12018.htm

CÍMSZÓ: Heilprin

SZEMÉLYNÉV: Heilprin Mihály

SZÓCIKK: "H. Mihály, amerikai filantróp és publicista, szül. Piotrkovban (Orosz-Lengyelországban) 1823. febr. 23., megh. Summitben (New-Yersey) 1888 máj. 10. Atyja Phineas Mendel H. kiváló hebraista volt, aki a felvilágosodott orthodoxia szellemében fiától a világi tudományokat sem zárta el. Egyetlen más tanára vagy iskolája nem volt H-nak atyján kívül. Kitűnő memóriájának köszönhette, hogy enciklopédikus tudásának korán megvetette alapját. 1843-ban költözött Magyarországra eleinte Miskolcon volt könyvkereskedő. Rövid idő alatt megtanult magyarul, úgy, hogy mikor a forradalom kitört, magyar politikai cikkeket és verseket írt. H. Kossuthtal közelebbi ismeretségbe jutott s a belügyminisztérium irodalmi osztályának lett a titkárja. Szemerével is szoros barátságot tartott. A forradalom összeomlása után Krakkóba menekült, majd Franciaországba ment, ahol egy évig tartózkodott, de már 1850. visszatért Sátoraljaújhelyre, ahol tanító lett. Ekkor tanult meg angolul és 1856. Angliába utazott azzal a céllal, hogy ott telepszik meg, de Kossuth, tanácsára az Egyesült-Államokba ment. Itt Philadelphiában lett egy nagyarányú zsidó iskola tanára. A polgárháború idején a rabszolgaellenes tábor érdekeiért küzdött. 1858-ban az Appleton-féle New American Encyclopedia földrajzi, történelmi és biográfiai szerkesztője lett. Itt ő írta a Magyarországról, Lengyelországról és a zsidóságról szóló cikkeket. Később Brooklynba, majd Washingtonba költözött, ahol folyóiratot szerkesztett The Balarne címen, 1865 óta haláláig a Nation-nak írt külpolitikai cikkeket, 1876-ban az új American Encyclopedia társszerkesztője volt. A nyolcvanas években, az oroszországi zsidóüldözések hatása alatt bevándorló hitsorsosai ügyeit intézte, ő organizálta a segélyezést és letelepítést s e téren annyit tett egymaga, hogy kortársai feljegyzése szerint munkája a mártírsággal volt határos Önállóan megjelent tőle: The Historical Poetry of the Ancient Hebrews {2 vol. 1879-80), amelyben teljesen elfogadja a modern biblia-kritika metódusát, továbbá: Bibelkritische Notizen (1893, Baltimore, Szóld rabbi bevezetésével). Magyar versei: Zsidó kördal (1846); Éjszaki határnál (1846) és Köztársasági dalok c. gyűjteménye, mely 1849 májusában jelent meg. Vámbéry Árminnal közösen írta; Hungary in ancient., médiáéval and modern times c. művét (1887). Életrajzát többek közt Hochmuth Ábrahám is megírta a M.Zs. Szemle 1888. évf.-ban, újabban pedig Francis Dávid Pollák new-yorki író The Family H. címen.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2018. címszó a lexikon => 355. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12018.htm

