12024.htm

CÍMSZÓ: Helfy

SZEMÉLYNÉV: Helfy Ignác

SZÓCIKK: Helfy Ignác*, politikus, Kossuth Lajos barátja, szül Szamosújváron 1830 márc. 15., megh. Budapesten 1897 okt. 11. Nagykárolyban és Pápán járt iskolába, majd a pesti, bécsi és páduai egyetemeken tanult filozófiát, melyből doktorátust is tett 1855. A szabadságharcban, annak kezdetétől fogva részt vett. Csatlakozott a március 15-iki mozgalmakhoz, majd beállt honvédnek. Korán került Kossuth társaságába s Debrecenben már az ő irodájában dolgozott. Állandó publicisztikai tevékenységet fejtett ki és Csányi hadügyminiszter H. egyik cikkét mint proklamációt függesztette ki Aradon. A szabadságharc leveretése után haditörvényszék elé állították és internálták. 1852-ben Bécsbe, majd Páduába ment, ahol megkeresztelkedett. De politikai tevékenységét csupán 1859. az osztrák-olasz háború idején vette fel újra. Ekkor Milanóban megalapította az Alleanza c. lapot, melybe Kossuth és Klapka is írtak. 1869-ben Magyar Magyar c. ellenzéki folyóiratot szerkesztett u. o. és ebben élesen támadta a kiegyezést. 1870-ben Anglián keresztül hazajött és Kossuth ajánlatára képviselővé választották. Különböző helyeken választották meg, de haláláig mindig ellenzéki képviselő volt: a szélső balpárt vezetője és éltetője, ő adta ki Kossuth Iratait amidőn Kossuth anyagi gondokkal küszködött. Tagja volt a Petőfi Társaságnak és itt olvasta fel Költészet a politikában és a politikai költészet (1894) c. tanulmányát. Egyéb irodalmi működése: 1843-ban az Életképek, 1850-51. a Hölgyfutár, később a Délibáb, Vasárnapi Újság, Néplap, Magyar Szalon, Fővárosi Lapok és más folyóiratok munkatársa volt. Olaszországban ő ismertette a magyar írókat és irodalmat először s ilynemű. cikksorozata 1858-59. L'Ungheria litteraria et artistica c. Milánóban jelent meg. Jókai több művét valamint Eötvös Falu jegyzőjét lefordította olaszra. Rövid ideig szerkesztője volt a Magyar Ujság, a Függetlenség és a Nép Zászlója c. lapoknak. Egyéb írásai: Világtörténet zsebben (1854) Fiori del Campo litterario ungherese (1859) Mindenféle és semmi (elbeszélések 1860).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2024. címszó a lexikon => 356. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12024.htm

CÍMSZÓ: Helfy

SZEMÉLYNÉV: Helfy Ignác

SZÓCIKK: Helfy Ignác*, politikus, Kossuth Lajos barátja, szül Szamosújváron 1830 márc. 15., megh. Budapesten 1897 okt. 11. Nagykárolyban és Pápán járt iskolába, majd a pesti, bécsi és páduai egyetemeken tanult filozófiát, melyből doktorátust is tett 1855. A szabadságharcban, annak kezdetétől fogva részt vett. Csatlakozott a március 15-iki mozgalmakhoz, majd beállt honvédnek. Korán került Kossuth társaságába s Debrecenben már az ő irodájában dolgozott. Állandó publicisztikai tevékenységet fejtett ki és Csányi hadügyminiszter H. egyik cikkét mint proklamációt függesztette ki Aradon. A szabadságharc leveretése után haditörvényszék elé állították és internálták. 1852-ben Bécsbe, majd Páduába ment, ahol megkeresztelkedett. De politikai tevékenységét csupán 1859. az osztrák-olasz háború idején vette fel újra. Ekkor Milanóban megalapította az Alleanza c. lapot, melybe Kossuth és Klapka is írtak. 1869-ben Magyar Magyar c. ellenzéki folyóiratot szerkesztett u. o. és ebben élesen támadta a kiegyezést. 1870-ben Anglián keresztül hazajött és Kossuth ajánlatára képviselővé választották. Különböző helyeken választották meg, de haláláig mindig ellenzéki képviselő volt: a szélső balpárt vezetője és éltetője, ő adta ki Kossuth Iratait amidőn Kossuth anyagi gondokkal küszködött. Tagja volt a Petőfi Társaságnak és itt olvasta fel Költészet a politikában és a politikai költészet 1894 c. tanulmányát. Egyéb irodalmi működése: 1843-ban az Életképek, 1850-51. a Hölgyfutár, később a Délibáb, Vasárnapi Újság, Néplap, Magyar Szalon, Fővárosi Lapok és más folyóiratok munkatársa volt. Olaszországban ő ismertette a magyar írókat és irodalmat először s ilynemű. cikksorozata 1858-59. L'Ungheria litteraria et artistica c. Milánóban jelent meg. Jókai több művét valamint Eötvös Falu jegyzőjét lefordította olaszra. Rövid ideig szerkesztője volt a Magyar Ujság, a Függetlenség és a Nép Zászlója c. lapoknak. Egyéb írásai: Világtörténet zsebben 1854 Fiori del Campo litterario ungherese 1859 Mindenféle és semmi elbeszélések 1860 .

