12016.htm

CÍMSZÓ: Heilprin

SZEMÉLYNÉV: Heilprin Angelo

SZÓCIKK: "Heilprin. 1. Angelo, amerikai természettudós, H. Mihály (1. o.) ua, szül. Sátoraljaújhelyen 1853 márc. 31., megh. New-Yorkban 1907 júl. 17. Atyjával együtt 1856. vándorolt ki Amerikába, ahol középiskolai és egyetemi tanulmányait elvégezte. 1876-78. az angol kir. bányászati főiskola, a bécsi geológiai intézet és a hasonnemű florencí és genovai intézetek hallgatója volt, azután visszatért az Egyesült- Államokba és ott hamarosan karriert csinált. 1880-1900 közt a paleontológia és geológia tanára volt a philadelphiai természettudományi akadémián s egyszersmind az ottani múzeum őre. A philadelphiai Földrajzi Társaság elnöke is volt ebben az időben. 1886. Floridában, 1888. Bermudában, majd Mexikóban vezetett geológiai expedíciót és ezen vidékek geológiai struktúrájára új világot derített, 1892. Grönlandba vezetett expedíciót. A Mount Pelée kitörése után annak kráterét megmászta, még az erupció idején s azt le is festette. Főbb tudományos művei: Contributions to the Tertiary Geology and Paleontology of the United States (1884); Town Geology, the Lesson of the Philadelphia Rocks (1885); The Geographical and Geological Distribution of Animals (1887); The Geological Evidences of Evolution (1888); The Bermuda Islands (1889); Principles of Geology (1890); The Arctic Problem and Narrative of the Peary Relief Expedition (1893); The Earth and its Story (1896); Alaska and the Klondike (1899); Mount Pelée and the Tragedy of Martitnique {1903)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2016. címszó a lexikon => 355. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12016.htm

CÍMSZÓ: Heilprin

SZEMÉLYNÉV: Heilprin Angelo

SZÓCIKK: Heilprin. 1. Angelo, amerikai természettudós, H. Mihály 1. o. ua, szül. Sátoraljaújhelyen 1853 márc. 31., megh. New-Yorkban 1907 júl. 17. Atyjával együtt 1856. vándorolt ki Amerikába, ahol középiskolai és egyetemi tanulmányait elvégezte. 1876-78. az angol kir. bányászati főiskola, a bécsi geológiai intézet és a hasonnemű florencí és genovai intézetek hallgatója volt, azután visszatért az Egyesült- Államokba és ott hamarosan karriert csinált. 1880-1900 közt a paleontológia és geológia tanára volt a philadelphiai természettudományi akadémián s egyszersmind az ottani múzeum őre. A philadelphiai Földrajzi Társaság elnöke is volt ebben az időben. 1886. Floridában, 1888. Bermudában, majd Mexikóban vezetett geológiai expedíciót és ezen vidékek geológiai struktúrájára új világot derített, 1892. Grönlandba vezetett expedíciót. A Mount Pelée kitörése után annak kráterét megmászta, még az erupció idején s azt le is festette. Főbb tudományos művei: Contributions to the Tertiary Geology and Paleontology of the United States 1884 ; Town Geology, the Lesson of the Philadelphia Rocks 1885 ; The Geographical and Geological Distribution of Animals 1887 ; The Geological Evidences of Evolution 1888 ; The Bermuda Islands 1889 ; Principles of Geology 1890 ; The Arctic Problem and Narrative of the Peary Relief Expedition 1893 ; The Earth and its Story 1896 ; Alaska and the Klondike 1899 ; Mount Pelée and the Tragedy of Martitnique {1903 .

12016.ht

CÍMSZÓ Heilpri

SZEMÉLYNÉV Heilpri Angel

SZÓCIKK Heilprin 1 Angelo amerika természettudós H Mihál 1 o ua szül Sátoraljaújhelye 185 márc 31. megh New-Yorkba 190 júl 17 Atyjáva együt 1856 vándorol k Amerikába aho középiskola é egyetem tanulmányai elvégezte 1876-78 a ango kir bányászat főiskola bécs geológia intéze é hasonnem florenc é genova intézete hallgatój volt azutá visszatér a Egyesült Államokb é ot hamarosa karrier csinált 1880-190 köz paleontológi é geológi tanár vol philadelphia természettudomány akadémiá egyszersmin a ottan múzeu őre philadelphia Földrajz Társasá elnök i vol ebbe a időben 1886 Floridában 1888 Bermudában maj Mexikóba vezetet geológia expedíció é eze vidéke geológia struktúrájár ú világo derített 1892 Grönlandb vezetet expedíciót Moun Pelé kitörés utá anna kráteré megmászta mé a erupci idejé az l i festette Főb tudományo művei Contribution t th Tertiar Geolog an Paleontolog o th Unite State 188 Tow Geology th Lesso o th Philadelphi Rock 188 Th Geographica an Geologica Distributio o Animal 188 Th Geologica Evidence o Evolutio 188 Th Bermud Island 188 Principle o Geolog 189 Th Arcti Proble an Narrativ o th Pear Relie Expeditio 189 Th Eart an it Stor 189 Alask an th Klondik 189 Moun Pelé an th Traged o Martitniqu {190

