12029.htm

CÍMSZÓ: Heltai

SZEMÉLYNÉV: Heltai Ferenc

SZÓCIKK: "Heltai. 1. Ferenc, Budapest főpolgármestere, főrend, szül. Szentesen 1861 márc. 15., megh. Ischlben 1918 aug. 11. Az egyetem jogi fakultását Budapesten és Lipcsében végezte és doktorátust tett, majd publicista lett. Előbb az Ellenőr, majd a Nemzet közgazdasági rovatvezetője volt, de már előzőleg akadémiai pályadíjat nyert Az ipar-törvény revíziója c. tanulmányával, mely alapul szolgált az 1884-iki XVI. törvénycikknek. Még ugyanez évben beválasztották a Magyar Tudományos Akadémia nemzetgazdasági bizottságába s ennek megbízásából ő szerkesztette a Nemzetgazdaságtani Szemle c. folyóiratot 1886-87. Ezután átvette a Vasúti és Közlekedési Közlöny szerkesztését, majd kidolgozta a főváros kerületi elöljáróságainak újjászervezési törvényét. 1896-tól kezdve nemcsak a fővárosi, hanem az országos politikában is jelentékeny szerepet töltött be. 1896-1913-ig országgyűlési képviselő volt, s mint ilyen a közgazdasági és pénzügyi bizottságoknak volt számos alkalommal előadója. 1904-től kezdve a delegációnak is nagysúlyú tagja volt s főképpen a flotta-kérdéssel foglalkozott felszólalásaiban. A fővárosi közéletben is előkelő szerepet játszott; már 1891-től kezdve a főváros képviselőtestületének, majd a közmunkák tanácsának is tagja volt. 1907-ben az Ált. Osztrák-Magyar Légszesz Társaság igazgatója, 1909. pedig a fővárosi gázművek vezérigazgatója lett. Ezen állásából került a székesfőváros főpolgármesteri székébe 1913 febr. 15., amikor képviselői mandátumáról lemondott és a király főrendiházi taggá nevezte ki. Irodalmilag is nagy tevékenységet fejtett ki és számos közgazdasági tanulmányt írt, emlékiratot és törvényjavaslatot szerkesztett és úttörő volt a fővárosi közigazgatás terén. A magyarság a hadseregben c. (1904) külön is megjelent egyik tanulmánya. Halála után utcát neveztek el róla a fővárosban, de az utca nevét 1920. visszaváltoztatták. "


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2029. címszó a lexikon => 357. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12029.htm

CÍMSZÓ: Heltai

SZEMÉLYNÉV: Heltai Ferenc

SZÓCIKK: Heltai. 1. Ferenc, Budapest főpolgármestere, főrend, szül. Szentesen 1861 márc. 15., megh. Ischlben 1918 aug. 11. Az egyetem jogi fakultását Budapesten és Lipcsében végezte és doktorátust tett, majd publicista lett. Előbb az Ellenőr, majd a Nemzet közgazdasági rovatvezetője volt, de már előzőleg akadémiai pályadíjat nyert Az ipar-törvény revíziója c. tanulmányával, mely alapul szolgált az 1884-iki XVI. törvénycikknek. Még ugyanez évben beválasztották a Magyar Tudományos Akadémia nemzetgazdasági bizottságába s ennek megbízásából ő szerkesztette a Nemzetgazdaságtani Szemle c. folyóiratot 1886-87. Ezután átvette a Vasúti és Közlekedési Közlöny szerkesztését, majd kidolgozta a főváros kerületi elöljáróságainak újjászervezési törvényét. 1896-tól kezdve nemcsak a fővárosi, hanem az országos politikában is jelentékeny szerepet töltött be. 1896-1913-ig országgyűlési képviselő volt, s mint ilyen a közgazdasági és pénzügyi bizottságoknak volt számos alkalommal előadója. 1904-től kezdve a delegációnak is nagysúlyú tagja volt s főképpen a flotta-kérdéssel foglalkozott felszólalásaiban. A fővárosi közéletben is előkelő szerepet játszott; már 1891-től kezdve a főváros képviselőtestületének, majd a közmunkák tanácsának is tagja volt. 1907-ben az Ált. Osztrák-Magyar Légszesz Társaság igazgatója, 1909. pedig a fővárosi gázművek vezérigazgatója lett. Ezen állásából került a székesfőváros főpolgármesteri székébe 1913 febr. 15., amikor képviselői mandátumáról lemondott és a király főrendiházi taggá nevezte ki. Irodalmilag is nagy tevékenységet fejtett ki és számos közgazdasági tanulmányt írt, emlékiratot és törvényjavaslatot szerkesztett és úttörő volt a fővárosi közigazgatás terén. A magyarság a hadseregben c. 1904 külön is megjelent egyik tanulmánya. Halála után utcát neveztek el róla a fővárosban, de az utca nevét 1920. visszaváltoztatták.

