12035.htm

CÍMSZÓ: Herczeghy

SZEMÉLYNÉV: Herczeghy Mór

SZÓCIKK: "Herczeghy Mór*, orvos és író, szül. Pesten 1815 aug. 19., megh. Bécsben 1884 dec. 23. A gimnáziumot a pesti piaristáknál, az egyetemet Pesten és Bécsben végezte. 1848-ban részt vett a bécsi forradalmi mozgalmakban, azután emigrált és 1860. Parisban, majd Olaszországban élt, ahol Garibaldi seregében főorvos volt. 1865-ben hazatért, de 1868. Konstantinápolyba ment és nyolc évig volt katonai főorvos. Miután az orosz-török háborúban veszedelmesen megsebesült, megvált a katonai szolgálattól és beutazta a Keletet és Európát. Érdekesebb művei a következők: Treuer Wegführer durch das junge constitutionelle Oesterreich (Wien 1848); Weder deutsch, noch russisch, sondern oesterreichisch (u. o. 1849); Das Bombardment des Filrsten Windischgratz zu Prag (u. o. 1849); Memoiren aus dem Reisetagebuch eines ungarischen Arztes, mit besonderen Hinblick auf Oesterreich Ungarn. wie es war und provisorisch ist (u.a. 1850); Ungarn und die Monarchie (Wien 1863) Magyarország 1866 ban (Pest, 1866) o Ferenc, mint államférfi mint szónok, mint honpolgár (u. o. 1867). A olasznyelvű tanulmányai Bolognában jelentek meg (1864-65)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2035. címszó a lexikon => 358. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12035.htm

CÍMSZÓ: Herczeghy

SZEMÉLYNÉV: Herczeghy Mór

SZÓCIKK: Herczeghy Mór*, orvos és író, szül. Pesten 1815 aug. 19., megh. Bécsben 1884 dec. 23. A gimnáziumot a pesti piaristáknál, az egyetemet Pesten és Bécsben végezte. 1848-ban részt vett a bécsi forradalmi mozgalmakban, azután emigrált és 1860. Parisban, majd Olaszországban élt, ahol Garibaldi seregében főorvos volt. 1865-ben hazatért, de 1868. Konstantinápolyba ment és nyolc évig volt katonai főorvos. Miután az orosz-török háborúban veszedelmesen megsebesült, megvált a katonai szolgálattól és beutazta a Keletet és Európát. Érdekesebb művei a következők: Treuer Wegführer durch das junge constitutionelle Oesterreich Wien 1848 ; Weder deutsch, noch russisch, sondern oesterreichisch u. o. 1849 ; Das Bombardment des Filrsten Windischgratz zu Prag u. o. 1849 ; Memoiren aus dem Reisetagebuch eines ungarischen Arztes, mit besonderen Hinblick auf Oesterreich Ungarn. wie es war und provisorisch ist u.a. 1850 ; Ungarn und die Monarchie Wien 1863 Magyarország 1866 ban Pest, 1866 o Ferenc, mint államférfi mint szónok, mint honpolgár u. o. 1867 . A olasznyelvű tanulmányai Bolognában jelentek meg 1864-65 .

12035.ht

CÍMSZÓ Herczegh

SZEMÉLYNÉV Herczegh Mó

SZÓCIKK Herczegh Mór* orvo é író szül Peste 181 aug 19. megh Bécsbe 188 dec 23 gimnáziumo pest piaristáknál a egyeteme Peste é Bécsbe végezte 1848-ba rész vet bécs forradalm mozgalmakban azutá emigrál é 1860 Parisban maj Olaszországba élt aho Garibald seregébe főorvo volt 1865-be hazatért d 1868 Konstantinápolyb men é nyol évi vol katona főorvos Miutá a orosz-törö háborúba veszedelmese megsebesült megvál katona szolgálattó é beutazt Kelete é Európát Érdekeseb műve következők Treue Wegführe durc da jung constitutionell Oesterreic Wie 184 Wede deutsch noc russisch sonder oesterreichisc u o 184 Da Bombardmen de Filrste Windischgrat z Pra u o 184 Memoire au de Reisetagebuc eine ungarische Arztes mi besondere Hinblic au Oesterreic Ungarn wi e wa un provisorisc is u.a 185 Ungar un di Monarchi Wie 186 Magyarorszá 186 ba Pest 186 Ferenc min államférf min szónok min honpolgá u o 186 olasznyelv tanulmánya Bolognába jelente me 1864-6