CÍMSZÓ: Heilprin

SZEMÉLYNÉV: Heilprin Mihály

SZÓCIKK: H. Mihály, amerikai filantróp és publicista, szül. Piotrkovban Orosz-Lengyelországban 1823. febr. 23., megh. Summitben New-Yersey 1888 máj. 10. Atyja Phineas Mendel H. kiváló hebraista volt, aki a felvilágosodott orthodoxia szellemében fiától a világi tudományokat sem zárta el. Egyetlen más tanára vagy iskolája nem volt H-nak atyján kívül. Kitűnő memóriájának köszönhette, hogy enciklopédikus tudásának korán megvetette alapját. 1843-ban költözött Magyarországra eleinte Miskolcon volt könyvkereskedő. Rövid idő alatt megtanult magyarul, úgy, hogy mikor a forradalom kitört, magyar politikai cikkeket és verseket írt. H. Kossuthtal közelebbi ismeretségbe jutott s a belügyminisztérium irodalmi osztályának lett a titkárja. Szemerével is szoros barátságot tartott. A forradalom összeomlása után Krakkóba menekült, majd Franciaországba ment, ahol egy évig tartózkodott, de már 1850. visszatért Sátoraljaújhelyre, ahol tanító lett. Ekkor tanult meg angolul és 1856. Angliába utazott azzal a céllal, hogy ott telepszik meg, de Kossuth, tanácsára az Egyesült-Államokba ment. Itt Philadelphiában lett egy nagyarányú zsidó iskola tanára. A polgárháború idején a rabszolgaellenes tábor érdekeiért küzdött. 1858-ban az Appleton-féle New American Encyclopedia földrajzi, történelmi és biográfiai szerkesztője lett. Itt ő írta a Magyarországról, Lengyelországról és a zsidóságról szóló cikkeket. Később Brooklynba, majd Washingtonba költözött, ahol folyóiratot szerkesztett The Balarne címen, 1865 óta haláláig a Nation-nak írt külpolitikai cikkeket, 1876-ban az új American Encyclopedia társszerkesztője volt. A nyolcvanas években, az oroszországi zsidóüldözések hatása alatt bevándorló hitsorsosai ügyeit intézte, ő organizálta a segélyezést és letelepítést s e téren annyit tett egymaga, hogy kortársai feljegyzése szerint munkája a mártírsággal volt határos Önállóan megjelent tőle: The Historical Poetry of the Ancient Hebrews {2 vol. 1879-80 , amelyben teljesen elfogadja a modern biblia-kritika metódusát, továbbá: Bibelkritische Notizen 1893, Baltimore, Szóld rabbi bevezetésével . Magyar versei: Zsidó kördal 1846 ; Éjszaki határnál 1846 és Köztársasági dalok c. gyűjteménye, mely 1849 májusában jelent meg. Vámbéry Árminnal közösen írta; Hungary in ancient., médiáéval and modern times c. művét 1887 . Életrajzát többek közt Hochmuth Ábrahám is megírta a M.Zs. Szemle 1888. évf.-ban, újabban pedig Francis Dávid Pollák new-yorki író The Family H. címen.

12018.ht

CÍMSZÓ Heilpri

SZEMÉLYNÉV Heilpri Mihál

SZÓCIKK H Mihály amerika filantró é publicista szül Piotrkovba Orosz-Lengyelországba 1823 febr 23. megh Summitbe New-Yerse 188 máj 10 Atyj Phinea Mende H kivál hebraist volt ak felvilágosodot orthodoxi szellemébe fiátó világ tudományoka se zárt el Egyetle má tanár vag iskoláj ne vol H-na atyjá kívül Kitűn memóriájána köszönhette hog enciklopédiku tudásána korá megvetett alapját 1843-ba költözöt Magyarországr eleint Miskolco vol könyvkereskedő Rövi id alat megtanul magyarul úgy hog miko forradalo kitört magya politika cikkeke é verseke írt H Kossuthta közelebb ismeretségb jutot belügyminisztériu irodalm osztályána let titkárja Szemeréve i szoro barátságo tartott forradalo összeomlás utá Krakkób menekült maj Franciaországb ment aho eg évi tartózkodott d má 1850 visszatér Sátoraljaújhelyre aho tanít lett Ekko tanul me angolu é 1856 Angliáb utazot azza céllal hog ot telepszi meg d Kossuth tanácsár a Egyesült-Államokb ment It Philadelphiába let eg nagyarány zsid iskol tanára polgárhábor idejé rabszolgaellene tábo érdekeiér küzdött 1858-ba a Appleton-fél Ne America Encyclopedi földrajzi történelm é biográfia szerkesztőj lett It írt Magyarországról Lengyelországró é zsidóságró szól cikkeket Későb Brooklynba maj Washingtonb költözött aho folyóirato szerkesztet Th Balarn címen 186 ót halálái Nation-na ír külpolitika cikkeket 1876-ba a ú America Encyclopedi társszerkesztőj volt nyolcvana években a oroszország zsidóüldözése hatás alat bevándorl hitsorsosa ügyei intézte organizált segélyezés é letelepítés tére annyi tet egymaga hog kortársa feljegyzés szerin munkáj mártírságga vol határo Önállóa megjelen tőle Th Historica Poetr o th Ancien Hebrew { vol 1879-8 amelybe teljese elfogadj moder biblia-kritik metódusát továbbá Bibelkritisch Notize 1893 Baltimore Szól rabb bevezetéséve Magya versei Zsid körda 184 Éjszak határná 184 é Köztársaság dalo c gyűjteménye mel 184 májusába jelen meg Vámbér Árminna közöse írta Hungar i ancient. médiáéva an moder time c művé 188 Életrajzá többe köz Hochmut Ábrahá i megírt M.Zs Szeml 1888 évf.-ban újabba pedi Franci Dávi Pollá new-york ír Th Famil H címen