12024.ht

CÍMSZÓ Helf

SZEMÉLYNÉV Helf Igná

SZÓCIKK Helf Ignác* politikus Kossut Lajo barátja szü Szamosújváro 183 márc 15. megh Budapeste 189 okt 11 Nagykárolyba é Pápá jár iskolába maj pesti bécs é pádua egyetemeke tanul filozófiát melybő doktorátus i tet 1855 szabadságharcban anna kezdetétő fogv rész vett Csatlakozot márciu 15-ik mozgalmakhoz maj beáll honvédnek Korá kerül Kossut társaságáb Debrecenbe má a irodájába dolgozott Álland publicisztika tevékenysége fejtet k é Csány hadügyminiszte H egyi cikké min proklamáció függesztett k Aradon szabadsághar leveretés utá haditörvényszé el állítottá é internálták 1852-be Bécsbe maj Páduáb ment aho megkeresztelkedett D politika tevékenységé csupá 1859 a osztrák-olas hábor idejé vett fe újra Ekko Milanóba megalapított a Alleanz c lapot melyb Kossut é Klapk i írtak 1869-be Magya Magya c ellenzék folyóirato szerkesztet u o é ebbe élese támadt kiegyezést 1870-be Angliá keresztü hazajöt é Kossut ajánlatár képviselőv választották Különböz helyeke választottá meg d halálái mindi ellenzék képvisel volt széls balpár vezetőj é éltetője adt k Kossut Iratai amidő Kossut anyag gondokka küszködött Tagj vol Petőf Társaságna é it olvast fe Költésze politikába é politika költésze 189 c tanulmányát Egyé irodalm működése 1843-ba a Életképek 1850-51 Hölgyfutár későb Délibáb Vasárnap Újság Néplap Magya Szalon Főváros Lapo é má folyóirato munkatárs volt Olaszországba ismertett magya íróka é irodalma előszö ilynemű cikksorozat 1858-59 L'Ungheri litterari e artistic c Milánóba jelen meg Jóka töb művé valamin Eötvö Fal jegyzőjé lefordított olaszra Rövi idei szerkesztőj vol Magya Ujság Függetlensé é Né Zászlój c lapoknak Egyé írásai Világtörténe zsebbe 185 Fior de Camp litterari ungheres 185 Mindenfél é semm elbeszélése 186

12024.h

CÍMSZ Hel

SZEMÉLYNÉ Hel Ign

SZÓCIK Hel Ignác politiku Kossu Laj barátj sz Szamosújvár 18 már 15 meg Budapest 18 ok 1 Nagykárolyb Páp já iskoláb ma pest béc pádu egyetemek tanu filozófiá melyb doktorátu te 185 szabadságharcba ann kezdetét fog rés vet Csatlakozo márci 15-i mozgalmakho ma beál honvédne Kor kerü Kossu társaságá Debrecenb m irodájáb dolgozot Állan publicisztik tevékenység fejte Csán hadügyminiszt egy cikk mi proklamáci függesztet Arado szabadságha levereté ut haditörvénysz e állított internáltá 1852-b Bécsb ma Páduá men ah megkeresztelkedet politik tevékenység csup 185 osztrák-ola hábo idej vet f újr Ekk Milanób megalapítot Allean lapo mely Kossu Klap írta 1869-b Magy Magy ellenzé folyóirat szerkeszte ebb éles támad kiegyezés 1870-b Angli kereszt hazajö Kossu ajánlatá képviselő választottá Különbö helyek választott me halálá mind ellenzé képvise vol szél balpá vezető éltetőj ad Kossu Irata amid Kossu anya gondokk küszködöt Tag vo Pető Társaságn i olvas f Költész politikáb politik költész 18 tanulmányá Egy irodal működés 1843-b Életképe 1850-5 Hölgyfutá késő Délibá Vasárna Újsá Népla Magy Szalo Főváro Lap m folyóirat munkatár vol Olaszországb ismertet magy írók irodalm elősz ilynem cikksoroza 1858-5 L'Ungher litterar artisti Milánób jele me Jók tö műv valami Eötv Fa jegyzőj lefordítot olaszr Röv ide szerkesztő vo Magy Ujsá Függetlens N Zászló lapokna Egy írása Világtörtén zsebb 18 Fio d Cam litterar unghere 18 Mindenfé sem elbeszélés 18

12024.

