12011.htm

CÍMSZÓ: Hegedüs

SZEMÉLYNÉV: Hegedűs Ármin

SZÓCIKK: Hegedűs, 1. Ármin, építész, szül. Szécsényben (Nógrád vm.) 1869. Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte, aztán városi szolgálatba lépett és mint székesfővárosi műszaki tanácsos több iskolát épített a modern szociális higiénia követelményeinek megfelelő gondossággal. A Kerepesi temető új rendezését, valamint a temető árkádépületét is ő tervezte és a Károly-kaszárnya központi városházzá való átépítésének tervei szintén tőle valók. Főműve a budai Gellért-fürdő és szálló hatalmas épülete, melyet tervpályázat útján nyert el és vitt ki Sterk Izidor (1. o.) és Sebestyén Artúr (1. o.) építészekkel együtt. Vidéki városházakon, lakóházakon és áruházakon kívül számos vidéki fürdőépületet tervezett.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2011. címszó a lexikon => 354. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12011.htm

CÍMSZÓ: Hegedüs

SZEMÉLYNÉV: Hegedűs Ármin

SZÓCIKK: Hegedűs, 1. Ármin, építész, szül. Szécsényben Nógrád vm. 1869. Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte, aztán városi szolgálatba lépett és mint székesfővárosi műszaki tanácsos több iskolát épített a modern szociális higiénia követelményeinek megfelelő gondossággal. A Kerepesi temető új rendezését, valamint a temető árkádépületét is ő tervezte és a Károly-kaszárnya központi városházzá való átépítésének tervei szintén tőle valók. Főműve a budai Gellért-fürdő és szálló hatalmas épülete, melyet tervpályázat útján nyert el és vitt ki Sterk Izidor 1. o. és Sebestyén Artúr 1. o. építészekkel együtt. Vidéki városházakon, lakóházakon és áruházakon kívül számos vidéki fürdőépületet tervezett.

12011.ht

CÍMSZÓ Hegedü

SZEMÉLYNÉV Hegedű Ármi

SZÓCIKK Hegedűs 1 Ármin építész szül Szécsénybe Nógrá vm 1869 Tanulmányai budapest műegyeteme végezte aztá város szolgálatb lépet é min székesfőváros műszak tanácso töb iskolá építet moder szociáli higiéni követelményeine megfelel gondossággal Kerepes temet ú rendezését valamin temet árkádépületé i tervezt é Károly-kaszárny központ városházz val átépítéséne terve szinté től valók Főműv buda Gellért-fürd é száll hatalma épülete melye tervpályáza útjá nyer e é vit k Ster Izido 1 o é Sebestyé Artú 1 o építészekke együtt Vidék városházakon lakóházako é áruházako kívü számo vidék fürdőépülete tervezett

12011.h

CÍMSZ Heged

SZEMÉLYNÉ Heged Árm

SZÓCIK Hegedű Ármi építés szü Szécsényb Nógr v 186 Tanulmánya budapes műegyetem végezt azt váro szolgálat lépe mi székesfőváro műsza tanács tö iskol építe mode szociál higién követelményein megfele gondosságga Kerepe teme rendezésé valami teme árkádépület tervez Károly-kaszárn közpon városház va átépítésén terv szint tő való Főmű bud Gellért-für szál hatalm épület mely tervpályáz útj nye vi Ste Izid Sebesty Art építészekk együt Vidé városházako lakóházak áruházak kív szám vidé fürdőépület tervezet

12011.

CÍMS Hege

SZEMÉLYN Hege Ár

SZÓCI Heged Árm építé sz Szécsény Nóg 18 Tanulmány budape műegyete végez az vár szolgála lép m székesfővár műsz tanác t isko épít mod szociá higié követelményei megfel gondosságg Kerep tem rendezés valam tem árkádépüle terve Károly-kaszár közpo városhá v átépítésé ter szin t val Főm bu Gellért-fü szá hatal épüle mel tervpályá út ny v St Izi Sebest Ar építészek együ Vid városházak lakóháza áruháza kí szá vid fürdőépüle terveze

12011

CÍM Heg

SZEMÉLY Heg Á

SZÓC Hege Ár épít s Szécsén Nó 1 Tanulmán budap műegyet vége a vá szolgál lé székesfővá műs taná isk épí mo szoci higi követelménye megfe gondosság Kere te rendezé vala te árkádépül terv Károly-kaszá közp városh átépítés te szi va Fő b Gellért-f sz hata épül me tervpály ú n S Iz Sebes A építésze egy Vi városháza lakóház áruház k sz vi fürdőépül tervez

1201

CÍ He

SZEMÉL He

SZÓ Heg Á épí Szécsé N Tanulmá buda műegye vég v szolgá l székesfőv mű tan is ép m szoc hig követelmény megf gondossá Ker t rendez val t árkádépü ter Károly-kasz köz város átépíté t sz v F Gellért- s hat épü m tervpál I Sebe építész eg V városház lakóhá áruhá s v fürdőépü terve