12045.htm

CÍMSZÓ: Hertz

SZEMÉLYNÉV: Hertz József

SZÓCIKK: "H. Joseph Hermán, a Brit Birodalom Egyesült Zsidó Hitközségeinek főrabbija (Chief Rabbi of the British Empire), szül. Rebrényen (Cng vm.) 1872 szept. 25. Atyja szintén rabbi volt s Amerikába vándorolt. H. New-Yorkban végezte gimnáziumi és egyetemi tanulmányait és szerezte filozófiai doktorátusát. A Zsidó Theológiai Szemináriumban nyerte el rabbiképesítését. Ezután Johannesburgban (Délafrika) lett főrabbi, de angol érzelmei miatt Köneges elnök kiutasította. Ekkor a katolikus vallási érdekek egyenlő elbírálása mellett küzdött és 1906. a transvaali egyetem tanára lett, majd New-Yorkban egyik nagy hitközség választotta meg rabbijává. Adler H. angol Chief-Rabbi halála után, amidőn több évi interregnum következett, csupán az ő személyében tudtak megegyezni s 1913. H.-t választották meg birodalmi Chief-Rabbinak London székhellyel. Ebben az állásában elsőrendű organizátornak bizonyult. 1920-21. az egész Brit-Birodalom öt világrészen szétszórt nagyobb zsidó hitközségeit beutazta hivatalos minőségben. H. elnöke a Jewish Collegének, az angol rabbiszemináriumnak Londonban, egyik kormányzója a jeruzsálemi egyetemnek és az állandóan ítélkező londoni Bész-Dinnek, alelnöke az Anglo-Jewish Associationnak, a londoni kórházaknak s a Népszövetségi Ligának. Tevékenységének hatása alatt a hivatalos angol zsidóság túlnyomó része a cionizmus álláspontjára helyezkedett. Vallásbölcseleti és más iránya művein kívül legelterjedtebb munkája a Book of Jeurish Thoughts (1917); A zsidó gondolat könyve, amelyből csakhamar húsz kiadás forgott közkézen az egész világon. Egyéb művei: The ethical system of James Martineau (1894); Bachja, the Jewish Thomas a Kempis (1898); The Jew as a Patriot (1898)."


Ez a címszó a Magyar Zsidó Lexikonban (1929, szerk. Újvári Péter) található. A felismertetett és korrektúrázott szövegben előfordulnak még hibák, úgyhogy a szócikk pontos szövegének és külalakjának megtekintéséhez nyissa meg a digitalizált oldalképet! Ez a(z) 2045. címszó a lexikon => 359. oldalán van. Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013

 

 

A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra.

4953255472018468

12045.htm

CÍMSZÓ: Hertz

SZEMÉLYNÉV: Hertz József

SZÓCIKK: H. Joseph Hermán, a Brit Birodalom Egyesült Zsidó Hitközségeinek főrabbija Chief Rabbi of the British Empire , szül. Rebrényen Cng vm. 1872 szept. 25. Atyja szintén rabbi volt s Amerikába vándorolt. H. New-Yorkban végezte gimnáziumi és egyetemi tanulmányait és szerezte filozófiai doktorátusát. A Zsidó Theológiai Szemináriumban nyerte el rabbiképesítését. Ezután Johannesburgban Délafrika lett főrabbi, de angol érzelmei miatt Köneges elnök kiutasította. Ekkor a katolikus vallási érdekek egyenlő elbírálása mellett küzdött és 1906. a transvaali egyetem tanára lett, majd New-Yorkban egyik nagy hitközség választotta meg rabbijává. Adler H. angol Chief-Rabbi halála után, amidőn több évi interregnum következett, csupán az ő személyében tudtak megegyezni s 1913. H.-t választották meg birodalmi Chief-Rabbinak London székhellyel. Ebben az állásában elsőrendű organizátornak bizonyult. 1920-21. az egész Brit-Birodalom öt világrészen szétszórt nagyobb zsidó hitközségeit beutazta hivatalos minőségben. H. elnöke a Jewish Collegének, az angol rabbiszemináriumnak Londonban, egyik kormányzója a jeruzsálemi egyetemnek és az állandóan ítélkező londoni Bész-Dinnek, alelnöke az Anglo-Jewish Associationnak, a londoni kórházaknak s a Népszövetségi Ligának. Tevékenységének hatása alatt a hivatalos angol zsidóság túlnyomó része a cionizmus álláspontjára helyezkedett. Vallásbölcseleti és más iránya művein kívül legelterjedtebb munkája a Book of Jeurish Thoughts 1917 ; A zsidó gondolat könyve, amelyből csakhamar húsz kiadás forgott közkézen az egész világon. Egyéb művei: The ethical system of James Martineau 1894 ; Bachja, the Jewish Thomas a Kempis 1898 ; The Jew as a Patriot 1898 .