CÍMS He

SZEMÉLYN He Ig

SZÓCI He Igná politik Koss La barát s Szamosújvá 1 má 1 me Budapes 1 o Nagykároly Pá j iskolá m pes bé pád egyeteme tan filozófi mely doktorát t 18 szabadságharcb an kezdeté fo ré ve Csatlakoz márc 15- mozgalmakh m beá honvédn Ko ker Koss társaság Debrecen irodájá dolgozo Álla publiciszti tevékenysé fejt Csá hadügyminisz eg cik m proklamác függeszte Arad szabadságh leveret u haditörvénys állítot internált 1852- Bécs m Pádu me a megkeresztelkede politi tevékenysé csu 18 osztrák-ol háb ide ve új Ek Milanó megalapíto Allea lap mel Koss Kla írt 1869- Mag Mag ellenz folyóira szerkeszt eb éle táma kiegyezé 1870- Angl keresz hazaj Koss ajánlat képvisel választott Különb helye választot m halál min ellenz képvis vo szé balp vezet éltető a Koss Irat ami Koss any gondok küszködö Ta v Pet Társaság olva Költés politiká politi költés 1 tanulmány Eg iroda működé 1843- Életkép 1850- Hölgyfut kés Délib Vasárn Újs Népl Mag Szal Fővár La folyóira munkatá vo Olaszország ismerte mag író irodal elős ilyne cikksoroz 1858- L'Unghe littera artist Milánó jel m Jó t mű valam Eöt F jegyző lefordíto olasz Rö id szerkeszt v Mag Ujs Független Zászl lapokn Eg írás Világtörté zseb 1 Fi Ca littera ungher 1 Mindenf se elbeszélé 1

12024

CÍM H

SZEMÉLY H I

SZÓC H Ign politi Kos L bará Szamosújv m m Budape Nagykárol P iskol pe b pá egyetem ta filozóf mel doktorá 1 szabadságharc a kezdet f r v Csatlako már 15 mozgalmak be honvéd K ke Kos társasá Debrece irodáj dolgoz Áll publiciszt tevékenys fej Cs hadügyminis e ci proklamá függeszt Ara szabadság levere haditörvény állíto internál 1852 Béc Pád m megkeresztelked polit tevékenys cs 1 osztrák-o há id v ú E Milan megalapít Alle la me Kos Kl ír 1869 Ma Ma ellen folyóir szerkesz e él tám kiegyez 1870 Ang keres haza Kos ajánla képvise választot Külön hely választo halá mi ellen képvi v sz bal veze éltet Kos Ira am Kos an gondo küszköd T Pe Társasá olv Költé politik polit költé tanulmán E irod működ 1843 Életké 1850 Hölgyfu ké Déli Vasár Új Nép Ma Sza Fővá L folyóir munkat v Olaszorszá ismert ma ír iroda elő ilyn cikksoro 1858 L'Ungh litter artis Milán je J m vala Eö jegyz lefordít olas R i szerkesz Ma Uj Függetle Zász lapok E írá Világtört zse F C litter unghe Minden s elbeszél

1202SZEMÉL

SZÓ Ig polit Ko bar Szamosúj Budap Nagykáro isko p p egyete t filozó me doktor szabadsághar kezde Csatlak má 1 mozgalma b honvé k Ko társas Debrec irodá dolgo Ál publicisz tevékeny fe C hadügymini c proklam függesz Ar szabadsá lever haditörvén állít interná 185 Bé Pá megkeresztelke poli tevékeny c osztrák- h i Mila megalapí All l m Ko K í 186 M M elle folyói szerkes é tá kiegye 187 An kere haz Ko ajánl képvis választo Külö hel választ hal m elle képv s ba vez élte Ko Ir a Ko a gond küszkö P Társas ol Költ politi poli költ tanulmá iro műkö 184 Életk 185 Hölgyf k Dél Vasá Ú Né M Sz Főv folyói munka Olaszorsz ismer m í irod el ily cikksor 185 L'Ung litte arti Milá j val E jegy lefordí ola szerkes M U Függetl Zás lapo ír Világtör zs litte ungh Minde elbeszé