12015.htm

CÍMSZÓ: Hegyi beszéd

SZÓCIKK: "Hegyi beszéd. Jézus leglényegesebb tanait összefoglaló és a keresztény vallásosság és erkölcs alaptörvényeit tartalmazó beszéd, melyet Jézus Máté evangélista szerint egy hegyen Lukács szerint (6, 17) sík földön, mezőn tartott. (Ezért Luther mezei beszédnek nevezi.) Lukács rövidebben s tartalmilag is más formában közli a H.-et mint Máté. Ezért a H. az evangélisták alkotásának tekinthető, amelynek anyagát bizonyára egy és ugyanazon forrásból, a fennmaradt szájhagyományokból merítették. E hagyományok megbízhatósága - mint a saját koruk eseményeitől is befolyásolt evangélisták kétféle, tartalmilag is különböző közlése igazolja - kétséges és egyáltalán nem állapítható meg pontosan, hogy a H. mely részei származnak egyenesen Jézustól. A H. tartalmilag szorosan összefügg a zsidóság tanaival. A házasságtörésről, esküről, alamizsnaadásról, imáról, böjtről, kincsgyűjtésről és az Istenbe vetett bizalomról ugyanazokat a nézeteket fejti ki, amelyek a talmudi-midrási irodalomban is megtalálhatók. De a bocsánatról szóló tannak, a Miatyánknak, a szegények és szenvedőkről hirdetett tanoknak a paralleljei is megvannak a zsidó irodalomban (l. Miatyánk). Természetesen a H. tételei között olyanok is akadnak, - így az elválásról stb. - amelyekkel analóg tételeket nem találunk a zsidó irodalomban. Ezeket a tételeket lélektanilag Jézus és követőinek ama hite világítja meg, hogy a mennyek országa nagyon közel van s annál méltóbbá teheti magát valaki a mennyek országának üdvére, mennél odaadóbban teljesíti az írás szavát s mennél nagyobb szenvedéseket visel el ártatlanul. Ezzel a hittel magyarázható az ellenség szeretetéről szóló parancs: a Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azoknak, kik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, imádkozzatok azokért, akik gúnyolnak benneteket.» (Lukács 6. 27, 28.) A Bibliában az ellenség szeretetéről a következő kitételek olvashatók: «Ha elesik ellenséged, ne örvendezz; ha tántorog, ne ujjongjon a te szíved.» (Példabeszédek 24. 17). «Ha ellenséged ökre vagy szamara elbitangolt, vidd vissza neki. Ha ellenséged szamara terhe alatt roskadozik, segíts rajta s vidd te a teher egy részét». (Mózes II. 23. 4, 5). «Ha éhezik ellenséged, adj neki kenyeret, ha szomjazik, adj neki vizet». (Példab. 25. 21). A mindennapi főima (sémone eszré) végén ez áll: «Azokkal szemben, akik átkoznak, hallgasson az én lelkem és legyen olyan, mint a por». Hasonló szellemből fakadt ez a mondás : «Tartozz inkább az átkozottak, mint az átkozok közé» (Szanhedrin 48-49a), továbbá a Sabbat traktátus (88b) eme mondatai: «A mi rabbijaink tanítják: akik szívesebben megalázkodnak, semhogy másokat megalázzanak, akik tűrik a gyalázkodást anélkül, hogy azt viszonoznák, akik mindezt Isten iránti szeretetből teszik s örvendeznek a szenvedéseknek, melyeket viselniük kell, azokról mondja az írás, hogy egykoron úgy fognak tündökölni fényességükben, miként a nap». A példákból is látható, hogy a zsidó vallási morál egyik alaptétele az ellenség iránt való türelem és szeretet. Éppen ezért Máté Evangéliumának ez a mondata : «Ti hallottátok, hogy megmondatott: szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet» - érthetetlen és még tisztázásra szorul. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2015. címszó a lexikon => 354. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12015.htm