12045.ht

CÍMSZÓ Hert

SZEMÉLYNÉV Hert Józse

SZÓCIKK H Josep Hermán Bri Birodalo Egyesül Zsid Hitközségeine főrabbij Chie Rabb o th Britis Empir szül Rebrénye Cn vm 187 szept 25 Atyj szinté rabb vol Amerikáb vándorolt H New-Yorkba végezt gimnázium é egyetem tanulmányai é szerezt filozófia doktorátusát Zsid Theológia Szemináriumba nyert e rabbiképesítését Ezutá Johannesburgba Délafrik let főrabbi d ango érzelme miat Könege elnö kiutasította Ekko katoliku vallás érdeke egyenl elbírálás mellet küzdöt é 1906 transvaal egyete tanár lett maj New-Yorkba egyi nag hitközsé választott me rabbijává Adle H ango Chief-Rabb halál után amidő töb év interregnu következett csupá a személyébe tudta megegyezn 1913 H.- választottá me birodalm Chief-Rabbina Londo székhellyel Ebbe a állásába elsőrend organizátorna bizonyult 1920-21 a egés Brit-Birodalo ö világrésze szétszór nagyob zsid hitközségei beutazt hivatalo minőségben H elnök Jewis Collegének a ango rabbiszemináriumna Londonban egyi kormányzój jeruzsálem egyetemne é a állandóa ítélkez london Bész-Dinnek alelnök a Anglo-Jewis Associationnak london kórházakna Népszövetség Ligának Tevékenységéne hatás alat hivatalo ango zsidósá túlnyom rész cionizmu álláspontjár helyezkedett Vallásbölcselet é má irány művei kívü legelterjedteb munkáj Boo o Jeuris Thought 191 zsid gondola könyve amelybő csakhama hús kiadá forgot közkéze a egés világon Egyé művei Th ethica syste o Jame Martinea 189 Bachja th Jewis Thoma Kempi 189 Th Je a Patrio 189

12045.h

CÍMSZ Her

SZEMÉLYNÉ Her Józs

SZÓCIK Jose Hermá Br Birodal Egyesü Zsi Hitközségein főrabbi Chi Rab t Briti Empi szü Rebrény C v 18 szep 2 Aty szint rab vo Ameriká vándorol New-Yorkb végez gimnáziu egyete tanulmánya szerez filozófi doktorátusá Zsi Theológi Szemináriumb nyer rabbiképesítésé Ezut Johannesburgb Délafri le főrabb ang érzelm mia Köneg eln kiutasított Ekk katolik vallá érdek egyen elbírálá melle küzdö 190 transvaa egyet taná let ma New-Yorkb egy na hitközs választot m rabbijáv Adl ang Chief-Rab halá utá amid tö é interregn következet csup személyéb tudt megegyez 191 H. választott m birodal Chief-Rabbin Lond székhellye Ebb állásáb elsőren organizátorn bizonyul 1920-2 egé Brit-Birodal világrész szétszó nagyo zsi hitközsége beutaz hivatal minőségbe elnö Jewi Collegéne ang rabbiszemináriumn Londonba egy kormányzó jeruzsále egyetemn állandó ítélke londo Bész-Dinne alelnö Anglo-Jewi Associationna londo kórházakn Népszövetsé Ligána Tevékenységén hatá ala hivatal ang zsidós túlnyo rés cionizm álláspontjá helyezkedet Vallásbölcsele m irán műve kív legelterjedte munká Bo Jeuri Though 19 zsi gondol könyv amelyb csakham hú kiad forgo közkéz egé világo Egy műve T ethic syst Jam Martine 18 Bachj t Jewi Thom Kemp 18 T J Patri 18

12045.

