12020.htm

CÍMSZÓ: Heitler

SZEMÉLYNÉV: Heitler Móric

SZÓCIKK: Heitler Móric, orvostanár, szül. Korompán 1847 márc. 21., megh. Bécsben 1923 szept. 15. Elemi és középiskoláit Hódmezővásárhelyen és Szegeden a piaristáknál végezte. Az utóbbiban Csaplár Benedeknek volt kedvenc tanítványa és élete végéig barátja is. Eredetileg szanszkrit nyelvésznek készült, de anyagi nehézségek miatt az orvosi pályát választotta. 1876-ban már magántanára, 1898. c. professzora lett a szív-gyógyászatnak, melyben akkora szaktekintély lett, hogy angolok és amerikaiak részére külön kurzusokat kellett tartania. Külön folyóiratot is adott ki sokáig. Legfontosabb művei bécsi szakfolyóiratokban jelentek meg. L. Türck fiziológusról írt műve könyvalakban is megjelent. Szakszerűen foglalkozott görög-latin és szanszkrit filológiával. Ovid's Verbannung c. könyvét 1898. adta ki. Filológiai készsége a modern nyelvekre is kiterjedt és olaszul, franciául, angolul egyforma könnyedséggel fejezte ki magát. H. szigorú aszkéta.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2020. címszó a lexikon => 355. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12020.htm

CÍMSZÓ: Heitler

SZEMÉLYNÉV: Heitler Móric

SZÓCIKK: Heitler Móric, orvostanár, szül. Korompán 1847 márc. 21., megh. Bécsben 1923 szept. 15. Elemi és középiskoláit Hódmezővásárhelyen és Szegeden a piaristáknál végezte. Az utóbbiban Csaplár Benedeknek volt kedvenc tanítványa és élete végéig barátja is. Eredetileg szanszkrit nyelvésznek készült, de anyagi nehézségek miatt az orvosi pályát választotta. 1876-ban már magántanára, 1898. c. professzora lett a szív-gyógyászatnak, melyben akkora szaktekintély lett, hogy angolok és amerikaiak részére külön kurzusokat kellett tartania. Külön folyóiratot is adott ki sokáig. Legfontosabb művei bécsi szakfolyóiratokban jelentek meg. L. Türck fiziológusról írt műve könyvalakban is megjelent. Szakszerűen foglalkozott görög-latin és szanszkrit filológiával. Ovid's Verbannung c. könyvét 1898. adta ki. Filológiai készsége a modern nyelvekre is kiterjedt és olaszul, franciául, angolul egyforma könnyedséggel fejezte ki magát. H. szigorú aszkéta.

12020.ht

CÍMSZÓ Heitle

SZEMÉLYNÉV Heitle Móri

SZÓCIKK Heitle Móric orvostanár szül Korompá 184 márc 21. megh Bécsbe 192 szept 15 Elem é középiskolái Hódmezővásárhelye é Szegede piaristákná végezte A utóbbiba Csaplá Benedekne vol kedven tanítvány é élet végéi barátj is Eredetile szanszkri nyelvészne készült d anyag nehézsége miat a orvos pályá választotta 1876-ba má magántanára 1898 c professzor let szív-gyógyászatnak melybe akkor szaktekintél lett hog angolo é amerikaia részér külö kurzusoka kellet tartania Külö folyóirato i adot k sokáig Legfontosab műve bécs szakfolyóiratokba jelente meg L Türc fiziológusró ír műv könyvalakba i megjelent Szakszerűe foglalkozot görög-lati é szanszkri filológiával Ovid' Verbannun c könyvé 1898 adt ki Filológia készség moder nyelvekr i kiterjed é olaszul franciául angolu egyform könnyedségge fejezt k magát H szigor aszkéta

12020.h

CÍMSZ Heitl

SZEMÉLYNÉ Heitl Mór

SZÓCIK Heitl Móri orvostaná szü Koromp 18 már 21 meg Bécsb 19 szep 1 Ele középiskolá Hódmezővásárhely Szeged piaristákn végezt utóbbib Csapl Benedekn vo kedve tanítván éle végé barát i Eredetil szanszkr nyelvészn készül anya nehézség mia orvo pály választott 1876-b m magántanár 189 professzo le szív-gyógyászatna melyb akko szaktekinté let ho angol amerikai részé kül kurzusok kelle tartani Kül folyóirat ado sokái Legfontosa műv béc szakfolyóiratokb jelent me Tür fiziológusr í mű könyvalakb megjelen Szakszerű foglalkozo görög-lat szanszkr filológiáva Ovid Verbannu könyv 189 ad k Filológi készsé mode nyelvek kiterje olaszu franciáu angol egyfor könnyedségg fejez magá szigo aszkét

12020.

CÍMS Heit

SZEMÉLYN Heit Mó

SZÓCI Heit Mór orvostan sz Korom 1 má 2 me Bécs 1 sze El középiskol Hódmezővásárhel Szege piaristák végez utóbbi Csap Benedek v kedv tanítvá él vég bará Eredeti szanszk nyelvész készü any nehézsé mi orv pál választot 1876- magántaná 18 professz l szív-gyógyászatn mely akk szaktekint le h ango amerika rész kü kurzuso kell tartan Kü folyóira ad soká Legfontos mű bé szakfolyóiratok jelen m Tü fiziológus m könyvalak megjele Szakszer foglalkoz görög-la szanszk filológiáv Ovi Verbann köny 18 a Filológ készs mod nyelve kiterj olasz franciá ango egyfo könnyedség feje mag szig aszké

12020

CÍM Hei

SZEMÉLY Hei M

SZÓC Hei Mó orvosta s Koro m m Béc sz E középisko Hódmezővásárhe Szeg piaristá vége utóbb Csa Benede ked tanítv é vé bar Eredet szansz nyelvés kész an nehézs m or pá választo 1876 magántan 1 profess szív-gyógyászat mel ak szaktekin l ang amerik rés k kurzus kel tarta K folyóir a sok Legfonto m b szakfolyóirato jele T fiziológu könyvala megjel Szaksze foglalko görög-l szansz filológiá Ov Verban kön 1 Filoló kész mo nyelv kiter olas franci ang egyf könnyedsé fej ma szi aszk

1202

CÍ He

SZEMÉL He

SZÓ He M orvost Kor Bé s középisk Hódmezővásárh Sze piarist vég utób Cs Bened ke tanít v ba Erede szans nyelvé kés a nehéz o p választ 187 magánta profes szív-gyógyásza me a szakteki an ameri ré kurzu ke tart folyói so Legfont szakfolyóirat jel fiziológ könyval megje Szaksz foglalk görög- szans filológi O Verba kö Filol kés m nyel kite ola franc an egy könnyeds fe m sz asz