me nekik mer a bizonyo kiváltsá jelkép volt Arr kényszerítetté há őket hog zöl pecsétviasz használjanak

12008.h

CÍMSZ Héb pecsét

SZÓCIK Héb pecséte Kálm királyn 11 kör kiado zsidótörvén Kálm zsidó-törvén fel aláírásán pótlásá elrendel pecsét használatá zsid pecsétjén felira valószínűl héb vol Ú Kálmá mi I Bé ily ne rendelkezés abb feltevésb indult k ho zsi kereszté fel egyará írástudatlano Holo zsid legalá e nyelve héber tudt olvas valószínűl ír i Következtet leh e vallá életükbő me ann egy legfontosa ele könyvb va imádkozá m abb i ho legkise magy zsi közs tarto tanít gyermek mellet Jóv késő Verbőc Hárm könyvén zsi eskü melle m pecsétek néz kül intézkedések kényszerített zsidókr Néme városb teljes megtagadt től pecsét-használ jogá Sopr városáb törvény kötelezettség jelente számukr ho által kiállíto okmán cs egysze aláírásukk erősíts me m kereszté szerző felekn cs pecsétt elláto iratokn vo törvény erejü Pozsonyb ezz szemb súl helyezt zsid pecsétjér aho a régi törvény megkövetelté Néme helye ah használhatt pecséte o szokás vör pecsétvia használat tiltott m neki me bizony kiválts jelké vol Ar kényszerített h őke ho zö pecsétvias használjana

12008.

CÍMS Hé pecsé

SZÓCI Hé pecsét Kál király 1 kö kiad zsidótörvé Kál zsidó-törvé fe aláírásá pótlás elrende pecsé használat zsi pecsétjé felir valószínű hé vo Kálm m B il n rendelkezé ab feltevés indul h zs kereszt fe egyar írástudatlan Hol zsi legal nyelv hébe tud olva valószínű í Következte le vall életükb m an eg legfontos el könyv v imádkoz ab h legkis mag zs köz tart taní gyerme melle Jó kés Verbő Hár könyvé zs esk mell pecséte né kü intézkedése kényszerítet zsidók Ném város telje megtagad tő pecsét-haszná jog Sop városá törvén kötelezettsé jelent számuk h álta kiállít okmá c egysz aláírásuk erősít m kereszt szerz felek c pecsét ellát iratok v törvén erej Pozsony ez szem sú helyez zsi pecsétjé ah rég törvén megkövetelt Ném hely a használhat pecsét szoká vö pecsétvi használa tiltot nek m bizon kivált jelk vo A kényszerítet ők h z pecsétvia használjan

12008

CÍM H pecs

SZÓC H pecsé Ká királ k kia zsidótörv Ká zsidó-törv f aláírás pótlá elrend pecs használa zs pecsétj feli valószín h v Kál i rendelkez a feltevé indu z keresz f egya írástudatla Ho zs lega nyel héb tu olv valószín Következt l val életük a e legfonto e köny imádko a legki ma z kö tar tan gyerm mell J ké Verb Há könyv z es mel pecsét n k intézkedés kényszeríte zsidó Né váro telj megtaga t pecsét-haszn jo So város törvé kötelezetts jelen számu ált kiállí okm egys aláírásu erősí keresz szer fele pecsé ellá irato törvé ere Pozson e sze s helye zs pecsétj a ré törvé megkövetel Né hel használha pecsé szok v pecsétv használ tilto ne bizo kivál jel v kényszeríte ő pecsétvi használja

1200

CÍ pec

SZÓ pecs K kirá ki zsidótör K zsidó-tör aláírá pótl elren pec használ z pecsét fel valószí Ká rendelke feltev ind keres egy írástudatl H z leg nye hé t ol valószí Következ va életü legfont kön imádk legk m k ta ta gyer mel k Ver H köny e me pecsé intézkedé kényszerít zsid N vár tel megtag pecsét-hasz j S váro törv kötelezett jele szám ál kiáll ok egy aláírás erős keres sze fel pecs ell irat törv er Pozso sz hely z pecsét r törv megkövete N he használh pecs szo pecsét haszná tilt n biz kivá je kényszerít pecsétv használj