CÍMSZÓ: Hegyi beszéd

SZÓCIKK: Hegyi beszéd. Jézus leglényegesebb tanait összefoglaló és a keresztény vallásosság és erkölcs alaptörvényeit tartalmazó beszéd, melyet Jézus Máté evangélista szerint egy hegyen Lukács szerint 6, 17 sík földön, mezőn tartott. Ezért Luther mezei beszédnek nevezi. Lukács rövidebben s tartalmilag is más formában közli a H.-et mint Máté. Ezért a H. az evangélisták alkotásának tekinthető, amelynek anyagát bizonyára egy és ugyanazon forrásból, a fennmaradt szájhagyományokból merítették. E hagyományok megbízhatósága - mint a saját koruk eseményeitől is befolyásolt evangélisták kétféle, tartalmilag is különböző közlése igazolja - kétséges és egyáltalán nem állapítható meg pontosan, hogy a H. mely részei származnak egyenesen Jézustól. A H. tartalmilag szorosan összefügg a zsidóság tanaival. A házasságtörésről, esküről, alamizsnaadásról, imáról, böjtről, kincsgyűjtésről és az Istenbe vetett bizalomról ugyanazokat a nézeteket fejti ki, amelyek a talmudi-midrási irodalomban is megtalálhatók. De a bocsánatról szóló tannak, a Miatyánknak, a szegények és szenvedőkről hirdetett tanoknak a paralleljei is megvannak a zsidó irodalomban l. Miatyánk . Természetesen a H. tételei között olyanok is akadnak, - így az elválásról stb. - amelyekkel analóg tételeket nem találunk a zsidó irodalomban. Ezeket a tételeket lélektanilag Jézus és követőinek ama hite világítja meg, hogy a mennyek országa nagyon közel van s annál méltóbbá teheti magát valaki a mennyek országának üdvére, mennél odaadóbban teljesíti az írás szavát s mennél nagyobb szenvedéseket visel el ártatlanul. Ezzel a hittel magyarázható az ellenség szeretetéről szóló parancs: a Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azoknak, kik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, imádkozzatok azokért, akik gúnyolnak benneteket. Lukács 6. 27, 28. A Bibliában az ellenség szeretetéről a következő kitételek olvashatók: Ha elesik ellenséged, ne örvendezz; ha tántorog, ne ujjongjon a te szíved. Példabeszédek 24. 17 . Ha ellenséged ökre vagy szamara elbitangolt, vidd vissza neki. Ha ellenséged szamara terhe alatt roskadozik, segíts rajta s vidd te a teher egy részét . Mózes II. 23. 4, 5 . Ha éhezik ellenséged, adj neki kenyeret, ha szomjazik, adj neki vizet . Példab. 25. 21 . A mindennapi főima sémone eszré végén ez áll: Azokkal szemben, akik átkoznak, hallgasson az én lelkem és legyen olyan, mint a por . Hasonló szellemből fakadt ez a mondás : Tartozz inkább az átkozottak, mint az átkozok közé Szanhedrin 48-49a , továbbá a Sabbat traktátus 88b eme mondatai: A mi rabbijaink tanítják: akik szívesebben megalázkodnak, semhogy másokat megalázzanak, akik tűrik a gyalázkodást anélkül, hogy azt viszonoznák, akik mindezt Isten iránti szeretetből teszik s örvendeznek a szenvedéseknek, melyeket viselniük kell, azokról mondja az írás, hogy egykoron úgy fognak tündökölni fényességükben, miként a nap . A példákból is látható, hogy a zsidó vallási morál egyik alaptétele az ellenség iránt való türelem és szeretet. Éppen ezért Máté Evangéliumának ez a mondata : Ti hallottátok, hogy megmondatott: szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet - érthetetlen és még tisztázásra szorul.

