12022.htm

CÍMSZÓ: Hejőcsaba

SZÓCIKK: Hejőcsaba, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont vm. 4145 lak. A zsidó temetőben korhadó sírkövek alig olvasható feliratai szerint a maguk idejében híres rabbik vezették a hitközséget, akik között a legnagyobb tudós, a messze földön szent emberként tisztelt Pri Cadik volt, aki 1778. halt meg H.-n. A hitközség 1800. táján templomot épített, majd Talmud Tórát is létesített. Chevra Kadisájának Sauber Ignác, Nőegyletének Flamm Simonné a vezetője. A hitközség tagjai közül társadalmi téren előkelő szerepet játszik Klein Sándor nagybirtokos, kormányfőtanácsos, akinek szirmai kastélya a Rákóczi korabeli műkincseknek és a magyar művészek remekműveinek valóságos múzeuma. Kellner Ignác három évtizeden keresztül H. nagyk. közmegbecsülésben álló jegyzője volt. A hitközség lélekszáma 228, a családok száma 61, az adófizetőké 50. Anyakönyvi területéhez tartozik 11 község. A világháborúban 40-en vettek részt és 9-en estek el. A hitközség jelenlegi vezetősége: Groszmann B. főrabbi, London Zoltán elnök, Preis József alelnök, Krémer Izidor gondnok, Reich B., Groszmann Mór és Kertész Ignác elöljárók.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2022. címszó a lexikon => 356. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12022.htm

CÍMSZÓ: Hejőcsaba

SZÓCIKK: Hejőcsaba, nagyk. Borsod, Gömör és Kishont vm. 4145 lak. A zsidó temetőben korhadó sírkövek alig olvasható feliratai szerint a maguk idejében híres rabbik vezették a hitközséget, akik között a legnagyobb tudós, a messze földön szent emberként tisztelt Pri Cadik volt, aki 1778. halt meg H.-n. A hitközség 1800. táján templomot épített, majd Talmud Tórát is létesített. Chevra Kadisájának Sauber Ignác, Nőegyletének Flamm Simonné a vezetője. A hitközség tagjai közül társadalmi téren előkelő szerepet játszik Klein Sándor nagybirtokos, kormányfőtanácsos, akinek szirmai kastélya a Rákóczi korabeli műkincseknek és a magyar művészek remekműveinek valóságos múzeuma. Kellner Ignác három évtizeden keresztül H. nagyk. közmegbecsülésben álló jegyzője volt. A hitközség lélekszáma 228, a családok száma 61, az adófizetőké 50. Anyakönyvi területéhez tartozik 11 község. A világháborúban 40-en vettek részt és 9-en estek el. A hitközség jelenlegi vezetősége: Groszmann B. főrabbi, London Zoltán elnök, Preis József alelnök, Krémer Izidor gondnok, Reich B., Groszmann Mór és Kertész Ignác elöljárók.

12022.ht

CÍMSZÓ Hejőcsab

SZÓCIKK Hejőcsaba nagyk Borsod Gömö é Kishon vm 414 lak zsid temetőbe korhad sírköve ali olvashat felirata szerin magu idejébe híre rabbi vezetté hitközséget aki közöt legnagyob tudós messz földö szen emberkén tisztel Pr Cadi volt ak 1778 hal me H.-n hitközsé 1800 tájá templomo épített maj Talmu Tórá i létesített Chevr Kadisájána Saube Ignác Nőegyleténe Flam Simonn vezetője hitközsé tagja közü társadalm tére előkel szerepe játszi Klei Sándo nagybirtokos kormányfőtanácsos akine szirma kastély Rákócz korabel műkincsekne é magya művésze remekműveine valóságo múzeuma Kellne Igná háro évtizede keresztü H nagyk közmegbecsülésbe áll jegyzőj volt hitközsé lélekszám 228 családo szám 61 a adófizetők 50 Anyakönyv területéhe tartozi 1 község világháborúba 40-e vette rész é 9-e este el hitközsé jelenleg vezetősége Groszman B főrabbi Londo Zoltá elnök Prei Józse alelnök Kréme Izido gondnok Reic B. Groszman Mó é Kertés Igná elöljárók

12022.h

CÍMSZ Hejőcsa

SZÓCIK Hejőcsab nagy Borso Göm Kisho v 41 la zsi temetőb korha sírköv al olvasha felirat szeri mag idejéb hír rabb vezett hitközsége ak közö legnagyo tudó mess föld sze emberké tiszte P Cad vol a 177 ha m H.- hitközs 180 táj templom építet ma Talm Tór létesítet Chev Kadisáján Saub Igná Nőegyletén Fla Simon vezetőj hitközs tagj köz társadal tér előke szerep játsz Kle Sánd nagybirtoko kormányfőtanácso akin szirm kastél Rákóc korabe műkincsekn magy művész remekművein valóság múzeum Kelln Ign hár évtized kereszt nagy közmegbecsülésb ál jegyző vol hitközs lélekszá 22 család szá 6 adófizető 5 Anyaköny területéh tartoz közsé világháborúb 40- vett rés 9- est e hitközs jelenle vezetőség Groszma főrabb Lond Zolt elnö Pre Józs alelnö Krém Izid gondno Rei B Groszma M Kerté Ign elöljáró

12022.

CÍMS Hejőcs

SZÓCI Hejőcsa nag Bors Gö Kish 4 l zs temető korh sírkö a olvash felira szer ma idejé hí rab vezet hitközség a köz legnagy tud mes föl sz emberk tiszt Ca vo 17 h H. hitköz 18 tá templo építe m Tal Tó létesíte Che Kadisájá Sau Ign Nőegyleté Fl Simo vezető hitköz tag kö társada té elők szere játs Kl Sán nagybirtok kormányfőtanács aki szir kasté Rákó korab műkincsek mag művés remekművei valósá múzeu Kell Ig há évtize keresz nag közmegbecsülés á jegyz vo hitköz léleksz 2 csalá sz adófizet Anyakön területé tarto közs világháború 40 vet ré 9 es hitköz jelenl vezetősé Groszm főrab Lon Zol eln Pr Józ aleln Kré Izi gondn Re Groszm Kert Ig elöljár

12022

CÍM Hejőc

SZÓC Hejőcs na Bor G Kis z temet kor sírk olvas felir sze m idej h ra veze hitközsé kö legnag tu me fö s ember tisz C v 1 H hitkö 1 t templ épít Ta T létesít Ch Kadisáj Sa Ig Nőegylet F Sim vezet hitkö ta k társad t elő szer ját K Sá nagybirto kormányfőtanác ak szi kast Rák kora műkincse ma művé remekműve valós múze Kel I h évtiz keres na közmegbecsülé jegy v hitkö léleks csal s adófize Anyakö terület tart köz világhábor 4 ve r e hitkö jelen vezetős Grosz főra Lo Zo el P Jó alel Kr Iz gond R Grosz Ker I elöljá

1202

CÍ Hejő

SZÓ Hejőc n Bo Ki teme ko sír olva feli sz ide r vez hitközs k legna t m f embe tis hitk temp épí T létesí C Kadisá S I Nőegyle Si veze hitk t társa el sze já S nagybirt kormányfőtaná a sz kas Rá kor műkincs m műv remekműv való múz Ke évti kere n közmegbecsül jeg hitk lélek csa adófiz Anyak terüle tar kö világhábo v hitk jele vezető Gros főr L Z e J ale K I gon Gros Ke elölj