12034.htm

CÍMSZÓ: Herczeg

SZEMÉLYNÉV: Herczeg Géza

SZÓCIKK: "Herczeg Géza, író és hírlapíró, miniszteri tanácsos, szül. Nagykanizsán 1888. Hosszabb ideig A Nap riportere volt. A világháború alatt haditudósító volt. 1918-1920. miniszteri tanácsosi címmel a miniszterelnökség sajtóosztályához volt beosztva. 1921-1924-ig a bécsi N. Fr. Presse munkatársa volt. 1924-1927-ig. a Wiener Allgemeine Zeitung és az Extrablatt főszerkesztője. Haditudósításait a következő kötetekben gyűjtötte össze: Sarajevotól Lodzig (német nyelven is, 1915); Avanti! (1916); Végig Szerbián (1916); A haditengerészet a világháborúban (1917). Félix Dörmann társaságában operettlibrettót írt: Die Madonna von Cannes. Megírta Kun Béla, a magyar tanácskormány külügyi népbiztosának élet- és jellemrajzát: Béla Kun (1928).


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2034. címszó a lexikon => 358. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12034.htm

CÍMSZÓ: Herczeg

SZEMÉLYNÉV: Herczeg Géza

SZÓCIKK: Herczeg Géza, író és hírlapíró, miniszteri tanácsos, szül. Nagykanizsán 1888. Hosszabb ideig A Nap riportere volt. A világháború alatt haditudósító volt. 1918-1920. miniszteri tanácsosi címmel a miniszterelnökség sajtóosztályához volt beosztva. 1921-1924-ig a bécsi N. Fr. Presse munkatársa volt. 1924-1927-ig. a Wiener Allgemeine Zeitung és az Extrablatt főszerkesztője. Haditudósításait a következő kötetekben gyűjtötte össze: Sarajevotól Lodzig német nyelven is, 1915 ; Avanti! 1916 ; Végig Szerbián 1916 ; A haditengerészet a világháborúban 1917 . Félix Dörmann társaságában operettlibrettót írt: Die Madonna von Cannes. Megírta Kun Béla, a magyar tanácskormány külügyi népbiztosának élet- és jellemrajzát: Béla Kun 1928 .

12034.ht

CÍMSZÓ Hercze

SZEMÉLYNÉV Hercze Géz

SZÓCIKK Hercze Géza ír é hírlapíró miniszter tanácsos szül Nagykanizsá 1888 Hosszab idei Na riporter volt világhábor alat haditudósít volt 1918-1920 miniszter tanácsos címme miniszterelnöksé sajtóosztályáho vol beosztva 1921-1924-i bécs N Fr Press munkatárs volt 1924-1927-ig Wiene Allgemein Zeitun é a Extrablat főszerkesztője Haditudósításai következ kötetekbe gyűjtött össze Sarajevotó Lodzi néme nyelve is 191 Avanti 191 Végi Szerbiá 191 haditengerésze világháborúba 191 Féli Dörman társaságába operettlibrettó írt Di Madonn vo Cannes Megírt Ku Béla magya tanácskormán külügy népbiztosána élet é jellemrajzát Bél Ku 192

12034.h

CÍMSZ Hercz

SZEMÉLYNÉ Hercz Gé

SZÓCIK Hercz Géz í hírlapír miniszte tanácso szü Nagykanizs 188 Hossza ide N riporte vol világhábo ala haditudósí vol 1918-192 miniszte tanácso címm miniszterelnöks sajtóosztályáh vo beosztv 1921-1924- béc F Pres munkatár vol 1924-1927-i Wien Allgemei Zeitu Extrabla főszerkesztőj Haditudósítása követke kötetekb gyűjtöt össz Sarajevot Lodz ném nyelv i 19 Avant 19 Vég Szerbi 19 haditengerész világháborúb 19 Fél Dörma társaságáb operettlibrett ír D Madon v Canne Megír K Bél magy tanácskormá külüg népbiztosán éle jellemrajzá Bé K 19

12034.

CÍMS Herc

SZEMÉLYN Herc G

SZÓCI Herc Gé hírlapí miniszt tanács sz Nagykaniz 18 Hossz id riport vo világháb al haditudós vo 1918-19 miniszt tanács cím miniszterelnök sajtóosztályá v beoszt 1921-1924 bé Pre munkatá vo 1924-1927- Wie Allgeme Zeit Extrabl főszerkesztő Haditudósítás követk kötetek gyűjtö öss Sarajevo Lod né nyel 1 Avan 1 Vé Szerb 1 haditengerés világháború 1 Fé Dörm társaságá operettlibret í Mado Cann Megí Bé mag tanácskorm külü népbiztosá él jellemrajz B 1

12034

CÍM Her

SZEMÉLY Her

SZÓC Her G hírlap minisz tanác s Nagykani 1 Hoss i ripor v világhá a haditudó v 1918-1 minisz tanác cí miniszterelnö sajtóosztály beosz 1921-192 b Pr munkat v 1924-1927 Wi Allgem Zei Extrab főszerkeszt Haditudósítá követ kötete gyűjt ös Sarajev Lo n nye Ava V Szer haditengeré világhábor F Dör társaság operettlibre Mad Can Meg B ma tanácskor kül népbiztos é jellemraj

1203

CÍ He

SZEMÉL He

SZÓ He hírla minis taná Nagykan Hos ripo világh haditud 1918- minis taná c minisztereln sajtóosztál beos 1921-19 P munka 1924-192 W Allge Ze Extra főszerkesz Haditudósít köve kötet gyűj ö Saraje L ny Av Sze haditenger világhábo Dö társasá operettlibr Ma Ca Me m tanácsko kü népbizto jellemra