12030.htm

CÍMSZÓ: Heltai

SZEMÉLYNÉV: Heltai Jenő

SZÓCIKK: "H. Jenő, költő, regény- és drámaíró, szül. Budapesten 1871 aug. 17. Herzl Tivadar (1. o.) unokaöccse. Jogásznak indult, de újságíró lett, húszéves korában már a Magyar Hírlap szerkesztőségében működött. Első versei A Hét-ben, majd kötetbe gyűjtve Modern dalok címen (1892) váltak. s rövid idő alatt népszerűekké váltak. Ezekben a sanzonszerű, könnyed és pikáns bájú versekben szólalt meg először magyarul a városi fiatalember akkoriban kialakuló típusa. A magyar irodalom addigi patriarchális-úri ideálja helyett új emberideál tűnik fel bennök: kedv miden és előítéleteken kissé kívülálló, kedvesen könnyelmű bohém, aki a komoly bajokat bölcs megértéssel és iróniával küzdi le. Olvasóik akkor lelkesedtek értők legjobban, ha valamiképpen gúnyt űztek a versírás régi szertartásos formáiból és az élet túlságos komolyanvevéséből. H. krokijaiban, meséiben, novelláiban, regényeiben és vígjátékaiban hasonló filozófia fejeződik ki, mint verseiben. Műveinek világa meglehetősen rokon Murger Bohémélet-ével. Alakjai: fiatal és víg, csak enyhén érzelmes szerelmesek, ártalmatlan kalandorok, jókedvű bohémek. H. láthatóan szereti őket, s ha megszegik a polgári erkölcs szabályait, inkább tetszik neki a dolog, mintsem felháborodik rajtuk. Minden inkább, mint erkölcsprédikátor. Egész emberi magatartásával, kedves humorával az életben való elhelyezkedésnek új és vonzó példáját nyújtotta. Ezenkívül nyilván kifejezésmódjának elegáns könnyedsége az, ami népszerűségét megmagyarázza. Műveinek javarészét németre, franciára, olaszra, spanyolra és angolra is átültették. H. viszont számos francia és angol színdarabot fordított a magyar színpadok számára, H. 1914-1918-ig a Vígszínház dramaturg-igazgatója, később az Athenaeum könyvkiadó igazgatója és 1916-tól a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének elnöke, aki számos alkalommal képviseli a magyar színműírókat Parisban. 1927-ben a francia becsületrenddel tüntették ki. Rendkívül nagyszámú művei közül legjelentékenyebbek: Kató (1894); Versek (1923). Elbeszélései és regényei: A hét sovány esztendő (1897); Lou és egyéb elbeszélések (1900); Vitéz Háry János (verses történetek 1903); Nyári rege (1907); Írók, színészek és egyéb csirkefogók (1910); Scherzo {1911); Színes kövek (1911); Az én második feleségem (1912); Family-Hotel (1912); Kis komédiák (1913); Az utolsó bohém (1911); VII. Emánuel és kora (1913); Jaguár (1913); Tündérlaki lányok(l913); Lim-lom{l9l5); Végeladás (1916); A hét sovány esztendő és más elbeszélések (1918); A 111-es (1918); Kis meséskönyv (1920); Vörös pillangó (1921); Mese az ördögről (1923); Papírkosár (1926). Színművek: A királyné apródja (Makai Emillel, Vígszínház 1899); Bernát (u. o. 1907); A masamód (u. o. 1910); János vitéz (Kacsó P. zenéjéhez, Bakonyi K.-nal, Királyszínház 1904); Tündérlaki lányok (Vígsz. 1914); Naftalin (u. o. 1914); Kis cukrászda (u. o. 1922); Arcok és álarcok (u. o. 1925)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2030. címszó a lexikon => 357. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12030.htm