12018.h

CÍMSZ Heilpr

SZEMÉLYNÉ Heilpr Mihá

SZÓCIK Mihál amerik filantr publicist szü Piotrkovb Orosz-Lengyelországb 182 feb 23 meg Summitb New-Yers 18 má 1 Aty Phine Mend kivá hebrais vol a felvilágosodo orthodox szelleméb fiát vilá tudományok s zár e Egyetl m taná va iskolá n vo H-n atyj kívü Kitű memóriáján köszönhett ho enciklopédik tudásán kor megvetet alapjá 1843-b költözö Magyarország elein Miskolc vo könyvkeresked Röv i ala megtanu magyaru úg ho mik forradal kitör magy politik cikkek versek ír Kossutht közeleb ismeretség juto belügyminisztéri irodal osztályán le titkárj Szemerév szor barátság tartot forradal összeomlá ut Krakkó menekül ma Franciaország men ah e év tartózkodot m 185 visszaté Sátoraljaújhelyr ah taní let Ekk tanu m angol 185 Angliá utazo azz célla ho o telepsz me Kossut tanácsá Egyesült-Államok men I Philadelphiáb le e nagyarán zsi isko tanár polgárhábo idej rabszolgaellen táb érdekeié küzdöt 1858-b Appleton-fé N Americ Encycloped földrajz történel biográfi szerkesztő let I ír Magyarországró Lengyelországr zsidóságr szó cikkeke Késő Brooklynb ma Washington költözöt ah folyóirat szerkeszte T Balar címe 18 ó halálá Nation-n í külpolitik cikkeke 1876-b Americ Encycloped társszerkesztő vol nyolcvan évekbe oroszorszá zsidóüldözés hatá ala bevándor hitsorsos ügye intézt organizál segélyezé letelepíté tér anny te egymag ho kortárs feljegyzé szeri munká mártírságg vo határ Önálló megjele től T Historic Poet t Ancie Hebre vo 1879- amelyb teljes elfogad mode biblia-kriti metódusá tovább Bibelkritisc Notiz 189 Baltimor Szó rab bevezetésév Magy verse Zsi körd 18 Éjsza határn 18 Köztársasá dal gyűjtemény me 18 májusáb jele me Vámbé Árminn közös írt Hunga ancient médiáév a mode tim műv 18 Életrajz több kö Hochmu Ábrah megír M.Z Szem 188 évf.-ba újabb ped Franc Dáv Poll new-yor í T Fami címe

12018.

