12041.htm

CÍMSZÓ: Hermann

SZEMÉLYNÉV: Hermann Imre

SZÓCIKK: H. Imre, idegorvos, pszichoanalitikus, szül. 1839. nov. 13. Orvosi diplomáját a budapesti egyetemen szerezte meg. A pszichoanalízis körébe vágó tudományos munkássága különösen külföldön talált méltánylásra. A Zeitschrift für Psychologie, az Internationale Zeitschrift für Psychoanalise, az Imago és a Zeitschrift für angewandte Psychologie c. német folyóiratokban az Athenaeumban, a Matematikai és Természettudományi Értesítőben, a Gyógyászatban és a Magyar Orvosban több dolgozata jelent meg. Könyvei: Psychoanalise und Logik (Wien), a logika egyes megállapításainak pszichoanalitikai szempontból való bírálata és Gustav Fechner (Wien), mely a gondolkodásnak és a különböző (írói, művészi stb.) tehetségeknek psichoanalitikai szempontból való vizsgálatáról szól.


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2041. címszó a lexikon => 359. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12041.htm

CÍMSZÓ: Hermann

SZEMÉLYNÉV: Hermann Imre

SZÓCIKK: H. Imre, idegorvos, pszichoanalitikus, szül. 1839. nov. 13. Orvosi diplomáját a budapesti egyetemen szerezte meg. A pszichoanalízis körébe vágó tudományos munkássága különösen külföldön talált méltánylásra. A Zeitschrift für Psychologie, az Internationale Zeitschrift für Psychoanalise, az Imago és a Zeitschrift für angewandte Psychologie c. német folyóiratokban az Athenaeumban, a Matematikai és Természettudományi Értesítőben, a Gyógyászatban és a Magyar Orvosban több dolgozata jelent meg. Könyvei: Psychoanalise und Logik Wien , a logika egyes megállapításainak pszichoanalitikai szempontból való bírálata és Gustav Fechner Wien , mely a gondolkodásnak és a különböző írói, művészi stb. tehetségeknek psichoanalitikai szempontból való vizsgálatáról szól.

12041.ht

CÍMSZÓ Herman

SZEMÉLYNÉV Herman Imr

SZÓCIKK H Imre idegorvos pszichoanalitikus szül 1839 nov 13 Orvos diplomájá budapest egyeteme szerezt meg pszichoanalízi köréb vág tudományo munkásság különöse külföldö talál méltánylásra Zeitschrif fü Psychologie a International Zeitschrif fü Psychoanalise a Imag é Zeitschrif fü angewandt Psychologi c néme folyóiratokba a Athenaeumban Matematika é Természettudomány Értesítőben Gyógyászatba é Magya Orvosba töb dolgozat jelen meg Könyvei Psychoanalis un Logi Wie logik egye megállapításaina pszichoanalitika szempontbó val bírálat é Gusta Fechne Wie mel gondolkodásna é különböz írói művész stb tehetségekne psichoanalitika szempontbó val vizsgálatáró szól

12041.h

CÍMSZ Herma

SZEMÉLYNÉ Herma Im

SZÓCIK Imr idegorvo pszichoanalitiku szü 183 no 1 Orvo diplomáj budapes egyetem szerez me pszichoanalíz köré vá tudomány munkássá különös külföld talá méltánylásr Zeitschri f Psychologi Internationa Zeitschri f Psychoanalis Ima Zeitschri f angewand Psycholog ném folyóiratokb Athenaeumba Matematik Természettudomán Értesítőbe Gyógyászatb Magy Orvosb tö dolgoza jele me Könyve Psychoanali u Log Wi logi egy megállapításain pszichoanalitik szempontb va bírála Gust Fechn Wi me gondolkodásn különbö író művés st tehetségekn psichoanalitik szempontb va vizsgálatár szó

12041.

CÍMS Herm

SZEMÉLYN Herm I

SZÓCI Im idegorv pszichoanalitik sz 18 n Orv diplomá budape egyete szere m pszichoanalí kör v tudomán munkáss különö külföl tal méltánylás Zeitschr Psycholog Internation Zeitschr Psychoanali Im Zeitschr angewan Psycholo né folyóiratok Athenaeumb Matemati Természettudomá Értesítőb Gyógyászat Mag Orvos t dolgoz jel m Könyv Psychoanal Lo W log eg megállapításai pszichoanaliti szempont v bírál Gus Fech W m gondolkodás különb ír művé s tehetségek psichoanaliti szempont v vizsgálatá sz

12041

CÍM Her

SZEMÉLY Her

SZÓC I idegor pszichoanaliti s 1 Or diplom budap egyet szer pszichoanal kö tudomá munkás külön külfö ta méltánylá Zeitsch Psycholo Internatio Zeitsch Psychoanal I Zeitsch angewa Psychol n folyóirato Athenaeum Matemat Természettudom Értesítő Gyógyásza Ma Orvo dolgo je Köny Psychoana L lo e megállapítása pszichoanalit szempon bírá Gu Fec gondolkodá külön í műv tehetsége psichoanalit szempon vizsgálat s

1204

CÍ He

SZEMÉL He

SZÓ idego pszichoanalit O diplo buda egye sze pszichoana k tudom munká külö külf t méltányl Zeitsc Psychol Internati Zeitsc Psychoana Zeitsc angew Psycho folyóirat Athenaeu Matema Természettudo Értesít Gyógyász M Orv dolg j Kön Psychoan l megállapítás pszichoanali szempo bír G Fe gondolkod külö mű tehetség psichoanali szempo vizsgála