12015.ht

CÍMSZÓ Hegy beszé

SZÓCIKK Hegy beszéd Jézu leglényegeseb tanai összefoglal é keresztén vallásossá é erkölc alaptörvényei tartalmaz beszéd melye Jézu Mát evangélist szerin eg hegye Lukác szerin 6 1 sí földön mező tartott Ezér Luthe meze beszédne nevezi Lukác rövidebbe tartalmila i má formába közl H.-e min Máté Ezér H a evangélistá alkotásána tekinthető amelyne anyagá bizonyár eg é ugyanazo forrásból fennmarad szájhagyományokbó merítették hagyományo megbízhatóság min sajá koru eseményeitő i befolyásol evangélistá kétféle tartalmila i különböz közlés igazolj kétsége é egyáltalá ne állapíthat me pontosan hog H mel része származna egyenese Jézustól H tartalmila szorosa összefüg zsidósá tanaival házasságtörésről esküről alamizsnaadásról imáról böjtről kincsgyűjtésrő é a Istenb vetet bizalomró ugyanazoka nézeteke fejt ki amelye talmudi-midrás irodalomba i megtalálhatók D bocsánatró szól tannak Miatyánknak szegénye é szenvedőkrő hirdetet tanokna parallelje i megvanna zsid irodalomba l Miatyán Természetese H tétele közöt olyano i akadnak íg a elválásró stb amelyekke analó tételeke ne találun zsid irodalomban Ezeke tételeke lélektanila Jézu é követőine am hit világítj meg hog mennye ország nagyo köze va anná méltóbb tehet magá valak mennye országána üdvére menné odaadóbba teljesít a írá szavá menné nagyob szenvedéseke vise e ártatlanul Ezze hitte magyarázhat a ellensé szeretetérő szól parancs Szeresséte ellenségeiteket tegyete jó azoknak ki gyűlölne titeket áldjáto azokat aki átkoznak imádkozzato azokért aki gúnyolna benneteket Lukác 6 27 28 Bibliába a ellensé szeretetérő következ kitétele olvashatók H elesi ellenséged n örvendezz h tántorog n ujjongjo t szíved Példabeszéde 24 1 H ellensége ökr vag szamar elbitangolt vid vissz neki H ellensége szamar terh alat roskadozik segít rajt vid t tehe eg részé Móze II 23 4 H éhezi ellenséged ad nek kenyeret h szomjazik ad nek vize Példab 25 2 mindennap főim sémon eszr végé e áll Azokka szemben aki átkoznak hallgasso a é lelke é legye olyan min po Hasonl szellembő fakad e mondá Tartoz inkáb a átkozottak min a átkozo köz Szanhedri 48-49 tovább Sabba traktátu 88 em mondatai m rabbijain tanítják aki szívesebbe megalázkodnak semhog másoka megalázzanak aki tűri gyalázkodás anélkül hog az viszonoznák aki mindez Iste iránt szeretetbő teszi örvendezne szenvedéseknek melyeke viselniü kell azokró mondj a írás hog egykoro úg fogna tündököln fényességükben mikén na példákbó i látható hog zsid vallás morá egyi alaptétel a ellensé irán val türele é szeretet Éppe ezér Mát Evangéliumána e mondat T hallottátok hog megmondatott szeres felebarátoda é gyűlöl ellenségede érthetetle é mé tisztázásr szorul

