12026.htm

CÍMSZÓ: Heller

SZEMÉLYNÉV: Heller Cevi

SZÓCIKK: "H. Cevi Hirsch, máskép Hersele Chárif, óbudai főrabbi, híres talmudtudós, megh. Óbudán 1834 okt. 28, ahol Münz Mózes (l. o.) közvetlen utóda volt. de hivatalba lépése után nemsokára meghalt. Előzőleg Bonyhádon volt rabbi. Tanítványai közül kerültek ki Rappaport prágai főrabbi, Cevi H. Chajesz, a nagyműveltségű zolkievi rabbi és mások. Művei: Chiddusé Tiv Gittin amelyet responsumaival együtt fia Menachem Heller adott ki 1814 Zolkievben (2. kiad. Przemysl 1876) és Tappuché Zóhóv (Ungvár 1865), míg responsumainak másik részét Orenstein Josua Jam ha-Talmud c. munkája tartalmazza (V.ö Magyar Zsidó Szemle VII. évf. és Büchler, A zsidók története Budapesten).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2026. címszó a lexikon => 356. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12026.htm

CÍMSZÓ: Heller

SZEMÉLYNÉV: Heller Cevi

SZÓCIKK: H. Cevi Hirsch, máskép Hersele Chárif, óbudai főrabbi, híres talmudtudós, megh. Óbudán 1834 okt. 28, ahol Münz Mózes l. o. közvetlen utóda volt. de hivatalba lépése után nemsokára meghalt. Előzőleg Bonyhádon volt rabbi. Tanítványai közül kerültek ki Rappaport prágai főrabbi, Cevi H. Chajesz, a nagyműveltségű zolkievi rabbi és mások. Művei: Chiddusé Tiv Gittin amelyet responsumaival együtt fia Menachem Heller adott ki 1814 Zolkievben 2. kiad. Przemysl 1876 és Tappuché Zóhóv Ungvár 1865 , míg responsumainak másik részét Orenstein Josua Jam ha-Talmud c. munkája tartalmazza V.ö Magyar Zsidó Szemle VII. évf. és Büchler, A zsidók története Budapesten .

12026.ht

CÍMSZÓ Helle

SZEMÉLYNÉV Helle Cev

SZÓCIKK H Cev Hirsch máské Hersel Chárif óbuda főrabbi híre talmudtudós megh Óbudá 183 okt 28 aho Mün Móze l o közvetle utód volt d hivatalb lépés utá nemsokár meghalt Előzőle Bonyhádo vol rabbi Tanítványa közü kerülte k Rappapor prága főrabbi Cev H Chajesz nagyműveltség zolkiev rabb é mások Művei Chiddus Ti Gitti amelye responsumaiva együt fi Menache Helle adot k 181 Zolkievbe 2 kiad Przemys 187 é Tappuch Zóhó Ungvá 186 mí responsumaina mási részé Orenstei Josu Ja ha-Talmu c munkáj tartalmazz V. Magya Zsid Szeml VII évf é Büchler zsidó történet Budapeste

12026.h

CÍMSZ Hell

SZEMÉLYNÉ Hell Ce

SZÓCIK Ce Hirsc másk Herse Chári óbud főrabb hír talmudtudó meg Óbud 18 ok 2 ah Mü Móz közvetl utó vol hivatal lépé ut nemsoká meghal Előzől Bonyhád vo rabb Tanítvány köz került Rappapo prág főrabb Ce Chajes nagyműveltsé zolkie rab máso Műve Chiddu T Gitt amely responsumaiv együ f Menach Hell ado 18 Zolkievb kia Przemy 18 Tappuc Zóh Ungv 18 m responsumain más rész Orenste Jos J ha-Talm munká tartalmaz V Magy Zsi Szem VI év Büchle zsid történe Budapest

12026.

CÍMS Hel

SZEMÉLYN Hel C

SZÓCI C Hirs más Hers Chár óbu főrab hí talmudtud me Óbu 1 o a M Mó közvet ut vo hivata lép u nemsok megha Előző Bonyhá v rab Tanítván kö kerül Rappap prá főrab C Chaje nagyművelts zolki ra más Műv Chidd Git amel responsumai egy Menac Hel ad 1 Zolkiev ki Przem 1 Tappu Zó Ung 1 responsumai má rés Orenst Jo ha-Tal munk tartalma Mag Zs Sze V é Büchl zsi történ Budapes

12026

CÍM He

SZEMÉLY He

SZÓC Hir má Her Chá ób főra h talmudtu m Ób M közve u v hivat lé nemso megh Előz Bonyh ra Tanítvá k kerü Rappa pr főra Chaj nagyművelt zolk r má Mű Chid Gi ame responsuma eg Mena He a Zolkie k Prze Tapp Z Un responsuma m ré Orens J ha-Ta mun tartalm Ma Z Sz Büch zs törté Budape

1202

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ Hi m He Ch ó főr talmudt Ó közv hiva l nems meg Elő Bony r Tanítv ker Rapp p főr Cha nagyművel zol m M Chi G am responsum e Men H Zolki Prz Tap U responsum r Oren ha-T mu tartal M S Büc z tört Budap