12029.ht

CÍMSZÓ Helta

SZEMÉLYNÉV Helta Feren

SZÓCIKK Heltai 1 Ferenc Budapes főpolgármestere főrend szül Szentese 186 márc 15. megh Ischlbe 191 aug 11 A egyete jog fakultásá Budapeste é Lipcsébe végezt é doktorátus tett maj publicist lett Előb a Ellenőr maj Nemze közgazdaság rovatvezetőj volt d má előzőle akadémia pályadíja nyer A ipar-törvén revíziój c tanulmányával mel alapu szolgál a 1884-ik XVI törvénycikknek Mé ugyane évbe beválasztottá Magya Tudományo Akadémi nemzetgazdaság bizottságáb enne megbízásábó szerkesztett Nemzetgazdaságtan Szeml c folyóirato 1886-87 Ezutá átvett Vasút é Közlekedés Közlön szerkesztését maj kidolgozt főváro kerület elöljáróságaina újjászervezés törvényét 1896-tó kezdv nemcsa fővárosi hane a országo politikába i jelentéken szerepe töltöt be 1896-1913-i országgyűlés képvisel volt min ilye közgazdaság é pénzügy bizottságokna vol számo alkalomma előadója 1904-tő kezdv delegációna i nagysúly tagj vol főképpe flotta-kérdésse foglalkozot felszólalásaiban főváros közéletbe i előkel szerepe játszott má 1891-tő kezdv főváro képviselőtestületének maj közmunká tanácsána i tagj volt 1907-be a Ált Osztrák-Magya Légszes Társasá igazgatója 1909 pedi főváros gázműve vezérigazgatój lett Eze állásábó kerül székesfőváro főpolgármester székéb 191 febr 15. amiko képviselő mandátumáró lemondot é királ főrendiház tagg nevezt ki Irodalmila i nag tevékenysége fejtet k é számo közgazdaság tanulmány írt emlékirato é törvényjavaslato szerkesztet é úttör vol főváros közigazgatá terén magyarsá hadseregbe c 190 külö i megjelen egyi tanulmánya Halál utá utcá nevezte e ról fővárosban d a utc nevé 1920 visszaváltoztatták

12029.h

CÍMSZ Helt

SZEMÉLYNÉ Helt Fere

SZÓCIK Helta Feren Budape főpolgármester főren szü Szentes 18 már 15 meg Ischlb 19 au 1 egyet jo fakultás Budapest Lipcséb végez doktorátu tet ma publicis let Elő Ellenő ma Nemz közgazdasá rovatvezető vol m előzől akadémi pályadíj nye ipar-törvé revízió tanulmányáva me alap szolgá 1884-i XV törvénycikkne M ugyan évb beválasztott Magy Tudomány Akadém nemzetgazdasá bizottságá enn megbízásáb szerkesztet Nemzetgazdaságta Szem folyóirat 1886-8 Ezut átvet Vasú Közlekedé Közlö szerkesztésé ma kidolgoz fővár kerüle elöljáróságain újjászervezé törvényé 1896-t kezd nemcs főváros han ország politikáb jelentéke szerep töltö b 1896-1913- országgyűlé képvise vol mi ily közgazdasá pénzüg bizottságokn vo szám alkalomm előadój 1904-t kezd delegáción nagysúl tag vo főképp flotta-kérdéss foglalkozo felszólalásaiba főváro közéletb előke szerep játszot m 1891-t kezd fővár képviselőtestületéne ma közmunk tanácsán tag vol 1907-b Ál Osztrák-Magy Légsze Társas igazgatój 190 ped főváro gázműv vezérigazgató let Ez állásáb kerü székesfővár főpolgármeste széké 19 feb 15 amik képvisel mandátumár lemondo kirá főrendihá tag nevez k Irodalmil na tevékenység fejte szám közgazdasá tanulmán ír emlékirat törvényjavaslat szerkeszte úttö vo főváro közigazgat teré magyars hadseregb 19 kül megjele egy tanulmány Halá ut utc nevezt ró fővárosba ut nev 192 visszaváltoztattá

12029.