12015.h

CÍMSZ Heg besz

SZÓCIK Heg beszé Jéz leglényegese tana összefogla kereszté vallásoss erköl alaptörvénye tartalma beszé mely Jéz Má evangélis szeri e hegy Luká szeri s földö mez tartot Ezé Luth mez beszédn nevez Luká rövidebb tartalmil m formáb köz H.- mi Mát Ezé evangélist alkotásán tekinthet amelyn anyag bizonyá e ugyanaz forrásbó fennmara szájhagyományokb merítetté hagyomány megbízhatósá mi saj kor eseményeit befolyáso evangélist kétfél tartalmil különbö közlé igazol kétség egyáltal n állapítha m pontosa ho me rész származn egyenes Jézustó tartalmil szoros összefü zsidós tanaiva házasságtörésrő eskürő alamizsnaadásró imáró böjtrő kincsgyűjtésr Isten vete bizalomr ugyanazok nézetek fej k amely talmudi-midrá irodalomb megtalálható bocsánatr szó tanna Miatyánkna szegény szenvedőkr hirdete tanokn parallelj megvann zsi irodalomb Miatyá Természetes tétel közö olyan akadna í elválásr st amelyekk anal tételek n találu zsi irodalomba Ezek tételek lélektanil Jéz követőin a hi világít me ho menny orszá nagy köz v ann méltób tehe mag vala menny országán üdvér menn odaadóbb teljesí ír szav menn nagyo szenvedések vis ártatlanu Ezz hitt magyarázha ellens szeretetér szó paranc Szeressét ellenségeiteke tegyet j azokna k gyűlöln titeke áldját azoka ak átkozna imádkozzat azokér ak gúnyoln benneteke Luká 2 2 Bibliáb ellens szeretetér követke kitétel olvasható eles ellensége örvendez tántoro ujjongj szíve Példabeszéd 2 ellenség ök va szama elbitangol vi viss nek ellenség szama ter ala roskadozi segí raj vi teh e rész Móz I 2 éhez ellensége a ne kenyere szomjazi a ne viz Példa 2 mindenna fői sémo esz vég ál Azokk szembe ak átkozna hallgass lelk legy olya mi p Hason szellemb faka mond Tarto inká átkozotta mi átkoz kö Szanhedr 48-4 továb Sabb traktát 8 e mondata rabbijai tanítjá ak szívesebb megalázkodna semho mások megalázzana ak tűr gyalázkodá anélkü ho a viszonozná ak minde Ist irán szeretetb tesz örvendezn szenvedésekne melyek viselni kel azokr mond írá ho egykor ú fogn tündököl fényességükbe miké n példákb láthat ho zsi vallá mor egy alaptéte ellens irá va türel szerete Épp ezé Má Evangéliumán monda hallottáto ho megmondatot szere felebarátod gyűlö ellenséged érthetetl m tisztázás szoru

12015.

CÍMS He bes

SZÓCI He besz Jé leglényeges tan összefogl kereszt vallásos erkö alaptörvény tartalm besz mel Jé M evangéli szer heg Luk szer föld me tarto Ez Lut me beszéd neve Luk rövideb tartalmi formá kö H. m Má Ez evangélis alkotásá tekinthe amely anya bizony ugyana forrásb fennmar szájhagyományok merített hagyomán megbízhatós m sa ko eseményei befolyás evangélis kétfé tartalmi különb közl igazo kétsé egyálta állapíth pontos h m rés származ egyene Jézust tartalmi szoro összef zsidó tanaiv házasságtörésr eskür alamizsnaadásr imár böjtr kincsgyűjtés Iste vet bizalom ugyanazo nézete fe amel talmudi-midr irodalom megtalálhat bocsánat sz tann Miatyánkn szegén szenvedők hirdet tanok parallel megvan zs irodalom Miaty Természete téte köz olya akadn elválás s amelyek ana tétele talál zs irodalomb Eze tétele lélektani Jé követői h világí m h menn orsz nag kö an méltó teh ma val menn országá üdvé men odaadób teljes í sza men nagy szenvedése vi ártatlan Ez hit magyarázh ellen szereteté sz paran Szeressé ellenségeitek tegye azokn gyűlöl titek áldjá azok a átkozn imádkozza azoké a gúnyol bennetek Luk Bibliá ellen szereteté követk kitéte olvashat ele ellenség örvende tántor ujjong szív Példabeszé ellensé ö v szam elbitango v vis ne ellensé szam te al roskadoz seg ra v te rés Mó éhe ellenség n kenyer szomjaz n vi Péld mindenn fő sém es vé á Azok szemb a átkozn hallgas lel leg oly m Haso szellem fak mon Tart ink átkozott m átko k Szanhed 48- tová Sab traktá mondat rabbija tanítj a szíveseb megalázkodn semh máso megalázzan a tű gyalázkod anélk h viszonozn a mind Is irá szeretet tes örvendez szenvedésekn melye viseln ke azok mon ír h egyko fog tündökö fényességükb mik példák látha h zs vall mo eg alaptét ellen ir v türe szeret Ép ez M Evangéliumá mond hallottát h megmondato szer felebaráto gyűl ellensége érthetet tisztázá szor

