12039.htm

CÍMSZÓ: Herman

SZEMÉLYNÉV: Herman Lipót

SZÓCIKK: Herman Lipót, festő, szül. Nagyszentmiklóson 1884. Budapesten a mintarajziskolában tanult és már mint növendék föltűnt anyja arcképével (Szépm. Múz.), táj- és zsánerképkísérleteivel. A Műcsarnokban 1918. Pásztorjáték c. képével az Erzsébetvárosi Kaszinó díját nyerte el. Rövid ideig Münchenben, majd Berlinben élt, de fejlődésére párisi tartózkodása volt döntő befolyással. Részt vett a kecskeméti művésztelep megalapításában. 1912-ben nagy barokkos akt-kompozíciókból és főleg aktrajzokból rendezte első gyűjteményes kiállítását az Ernst Múzeumban. Tevékeny részt vett a Szinyei Merse Társaság megalapításában, 1924. kiállította az Ernst Múzeumban színekben tobzódó mitológiai és allegorikus kompozícióit, bibliai képeit, néhány arcképét és tájképeit. Rajzai albumalakban is megjelentek (1921). Mint művészeti író is működik.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2039. címszó a lexikon => 358. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12039.htm

CÍMSZÓ: Herman

SZEMÉLYNÉV: Herman Lipót

SZÓCIKK: Herman Lipót, festő, szül. Nagyszentmiklóson 1884. Budapesten a mintarajziskolában tanult és már mint növendék föltűnt anyja arcképével Szépm. Múz. , táj- és zsánerképkísérleteivel. A Műcsarnokban 1918. Pásztorjáték c. képével az Erzsébetvárosi Kaszinó díját nyerte el. Rövid ideig Münchenben, majd Berlinben élt, de fejlődésére párisi tartózkodása volt döntő befolyással. Részt vett a kecskeméti művésztelep megalapításában. 1912-ben nagy barokkos akt-kompozíciókból és főleg aktrajzokból rendezte első gyűjteményes kiállítását az Ernst Múzeumban. Tevékeny részt vett a Szinyei Merse Társaság megalapításában, 1924. kiállította az Ernst Múzeumban színekben tobzódó mitológiai és allegorikus kompozícióit, bibliai képeit, néhány arcképét és tájképeit. Rajzai albumalakban is megjelentek 1921 . Mint művészeti író is működik.

12039.ht

CÍMSZÓ Herma

SZEMÉLYNÉV Herma Lipó

SZÓCIKK Herma Lipót festő szül Nagyszentmiklóso 1884 Budapeste mintarajziskolába tanul é má min növendé föltűn anyj arcképéve Szépm Múz táj é zsánerképkísérleteivel Műcsarnokba 1918 Pásztorjáté c képéve a Erzsébetváros Kaszin díjá nyert el Rövi idei Münchenben maj Berlinbe élt d fejlődésér páris tartózkodás vol dönt befolyással Rész vet kecskemét művésztele megalapításában 1912-be nag barokko akt-kompozíciókbó é főle aktrajzokbó rendezt els gyűjteménye kiállításá a Erns Múzeumban Tevéken rész vet Szinye Mers Társasá megalapításában 1924 kiállított a Erns Múzeumba színekbe tobzód mitológia é allegoriku kompozícióit biblia képeit néhán arcképé é tájképeit Rajza albumalakba i megjelente 192 Min művészet ír i működik

12039.h

CÍMSZ Herm

SZEMÉLYNÉ Herm Lip

SZÓCIK Herm Lipó fest szü Nagyszentmiklós 188 Budapest mintarajziskoláb tanu m mi növend föltű any arcképév Szép Mú tá zsánerképkísérleteive Műcsarnokb 191 Pásztorját képév Erzsébetváro Kaszi díj nyer e Röv ide Münchenbe ma Berlinb él fejlődésé pári tartózkodá vo dön befolyássa Rés ve kecskemé művésztel megalapításába 1912-b na barokk akt-kompozíciókb fől aktrajzokb rendez el gyűjtemény kiállítás Ern Múzeumba Tevéke rés ve Sziny Mer Társas megalapításába 192 kiállítot Ern Múzeumb színekb tobzó mitológi allegorik kompozíciói bibli képei néhá arckép tájképei Rajz albumalakb megjelent 19 Mi művésze í működi

12039.

CÍMS Her

SZEMÉLYN Her Li

SZÓCI Her Lip fes sz Nagyszentmikló 18 Budapes mintarajziskolá tan m növen fölt an arcképé Szé M t zsánerképkísérleteiv Műcsarnok 19 Pásztorjá képé Erzsébetvár Kasz dí nye Rö id Münchenb m Berlin é fejlődés pár tartózkod v dö befolyáss Ré v kecskem művészte megalapításáb 1912- n barok akt-kompozíciók fő aktrajzok rende e gyűjtemén kiállítá Er Múzeumb Tevék ré v Szin Me Társa megalapításáb 19 kiállíto Er Múzeum színek tobz mitológ allegori kompozíció bibl képe néh arcké tájképe Raj albumalak megjelen 1 M művész működ

12039

CÍM He

SZEMÉLY He L

SZÓC He Li fe s Nagyszentmikl 1 Budape mintarajziskol ta növe föl a arckép Sz zsánerképkísérletei Műcsarno 1 Pásztorj kép Erzsébetvá Kas d ny R i München Berli fejlődé pá tartózko d befolyás R kecske művészt megalapításá 1912 baro akt-kompozíció f aktrajzo rend gyűjtemé kiállít E Múzeum Tevé r Szi M Társ megalapításá 1 kiállít E Múzeu színe tob mitoló allegor kompozíci bib kép né arck tájkép Ra albumala megjele művés műkö

1203

CÍ H

SZEMÉL H

SZÓ H L f Nagyszentmik Budap mintarajzisko t növ fö arcké S zsánerképkísérlete Műcsarn Pásztor ké Erzsébetv Ka n Münche Berl fejlőd p tartózk befolyá kecsk művész megalapítás 191 bar akt-kompozíci aktrajz ren gyűjtem kiállí Múzeu Tev Sz Tár megalapítás kiállí Múze szín to mitol allego kompozíc bi ké n arc tájké R albumal megjel művé műk