CÍMS Hel

SZEMÉLYN Hel Fer

SZÓCI Helt Fere Budap főpolgármeste főre sz Szente 1 má 1 me Ischl 1 a egye j fakultá Budapes Lipcsé vége doktorát te m publici le El Ellen m Nem közgazdas rovatvezet vo előző akadém pályadí ny ipar-törv revízi tanulmányáv m ala szolg 1884- X törvénycikkn ugya év beválasztot Mag Tudomán Akadé nemzetgazdas bizottság en megbízásá szerkeszte Nemzetgazdaságt Sze folyóira 1886- Ezu átve Vas Közleked Közl szerkesztés m kidolgo fővá kerül elöljáróságai újjászervez törvény 1896- kez nemc főváro ha orszá politiká jelenték szere tölt 1896-1913 országgyűl képvis vo m il közgazdas pénzü bizottságok v szá alkalom előadó 1904- kez delegáció nagysú ta v főkép flotta-kérdés foglalkoz felszólalásaib fővár közélet elők szere játszo 1891- kez fővá képviselőtestületén m közmun tanácsá ta vo 1907- Á Osztrák-Mag Légsz Társa igazgató 19 pe fővár gázmű vezérigazgat le E állásá ker székesfővá főpolgármest szék 1 fe 1 ami képvise mandátumá lemond kir főrendih ta neve Irodalmi n tevékenysé fejt szá közgazdas tanulmá í emlékira törvényjavasla szerkeszt útt v fővár közigazga ter magyar hadsereg 1 kü megjel eg tanulmán Hal u ut nevez r fővárosb u ne 19 visszaváltoztatt

12029

CÍM He

SZEMÉLY He Fe

SZÓC Hel Fer Buda főpolgármest főr s Szent m m Isch egy fakult Budape Lipcs vég doktorá t public l E Elle Ne közgazda rovatveze v előz akadé pályad n ipar-tör revíz tanulmányá al szol 1884 törvénycikk ugy é beválaszto Ma Tudomá Akad nemzetgazda bizottsá e megbízás szerkeszt Nemzetgazdaság Sz folyóir 1886 Ez átv Va Közleke Köz szerkeszté kidolg főv kerü elöljárósága újjászerve törvén 1896 ke nem fővár h orsz politik jelenté szer töl 1896-191 országgyű képvi v i közgazda pénz bizottságo sz alkalo előad 1904 ke delegáci nagys t főké flotta-kérdé foglalko felszólalásai fővá közéle elő szer játsz 1891 ke főv képviselőtestületé közmu tanács t v 1907 Osztrák-Ma Légs Társ igazgat 1 p fővá gázm vezérigazga l állás ke székesfőv főpolgármes szé f am képvis mandátum lemon ki főrendi t nev Irodalm tevékenys fej sz közgazda tanulm emlékir törvényjavasl szerkesz út fővá közigazg te magya hadsere k megje e tanulmá Ha u neve főváros n 1 visszaváltoztat

1202

CÍ H

SZEMÉL H F

SZÓ He Fe Bud főpolgármes fő Szen Isc eg fakul Budap Lipc vé doktor publi Ell N közgazd rovatvez elő akad pálya ipar-tö reví tanulmány a szo 188 törvénycik ug beválaszt M Tudom Aka nemzetgazd bizotts megbízá szerkesz Nemzetgazdasá S folyói 188 E át V Közlek Kö szerkeszt kidol fő ker elöljáróság újjászerv törvé 189 k ne fővá ors politi jelent sze tö 1896-19 országgy képv közgazd pén bizottság s alkal előa 190 k delegác nagy fők flotta-kérd foglalk felszólalása főv közél el sze játs 189 k fő képviselőtestület közm tanác 190 Osztrák-M Lég Tár igazga főv gáz vezérigazg állá k székesfő főpolgárme sz a képvi mandátu lemo k főrend ne Irodal tevékeny fe s közgazd tanul emléki törvényjavas szerkes ú főv közigaz t magy hadser megj tanulm H nev főváro visszaváltozta