12010.htm

CÍMSZÓ: Héderváry

SZEMÉLYNÉV: Hédervári Lehel

SZÓCIKK: Hédervári Lehel*, publicista és politikus, szül. Újpesten 1876. Főiskolai tanulmányait a kolozsvári egyetem jogi karán végezte, Kolozsváron megalapította az Újság c. politikai napilapot, amelynek vezércikkeiben a magyar állameszme érdekében harcolt. Később ügyvédi oklevelet szerzett és Budapesten ügyvédi gyakorlatot is folytatott. 1905-ben az újpesti kerület függetlenségi párti programmal országgyűlési képviselőnek választotta. Kossuth Ferenc legmeghittebb köréhez tartozott. 1914. Károlyi Mihály gróf társaságában több függetlenségi képviselővel propaganda-útra Amerikába utazott, ahonnan az időközben kitört világháború miatt csak nagynehezen tudott hazatérni. Az utóbbi években visszavonult a politikától és közgazdasági tevékenységet fejtett ki.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2010. címszó a lexikon => 354. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12010.htm

CÍMSZÓ: Héderváry

SZEMÉLYNÉV: Hédervári Lehel

SZÓCIKK: Hédervári Lehel*, publicista és politikus, szül. Újpesten 1876. Főiskolai tanulmányait a kolozsvári egyetem jogi karán végezte, Kolozsváron megalapította az Újság c. politikai napilapot, amelynek vezércikkeiben a magyar állameszme érdekében harcolt. Később ügyvédi oklevelet szerzett és Budapesten ügyvédi gyakorlatot is folytatott. 1905-ben az újpesti kerület függetlenségi párti programmal országgyűlési képviselőnek választotta. Kossuth Ferenc legmeghittebb köréhez tartozott. 1914. Károlyi Mihály gróf társaságában több függetlenségi képviselővel propaganda-útra Amerikába utazott, ahonnan az időközben kitört világháború miatt csak nagynehezen tudott hazatérni. Az utóbbi években visszavonult a politikától és közgazdasági tevékenységet fejtett ki.

12010.ht

CÍMSZÓ Hédervár

SZEMÉLYNÉV Hédervár Lehe

SZÓCIKK Hédervár Lehel* publicist é politikus szül Újpeste 1876 Főiskola tanulmányai kolozsvár egyete jog kará végezte Kolozsváro megalapított a Újsá c politika napilapot amelyne vezércikkeibe magya állameszm érdekébe harcolt Későb ügyvéd oklevele szerzet é Budapeste ügyvéd gyakorlato i folytatott 1905-be a újpest kerüle függetlenség párt programma országgyűlés képviselőne választotta Kossut Feren legmeghitteb köréhe tartozott 1914 Károly Mihál gró társaságába töb függetlenség képviselőve propaganda-útr Amerikáb utazott ahonna a időközbe kitör világhábor miat csa nagyneheze tudot hazatérni A utóbb évekbe visszavonul politikátó é közgazdaság tevékenysége fejtet ki

12010.h

CÍMSZ Hédervá

SZEMÉLYNÉ Hédervá Leh

SZÓCIK Hédervá Lehel publicis politiku szü Újpest 187 Főiskol tanulmánya kolozsvá egyet jo kar végezt Kolozsvár megalapítot Újs politik napilapo amelyn vezércikkeib magy államesz érdekéb harcol Késő ügyvé oklevel szerze Budapest ügyvé gyakorlat folytatot 1905-b újpes kerül függetlensé pár programm országgyűlé képviselőn választott Kossu Fere legmeghitte köréh tartozot 191 Károl Mihá gr társaságáb tö függetlensé képviselőv propaganda-út Ameriká utazot ahonn időközb kitö világhábo mia cs nagynehez tudo hazatérn utób évekb visszavonu politikát közgazdasá tevékenység fejte k

12010.

CÍMS Héderv

SZEMÉLYN Héderv Le

SZÓCI Héderv Lehe publici politik sz Újpes 18 Főisko tanulmány kolozsv egye j ka végez Kolozsvá megalapíto Új politi napilap amely vezércikkei mag állames érdeké harco Kés ügyv okleve szerz Budapes ügyv gyakorla folytato 1905- újpe kerü függetlens pá program országgyűl képviselő választot Koss Fer legmeghitt köré tartozo 19 Káro Mih g társaságá t függetlens képviselő propaganda-ú Amerik utazo ahon időköz kit világháb mi c nagynehe tud hazatér utó évek visszavon politiká közgazdas tevékenysé fejt

12010

CÍM Héder

SZEMÉLY Héder L

SZÓC Héder Leh public politi s Újpe 1 Főisk tanulmán kolozs egy k vége Kolozsv megalapít Ú polit napila amel vezércikke ma állame érdek harc Ké ügy oklev szer Budape ügy gyakorl folytat 1905 újp ker független p progra országgyű képvisel választo Kos Fe legmeghit kör tartoz 1 Kár Mi társaság független képvisel propaganda- Ameri utaz aho időkö ki világhá m nagyneh tu hazaté ut éve visszavo politik közgazda tevékenys fej

1201

CÍ Héde

SZEMÉL Héde

SZÓ Héde Le publi polit Újp Főis tanulmá koloz eg vég Kolozs megalapí poli napil ame vezércikk m állam érde har K üg okle sze Budap üg gyakor folyta 190 új ke függetle progr országgy képvise választ Ko F legmeghi kö tarto Ká M társasá függetle képvise propaganda Amer uta ah idők k világh nagyne t hazat u év visszav politi közgazd tevékeny fe