12025.htm

CÍMSZÓ: Heller

SZEMÉLYNÉV: Heller Bernát

SZÓCIKK: "Heller, 1. Bernát, irodalomtörténetíró, az Országos Rabbiképző Intézet tanára, szül. Nagybittsén (Trencsén vm.) 1871 márc. 16. A gimnázium felső tanfolyamát a Rabbiképző-intézetben végezte. 1894-ben avatták doktorrá, 1896.rabbivá, U e. évben tanári oklevelet szerzett a német-francia szakból. 1896 óta állami középiskolai tanár, 1919-ben a Pesti Izraelita Hitközség fiú- és leánygimnáziumának igazgatója lett. 1920 óta főgimnázium igazgatója és a leánygimnázium kurátora. 1922. Bacher Vilmos tanszékére az Orsz. Rabbiképző Intézet tanárává nevezték ki. Az Imit választmányának, a Magyar Néprajzi Társaság választmányának és Folklóre bizottságainak, a Pro Palesztina Szövetség elnöki tanácsának tagja. Irodalmi munkásságának főterületei: összehasonlító irodalomtörténet, folklóre, mesekutatás. Héber szövegtanulmányai, a talmudi és midrási mesék irodalmi vonatkozásaival foglalkozó tanulmányai irodalomtörténeti értekezései, pedagógiai cikkei stb. a legelőkelőbb hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg. Főbb művei: Az evangéliumi parabola viszonya az agadához (Budapest 1894); Éléments, Paralléles et Origines de la Légende des Sept Dormants (Paris 1904); L& Légende judeo christienne du Compagnon au Paradis (Paris 1908); Az arab Antarregény (Budapest 1918); A héber mese I-II. u. o. 1923- 1924, Népszerű zsidó könyvtár 5. és 14. sz.); A biblia a költő Zrínyi Miklós műveiben (Budapest 1925); Bibliographie des ouvrages du professeur Ignác Goldziher, (Paris 1927.) "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2025. címszó a lexikon => 356. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12025.htm

CÍMSZÓ: Heller

SZEMÉLYNÉV: Heller Bernát

SZÓCIKK: Heller, 1. Bernát, irodalomtörténetíró, az Országos Rabbiképző Intézet tanára, szül. Nagybittsén Trencsén vm. 1871 márc. 16. A gimnázium felső tanfolyamát a Rabbiképző-intézetben végezte. 1894-ben avatták doktorrá, 1896.rabbivá, U e. évben tanári oklevelet szerzett a német-francia szakból. 1896 óta állami középiskolai tanár, 1919-ben a Pesti Izraelita Hitközség fiú- és leánygimnáziumának igazgatója lett. 1920 óta főgimnázium igazgatója és a leánygimnázium kurátora. 1922. Bacher Vilmos tanszékére az Orsz. Rabbiképző Intézet tanárává nevezték ki. Az Imit választmányának, a Magyar Néprajzi Társaság választmányának és Folklóre bizottságainak, a Pro Palesztina Szövetség elnöki tanácsának tagja. Irodalmi munkásságának főterületei: összehasonlító irodalomtörténet, folklóre, mesekutatás. Héber szövegtanulmányai, a talmudi és midrási mesék irodalmi vonatkozásaival foglalkozó tanulmányai irodalomtörténeti értekezései, pedagógiai cikkei stb. a legelőkelőbb hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg. Főbb művei: Az evangéliumi parabola viszonya az agadához Budapest 1894 ; Éléments, Paralléles et Origines de la Légende des Sept Dormants Paris 1904 ; L& Légende judeo christienne du Compagnon au Paradis Paris 1908 ; Az arab Antarregény Budapest 1918 ; A héber mese I-II. u. o. 1923- 1924, Népszerű zsidó könyvtár 5. és 14. sz. ; A biblia a költő Zrínyi Miklós műveiben Budapest 1925 ; Bibliographie des ouvrages du professeur Ignác Goldziher, Paris 1927.

12025.ht

CÍMSZÓ Helle

SZEMÉLYNÉV Helle Berná

SZÓCIKK Heller 1 Bernát irodalomtörténetíró a Országo Rabbiképz Intéze tanára szül Nagybittsé Trencsé vm 187 márc 16 gimnáziu fels tanfolyamá Rabbiképző-intézetbe végezte 1894-be avattá doktorrá 1896.rabbivá e évbe tanár oklevele szerzet német-franci szakból 189 ót állam középiskola tanár 1919-be Pest Izraelit Hitközsé fiú é leánygimnáziumána igazgatój lett 192 ót főgimnáziu igazgatój é leánygimnáziu kurátora 1922 Bache Vilmo tanszékér a Orsz Rabbiképz Intéze tanáráv nevezté ki A Imi választmányának Magya Néprajz Társasá választmányána é Folklór bizottságainak Pr Palesztin Szövetsé elnök tanácsána tagja Irodalm munkásságána főterületei összehasonlít irodalomtörténet folklóre mesekutatás Hébe szövegtanulmányai talmud é midrás mesé irodalm vonatkozásaiva foglalkoz tanulmánya irodalomtörténet értekezései pedagógia cikke stb legelőkelőb haza é külföld folyóiratokba jelente meg Főb művei A evangélium parabol viszony a agadáho Budapes 189 Éléments Paralléle e Origine d l Légend de Sep Dormant Pari 190 L Légend jude christienn d Compagno a Paradi Pari 190 A ara Antarregén Budapes 191 hébe mes I-II u o 1923 1924 Népszer zsid könyvtá 5 é 14 sz bibli költ Zríny Mikló műveibe Budapes 192 Bibliographi de ouvrage d professeu Igná Goldziher Pari 1927