CÍMSZÓ: Heltai

SZEMÉLYNÉV: Heltai Jenő

SZÓCIKK: H. Jenő, költő, regény- és drámaíró, szül. Budapesten 1871 aug. 17. Herzl Tivadar 1. o. unokaöccse. Jogásznak indult, de újságíró lett, húszéves korában már a Magyar Hírlap szerkesztőségében működött. Első versei A Hét-ben, majd kötetbe gyűjtve Modern dalok címen 1892 váltak. s rövid idő alatt népszerűekké váltak. Ezekben a sanzonszerű, könnyed és pikáns bájú versekben szólalt meg először magyarul a városi fiatalember akkoriban kialakuló típusa. A magyar irodalom addigi patriarchális-úri ideálja helyett új emberideál tűnik fel bennök: kedv miden és előítéleteken kissé kívülálló, kedvesen könnyelmű bohém, aki a komoly bajokat bölcs megértéssel és iróniával küzdi le. Olvasóik akkor lelkesedtek értők legjobban, ha valamiképpen gúnyt űztek a versírás régi szertartásos formáiból és az élet túlságos komolyanvevéséből. H. krokijaiban, meséiben, novelláiban, regényeiben és vígjátékaiban hasonló filozófia fejeződik ki, mint verseiben. Műveinek világa meglehetősen rokon Murger Bohémélet-ével. Alakjai: fiatal és víg, csak enyhén érzelmes szerelmesek, ártalmatlan kalandorok, jókedvű bohémek. H. láthatóan szereti őket, s ha megszegik a polgári erkölcs szabályait, inkább tetszik neki a dolog, mintsem felháborodik rajtuk. Minden inkább, mint erkölcsprédikátor. Egész emberi magatartásával, kedves humorával az életben való elhelyezkedésnek új és vonzó példáját nyújtotta. Ezenkívül nyilván kifejezésmódjának elegáns könnyedsége az, ami népszerűségét megmagyarázza. Műveinek javarészét németre, franciára, olaszra, spanyolra és angolra is átültették. H. viszont számos francia és angol színdarabot fordított a magyar színpadok számára, H. 1914-1918-ig a Vígszínház dramaturg-igazgatója, később az Athenaeum könyvkiadó igazgatója és 1916-tól a Magyar Színpadi Szerzők Egyesületének elnöke, aki számos alkalommal képviseli a magyar színműírókat Parisban. 1927-ben a francia becsületrenddel tüntették ki. Rendkívül nagyszámú művei közül legjelentékenyebbek: Kató 1894 ; Versek 1923 . Elbeszélései és regényei: A hét sovány esztendő 1897 ; Lou és egyéb elbeszélések 1900 ; Vitéz Háry János verses történetek 1903 ; Nyári rege 1907 ; Írók, színészek és egyéb csirkefogók 1910 ; Scherzo {1911 ; Színes kövek 1911 ; Az én második feleségem 1912 ; Family-Hotel 1912 ; Kis komédiák 1913 ; Az utolsó bohém 1911 ; VII. Emánuel és kora 1913 ; Jaguár 1913 ; Tündérlaki lányok l913 ; Lim-lom{l9l5 ; Végeladás 1916 ; A hét sovány esztendő és más elbeszélések 1918 ; A 111-es 1918 ; Kis meséskönyv 1920 ; Vörös pillangó 1921 ; Mese az ördögről 1923 ; Papírkosár 1926 . Színművek: A királyné apródja Makai Emillel, Vígszínház 1899 ; Bernát u. o. 1907 ; A masamód u. o. 1910 ; János vitéz Kacsó P. zenéjéhez, Bakonyi K.-nal, Királyszínház 1904 ; Tündérlaki lányok Vígsz. 1914 ; Naftalin u. o. 1914 ; Kis cukrászda u. o. 1922 ; Arcok és álarcok u. o. 1925 .

12030.ht

CÍMSZÓ Helta

SZEMÉLYNÉV Helta Jen

SZÓCIKK H Jenő költő regény é drámaíró szül Budapeste 187 aug 17 Herz Tivada 1 o unokaöccse Jogászna indult d újságír lett húszéve korába má Magya Hírla szerkesztőségébe működött Els verse Hét-ben maj kötetb gyűjtv Moder dalo címe 189 váltak rövi id alat népszerűekk váltak Ezekbe sanzonszerű könnye é pikán báj versekbe szólal me előszö magyaru város fiatalembe akkoriba kialakul típusa magya irodalo addig patriarchális-úr ideálj helyet ú emberideá tűni fe bennök ked mide é előítéleteke kiss kívülálló kedvese könnyelm bohém ak komol bajoka bölc megértésse é iróniáva küzd le Olvasói akko lelkesedte értő legjobban h valamiképpe gúny űzte versírá rég szertartáso formáibó é a éle túlságo komolyanvevéséből H krokijaiban meséiben novelláiban regényeibe é vígjátékaiba hasonl filozófi fejeződi ki min verseiben Műveine világ meglehetőse roko Murge Bohémélet-ével Alakjai fiata é víg csa enyhé érzelme szerelmesek ártalmatla kalandorok jókedv bohémek H láthatóa szeret őket h megszegi polgár erkölc szabályait inkáb tetszi nek dolog mintse felháborodi rajtuk Minde inkább min erkölcsprédikátor Egés ember magatartásával kedve humoráva a életbe val elhelyezkedésne ú é vonz példájá nyújtotta Ezenkívü nyilvá kifejezésmódjána elegán könnyedség az am népszerűségé megmagyarázza Műveine javarészé németre franciára olaszra spanyolr é angolr i átültették H viszon számo franci é ango színdarabo fordítot magya színpado számára H 1914-1918-i Vígszínhá dramaturg-igazgatója későb a Athenaeu könyvkiad igazgatój é 1916-tó Magya Színpad Szerző Egyesületéne elnöke ak számo alkalomma képvisel magya színműíróka Parisban 1927-be franci becsületrendde tüntetté ki Rendkívü nagyszám műve közü legjelentékenyebbek Kat 189 Verse 192 Elbeszélése é regényei hé sován esztend 189 Lo é egyé elbeszélése 190 Vité Hár Jáno verse története 190 Nyár reg 190 Írók színésze é egyé csirkefogó 191 Scherz {191 Színe köve 191 A é másodi felesége 191 Family-Hote 191 Ki komédiá 191 A utols bohé 191 VII Emánue é kor 191 Jaguá 191 Tündérlak lányo l91 Lim-lom{l9l Végeladá 191 hé sován esztend é má elbeszélése 191 111-e 191 Ki mesésköny 192 Vörö pillang 192 Mes a ördögrő 192 Papírkosá 192 Színművek királyn apródj Maka Emillel Vígszínhá 189 Berná u o 190 masamó u o 191 Jáno vité Kacs P zenéjéhez Bakony K.-nal Királyszínhá 190 Tündérlak lányo Vígsz 191 Naftali u o 191 Ki cukrászd u o 192 Arco é álarco u o 192

