12032.htm

CÍMSZÓ: Henuk

SZÓCIKK: Henuk, kamaragróf, megh. Komárom várában 1265 körül. IV. Béla király alatt a királyi jövedelmek kezelését látta el. Valószínűleg Ausztriából származott és a tatárjárás után megindult bevándorlás idején több előkelő zsidó családdal együtt telepedett meg Magyarországon. Szolgálatai jutalmául, vagy mert nagyobb pénzösszeget bocsátott a király rendelkezésére, Komárom várát kapta a királytól, a hozzátartozó huszonegy faluból álló várbirtokkal és a Tata melletti malommal. H.-nak négy fia volt, Wolf, Nickel, Altmann és Lublinus. Nickel és Lublinus osztrák kamaragrófok voltak. H. halála után tetemes összeggel adósa maradt a királyi kincstárnak. Az adósság fejében a király elvette Komáromot a fiaitól és 1265. eladta Walter kamaragrófnak azért az összegért, amivel H. adósa maradt a kincstárnak. H. fiai azonban az ügyet utólagosan mégis rendezték a maguk javára, mert visszakapták Komáromot, sőt Mária királyné királyi beleegyezéssel a jószágai után járó harmincadot is nekik adta ki bérbe. H. fiai adósok maradtak a királynénak 800 márka finom ezüsttel, úgy, hogy zálogba kellett vetniük a komáromi várat jószágaival, javadalmaival és a tatai malommal együtt. A várat és javadalmakat a kikötött időn túl sem tudták kiváltani, a tőke után járó hatalmas kamatok pedig, amiket a király felszámított, az időközben letelt két-három esztendő alatt annyira felszaporodtak, hogy túlhaladták az eredeti tartozás összegét is. Erre H. fiai maguk kérték a királyt, hogy tartozásuk fejében fogadja el a zálogokat. Béla teljesítette a kérésüket, a kamatokat elengedte és Komáromot, valamint a tatai malmot 1268. eladta 800 márka finom ezüstért. V. ö. Kohn Sámuel: «A zsidók története Magyarországon.».


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2032. címszó a lexikon => 357. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12032.htm

CÍMSZÓ: Henuk

SZÓCIKK: Henuk, kamaragróf, megh. Komárom várában 1265 körül. IV. Béla király alatt a királyi jövedelmek kezelését látta el. Valószínűleg Ausztriából származott és a tatárjárás után megindult bevándorlás idején több előkelő zsidó családdal együtt telepedett meg Magyarországon. Szolgálatai jutalmául, vagy mert nagyobb pénzösszeget bocsátott a király rendelkezésére, Komárom várát kapta a királytól, a hozzátartozó huszonegy faluból álló várbirtokkal és a Tata melletti malommal. H.-nak négy fia volt, Wolf, Nickel, Altmann és Lublinus. Nickel és Lublinus osztrák kamaragrófok voltak. H. halála után tetemes összeggel adósa maradt a királyi kincstárnak. Az adósság fejében a király elvette Komáromot a fiaitól és 1265. eladta Walter kamaragrófnak azért az összegért, amivel H. adósa maradt a kincstárnak. H. fiai azonban az ügyet utólagosan mégis rendezték a maguk javára, mert visszakapták Komáromot, sőt Mária királyné királyi beleegyezéssel a jószágai után járó harmincadot is nekik adta ki bérbe. H. fiai adósok maradtak a királynénak 800 márka finom ezüsttel, úgy, hogy zálogba kellett vetniük a komáromi várat jószágaival, javadalmaival és a tatai malommal együtt. A várat és javadalmakat a kikötött időn túl sem tudták kiváltani, a tőke után járó hatalmas kamatok pedig, amiket a király felszámított, az időközben letelt két-három esztendő alatt annyira felszaporodtak, hogy túlhaladták az eredeti tartozás összegét is. Erre H. fiai maguk kérték a királyt, hogy tartozásuk fejében fogadja el a zálogokat. Béla teljesítette a kérésüket, a kamatokat elengedte és Komáromot, valamint a tatai malmot 1268. eladta 800 márka finom ezüstért. V. ö. Kohn Sámuel: A zsidók története Magyarországon. .

12032.ht

CÍMSZÓ Henu

SZÓCIKK Henuk kamaragróf megh Komáro várába 126 körül IV Bél királ alat király jövedelme kezelésé látt el Valószínűle Ausztriábó származot é tatárjárá utá megindul bevándorlá idejé töb előkel zsid családda együt telepedet me Magyarországon Szolgálata jutalmául vag mer nagyob pénzösszege bocsátot királ rendelkezésére Komáro várá kapt királytól hozzátartoz huszoneg falubó áll várbirtokka é Tat mellett malommal H.-na nég fi volt Wolf Nickel Altman é Lublinus Nicke é Lublinu osztrá kamaragrófo voltak H halál utá teteme összegge adós marad király kincstárnak A adóssá fejébe királ elvett Komáromo fiaitó é 1265 eladt Walte kamaragrófna azér a összegért amive H adós marad kincstárnak H fia azonba a ügye utólagosa mégi rendezté magu javára mer visszakaptá Komáromot ső Mári királyn király beleegyezésse jószága utá jár harmincado i neki adt k bérbe H fia adóso maradta királynéna 80 márk fino ezüsttel úgy hog zálogb kellet vetniü komárom vára jószágaival javadalmaiva é tata malomma együtt vára é javadalmaka kikötöt idő tú se tudtá kiváltani tők utá jár hatalma kamato pedig amike királ felszámított a időközbe letel két-háro esztend alat annyir felszaporodtak hog túlhaladtá a eredet tartozá összegé is Err H fia magu kérté királyt hog tartozásu fejébe fogadj e zálogokat Bél teljesített kérésüket kamatoka elengedt é Komáromot valamin tata malmo 1268 eladt 80 márk fino ezüstért V ö Koh Sámuel zsidó történet Magyarországon

