12009.htm

CÍMSZÓ: Hechser

SZÓCIKK: Hechser (h.). Olyan bizonyítvány, amelyet rendszerint egy nagytekintélyű rabbi állít ki annak igazolására, hogy bizonyos étel vagy ital a rituális követelményeknek megfelel. Ilyen bizonyítványt hivatalosan kereskedelmi forgalomba hozott bor, vagy pészachi fogyasztási cikkek számára szoktak kiállítani. A H. eredete visszanyúlik abba az időbe, amikor felmerülhetett az a gyanú, hogy a bor neszech, vagyis más vallás rítusánál már használták. A pészachi fogyasztási cikkek megvizsgálása és igazolása azért fontos, mert biztosítékot kell nyújtani afelől, hogy az élelem előállítása és kezelése megfelelt az előírt szabályoknak és hogy chomec, kovászos étel nem fért hozzá.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2009. címszó a lexikon => 353. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12009.htm

CÍMSZÓ: Hechser

SZÓCIKK: Hechser h. . Olyan bizonyítvány, amelyet rendszerint egy nagytekintélyű rabbi állít ki annak igazolására, hogy bizonyos étel vagy ital a rituális követelményeknek megfelel. Ilyen bizonyítványt hivatalosan kereskedelmi forgalomba hozott bor, vagy pészachi fogyasztási cikkek számára szoktak kiállítani. A H. eredete visszanyúlik abba az időbe, amikor felmerülhetett az a gyanú, hogy a bor neszech, vagyis más vallás rítusánál már használták. A pészachi fogyasztási cikkek megvizsgálása és igazolása azért fontos, mert biztosítékot kell nyújtani afelől, hogy az élelem előállítása és kezelése megfelelt az előírt szabályoknak és hogy chomec, kovászos étel nem fért hozzá.

12009.ht

CÍMSZÓ Hechse

SZÓCIKK Hechse h Olya bizonyítvány amelye rendszerin eg nagytekintély rabb állí k anna igazolására hog bizonyo éte vag ita rituáli követelményekne megfelel Ilye bizonyítvány hivatalosa kereskedelm forgalomb hozot bor vag pészach fogyasztás cikke számár szokta kiállítani H eredet visszanyúli abb a időbe amiko felmerülhetet a gyanú hog bo neszech vagyi má vallá rítusáná má használták pészach fogyasztás cikke megvizsgálás é igazolás azér fontos mer biztosítéko kel nyújtan afelől hog a élele előállítás é kezelés megfelel a előír szabályokna é hog chomec kovászo éte ne fér hozzá

12009.h

CÍMSZ Hechs

SZÓCIK Hechs Oly bizonyítván amely rendszeri e nagytekintél rab áll ann igazolásár ho bizony ét va it rituál követelményekn megfele Ily bizonyítván hivatalos kereskedel forgalom hozo bo va pészac fogyasztá cikk számá szokt kiállítan erede visszanyúl ab időb amik felmerülhete gyan ho b neszec vagy m vall rítusán m használtá pészac fogyasztá cikk megvizsgálá igazolá azé fonto me biztosíték ke nyújta afelő ho élel előállítá kezelé megfele előí szabályokn ho chome kovász ét n fé hozz

12009.

CÍMS Hech

SZÓCI Hech Ol bizonyítvá amel rendszer nagytekinté ra ál an igazolásá h bizon é v i rituá követelmények megfel Il bizonyítvá hivatalo kereskede forgalo hoz b v pésza fogyaszt cik szám szok kiállíta ered visszanyú a idő ami felmerülhet gya h nesze vag val rítusá használt pésza fogyaszt cik megvizsgál igazol az font m biztosíté k nyújt afel h éle előállít kezel megfel elő szabályok h chom kovás é f hoz

12009

CÍM Hec

SZÓC Hec O bizonyítv ame rendsze nagytekint r á a igazolás bizo ritu követelménye megfe I bizonyítv hivatal keresked forgal ho pész fogyasz ci szá szo kiállít ere visszany id am felmerülhe gy nesz va va rítus használ pész fogyasz ci megvizsgá igazo a fon biztosít nyúj afe él előállí keze megfe el szabályo cho ková ho

1200

CÍ He

SZÓ He bizonyít am rendsz nagytekin igazolá biz rit követelmény megf bizonyít hivata kereske forga h pés fogyas c sz sz kiállí er visszan i a felmerülh g nes v v rítu haszná pés fogyas c megvizsg igaz fo biztosí nyú af é előáll kez megf e szabály ch kov h