12030.h

CÍMSZ Helt

SZEMÉLYNÉ Helt Je

SZÓCIK Jen költ regén drámaír szü Budapest 18 au 1 Her Tivad unokaöccs Jogászn indul újságí let húszév koráb m Magy Hírl szerkesztőségéb működöt El vers Hét-be ma kötet gyűjt Mode dal cím 18 válta röv i ala népszerűek válta Ezekb sanzonszer könny piká bá versekb szóla m elősz magyar váro fiatalemb akkorib kialaku típus magy irodal addi patriarchális-ú ideál helye emberide tűn f bennö ke mid előítéletek kis kívüláll kedves könnyel bohé a komo bajok böl megértéss iróniáv küz l Olvasó akk lelkesedt ért legjobba valamiképp gún űzt versír ré szertartás formáib él túlság komolyanvevésébő krokijaiba meséibe novelláiba regényeib vígjátékaib hason filozóf fejeződ k mi verseibe Művein vilá meglehetős rok Murg Bohémélet-éve Alakja fiat ví cs enyh érzelm szerelmese ártalmatl kalandoro jóked bohéme látható szere őke megszeg polgá erköl szabályai inká tetsz ne dolo mints felháborod rajtu Mind inkáb mi erkölcsprédikáto Egé embe magatartásáva kedv humoráv életb va elhelyezkedésn von példáj nyújtott Ezenkív nyilv kifejezésmódján elegá könnyedsé a a népszerűség megmagyarázz Művein javarész németr franciár olaszr spanyol angol átültetté viszo szám franc ang színdarab fordíto magy színpad számár 1914-1918- Vígszính dramaturg-igazgatój késő Athenae könyvkia igazgató 1916-t Magy Színpa Szerz Egyesületén elnök a szám alkalomm képvise magy színműírók Parisba 1927-b franc becsületrendd tüntett k Rendkív nagyszá műv köz legjelentékenyebbe Ka 18 Vers 19 Elbeszélés regénye h sová eszten 18 L egy elbeszélés 19 Vit Há Ján vers történet 19 Nyá re 19 Író színész egy csirkefog 19 Scher {19 Szín köv 19 másod feleség 19 Family-Hot 19 K komédi 19 utol boh 19 VI Emánu ko 19 Jagu 19 Tündérla lány l9 Lim-lom{l9 Végelad 19 h sová eszten m elbeszélés 19 111- 19 K meséskön 19 Vör pillan 19 Me ördögr 19 Papírkos 19 Színműve király apród Mak Emille Vígszính 18 Bern 19 masam 19 Ján vit Kac zenéjéhe Bakon K.-na Királyszính 19 Tündérla lány Vígs 19 Naftal 19 K cukrász 19 Arc álarc 19

12030.