12025.h

CÍMSZ Hell

SZEMÉLYNÉ Hell Bern

SZÓCIK Helle Berná irodalomtörténetír Ország Rabbikép Intéz tanár szü Nagybitts Trencs v 18 már 1 gimnázi fel tanfolyam Rabbiképző-intézetb végezt 1894-b avatt doktorr 1896.rabbiv évb taná oklevel szerze német-franc szakbó 18 ó álla középiskol taná 1919-b Pes Izraeli Hitközs fi leánygimnáziumán igazgató let 19 ó főgimnázi igazgató leánygimnázi kurátor 192 Bach Vilm tanszéké Ors Rabbikép Intéz tanárá nevezt k Im választmányána Magy Népraj Társas választmányán Folkló bizottságaina P Paleszti Szövets elnö tanácsán tagj Irodal munkásságán főterülete összehasonlí irodalomtörténe folklór mesekutatá Héb szövegtanulmánya talmu midrá mes irodal vonatkozásaiv foglalko tanulmány irodalomtörténe értekezése pedagógi cikk st legelőkelő haz külföl folyóiratokb jelent me Fő műve evangéliu parabo viszon agadáh Budape 18 Élément Parallél Origin Légen d Se Dorman Par 19 Légen jud christien Compagn Parad Par 19 ar Antarregé Budape 19 héb me I-I 192 192 Népsze zsi könyvt 1 s bibl köl Zrín Mikl műveib Budape 19 Bibliograph d ouvrag professe Ign Goldzihe Par 192

12025.

CÍMS Hel

SZEMÉLYN Hel Ber

SZÓCI Hell Bern irodalomtörténetí Orszá Rabbiké Inté taná sz Nagybitt Trenc 1 má gimnáz fe tanfolya Rabbiképző-intézet végez 1894- avat doktor 1896.rabbi év tan okleve szerz német-fran szakb 1 áll középisko tan 1919- Pe Izrael Hitköz f leánygimnáziumá igazgat le 1 főgimnáz igazgat leánygimnáz kuráto 19 Bac Vil tanszék Or Rabbiké Inté tanár nevez I választmányán Mag Népra Társa választmányá Folkl bizottságain Paleszt Szövet eln tanácsá tag Iroda munkásságá főterület összehasonl irodalomtörtén folkló mesekutat Hé szövegtanulmány talm midr me iroda vonatkozásai foglalk tanulmán irodalomtörtén értekezés pedagóg cik s legelőkel ha külfö folyóiratok jelen m F műv evangéli parab viszo agadá Budap 1 Élémen Parallé Origi Lége S Dorma Pa 1 Lége ju christie Compag Para Pa 1 a Antarreg Budap 1 hé m I- 19 19 Népsz zs könyv bib kö Zrí Mik művei Budap 1 Bibliograp ouvra profess Ig Goldzih Pa 19

12025

CÍM He

SZEMÉLY He Be

SZÓC Hel Ber irodalomtörténet Orsz Rabbik Int tan s Nagybit Tren m gimná f tanfoly Rabbiképző-intéze vége 1894 ava dokto 1896.rabb é ta oklev szer német-fra szak ál középisk ta 1919 P Izrae Hitkö leánygimnázium igazga l főgimná igazga leánygimná kurát 1 Ba Vi tanszé O Rabbik Int taná neve választmányá Ma Népr Társ választmány Folk bizottságai Palesz Szöve el tanács ta Irod munkásság főterüle összehason irodalomtörté folkl mesekuta H szövegtanulmán tal mid m irod vonatkozása foglal tanulmá irodalomtörté értekezé pedagó ci legelőke h külf folyóirato jele mű evangél para visz agad Buda Éléme Parall Orig Lég Dorm P Lég j christi Compa Par P Antarre Buda h I 1 1 Néps z köny bi k Zr Mi műve Buda Bibliogra ouvr profes I Goldzi P 1

1202

CÍ H

SZEMÉL H B

SZÓ He Be irodalomtörténe Ors Rabbi In ta Nagybi Tre gimn tanfol Rabbiképző-intéz vég 189 av dokt 1896.rab t okle sze német-fr sza á középis t 191 Izra Hitk leánygimnáziu igazg főgimn igazg leánygimn kurá B V tansz Rabbi In tan nev választmány M Nép Tár választmán Fol bizottsága Pales Szöv e tanác t Iro munkássá főterül összehaso irodalomtört folk mesekut szövegtanulmá ta mi iro vonatkozás fogla tanulm irodalomtört értekez pedag c legelők kül folyóirat jel m evangé par vis aga Bud Élém Paral Ori Lé Dor Lé christ Comp Pa Antarr Bud Nép kön b Z M műv Bud Bibliogr ouv profe Goldz