12015

CÍM H be

SZÓC H bes J leglényege ta összefog keresz valláso erk alaptörvén tartal bes me J evangél sze he Lu sze föl m tart E Lu m beszé nev Lu rövide tartalm form k H M E evangéli alkotás tekinth amel any bizon ugyan forrás fennma szájhagyományo merítet hagyomá megbízható s k eseménye befolyá evangéli kétf tartalm külön köz igaz kéts egyált állapít ponto ré szárma egyen Jézus tartalm szor össze zsid tanai házasságtörés eskü alamizsnaadás imá böjt kincsgyűjté Ist ve bizalo ugyanaz nézet f ame talmudi-mid irodalo megtalálha bocsána s tan Miatyánk szegé szenvedő hirde tano paralle megva z irodalo Miat Természet tét kö oly akad elválá amelye an tétel talá z irodalom Ez tétel lélektan J követő világ men ors na k a mélt te m va men ország üdv me odaadó telje sz me nag szenvedés v ártatla E hi magyaráz elle szeretet s para Szeress ellenségeite tegy azok gyűlö tite áldj azo átkoz imádkozz azok gúnyo bennete Lu Bibli elle szeretet követ kitét olvasha el ellensé örvend tánto ujjon szí Példabesz ellens sza elbitang vi n ellens sza t a roskado se r t ré M éh ellensé kenye szomja v Pél minden f sé e v Azo szem átkoz hallga le le ol Has szelle fa mo Tar in átkozot átk Szanhe 48 tov Sa trakt monda rabbij tanít szívese megalázkod sem más megalázza t gyalázko anél viszonoz min I ir szerete te örvende szenvedések mely visel k azo mo í egyk fo tündök fényességük mi példá láth z val m e alapté elle i tür szere É e Evangélium mon hallottá megmondat sze felebarát gyű ellenség érthete tisztáz szo

1201

CÍ b

SZÓ be leglényeg t összefo keres vallás er alaptörvé tarta be m evangé sz h L sz fö tar L besz ne L rövid tartal for evangél alkotá tekint ame an bizo ugya forrá fennm szájhagyomány meríte hagyom megbízhat esemény befoly evangél két tartal külö kö iga két egyál állapí pont r szárm egye Jézu tartal szo össz zsi tana házasságtöré esk alamizsnaadá im böj kincsgyűjt Is v bizal ugyana néze am talmudi-mi irodal megtalálh bocsán ta Miatyán szeg szenved hird tan parall megv irodal Mia Természe té k ol aka elvál amely a téte tal irodalo E téte lélekta követ vilá me or n mél t v me orszá üd m odaad telj s m na szenvedé ártatl h magyará ell szerete par Szeres ellenségeit teg azo gyűl tit áld az átko imádkoz azo gúny bennet L Bibl ell szerete köve kité olvash e ellens örven tánt ujjo sz Példabes ellen sz elbitan v ellen sz roskad s r é ellens keny szomj Pé minde s Az sze átko hallg l l o Ha szell f m Ta i átkozo át Szanh 4 to S trak mond rabbi taní szíves megalázko se má megalázz gyalázk ané viszono mi i szeret t örvend szenvedése mel vise az m egy f tündö fényességü m péld lát va alapt ell tü szer Evangéliu mo hallott megmonda sz felebará gy ellensé érthet tisztá sz