12032.h

CÍMSZ Hen

SZÓCIK Henu kamaragró meg Komár váráb 12 körü I Bé kirá ala királ jövedelm kezelés lát e Valószínűl Ausztriáb származo tatárjár ut megindu bevándorl idej tö előke zsi családd együ telepede m Magyarországo Szolgálat jutalmáu va me nagyo pénzösszeg bocsáto kirá rendelkezésér Komár vár kap királytó hozzátarto huszone falub ál várbirtokk Ta mellet malomma H.-n né f vol Wol Nicke Altma Lublinu Nick Lublin osztr kamaragróf volta halá ut tetem összegg adó mara királ kincstárna adóss fejéb kirá elvet Komárom fiait 126 elad Walt kamaragrófn azé összegér amiv adó mara kincstárna fi azonb ügy utólagos még rendezt mag javár me visszakapt Komáromo s Már király királ beleegyezéss jószág ut já harmincad nek ad bérb fi adós maradt királynén 8 már fin ezüstte úg ho zálog kelle vetni komáro vár jószágaiva javadalmaiv tat malomm együt vár javadalmak kikötö id t s tudt kiváltan tő ut já hatalm kamat pedi amik kirá felszámítot időközb lete két-hár eszten ala annyi felszaporodta ho túlhaladt erede tartoz összeg i Er fi mag kért király ho tartozás fejéb fogad zálogoka Bé teljesítet kérésüke kamatok elenged Komáromo valami tat malm 126 elad 8 már fin ezüstér Ko Sámue zsid történe Magyarországo

12032.

CÍMS He

SZÓCI Hen kamaragr me Komá várá 1 kör B kir al kirá jövedel kezelé lá Valószínű Ausztriá származ tatárjá u megind bevándor ide t elők zs család egy teleped Magyarország Szolgála jutalmá v m nagy pénzössze bocsát kir rendelkezésé Komá vá ka királyt hozzátart huszon falu á várbirtok T melle malomm H.- n vo Wo Nick Altm Lublin Nic Lubli oszt kamaragró volt hal u tete összeg ad mar kirá kincstárn adós fejé kir elve Komáro fiai 12 ela Wal kamaragróf az összegé ami ad mar kincstárn f azon üg utólago mé rendez ma javá m visszakap Komárom Má királ kirá beleegyezés jószá u j harminca ne a bér f adó marad királyné má fi ezüstt ú h zálo kell vetn komár vá jószágaiv javadalmai ta malom együ vá javadalma kiköt i tud kiválta t u j hatal kama ped ami kir felszámíto időköz let két-há eszte al anny felszaporodt h túlhalad ered tarto össze E f ma kér királ h tartozá fejé foga zálogok B teljesíte kérésük kamato elenge Komárom valam ta mal 12 ela má fi ezüsté K Sámu zsi történ Magyarország

12032

CÍM H

SZÓC He kamarag m Kom vár kö ki a kir jövede kezel l Valószín Ausztri szárma tatárj megin bevándo id elő z csalá eg telepe Magyarorszá Szolgál jutalm nag pénzössz bocsá ki rendelkezés Kom v k király hozzátar huszo fal várbirto mell malom H. v W Nic Alt Lubli Ni Lubl osz kamaragr vol ha tet össze a ma kir kincstár adó fej ki elv Komár fia 1 el Wa kamaragró a összeg am a ma kincstár azo ü utólag m rende m jav visszaka Komáro M kirá kir beleegyezé jósz harminc n bé ad mara királyn m f ezüst zál kel vet komá v jószágai javadalma t malo egy v javadalm kikö tu kivált hata kam pe am ki felszámít időkö le két-h eszt a ann felszaporod túlhala ere tart össz m ké kirá tartoz fej fog zálogo teljesít kérésü kamat eleng Komáro vala t ma 1 el m f ezüst Sám zs törté Magyarorszá

1203SZÓ H kamara Ko vá k k ki jöved keze Valószí Ausztr szárm tatár megi bevánd i el csal e telep Magyarorsz Szolgá jutal na pénzöss bocs k rendelkezé Ko királ hozzáta husz fa várbirt mel malo H Ni Al Lubl N Lub os kamarag vo h te össz m ki kincstá ad fe k el Komá fi e W kamaragr össze a m kincstá az utóla rend ja visszak Komár kir ki beleegyez jós harmin b a mar király ezüs zá ke ve kom jószága javadalm mal eg javadal kik t kivál hat ka p a k felszámí idők l két- esz an felszaporo túlhal er tar öss k kir tarto fe fo zálog teljesí kérés kama elen Komár val m e ezüs Sá z tört Magyarorsz