12016.h

CÍMSZ Heilpr

SZEMÉLYNÉ Heilpr Ange

SZÓCIK Heilpri Angel amerik természettudó Mihá u szü Sátoraljaújhely 18 már 31 meg New-Yorkb 19 jú 1 Atyjáv együ 185 vándoro Amerikáb ah középiskol egyete tanulmánya elvégezt 1876-7 ang ki bányásza főiskol béc geológi intéz hasonne floren genov intézet hallgató vol azut visszaté Egyesül Államok o hamaros karrie csinál 1880-19 kö paleontológ geológ taná vo philadelphi természettudomán akadémi egyszersmi otta múze őr philadelphi Földraj Társas elnö vo ebb időbe 188 Floridába 188 Bermudába ma Mexikób vezete geológi expedíci ez vidék geológi struktúrájá világ derítet 189 Grönland vezete expedíció Mou Pel kitöré ut ann kráter megmászt m erupc idej a festett Fő tudomány műve Contributio t Tertia Geolo a Paleontolo t Unit Stat 18 To Geolog t Less t Philadelph Roc 18 T Geographic a Geologic Distributi Anima 18 T Geologic Evidenc Evoluti 18 T Bermu Islan 18 Principl Geolo 18 T Arct Probl a Narrati t Pea Reli Expediti 18 T Ear a i Sto 18 Alas a t Klondi 18 Mou Pel a t Trage Martitniq {19

12016.

CÍMS Heilp

SZEMÉLYN Heilp Ang

SZÓCI Heilpr Ange ameri természettud Mih sz Sátoraljaújhel 1 má 3 me New-York 1 j Atyjá egy 18 vándor Ameriká a középisko egyet tanulmány elvégez 1876- an k bányász főisko bé geológ inté hasonn flore geno intéze hallgat vo azu visszat Egyesü Államo hamaro karri csiná 1880-1 k paleontoló geoló tan v philadelph természettudomá akadém egyszersm ott múz ő philadelph Földra Társa eln v eb időb 18 Floridáb 18 Bermudáb m Mexikó vezet geológ expedíc e vidé geológ struktúráj vilá deríte 18 Grönlan vezet expedíci Mo Pe kitör u an kráte megmász erup ide festet F tudomán műv Contributi Terti Geol Paleontol Uni Sta 1 T Geolo Les Philadelp Ro 1 Geographi Geologi Distribut Anim 1 Geologi Eviden Evolut 1 Berm Isla 1 Princip Geol 1 Arc Prob Narrat Pe Rel Expedit 1 Ea St 1 Ala Klond 1 Mo Pe Trag Martitni {1

12016

CÍM Heil

SZEMÉLY Heil An

SZÓC Heilp Ang amer természettu Mi s Sátoraljaújhe m m New-Yor Atyj eg 1 vándo Amerik középisk egye tanulmán elvége 1876 a bányás főisk b geoló int hason flor gen intéz hallga v az vissza Egyes Állam hamar karr csin 1880- paleontol geol ta philadelp természettudom akadé egyszers ot mú philadelp Földr Társ el e idő 1 Floridá 1 Bermudá Mexik veze geoló expedí vid geoló struktúrá vil derít 1 Grönla veze expedíc M P kitö a krát megmás eru id feste tudomá mű Contribut Tert Geo Paleonto Un St Geol Le Philadel R Geograph Geolog Distribu Ani Geolog Evide Evolu Ber Isl Princi Geo Ar Pro Narra P Re Expedi E S Al Klon M P Tra Martitn {

1201

CÍ Hei

SZEMÉL Hei A

SZÓ Heil An ame természett M Sátoraljaújh New-Yo Aty e vánd Ameri középis egy tanulmá elvég 187 bányá főis geol in haso flo ge inté hallg a vissz Egye Álla hama kar csi 1880 paleonto geo t philadel természettudo akad egyszer o m philadel Föld Tár e id Florid Bermud Mexi vez geol exped vi geol struktúr vi derí Grönl vez expedí kit krá megmá er i fest tudom m Contribu Ter Ge Paleont U S Geo L Philade Geograp Geolo Distrib An Geolo Evid Evol Be Is Princ Ge A Pr Narr R Exped A Klo Tr Martit