CÍMS Hel

SZEMÉLYN Hel J

SZÓCI Je köl regé drámaí sz Budapes 1 a He Tiva unokaöcc Jogász indu újság le húszé korá Mag Hír szerkesztőségé működö E ver Hét-b m köte gyűj Mod da cí 1 vált rö al népszerűe vált Ezek sanzonsze könn pik b versek szól elős magya vár fiatalem akkori kialak típu mag iroda add patriarchális- ideá hely emberid tű benn k mi előítélete ki kívülál kedve könnye boh kom bajo bö megértés iróniá kü Olvas ak lelkesed ér legjobb valamikép gú űz versí r szertartá formái é túlsá komolyanvevéséb krokijaib meséib novelláib regényei vígjátékai haso filozó fejező m verseib Művei vil meglehető ro Mur Bohémélet-év Alakj fia v c eny érzel szerelmes ártalmat kalandor jóke bohém láthat szer ők megsze polg erkö szabálya ink tets n dol mint felháboro rajt Min inká m erkölcsprédikát Eg emb magatartásáv ked humorá élet v elhelyezkedés vo példá nyújtot Ezenkí nyil kifejezésmódjá eleg könnyeds népszerűsé megmagyaráz Művei javarés német franciá olasz spanyo ango átültett visz szá fran an színdara fordít mag színpa számá 1914-1918 Vígszín dramaturg-igazgató kés Athena könyvki igazgat 1916- Mag Színp Szer Egyesületé elnö szá alkalom képvis mag színműíró Parisb 1927- fran becsületrend tüntet Rendkí nagysz mű kö legjelentékenyebb K 1 Ver 1 Elbeszélé regény sov eszte 1 eg elbeszélé 1 Vi H Já ver történe 1 Ny r 1 Ír színés eg csirkefo 1 Sche {1 Szí kö 1 máso felesé 1 Family-Ho 1 koméd 1 uto bo 1 V Emán k 1 Jag 1 Tündérl lán l Lim-lom{l Végela 1 sov eszte elbeszélé 1 111 1 meséskö 1 Vö pilla 1 M ördög 1 Papírko 1 Színműv királ apró Ma Emill Vígszín 1 Ber 1 masa 1 Já vi Ka zenéjéh Bako K.-n Királyszín 1 Tündérl lán Víg 1 Nafta 1 cukrás 1 Ar álar 1

12030

CÍM He

SZEMÉLY He

SZÓC J kö reg dráma s Budape H Tiv unokaöc Jogás ind újsá l húsz kor Ma Hí szerkesztőség működ ve Hét- köt gyű Mo d c vál r a népszerű vál Eze sanzonsz kön pi verse szó elő magy vá fiatale akkor kiala típ ma irod ad patriarchális ide hel emberi t ben m előítélet k kívülá kedv könny bo ko baj b megérté iróni k Olva a lelkese é legjob valamiké g ű vers szertart formá túls komolyanvevésé krokijai meséi novellái regénye vígjátéka has filoz fejez versei Műve vi meglehet r Mu Bohémélet-é Alak fi en érze szerelme ártalma kalando jók bohé látha sze ő megsz pol erk szabály in tet do min felhábor raj Mi ink erkölcsprédiká E em magatartásá ke humor éle elhelyezkedé v péld nyújto Ezenk nyi kifejezésmódj ele könnyed népszerűs megmagyará Műve javaré néme franci olas spany ang átültet vis sz fra a színdar fordí ma színp szám 1914-191 Vígszí dramaturg-igazgat ké Athen könyvk igazga 1916 Ma Szín Sze Egyesület eln sz alkalo képvi ma színműír Paris 1927 fra becsületren tünte Rendk nagys m k legjelentékenyeb Ve Elbeszél regén so eszt e elbeszél V J ve történ N Í színé e csirkef Sch { Sz k más feles Family-H komé ut b Emá Ja Tündér lá Lim-lom{ Végel so eszt elbeszél 11 mesésk V pill ördö Papírk Színmű kirá apr M Emil Vígszí Be mas J v K zenéjé Bak K.- Királyszí Tündér lá Ví Naft cukrá A ála

1203

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ k re drám Budap Ti unokaö Jogá in újs hús ko M H szerkesztősé műkö v Hét kö gy M vá népszer vá Ez sanzons kö p vers sz el mag v fiatal akko kial tí m iro a patriarcháli id he ember be előítéle kívül ked könn b k ba megért irón Olv lelkes legjo valamik ver szertar form túl komolyanvevés krokija mesé novellá regény vígjáték ha filo feje verse Műv v meglehe M Bohémélet- Ala f e érz szerelm ártalm kaland jó boh láth sz megs po er szabál i te d mi felhábo ra M in erkölcsprédik e magatartás k humo él elhelyezked pél nyújt Ezen ny kifejezésmód el könnye népszerű megmagyar Műv javar ném franc ola span an átülte vi s fr színda ford m szín szá 1914-19 Vígsz dramaturg-igazga k Athe könyv igazg 191 M Szí Sz Egyesüle el s alkal képv m színműí Pari 192 fr becsületre tünt Rend nagy legjelentékenye V Elbeszé regé s esz elbeszé v törté szín csirke Sc S má fele Family- kom u Em J Tündé l Lim-lom Vége s esz elbeszé 1 mesés pil örd Papír Színm kir ap Emi Vígsz B ma zenéj Ba K. Királysz Tündé l V Naf cukr ál