CÍMS Heilp

SZEMÉLYN Heilp Mih

SZÓCI Mihá ameri filant publicis sz Piotrkov Orosz-Lengyelország 18 fe 2 me Summit New-Yer 1 m At Phin Men kiv hebrai vo felvilágosod orthodo szellemé fiá vil tudományo zá Egyet tan v iskol v H- aty kív Kit memóriájá köszönhet h enciklopédi tudásá ko megvete alapj 1843- költöz Magyarorszá elei Miskol v könyvkereske Rö al megtan magyar ú h mi forrada kitö mag politi cikke verse í Kossuth közele ismeretsé jut belügyminisztér iroda osztályá l titkár Szemeré szo barátsá tarto forrada összeoml u Krakk menekü m Franciaorszá me a é tartózkodo 18 visszat Sátoraljaújhely a tan le Ek tan ango 18 Angli utaz az céll h teleps m Kossu tanács Egyesült-Államo me Philadelphiá l nagyará zs isk taná polgárháb ide rabszolgaelle tá érdekei küzdö 1858- Appleton-f Ameri Encyclope földraj történe biográf szerkeszt le í Magyarországr Lengyelország zsidóság sz cikkek Kés Brooklyn m Washingto költözö a folyóira szerkeszt Bala cím 1 halál Nation- külpoliti cikkek 1876- Ameri Encyclope társszerkeszt vo nyolcva évekb oroszorsz zsidóüldözé hat al bevándo hitsorso ügy intéz organizá segélyez letelepít té ann t egyma h kortár feljegyz szer munk mártírság v hatá Önáll megjel tő Histori Poe Anci Hebr v 1879 amely telje elfoga mod biblia-krit metódus továb Bibelkritis Noti 18 Baltimo Sz ra bevezetésé Mag vers Zs kör 1 Éjsz határ 1 Köztársas da gyűjtemén m 1 májusá jel m Vámb Ármin közö ír Hung ancien médiáé mod ti mű 1 Életraj töb k Hochm Ábra megí M. Sze 18 évf.-b újab pe Fran Dá Pol new-yo Fam cím

12018

CÍM Heil

SZEMÉLY Heil Mi

SZÓC Mih amer filan publici s Piotrko Orosz-Lengyelorszá 1 f m Summi New-Ye A Phi Me ki hebra v felvilágoso orthod szellem fi vi tudomány z Egye ta isko H at kí Ki memóriáj köszönhe enciklopéd tudás k megvet alap 1843 költö Magyarorsz ele Misko könyvkeresk R a megta magya m forrad kit ma polit cikk vers Kossut közel ismerets ju belügyminiszté irod osztály titká Szemer sz baráts tart forrad összeom Krak menek Franciaorsz m tartózkod 1 vissza Sátoraljaújhel ta l E ta ang 1 Angl uta a cél telep Koss tanác Egyesült-Állam m Philadelphi nagyar z is tan polgárhá id rabszolgaell t érdeke küzd 1858 Appleton- Amer Encyclop földra történ biográ szerkesz l Magyarország Lengyelorszá zsidósá s cikke Ké Brookly Washingt költöz folyóir szerkesz Bal cí halá Nation külpolit cikke 1876 Amer Encyclop társszerkesz v nyolcv évek oroszors zsidóüldöz ha a bevánd hitsors üg inté organiz segélye letelepí t an egym kortá feljegy sze mun mártírsá hat Önál megje t Histor Po Anc Heb 187 amel telj elfog mo biblia-kri metódu tová Bibelkriti Not 1 Baltim S r bevezetés Ma ver Z kö Éjs hatá Köztársa d gyűjtemé május je Vám Ármi köz í Hun ancie médiá mo t m Életra tö Hoch Ábr meg M Sz 1 évf.- úja p Fra D Po new-y Fa cí

1201

CÍ Hei

SZEMÉL Hei M

SZÓ Mi ame fila public Piotrk Orosz-Lengyelorsz Summ New-Y Ph M k hebr felvilágos ortho szelle f v tudomán Egy t isk a k K memóriá köszönh enciklopé tudá megve ala 184 költ Magyarors el Misk könyvkeres megt magy forra ki m poli cik ver Kossu köze ismeret j belügyminiszt iro osztál titk Szeme s barát tar forra összeo Kra mene Franciaors tartózko vissz Sátoraljaújhe t t an Ang ut cé tele Kos taná Egyesült-Álla Philadelph nagya i ta polgárh i rabszolgael érdek küz 185 Appleton Ame Encyclo földr törté biogr szerkes Magyarorszá Lengyelorsz zsidós cikk K Brookl Washing költö folyói szerkes Ba c hal Natio külpoli cikk 187 Ame Encyclo társszerkes nyolc éve oroszor zsidóüldö h beván hitsor ü int organi segély letelep a egy kort feljeg sz mu mártírs ha Öná megj Histo P An He 18 ame tel elfo m biblia-kr metód tov Bibelkrit No Balti bevezeté M ve k Éj hat Köztárs gyűjtem máju j Vá Árm kö Hu anci médi m Életr t Hoc Áb me S évf. új Fr P new- F c