12035.h

CÍMSZ Herczeg

SZEMÉLYNÉ Herczeg M

SZÓCIK Herczeg Mór orv ír szü Pest 18 au 19 meg Bécsb 18 de 2 gimnázium pes piaristákná egyetem Pest Bécsb végezt 1848-b rés ve béc forradal mozgalmakba azut emigrá 186 Parisba ma Olaszországb él ah Garibal seregéb főorv vol 1865-b hazatér 186 Konstantinápoly me nyo év vo katon főorvo Miut orosz-tör háborúb veszedelmes megsebesül megvá katon szolgálatt beutaz Kelet Európá Érdekese műv következő Treu Wegführ dur d jun constitutionel Oesterrei Wi 18 Wed deutsc no russisc sonde oesterreichis 18 D Bombardme d Filrst Windischgra Pr 18 Memoir a d Reisetagebu ein ungarisch Arzte m besonder Hinbli a Oesterrei Ungar w w u provisoris i u. 18 Unga u d Monarch Wi 18 Magyarorsz 18 b Pes 18 Feren mi államfér mi szóno mi honpolg 18 olasznyel tanulmány Bolognáb jelent m 1864-

12035.

CÍMS Hercze

SZEMÉLYN Hercze

SZÓCI Hercze Mó or í sz Pes 1 a 1 me Bécs 1 d gimnáziu pe piaristákn egyete Pes Bécs végez 1848- ré v bé forrada mozgalmakb azu emigr 18 Parisb m Olaszország é a Gariba seregé főor vo 1865- hazaté 18 Konstantinápol m ny é v kato főorv Miu orosz-tö háború veszedelme megsebesü megv kato szolgálat beuta Kele Európ Érdekes mű következ Tre Wegfüh du ju constitutione Oesterre W 1 We deuts n russis sond oesterreichi 1 Bombardm Filrs Windischgr P 1 Memoi Reisetageb ei ungarisc Arzt besonde Hinbl Oesterre Unga provisori u 1 Ung Monarc W 1 Magyarors 1 Pe 1 Fere m államfé m szón m honpol 1 olasznye tanulmán Bologná jelen 1864

12035

CÍM Hercz

SZEMÉLY Hercz

SZÓC Hercz M o s Pe m Béc gimnázi p piaristák egyet Pe Béc vége 1848 r b forrad mozgalmak az emig 1 Paris Olaszorszá Garib sereg főo v 1865 hazat 1 Konstantinápo n kat főor Mi orosz-t hábor veszedelm megsebes meg kat szolgála beut Kel Euró Érdeke m követke Tr Wegfü d j constitution Oesterr W deut russi son oesterreich Bombard Filr Windischg Memo Reisetage e ungaris Arz besond Hinb Oesterr Ung provisor Un Monar Magyaror P Fer államf szó honpo olaszny tanulmá Bologn jele 186

1203

CÍ Herc

SZEMÉL Herc

SZÓ Herc P Bé gimnáz piaristá egye P Bé vég 184 forra mozgalma a emi Pari Olaszorsz Gari sere fő 186 haza Konstantináp ka főo M orosz- hábo veszedel megsebe me ka szolgál beu Ke Eur Érdek követk T Wegf constitutio Oester deu russ so oesterreic Bombar Fil Windisch Mem Reisetag ungari Ar beson Hin Oester Un proviso U Mona Magyaro Fe állam sz honp olaszn tanulm Bolog jel 18