CÍMS He

SZEMÉLYN He Józ

SZÓCI Jos Herm B Biroda Egyes Zs Hitközségei főrabb Ch Ra Brit Emp sz Rebrén 1 sze At szin ra v Amerik vándoro New-York vége gimnázi egyet tanulmány szere filozóf doktorátus Zs Theológ Szeminárium nye rabbiképesítés Ezu Johannesburg Délafr l főrab an érzel mi Köne el kiutasítot Ek katoli vall érde egye elbírál mell küzd 19 transva egye tan le m New-York eg n hitköz választo rabbijá Ad an Chief-Ra hal ut ami t interreg következe csu személyé tud megegye 19 H választot biroda Chief-Rabbi Lon székhelly Eb állásá elsőre organizátor bizonyu 1920- eg Brit-Biroda világrés szétsz nagy zs hitközség beuta hivata minőségb eln Jew Collegén an rabbiszeminárium Londonb eg kormányz jeruzsál egyetem álland ítélk lond Bész-Dinn aleln Anglo-Jew Associationn lond kórházak Népszövets Ligán Tevékenységé hat al hivata an zsidó túlny ré cioniz álláspontj helyezkede Vallásbölcsel irá műv kí legelterjedt munk B Jeur Thoug 1 zs gondo köny amely csakha h kia forg közké eg világ Eg műv ethi sys Ja Martin 1 Bach Jew Tho Kem 1 Patr 1

12045

CÍM H

SZEMÉLY H Jó

SZÓC Jo Her Birod Egye Z Hitközsége főrab C R Bri Em s Rebré sz A szi r Ameri vándor New-Yor vég gimnáz egye tanulmán szer filozó doktorátu Z Theoló Szemináriu ny rabbiképesíté Ez Johannesbur Délaf főra a érze m Kön e kiutasíto E katol val érd egy elbírá mel küz 1 transv egy ta l New-Yor e hitkö választ rabbij A a Chief-R ha u am interre következ cs személy tu megegy 1 választo birod Chief-Rabb Lo székhell E állás elsőr organizáto bizony 1920 e Brit-Birod világré széts nag z hitközsé beut hivat minőség el Je Collegé a rabbiszemináriu London e kormány jeruzsá egyete állan ítél lon Bész-Din alel Anglo-Je Association lon kórháza Népszövet Ligá Tevékenység ha a hivat a zsid túln r cioni álláspont helyezked Vallásbölcse ir mű k legelterjed mun Jeu Thou z gond kön amel csakh ki for közk e vilá E mű eth sy J Marti Bac Je Th Ke Pat

1204SZEMÉL J

SZÓ J He Biro Egy Hitközség főra Br E Rebr s sz Amer vándo New-Yo vé gimná egy tanulmá sze filoz doktorát Theol Szeminári n rabbiképesít E Johannesbu Déla főr érz Kö kiutasít kato va ér eg elbír me kü trans eg t New-Yo hitk válasz rabbi Chief- h a interr követke c személ t megeg választ biro Chief-Rab L székhel állá első organizát bizon 192 Brit-Biro világr szét na hitközs beu hiva minősé e J Colleg rabbiszeminári Londo kormán jeruzs egyet álla íté lo Bész-Di ale Anglo-J Associatio lo kórház Népszöve Lig Tevékenysé h hiva zsi túl cion álláspon helyezke Vallásbölcs i m legelterje mu Je Tho gon kö ame csak k fo köz vil m et s Mart Ba J T K Pa